ZAUR ƏRMUĞAN – VƏTƏN

VƏTƏN YOLU
Zirvələrə bayraq sancan
oğullar keçib bu yoldan.
Şir biləkli,
Sinəsi boz qurd ürəkli,
Qələbə diləkli
Oğullar…
Hər ayaq izi bir çiçək bitirib bu yollarda,
ətri vətən dadlı.
Hər nərəsi cəngavərlik hünəridir,
Hər kəlməsi od qanadlı
Arzuları yurd eşqindən zəfər çalan
döyüşçümün.
Əldə silah
yol keçib igidlər
buradan ayaq-ayaq.
Dəmir atlar nərildəyib bu yollarda.
Əsgər nəfəslidir
torpaq.
Döyüş kimi,
Savaş kimi
Sədalı, səslidir
çaylar.
Ərlərin, ərənlərin yoludur,
Köksü qalxan,
Əlləri, qolları süngü olan
Övladların — sinəsini gərənlərin yoludur
bu yol.
Amalı, məramı ulu,
Qalibiyyət dolu
bir yoldur vətən yolu.
Vətən andı içənlərin,
Vətən üçün öz canından keçənlərin,
Mübarizə meydanında mərdliyi bir şərəf bilib
haqq yolunu seçənlərin
yoludur bu yol.

MÜQƏDDƏS QİSAS
Göylərə çəkilən şəhid ruhuna
Tanrı sığal çəkir öz əlləriylə.
Dünyanın göz açan al sabahına
Şəhid ətri dolur yurd yelləriylə.
* * *
Yer üzü, göy üzü sarınmış cəngə,
Torpağın qarası bir lalə rəngə.
Nərələr təbildir bir gur ahəngə,
Savaş meydanı da can çölləriylə…
* * *
Şəhid qanlarıyla yoğrulub torpaq,
Təzədən, təzədən doğulub torpaq.
Bir bax, məşəl olub, od olub torpaq
Əbədi alovu qor dilləriylə…
* * *
Bil, adı mərdlikdir hər başdaşının,
Qəddi dağ qəddidir qəlb sirdaşının.
Gözlərdən süzülən o göz yaşının
Çeşməsi ürəkdir ah selləriylə.
* * *
Şəhidlər torpağı vətən eləmiş,
Bu çölü, bu dağı vətən eləmiş.
Şəhidlər bayrağı vətən eləmiş,
Gəlir səcdəsinə yurd elləriylə.
* * *
Oğullar zəfərlər çaldığı yerdə,
Müqəddəs bir qisas aldığı yerdə,
Şəhid məzarının olduğu yerdə
Vətən çiçək açıb tər gülləriylə.

ŞƏHİD ADI
Bu yağan yağışdan barıt qoxusu gəlir.
Bu əsən küləkdən duyulur
qan dadı.
Ucalır Vətən göyünə
torpaq olan canların
şəhid adı.

VƏTƏN
Ana yurdum, obamdır,
Vətən elimdir mənim.
Beşiyimdir, yuvamdır,
Vətən evimdir mənim.
* * *
Çölüm, dağım, daşımdır,
Ruhumdur, yaddaşımdır,
Məzarım, başdaşımdır,
Göyüm, yerimdir Vətən.

GƏLİR
Bu otdan, çiçəkdən,
Bu yeldən, küləkdən,
Ağacdan, yarpaqdan,
Havadan, torpaqdan
Yurd qoxusu gəlir.
* * *
O atəş səsindən,
Səngər nəfəsindən,
O sipər canlardan,
Tökülən qanlardan
Qurd qoxusu gəlir.

ŞƏHİD
Sipər oldun zərbələrə,
Sinə verdin qəlpələrə.
Zirvələrdən zirvələrə
Hər dağı ucaldan şəhid.
* * *
Sən bir savaş fatehisən,
Azərbaycan tarixisən.
Əbədiyyət taleyisən,
Torpağı ucaldan şəhid.
* * *
Taxtın uca göy üzündə,
Al qanın vətən düzündə.
Müqəddəssən el gözündə,
Bayrağı ucaldan şəhid.

QƏLƏBƏM
Zirvəsi buludlara dəyən
sinəsi dağlı dağların,
Gözlərini həsrətli yollara dikib
səadət axtaran
gözü yaşlı çiçəyinin talan yurdu
bağların
Könül dolusu gülür indi,
Çağların
milyon-milyon insanlarla
Ümman-ümman sevincini bölür indi
Qalibiyyət zəfəriylə,
Bir qələbə xəbəriylə
Vətən dediyim ocağım, odum, hey!
Havam, suyum, torpağım,
Daşım, izim, adım, hey!
Andım, hey!
Dan yerinə
xoş müjdəli sabahla yetişdin sən,
Ürəklərlə,
Diləklərlə
Sinə-sinə, qucaq-qucaq,
Ağız-ağız, dodaq-dodaq
görüşdün sən —
Qələbəm mənim.
Dilə gəldin
Sən müqəddəs kəlam kimi,
İnsanlara:
“Gözün aydın olsun!” — dedin salam kimi.
O bayrağın sancıldığı yerə
mənim canım fəda.
O əsgərin yarasına qanım fəda.
Ər oğlu ər şəhidlərim!..
Hünərpərvər şəhidlərim!..
Köksü səngər şəhidlərim!..
Ruhunuz şad!
Bu yer azad!
Bu göy azad!
Min-min mərdin cəsarəti,
Ölüm-dirim savaşında sarsılmayan dəyanəti,
Amalına sədaqəti
bəxş eylədi yurda səni.
Ey qələbəm!
At belində mərdanəlik havasıyla
yol gəldin sən.
Övladına:
“Get cəbhəyə döyüş!” — deyən,
“Yağılara qan uddurub vuruş!” — deyən
anaların duasıyla
doğuldun sən,
Ey qələbəm!
İnadından dönməzlərin,
Ölümüylə ölməzlərin
al qanıyla yoğrulan
torpağımdan
göyərən nursan!
Sən bir vətən vüqarı!
Sən bir zəfər qüruru!

Müəllif: Zaur ƏRMUĞAN

ZAUR ƏRMUĞANIN YAZILARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZAUR USTAC GÜLŞƏN MUSTAFAYA “ZİYADAR” MÜKAFATINI TƏQDİM EDİR

ZAUR USTAC GÜLŞƏN MUSTAFAYA “ZİYADAR” MÜKAFATINI TƏQDİM EDƏRKƏN.


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASININ MADDELERİ

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASININ MADDELERİ

“30 Ekim 1918”de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması 25 maddeden oluşmuştur:

1- Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması, Karadeniz’e serbestçe geçişin temini ve Çanakkale ve Karadeniz istihkamlarının İtilaf Devletleri tarafından işgali sağlanacaktır.

2- Osmanlı sularındaki bütün torpil tarlaları ile torpido ve kovan mevzilerinin yerleri gösterilecek ve bunları taramak ve kaldırmak için yardım edilecektir.

3- Karadeniz’deki torpiller hakkında bilgi verilecektir.

4- İtilaf Devletlerinin bütün esirleri ile Ermeni esirleri kayıtsız şartsız İstanbul’da teslim olunacaktır.

5- Hudutların korunması ve iç asayişin temini dışında, Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.

6- Osmanlı harp gemileri teslim olup, gösterilecek Osmanlı limanlarında gözaltında bulundurulacaktır.

7- İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.

8- Osmanlı demiryollarından İtilaf Devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret gemileri onların hizmetinde bulundurulacaktır.

9- İtilaf Devletleri, Osmanlı tersane ve limanlarındaki vasıtalardan istifade sağlayacaktır.

10- Toros Tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır.

11- İran içlerinde ve Kafkasya’da bulunan Osmanlı kuvvetleri, işgal ettikleri yerlerden geri çekilecekler.

12- Hükûmet haberleşmesi dışında, telsiz, telgraf ve kabloların denetimi, İtilaf Devletlerine geçecektir.

13- Askeri, ticari ve denizle ilgili madde ve malzemelerin tahribi önlenecektir.

14- İtilaf Devletleri kömür, mazot ve yağ maddelerini Türkiye’den temin edeceklerdir. (Bu maddelerden hiçbiri ihraç olunmayacaktır.)

15- Bütün demiryolları, İtilaf Devletlerin zabıtası tarafından kontrol altına alınacaktır.

16- Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetler en yakın İtilaf Devletlerinin kumandanlarına teslim olunacaktır.

17- Trablus ve Bingazi’deki Osmanlı subayları en yakın İtalyan garnizonuna teslim olacaktır.

18- Trablus ve Bingazi’de Osmanlı işgali altında bulunan limanlar İtalyanlara teslim olunacaktır.

19- Asker ve sivil Alman ve Avusturya uyruğu, bir ay zarfında Osmanlı topraklarını terk edeceklerdir.

20- Gerek askeri teçhizatın teslimine, gerek Osmanlı Ordusunun terhisine ve gerekse nakil vasıtalarının İtilaf Devletlerine teslimine dair verilecek herhangi bir emir, derhal yerine getirilecektir.

21- İtilaf Devletleri adına bir üye, iaşe nezaretinde çalışacak bu devletlerin ihtiyaçlarını temin edecek ve isteyeceği her bilgi kendisine verilecektir.

22- Osmanlı harp esirleri, İtilaf Devletlerinin nezdinde kalacaktır.

23- Osmanlı Hükûmeti, merkezi devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir.

24- Altı vilayet adı verilen yerlerde bir kargaşalık olursa, vilayetlerin herhangi bir kısmının işgali hakkını İtilaf Devletleri haiz bulunacaktır.

25- Müttefiklerle Osmanlı Devleti arasındaki savaş, 1918 yılı Ekim ayının 31 günü mahalli saat ile öğle zamanı sona erecektir.


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

BOLUSLU ANAR ƏLİOĞLU – YENİ ŞEİRLƏR

BOLUSLU ANAR ƏLİOĞLU NUN ŞEİRLƏRİ

BAYRAĞIM
Dövlətlərin içində
Qoy görsün solum, sağım.
Dünyamız var olduqca,
Dalğalan, ey bayrağım.
* * *
Qeyrətim, vicdanımsan,
Vüqarım, qürurumsan.
Ölümə dik baxıram,
Sən gözümdə nurumsan.
* * *
Dalğalan, ey bayrağım,
Sən də ana Vətənsən.
Vətənçün candan keçən
Şəhidlərə kəfənsən.
* * *
Dalğalan, ey bayrağım,
Qələbəm, zəfərimsən.
Döyüşlərdən qaçmayan,
İgidimsən, ərimsən.
* * *
Zikr edirəm adını
Ürəyimdə, dilimdə.
Hər gün səni öpərək
Gəzdirirəm əlimdə.
* * *
Səcdəgahım, Kəbəmsən
Gözlərimin önündə.
Şəfaətim olarsan
Qiyamətin günündə.
* * *
Dalğalan, ey bayrağım,
Düşmənə göz dağısan.
Uludan da ulusan,
Tarixin xoş çağısan.
* * *
Dalğalan, ey bayrağım,
Sən də ana Vətənsən.
Vətənçün candan keçən
Şəhidlərə kəfənsən.

VƏTƏN
Qanlar tökülməsin sülh olsun deyə,
Otuz il səbr etdik, bir təhər dözdük.
Boş-boş danışıqlar fayda vermədi,
Səbrimiz tükəndi düşməni əzdik,
Yeni tarix yazdıq tarixə, Vətən.
* * *
Bütün dünya görsün qüdrətimizi,
Yenilməz orduyuq, həqiqət budur.
Qırx dörd gün ərzində biz qalib olduq,
Dağıtdıq başından qara buludu,
Yeni tarix yazdıq tarixə, Vətən.
* * *
Qısa vaxt ərzində bildilər kimik,
Tanındı dostumuz, düşmənlərimiz.
Səni təmizlədik yadellilərdən,
Yaşıla qərq oldu çəmənlərimiz,
Yeni tarix yazdıq tarixə, Vətən.
* * *
İcazə vermədik həddin aşmağa,
Yekə danışanın kəsdik sözünü.
İti qovan kimi qovduq onları,
Sənə xor baxanın tökdük gözünü,
Yeni tarix yazdıq tarixə,Vətən.

DÜŞMƏNƏ GÖZ DAĞIDIR
İşğalçıdan azad olan torpaqlar
Dosta qürur,düşmənə göz dağıdır.
Qarabağda indi yanan ocaqlar,
Dosta qürur,düşmənə göz dağıdır.
* * *
Uymaginən rusa,farsa,ərəbə,
Aldanma heç bəhanəyə,səbəbə.
Qazanılan hər bir uğur,qələbə,
Dosta qürur,düşmənə göz dağıdır.
* * *
Ölkəmizin gələn hər xoş sorağı,
Haqsızlara haqlıların qınağı,
Dalğalanan Azərbaycan bayrağı,
Dosta qürur,düşmənə göz dağıdır.

Müəllif: BOLUSLU Anar ƏLİOĞLU

BOLUSLU ANAR ƏLİOĞLUNUN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru