Qurban Bayramov – Əslində reallıq nədir?


Qurban BAYRAMOV
,
tənqidçi-ədəbiyyatşünas.

Növbəti erməni məkrinə (fitnəsinə) – erməniləşdirmə faktına münasibət  və yaxud, Ağdamda – Beşikdağ məbədinin əfsanəsi…

Əslində reallıq nədir?

     
Qarabağ qədim zamanlarda əsasən türklər və Qafqaz qəbilələrindən təşkil olunmuş qədim Azərbaycan dövləti olan – Qafqaz Albaniyasının tərkib hissəsi olmuşdur. Yuxarı Qarabağın Xankəndi, Ağdərə, Xocavənd, Şuşa, Düzən Qarabağın Bərdə, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi, Füzuli, Beyləqan, həmçinin Laçın və Kəlbəcərdə arxeoloji tədqiqatlar zamanı aşkar edilmiş maddi mədəniyyət nümunələri, numizmatik dəlillər Qarabağın qədim maddi mədəniyyətini, etno-mədəni vəziyyətini, əhalinin sosial-iqtisadi səviyyəsini, məişət şəraitini, ümumiyyətlə, Azərbaycanın bu bölgəsinin iqtisadi, ictimai və mədəni tarixini hərtərəfli əks etdirir.
 

Albaniyada erkən orta əsrdə (IV əsrdə) xristianlıq dini qəbul edildikdən sonra Azərbaycanın tarixi torpaqları olan Qarabağ ərazisində IV-VII əsrlər tikinti mədəniyyətini səciyyələndirən xristian arxitekturası tipində, memarlıq üslubunda tikililər – alban xristian dini abidələri yaradılmışdır. 
   

Azərbaycanda Qafqaz Albaniyası dövrü abidələrinin əksəriyyəti öz ilkin formasını qoruyaraq dövrümüzə çatmışdır. Bu abidələr içərisində Kəlbəcər rayonunda Xudavəng məbəd kompleksi (XIII əsr), Laçın rayonu Kosalar kəndindəki Ağoğlan məbədi (IX əsr), Xocavənd rayonu Sos kəndindəki Amaras monastrı (IV əsr) və Ağdərə (IV əsr) rayonlarındakı Müqəddəs Yelisey məbədləri, Ağdərə rayonu Vəng kəndində Qandzasar məbədi (XIV əsr), Qərbi Azərbaycan (Hazırda Ermənistan respublikasının yerləşdiyi ərazi) ərazisində Haqapat məbədi, Qoşavəng məbədi, Ağtala məbədi, Tatev məbədi, Uzunlar məbədi, Yenivəng məbədi, Sənain məbədi alban məbəd memarlığının dövrümüzə qədər çatmış ən gözəl nümunələridir. Belə məbədlərdən biri də, Ağdamda Beşikdağ alban-türk məbədidir.
   

Ağdam bölgəsinin Şahbulaq ərazisindəki Beşikdağının zirvəsindəki el arasında Koroğlu qalası kimi tanınan, qədim Alban-türk məbədini erməniləşdiriblər… Bəli, uydurma əfsanə və yaxud, tarixin diqtə etdiyi reallıq… Bu yaxınlarda qəribə bir faktla qarşılaşdım. İnternet üzərindən azad olunmuş yuxarı Qarabağda aparılmış kosmik müşahidələri izləyərkən doğulub, böyüdüyüm Ağdam rayonunun Beşikdağ hövzəsində qəribə bir foto ilə qarşılaşdım. Bu fotoda, şərqdən qərbə baxanda Beşikdağın sol zirvəsində kilsə təsviri diqqətimi çəkdi. Bu nə kilsədi? Axı burada kilsə olmamalıdır… El arasında “Koroğlu qalası” adlandırılan bu abidə onillər boyu gözümüzün qabağında olubdur. Ahıl müdriklər danışardı ki, bu abidə yüzillər boyu burda mövcud olub… Əvvəlllər, yəni, ilkin dövrlərdə zərdüşt məbədi, sonar isə alban məbədi, Pənah xan dövründə isə gözətçi məntəqəsi olubdur…  Hətta Pənah xan tərəfindən 1752-ci ildə Şuşa – Pənahabad qalası tikiləndən sonra da, İbrahim xanın xanlığının süqutuna qədər Şahbulaq qalası xanın qış iqamətgahı kimi və Beşikdağ gözətçi məntəqəsi həmişə fəaliyyətdə olubdur… 
   

Beşik dağının şimal qutaracağında Xaçıncay tərəfə, Kəngərli kəndinə baxarında bir yaruslu  10-15 adam yerləşən böyük bir kaha da, “Koroğlu kahası” adlandırılırdı… Bu kahadan Beşik dağının içərisinə doğru bir adamın keçəcəyi lağım var… Deyilənə görə, bu lağm daha geniş bir kahaya keçiddir… Birinci kahada daşdan yonulma divan quruluşlu iri yataq yeri, təbii su yığılmaq üçün ovdan var ki, bu da, sübut edir ki, bü kaha xüsusi mühafizə dəstəsi üçün istifadə olunmuşdur.   Deyirlər ki, məkrli ermənilər bu kahanın divarlarına  da, xaç işarəsi çəkiblər….
 

 İndi isə Beşik dağındakı bu abidə ermənilərin uydurduğu Tiqrnakert şəhərinin, üstündə də erməni xaçı olan  “Erməni kilsəsi” kimi təqdim olunur…  Beləliklə, ermənilər bu abidəni də rekonstruksiya edərək erməniləşdiriblər…     
       

Belə bir erməni məkrinin, fitnəsinin mahiyyətini açmaq üçün tanıdığım mütəxəssislərlə – tarixçi, arxeoloq dostlarımla məsləhətləşmələr apardım, həqiqəti ortaya çıxarmaq üçün eksklüziv bir tədqiqat aparmaq qərarına gəldim ki, bu nəticələri sizlərlə bölüşürəm…    


Beşik dağı haqqında qısa məlumat:

Qarabağın ürəyi sayılan Ağdamın qədim tarixi abidələri minillik keşməkeşli illərdən keçərək bu günə qədər gəlib çatmışdır. Rayonun ərazisində aparılan arxeoloji tədqiqat işləri sübut edir ki, Ağdamın ərazisi qədim insanların yaşayış məskənlərindən biridir. Ağdamın Üçoğlantəpə deyilən yerdə aparılan arxeoloji tədqiqatlardan aydın olubdur ki, ilk qədim insanlar rayon ərazisində 6–8 min il bundan əvvəl, yəni, Eneolit dövründə (b.e.ə. VI–IV minilliyi əhatə edir, “mis dövrü” adlanır və daş dövrünün sonu – metal əsrinin başlangıcı hesab edilir) yaşamış, qədim əkinçilik və maldarlıq mədəniyyətinə bələd olmuşlar…
 

    Sonralar Azərbaycanda gedən tarixi proseslər nəticəsində ilk dövlət qurumları formalaşmağa başlayıb. Belə dövlətlərdən biri də Şimali Azərbaycanda yaranmış Albaniya quldar dövləti idi. Yeni elmi araşdırmalarda “alban” etnik adını qədim türk “alp”(cəsur, igid) sözü ilə bağlayırlar.”Kitabi Dədə Qorqud”da bu etnosun “alpanlar” şəklində yazılışı, “alp” köklü toponimlərin Quzey Azərbaycanda, həmçinin vaxtilə Alban dövlətinə daxil olan Cənubi Dağıstan və Şərqi Gürcüstanda  qalması yuxarıdakı ehtimalı daha da qüvvətləndirir… 
   

Alban hökmdarlarından Oroysun adını “Kitabi Dədə Qorqud”dakı Uruz adı ilə müqayisə edirlər.  Aran – Ağvan – Aquen – Ağoğlan – Ağdam (bu etnonimlərin kökündə “Ağ” sözünün durmasını təsadüf hesab etmək olmaz) adı da yalnız türk dillərində olması ilə izah olunur. Albanların Ay ilahəsinə daha çox sitayiş etmələri haqqında Strabonun verdiyi məlumat qədim türklərin “Ay Tenqri”sinə uyğun gəlir. Onlarla belə dəlillər əsasında “alban” etnik adı daşıyanlar türkdilli sayılırlar. Bəzi tədqiqatlara görə, burada yaşayan sakasenlər,  onlarla qohum sayılan massagetlər, qarqarlar da türk mənşəli olmuşlar… 
 

 Son dövrlərdə aparılan sanballı elmi tədqiqatlar  nəticəsində Qafqaz albanlarının türk mənşəli və türkdilli tayfa olması birmənalı şəkildə sübut edilmişdir.  O da, ehtimal edilir ki, Albaniyanın siyasi konsolidasiyası artıq Əhəmənilər imperiyasının son illərində və Makedoniyalı İsgəndərin işğalları dövründə başa çatmış, eramızadan əvvəl IV əsrin sonlarında isə Qafqaz Albaniyası vahid mərkəzləşmiş dövlətə çevrilmişdir.
   

Bu tayfaların ən qədimləri Qafqaz və türk dillərində danışan avtoxton etnoslar olmuşlar ki, bunlardan biri də, yüksək mədəniyyətə malik olan Qarqarlar Ağdam ərazisindəki  Qarqar çayı hövzəsi boyuca məskunlaşmışdılar. Bu isə Ağdamın Azərbaycan ərazisində ilk formalaşan dövlət quruculuğunda mühüm rol oynadığını bir daha əyani sübut edir. Bu barədə məşhur tarixçilərin, tədqiqatçıların əsərlərində yetərincə mühüm faktlar vardır və bu mənbələrdən aydın olur ki, türklər bu ərazilərin ən qədim, aborigen-aftoxton əhalisi olmuşlar… 
 

 Deməyim budur ki, Ağdam çoğrafi ərazisində tarixən ermənilərin olması və məskunlaşması absurddur!! Həmçinin, burada və Qarabağın dağ-yaylaq ərazisində olan xristian abidələri də, islamdan qabaq zərdüştizmi, sonrada xristianlığı qəbul edən aborigen türk tayfalarına mənsubdur, o cümlədən Beşik dağının zirvəsində olan abidə…   
 Ağdam rayonu ərazisində çoxlu tarixi mədəniyyət və incəsənt abidələri var. Buradakı Üzərlik Təpə abidəsi, rayonun Xaçındarbənd kəndindəki Qutlu Sarı Musa oğlu günbəzi (1314-cü il), Kəngərli kəndindəki türbə və daş abidələr (XIV əsr), Papravənd kəndindəki türbələr, məscid (XVIII əsr), Xanoğlu türbəsi (XVII əsr), Qarabağ xanı Pənahəli xanın Ağdam şəhərindəki imarəti (XVIII əsr), Natəvan və onun oğlunun türbəsi (XIX əsr), Şahbulaq qalası və s. kimi tarixi və memarlıq abidələri bunu aşkar sübut edir…
   

Bunlardan biri də, Beşik dağının zirvəsinə yerləşən, tikilmə tarixi IV-VII əsrə aid edilən, indi isə qirqorianlaşdırılan  Alban-türk Beşikdağ Alban-türk məbədi xristian məbəd-abidəsidir. Mənbələrə görə, bu məbəd tamamən Alban memarlıq üslubunda  Arşakilər 
sülaləsindən olan Qafqaz Albaniyası hökmdarı II Vaçe tərəfindən, tamamilə Alban-Türk məbəd arxitekturasında inşa etdirilmişdir…  
   

Onu da, bildirim ki, Erməni bənnalarından qabaq saxtakarlığı erməni tarixçiləri edir, böyük saxtakarlıqla bu qəbildən abidələrimizi erməniləşdirir, sonra da erməni bənnaları işə başlayırlar…
   

Bu abidə Şərqdən – Şirvanın, Şəkinin, yuxarıdan isə Qarabağın  bütün yüksəkliklərdən  görünür. Buna görə də, bu abidə əvvəl keşikçi qübbəsi kimi tikilibdir,  necə ki, Şabrandakı “Çıraqqala” təkin… Buradan həm, yuxarı dağlarda yerləşən “Gəncəsər”qalasına (Xaçın knyazlığının mərkəzinə), həm də Şirvan zonasına  od-ocaqla xəbərləşmə vasitəsi kimi istifadə edilibdir. Hətta, İbrahim xanın Şahbulaq qalasında məskunlaşan cağlarda da, artıq bu məbəd-abidə təmir edilərək keşikçi məntəqəsi kimi istifadə edilibdir… Bizim ehtimalımıza görə, indi Beşikdağı adlanan bu dağın əvvəlki adı Eşik (yəni son silsilə, ən eşikdə olan mənasında) və yaxud Keşik dağı olubdur. Sonralar uşaq nənnisinə-beşiyinə oxşadığına görə Beşik adını alıbdır… Belə ki, Beşikdağ sanki dağlıq və düzən Qarabağ arasında təbii sərhəd rolunu oynayır. Cənub-şərq tərəfdən ona Kür-Araz ovalığı, qərb tərəfdən isə Qarabağ yaylası birləşir…  Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, 30 il işğal altına olan Beşikdağ məbədi və dağın aşağı ətrafında yerləşəm alban xristian qəbristanlığı haqqında vikipediya səhifələrində verilən məlumatlar olduqca yanlışdır və erməni mənbələrindən alınmışdır…
 

Azərbaycanın digər dağ məntəqələrində bu cürə  abidələrin hamısı ilk öncə keşikçi məntəqəsi kimi tikilibdir. “Keşikçi dağı” ifadəsi – adını təsadüfi saymaq olmaz. Məsələn, Ağstafa rayonu ərazisində yerləşən Keşikçidağ abidələr kompleksi, Aveydağ, Tatlı, Yuxarı Əskipara məbədləri kimi ilk əvvəl keşikçi məntəqələri olmuş, sonralar funksiyalarını məbədlərə vermişdir…
   

Bir cəhəti də, qeyd etməyi vacib bilirəm! Bəzən kilsə ilə məbədi eyniləşdirirlər və fikrimizcə bu kökündən yanlışdır… Məbəd kilsə deyil və arxitekturası tamamən fərqlidir…. Məbəd Alban xristian türklərinə məxsus ibadətgahdır və Beşik dağının zirvəsində tikilən əvvəl gözətçi məntəqəsi olan abidə, sonralar genişləndirilərək, yenidən qurularaq Alban xristian türk məbədi olubdur…  İslam dövründə isə xalq, birmənalı olaraq, bu tipli abidələrin bir qismini Koroğlu qalası kimi anladıblar.  Belə bir rekonstruksiya və metaformoza hadisəsi Beşikdağı abidəsinin də başına gəlibdir…
   

Amma ən böyük məkri və qəddarlığı ermənilər ediblər. 1994-cü il mayın 12-dək davam edən hərbi təcavüz nəticəsində ermənilər Ağdam rayonunun 846,7 km², yəni ümumi ərazisinin 77,4 %-ni işğal etməyə nail oldu. Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə 6.000-dən çox ağdamlı şəhid olub. 2010-cu ilin noyabr ayında Dağlıq Qarabağ separatçıları rayonun adını erməniləşdirmək məqsədi ilə Ağdamın adını dəyişərək Akna qoyublar, Şahbulaqdan  şimal-qərbdə dağın enişində yerləşən 
qədim xristian-türk alban qəbrlərini, Pənah xanın tikdirdiyi qalanı erməni abidəsi kimi dəyişdiriblər, muzey düzəldiblər, özlərindən Tiqranagert şəhəri uydurublar… Beşikdağ məbədinin də adını Vankasar monastrı qoyubkar… Yalan, məkr və saxtakarlıq, bax, budur!!
   

Bunu da, xatırladaq ki, hətta  XIX əsrin əvvəllərinə qədər Qarabağ dağlarında yerləşən məbədlər hələ də, Alban məbədgahı kimi fəaliyyət göstərmiş, ermənilərin dabanyalama xisləti ilə uzun müddət saxtakarlıq işi aparılandan sonra Rusya  çarlığının təsiri ilə 1836-cı ildə  bu abidələr Rusiya Müqəddəs Sinodu tərəfindən ləğv edilmiş,  Alban monastrına məxsus bütün mülk və əhali Erməni Qriqoryan Kilsəsinin  tabe edilərək erməniləşdirilmiş, bütün Alban dini kitbları, əlyazmaları məhv edilmiş, məbədgahlar isə kilsələşdirilmişdir…
 

Bundan sonra Qarabağda Alban Patriarxı İsraelin başçılğı ilə qiyam başlayır. Qiyam yatırılır, Alban patriarxı İsrael isə ölkədən qovulur. Tezliklə patriarx İsrael vəfat edir və bundan sonra Erməni Arxiyepiskou Hovannes Qraf İvan Qudoviçə yazdığı məktubda Qarabağ və Gəncədəki Alban Məbədgahları klsələşdirilərək mülkləri və dindarlarının Eçmiədzinin tabeliyinə verilməsini xahiş edir və buna nail olur…
   

İndi bu məkri, Beşikdağdakı qədim abidəmizin də başına gətiriblər ki, sonralar əllərində dəstəvuz etsinlər ki, guya bu torpaqlar ermənilərə məxsusdur…
 

 Bu qeydlərimlə bildirmək istəyirəm ki,  Ağdamın Beşikdağındakı qədim abidələrimiz, həmçinin, ümumiyyətlə, Qarabağda erməni məkrinə məruz qalmış bütün qədim ibadətgahlar öz ilkin vəziyyətinə salınmalı, tarixi gerçəklik bərpa olunmalıdır…  Bəli, bütün Qarabağda yerləşən tarixi məbədlər  Qafqaz Albaniyası dövrünün nadir abidələrindəndir. Saxtakarlıqların qarşısı alınmalı, abidələr əvvəlki – ilkin vəziyyətlərinə gətirilməlidir. Tarixi abidələri saxtlaşdıraraq özününküləşdirmək – erməniləşdirmək cəhdlərinə birdəfəlik son qoyulmalı, tarixi varisiyimizə yiyə durmalıyıq!!  

 08.01.2022.

Qurban BAYRAMOV,
tənqidçi-ədəbiyyatşünas.

QURBAN BAYRAMOVUN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Gülyaz ƏLİYEVA – Ortaqlıq, ya qardaşlıq?

Gülyaz ƏLİYEVA

ORTAQLIQ, YA QARDAŞLIQ?

Vallahi, billahi, mən bu işə çox məətəl qalmışam, Müstəqilliyin illərlə arzusunda olmuşuq, niyə? Çünki, müstəqil dövlət heç kəsdən asılı olmayan, öz milli-mənəvi dəyərlərinə özü sahib çıxan, nə siyasətdə, nə iqtisadiyyatda heç kəsdən asılı olmayaraq qanun və qərarlar qəbul edən, öz dili, pulu, himni, gerbi, ordusu olan dövlətdir. Öz torpağına, vətəndaşına və dilinə sahiblik müstəqil dövləti şərtləndirən əsas xüsusiyyətlərdəndir. Şükür, biz müstəqilliyin çətin yollarında addımlayaraq bütün bunlara sahib oluruq, ərazimizə sahib çıxır, işğal olmuş torpağımızı geri alaraq qoruyur, bərpa edir, bayrağımızı yenidən əzəmətlə ucaldırıq. Və bu, bizim dövlətimizin bölgədəki müstəqilliyinin nüfuzunu get-gedə artırır və dünya dövlətləri artıq onunla hesablaşmağa başlayır. Bununla yanaşı, müstəqillik dönəmində ölkədə ana dilinin işləkliyi, istifadəsi ilə də bağlı da bir sıra qanun və sərəncamlar verilir. Doğrudur, müstəqillik əldə etdikdən sonra əcnəbi dildə yazılı reklamlar ölkəni daha çox başına alaraq, ana dilimizi obyekt adları və reklamlardan daha sürətlə sıxışdırnağa başladı. Amma inanırıq ki, görülən tədbirlər, xalqın ziyalılarının çoxsaylı müraciətlərindən sonra bu yöndə irəliyə doğru müsbət addımlar atılacaq və istər Bakı şəhəri, istərsə də regionlarda reklam və obyekt adları əcnəbi dillərin işğalından qısa müddətdə təmizlənəcək.

Bizim dilimiz çox zəngin və hər cür fikri – istər diplomatik, istər bədii və publisistik fikri ifadə etməyə qadir zərif və çoxşaxəli, əhatəli bir dildir.

Azərbaycan dili türk dilləri ailəsinə mənsub, ədəbi dil baxımından çox inkişaf etmiş, oz sabit fonetik, leksik və qrammatik qayda-qanunları möhkəmlənmiş, sabitləşmiş bir dildir. Vaxtilə  hətta Azərbaycan türkcəsi nəinki türklərin, hətta Qafqazdilli xalqların da ortaq dili olub. Ruslar Qafqaza gəlməmişdən bu bölgənin xalqları həmin ortaq dildə danışırdılar. Bu haqda çoxlu faktlar var və onun  fransız dilinin Avropadakı mövqeyi ilə müqayisəsi hamımıza məlumdur.

Əslində Azərbaycan türkcəsi türk dilləri içərisində kökünə daha çox bağlı olan, leksikası çox da dəyişikliyə uğramayan ən gözəl və ən mükəmməlidir, lakin biz bunu təbliğ edə bilirikmi? Anadolu türkləri müəyyən dönəmdə öz kökündən daha çox uzaqlaşıb, öz leksikasına daha çox əcnəbi sözlər daxil edib, nəinki biz. Əslində onlar bizdən çox söz götürə bilərlər, lakin etmirlər. Bunun da müxtəlif səbəbləri var. Bir tərəfdən Türkiyə 600 il imperiya olmuş dövlətdir deyə digər türk xalqlarına bir az böyük qardaş kimi baxır. Digər tərəfdən də biz sanki hər zaman kiçik qardaş olmağa öyrəncəliyik. Öz dilimizi təbliğ etməkdənsə, hansı dilinsə hegemonluğunu qəbul etməyi daha asan yol hesab edirik. Bu gün Güney Azərbaycanda olan türkçülük, dilinə sahib çıxma, onun uğruna dirəniş nə Quzey Azərbaycanda var, nə də Türkiyədə. Niyə mən bu barədə danışıram? Çünki hazırda yenidən gündəmə gələn  mövzulardan biri də ortaq türk dilinin yaradılması məsələsidir ki, bu barədə  AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun baş direktoru Nadir Məmmədlinin APA-ya müsahibəsində oxuyuruq:

“- Məşhur alimimiz Afad Qurbanov bu işlə (Ortaq türk dili -G.Ə) peşəkar məşğul olurdu. Bununla bağlı layihə də hazırladı. Ondan sonra müxtəlif alimlər bu işlə məşğul olub. Bu günə kimi iş gedir. Burada müəyyən əngəllər var. O xalq udacaq ki, iqtisadi cəhətdən güclüdür. Hesab edirəm ki, Anadolu türkcəsi bütün türkdilli xalqlar üçün ortaq dil ola bilər. Türkiyə iqtisadi cəhətdən bütün türk dövlətlərindən güclüdür. “Kayu” cizgi filmi evlərə girəndən sonra balaca uşaqlar da türkcə danışmağa başladı. Bu gün İranda yaşayan soydaşlarımız da bizə meyllənmirlər, onlar da Türkiyə türkcəsində danışırlar. Zaman yolumuzu ora aparır. Tarixi şərait özü göstərir ki, iqtisadi cəhətdən güclü dövlətlər irəlidədir. Digər türk dövlətlərindəki yeni nəsil Anadolu türkcəsində çox söz işlədir. Düşünürəm ki, ortaq dil məfhumu yaransa, bu, Türkiyə türkcəsi olacaq. Lakin bu prosesin yekunlaşması uzanır.”

Məncə, ortaq dil məsələsi çox ağır mövzudur: “Onun incəliklərini bilmədən “ortaq dil yaradaq”, “birləşək” şəklində şüarlar verməklə iş getməz. Bu, çox ciddi araşdırma, üzərində çox ciddi işləmə tələb edən böyük problemdir. Dərindən düşünməmiş belə bir mövqe tutmaq dilimizin məhvinə aparıb çıxara bilər. Dilini sevən, onun dəyərini, incəliklərini bilən heç bir dilçi, məncə, bu fikrə düşməz.

Niyə axı biz M.Ə.Sabir demiş:

Çırmanırıq keçməyə çay gəlməmiş,
Başlayırıq qızmağa yay gəlməmiş,
Söz veririk indi, bir ay gəlməmiş?…

Bu yerdə C. Məmmədquluzadənin sözləri yadıma düşdü, ortaq əlifbanın qəbulu ilə bağlı dediyi sözlər…mən xoruza horuz deyə bilərəm, amma xəstə ölür, son nəfəsidir xırıldayırı, necə xəstə hırıldayır demək olar axı?!

Axı nəyə görə Sovet dövründə ruslardan qoruyub inkişaf etdirdiyimiz dilimizi müstəqillik dövründə “özümüzünkülərdən” qorumaq müşkülə çevrilib?!. Hərəsi dilin başına bir oyun açır. Bilmirsən, bu qəsdən, bilərəkdən, planlı şəkildə görülən bir işdir, ya düşünülmədən, təsadüfən olan bir iş. İndi dili sanki elə dilçilərdən qorumaq lazım gəlir! Nəyə görə?

“Kayu” cizgi filmini evlərə salıb yuxarı başa keçirməkdənsə,  balaca uşaqların öz ana dilinə sevgi yaradan cizgi filmlər çəkməyi, özümüzü, öz dilimizi təbliğ etməyi düşünmürük?! Bu yolla İranda yaşayan soydaşlarımızı da özümüzə meylləndirmək, təsir etmək əvəzinə onların da Türkiyə türkcəsində danışmasına rəvac veririk? “Kayu” cizgi filmini sıxışdıracaq, uşaqlarda maraq oyadacaq, kökümüzə soyumuza bağlayacaq, dilimizi, özümüzü sevdirəcək “Kitabi – Dədə Qorqud”un motivləri əsasında bir cizgi filmi çəkməyi, cənublu qardaşlarımıza da arxa olmağı niyə düşünmürük axı?! Kimdir bizə mane olan? Zamanın yolumuzu başqa yerə aparmasına deyil, bizimlə birləşməyə gətirməsi üçün iş görmək, çaba sərf etmək lazımdır. “Allahdan buyruq, ağzıma quyruq”la iş getməz! “Tarixi şərait özü göstərir ki, iqtisadi cəhətdən güclü dövlətlər irəlidədir”. Bizim iqtisadi qüdrətimizə nə gəlib? Niyə çalışmırıq ki, yeni nəsil Anadolu türkcəsində “anahatar”a meyl etməkdənsə, elə türklərdə də bizim işlətdiyimiz “açar” sözü işlənsin? Bizim müstəqil dövlətimiz var, Cənubda isə dilimizə sevgi çox artıb. Biz, Dərbənddən Həmədana, Bakıdan Kərkükə, Qarsa, İğdıra qədər Azərbaycan türkcəsinin inkişafına çalışmalıyıq. Şübhəsiz, bütün Türkiyəyə sevgimiz var və onlarla qaynayıb-qarışmada heç bir problemimiz yoxdur. Eləcə də Kərkük, Xorasan, ya Qaşqay türkləri ilə də.

Amma hər şey  qarşılıqlı olmalıdır. Yoxsa, indidən hegemonluğu kiməsə verməklə razılaşıb oturmaq düzgün dil siyasəti deyil, məncə.

Azərbaycanlı kimliyi, Azərbaycan dili bizə doğmadır. Ancaq bunu Türk kimliyindən və dilindən kənarda təsəvvür etmirik, bərabərhüquqlu qardaşlar olaraq təsəvvür edirik. Eyni atanın oğulları kimi. Daha böyük-kiçik qardaş misalı ilə yox. Böyük qardaşdan ağzımız bərk yanıb axı…

Bir millətik, iki dövlət
Eyni arzu, eyni niyyət
Hər ikisi Cümhuriyyət
Azərbaycan-Türkiyə.

Bir ananın iki oğlu
Bir ağacın iki qolu
O da ulu, bu da ulu
Azərbaycan-Türkiyə.

Yüz il bundan qabaq M.Ə.Sabir deyirdi:

“Osmanlıdan türkə tərcümə” – bunu bilməm
Gerçək yazıyor gəncəli, yainki hənəkdir;
Mümkün iki dil bir-birinə tərcümə, amma
«Osmanlıcadan türkə tərcümə» nə deməkdir?!.

Sabir türkcə deyəndə Azərbaycan türkcəsini nəzərdə tuturdu. O zaman Osmanlı türkcəsi Azərbaycan türkcəsinə baxanda daha anlaşılmaz idi. Biz Azərbaycan türkcəsini daha da inkişaf etdirməliyik, bütün sahələrdə ön plana çıxartmalıyıq. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycan dilinin varlığını türk dili, mədəniyyəti, ədəbiyyatından kənarda təsəvvür edirik.

Müəllif: Gülyaz ƏLİYEVA

GÜLYAZ ƏLİYEVANIN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

CAVİD QURBANOVUN ATASI QƏNBƏR QURBANOVA İTHAF

CAVİD QURBANOV VƏ ATASI QƏNBƏR QURBANOV

CAVİD QURBANOVUN ATASI QƏNBƏR QURBANOVA İTHAF
İndi şəkillər də danışmır, susub,
Ruhunla dinirsən, Qənbər müəllim,
Kədər naləsini qəlblərdən asıb,
Qəlblərə dağ basdın, Qənbər müəllim.
* * *
Yasını de necə saxlayaq indi?
Yoxluğun çox pisdi, Qənbər müəllim.
Haqqında danışıb nələr deyərdim?
Nitqim də kəsildi, Qənbər müəllim.
* * *
Qəfildən getdiniz, de niyə belə?
Cənnətmi tələsik çağırdı sizi?
Əzəldən hər kəslə halallaşdınız,
Xəbərsiz gedişin çox üzdü bizi.
* * *
Üzünün nurunu torpağa tökdün,
Torpağını nura boyadan əmim,
Bağrımı de niyə bu boyda sökdün?
Ağrını içimdə oyadan əmim…

Müəllif: Şəlalə CAMAL

ŞƏLALƏ CAMALIN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Gülyaz ƏLİYEVA – Kimin vecinədir?

GÜLYAZ ƏLİYEVA

KİMİN VECİNƏDİR?

Müstəqillik dövründə televiziyadan gözləntilərimiz çox idi.

Öz milli-mənəvi dəyərlərimizin aliliyi qorunacaq!

Tariximizi doğru-dürüst əks etdirəcək samballı tarixi-qəhrəmanlıq filmləri çəkiləcək.

Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Uşaqlıqda qazanılan biliyin, öyrədilən dəyərlərin insanı ömrü boyu tərk etməyəcəyini nəzərə alaraq, tarixi qəhrəmanlarımızdan, milli-mənəvi dəyərlərimizdən bəhs edən, təmiz ana dilində səsləndirilən cizgi filmləri çəkiləcək.

Ən azından radiolarımız Sovet dövrünün yaxşı ənənələrini – “Bulaq” kimi verilişlərin ənənələrini davam və inkişaf etdirəcək.

Teatr sənətimiz Sovet dövründə özünün yüksək inkişaf pilləsində idi, bu inkişafı davam elətdirərək, müstəqil Azərbaycanın teatr sənətini daha da inkişaf elətdirərək, ən azından keçmişdə efirə gedən  “Komediyalar aləminə səyahət” verilişindən daha irəli getmiş, səhnə əsərlərindən bəhs edən teatr məktəbi yaradılacaq.

Musiqimizin çox gözəl örnək sənətkarları var idi, onların təcrübəsindən istifadə yolu ilə Azərbaycan musiqisi daha da inkişaf elətdiriləcək.

Televiziya kanalları xalqa xidmət edəcək.

Vətənpərvərlik, ana dili, təhsil təbliğ olunacaq. Televiziya verilişlərinin keyfiyyəti daha da yaxşılaşdırılacaq…

Deyir, sən saydığını say, gör bizim televiziyalar nə sayır..

İllərdir, “Bozbaş Pictures”, “Bu şəhərdə”, “Komedixana” və s. adlar altında arvad paltarı geymiş”kişi”lər xalqın zövqünü korladılar və korlayırlar. Bayağı, şit, ədəbsiz hırıltı…bəli, hırıltı, gülüş yox, illərdir, insanları buna öyrətdilər, düşüncəsiz, hırıldıyan kütlə formalaşdırdılar. Bu cür verilişlərlə “tərbiyə” alanlar  üçün xalq, dövlət marağı, milli təəssübkeşlik önəmlidirmi?  Önəmli olsaydı, Soçidə KVN yarışmasında ölkəni təmsil edən komanda erməni Rubenin təkidi ilə “Şuşa” adını “Buta” adı ilə əvəz edəcək qədər alçalmazdı. Nə vacidir ki, o adla qalıb çıxış edəsən?! Nəyə görə onların alçaldıcı təklifi ilə razılaşırsan? Şuşa adının şərəfini Azərbaycan əsgəri öz qanı, canı bahasına qoruyub qazanmadımı? Şuşa Azərbaycanın Mədəniyyət mərkəzi adını almadımı?  Əgər sən o adı qoruya bilməyəcəksənsə, sənin o adı götürməyə mənəvi haqqın var idimi ki, sonradan onu biabrçı şəkildə dəyişəsən? Sənin orada çıxışının bizim üçün nə önəmi var?!

Azərbaycanı təmsil edən “Şuşa” komandası adını ermənilərin “tələbi” ilə “Buta” olaraq dəyişənlər ermənidən artıq erməni olan KVN -cilər , məncə, qəhrəman Azərbaycan oğullarının dişi və dırnağı ilə azad etdiyi Şuşanı, şəhidlərin ruhunu, qazilərin qürurunu tapdayıblar.

Komandanın adı “Şuşa” olmsa da olar, təki erməni Ruben inciməsin, ona xoş getsin, eləmi?!. Yəqin ki, o KVN-ciləri ora gondərən dövlət qurumunun da bir izahi olacaqdır. Hər haldan bu sıradan bir hadisə deyil…

Bütün bunları “Bozbaş Pictures”, “Bu şəhərdə” səviyyəsinin acı nəticələri sanıram. Bu gün televiziyalarımızın səviyyəsin nə əks elətdirir?

Gəlin televiziya verilişlərinin birində oxunan bir mahnıya diqqət yetirək.

Bu cür mahnını yazana da, oxuyana da, televiziya kanalları vasitəsilə Azərbaycan xalqına çatdıran TV rəhbərliyi və verlişin aparıcısına da əhsən! Vətən müharibəsindən sonra televiziyalarımızda gedən verilişlər bizi çox qürurlandırır.  Tamaşaçıları tam aşağılayaq,  istədikləri cür hərəkət edirlər!   Xalqın qarşısında,  milyonlarla auditoriya qarşısında küçə söyüşü oxunmaz!

Mən bu cur kuçə sözlərindən ibarət mahnını ifa efənə də, mahnının sözlərin yazan “şairə” də bir daha əhsən deyirəm. Buyurun mahnının sözləri ilə tanış olun:

Hədlərini aşarlar,
Kəlməbaşı çaşarlar,
Arxamca danışarlar,
Mənim vecimə deyil.

Haqlı düz yolu seçər,
Haqsız olan and içər,
İt hürər karvan keçər,
Mənim vecimə deyil…

Müəllif: Gülyaz ƏLİYEVA

GÜLYAZ ƏLİYEVANIN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

GƏL, BU DƏRDƏ DÖZ DƏ YAŞA… – ZAUR USTAC

ZAUR USTAC – XƏZƏR DELTASINDA GÖYQURŞAĞI

GƏL, BU DƏRDƏ DÖZ DƏ YAŞA…
(Poladla, İlqarın məzarı başında)
Hanı qoşun, hanı ləşkər?
Tək qalbdı iki Paşa…
Baiskarı kimdi, bilməm,
Kaş dönəydi özü daşa…
Gəl, bu dərdə döz də yaşa…
Gəl, bu dərdə döz də yaşa…
* * *
Əlim üzümdə qalıbdı,
Sözüm ağzımda qalıbdı,
Arzum gözümdə qalıbdı,
Qanım gözdə dönüb yaşa…
Gəl, bu dərdə döz də yaşa…
Gəl, bu dərdə döz də yaşa…
* * *
Ustacam, artıb ələmim,
Ta yazmır, sınıb qələmim,
Hər gün də artır sələmim,
Eşqim düzdə dönüb quşa…
Gəl, bu dərdə döz də yaşa…
Gəl, bu dərdə döz də yaşa…
17.07.2020. II FX. Bakı.

MƏNBƏ: ZAUR USTAC – XƏZƏR DELTASINDA GÖYQURŞAĞI

Müəllif: Zaur USTAC,

“Yazarlar” jurnalının baş redaktoru,

şair-publisist.


ZAUR USTACIN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ŞƏLALƏ CAMAL – GÖRMƏYƏCƏKSƏN

Şəlalə CAMAL – şair, yazar.

GÖRMƏYƏCƏKSƏN
Darıxsan yanına gələ bilərəm,
Ağlasan gizlində gülə bilərəm,
Yatsan yuxuna da gələ bilərəm,
Gəlsəm də sən məni görməyəcəksən.
* * *
Dindirsən çox şeyi deyə bilərəm,
Deyərək xətrinə dəyə bilərəm.
Bəlkə də qəddini əyə bilərəm,
Əysəm də sən məni görməyəcəksən.
* * *
Gəlib əllərindən tuta bilərəm,
Kədəri bir yolluq ata bilərəm.
Səninlə arzuma çata bilərəm,
Çatsam da sən məni görməyəcəksən.
* * *
Dayanıb gözünə baxa bilərəm,
Baxaraq qəlbini yaxa bilərəm.
Əyilsəm özüm də qalxa bilərəm,
Qalxsam da sən məni görməyəcəksən.
* * *
Həyatı həmişə qəliz bilərəm,
Sevgi hisslərini təmiz bilərəm.
Mən səni gözümdə əziz bilərəm,
Gəlsəm də sən məni görməyəcəksən.

BÜDRƏYİB KEÇİR
Həyatın yolları keşməkeşlidir,
Kimi asta gedir, kimi bərk gedir.
Kimi keçə bilmir, dayanıb baxır,
Kimi də keçəndə büdrəyib keçir.
* * *
Həyatı ikiyə bölən insanlar,
İkini ikiyə bölə bilməyir.
Yaşaya-yaşaya ölən insanlar,
Ruhsuz bir bədəndə ölə bilməyir.
* * *
Həyatın bir üzü əgər ağ olsa,
Mütləq digər üzü qara olacaq.
İnsanlar əbədi yaşayacaqsa,
Bil ki, ürəkləri yara olacaq.
* * *
Kimi bu yollara həsrətlə baxır,
Kimi də qəlbini yandırıb yaxır.
Kimisi yollarda əyilib qalxır,
Kimi də keçəndə büdrəyib keçir.
* * *
Kimi uçuruma düşür ağlayır,
Kimi ürəyini üzür ağlayır,
Kimi həyatından bezir ağlayır,
Kimi də keçəndə büdrəyib keçir.
* * *
Kimi başqasının əlindən tutur,
Kimi keçmişini çox tez unudur.
Kimi yıxılana söyəyir ki, dur,
Kimi də keçəndə büdrəyib keçir.
* * *
Kimi bu yolların xəstəsi olub.
Kimi mahnıların bəstəsi olub.
Kimi bu yollarda canını qoyub,
Kimi də keçəndə büdrəyib keçir.
* * *
Kimi ürəyində min diləyilə,
Kimi başqasının köməyi ilə.
Kimi öz gücünün əməyi ilə,
Kimi də keçəndə büdrəyib keçir.

SƏNİ DƏ VƏFASIZ BİR ADAM SEVƏR
Rüzgar olub niyə əsdin qəlbimə?
Xışıltında ayrılıqdan söyləmə.
Sən özünlə bir bu qədər öyünmə,
Səni də vafasız bir adam sevər.
* * *
Bir daha mənimlə görüşə gəlmə,
Ciddi ol həmişə, mənimlə gülmə.
Məni aldatmısan, çox da sevinmə,
Səni də vafasız bir adam sevər.
* * *
Tale yollarını palçıqlı edər,
Nikbin ürəyində kədər gizlənər.
Çox özünü öyüb döşünə döymə,
Səni də vəfasız bir adam sevər.
* * *
Ayağın büdrəyər, düşərsən yerə,
Duranda gözünə görünər dərə.
Bundan sonra getsən hansı ellərə,
Səni də vafasız bir adam sevər.

NİYƏ BİZ AYRILIRIQ
Sanıram ki, bu son görüşümüzdü,
Gözlərin gözümə baxmayır artıq.
İlk görüşdən bir-birimizə bağlandıq,
Söylə indi niyə biz ayrılırıq?
* * *
Gözlərini qaçırırsan, baxmırsan,
Yox, bu sən deyilsən, qəlbi yaxmırsan.
Gedirsən, geriyə heç qayıtmırsan,
Söylə indi niyə biz ayrılırıq?
* * *
Əlimdən əlinin istisi getmir,
Sənə olan eşqim tükənib bitmir.
Gözlərin gözümün önündən getmir,
Söylə indi niyə biz ayrılırıq?

AĞLA GÖZLƏRİM
Vəfalı bildiyim vəfasız çıxıb,
Durub oğrun-oğrun ağla, gözlərim.
Sənin ürəyini uçurub, yıxıb,
Üzünə baxaraq ağla, gözlərim.
* * *
Ürəyin yanacaq, qanın donacaq,
Əlinin istisi tez soyuyacaq.
Sevənlər həmişə xoşbəxt olacaq,
Sevənlərə baxıb ağla, gözlərim.

OLSUN
Məni sevsən cavabında hə desəm,
Sonra bu sevgidən baş alıb getsəm.
Səndən ayrılmağı özüm istəsəm,
Yatdığım çarpayım məzarım olsun.
* * *
Əgər ki, sevgidə dürüst olmasam,
Ayrılan günü mən alt-üst olmasam,
Sevgi çiçəyitək təmiz solmasam,
Dayandığım yerdə baş daşım olsun.
* * *
Bütün sevənlərə bir arzum olub,
Sevib sevilənlər qoy xoşbəxt olsun.
Yaman kövrəlirsən, gözlərin dolub,
Xoşbəxtlik bizə də qoy nəsib olsun.

HEYİF
Sənə söz deməyə çox utanıram,
Onsuz da ayrıyıq, faydası nədir?
Dərdimi deməyə adam tapmıram,
Sənsiz bu həyatım puçdur, heç nədir.
* * *
Sənsiz qalmağımda səbəb özüməm,
Kaş sənə yalandan deyəydim getmə.
İndi sənsizliyə necə dözüm mən?
Sevgilim nə olar gözümdən itmə.
* * *
Nə vaxt ki, əlimdən tutmaq istədin,
Mən isə əlimi qaçırdım, heyif.
Gözümə baxaraq sevirəm dedin.
Gözümü gözündən qaçırdım heyif.

YUXULU KEÇİB
Gəlsən də görüşə ayrılacağam,
Daha bu həyatdan yorulacağam.
Tutsan da qolumdan yıxılacağam,
Ömrümün yarısı yıxılı keçib.
* * *
Öndə durmasam da arxadayam mən,
Matəmdə, yasda, ağıdayam mən,
Sən məni düşünə yuxudayam mən,
Ömrümün yarısı yuxulu keçib.

GECİKDİ
Bu ilk görüşümüz çox tələsirəm,
Həyəcan tez gəldi, sevinc gecikdi,
Həyəcandan titrəyirəm, əsirəm,
Tələssəm də ümidlərim gecikdi.
* * *
Vurulmuşam qamətinə nə işdi?
Sevənlərin məzarları behiştdi.
Çox tələsdim görüşünə tez gəlim,
Tələssəm də ümidlərim gecikdi.
* * *
Gül çöhrəni görcək qəlbim sevindi,
O gülər üzünə dedim mənimdi.
Sevinc gətirəndə yaman tələsdim,
Tələssəm də ümidlərim gecikdi.
* * *
Ömür karvanıyla birgə gəlirdim,
Geciksəydim, gedəcəkdim, bilirdim.
Bu ilk görüşümüz, yaman tələsdim,
Tələssəm də ümidlərim gecikdi.
* * *
Həyat yavaş-yavaş davam elədi,
Hər kəs bu həyata nakamdı dedi.
Gecikməmək üçün tez gəlmişdim mən,
Tələssəm də ümidlərim gecikdi.

ATMASIN
Mənəm öz bəxtində taleyi kəm qız,
Bu gen dünyada mən qalmışam yalqız.
Tanrıdan diləyim bil budur yalnız,
Səni taleyimdən silib atmasın.
* * *
Bu həyat üzümə gülmədi bir an,
Öz tale, bəxtimdən olmuşam viran.
Tanrı həqiqəti etməsin yalan,
Səni taleyimdən silib atmasın.
* * *
Tək arzum bu olub yaradanımdan,
Səni əziz bildim mən öz canımdan.
Bir gün üzüm dönsə də həyatımdan,
Səni taleyimdən silib atmasın.
* * *
Səni sevdiyimi mən gizlətmirəm,
Səndən qeyrisini mən gözlətmirəm.
Allaha əl açıb yalvaran mənəm,
Səni taleyimdən silib atmasın.
* * *
Getdiyin yolların torpağı olum,
İstəsən gülünün yarpağı olum,
Qumral saçlarının darağı olum
Səni taleyimdən silib atmasın.
* * *
Gözlərin qaradı, dodağın baldı,
Bu kasıb ömrümdə məhəbbət boldu,
Tanrıya etdiyim duam bu oldu,
Səni taleyimdən silib atmasın.

UNUTSAN ƏGƏR
Sevgimlə gözünü kor eyləyərəm,
Bəlkədə bu sözüm xətrinə dəyər.
Səni el içində xar eləyərəm,
Məni bu dünyada unutsan əgər.
* * *
Sənsiz bu dünyada solaram yəqin,
Sənin də yanacaq gizlində qəlbin.
Əqlini başından alacam bir gün,
Məni bu dünyada unutsan əgər.
* * *
Qəlbini yandırıb yaxacam sənin,
Dünyanı başına yıxacam sənin,
Nifrəti gözünə sıxacam sənin
Məni bu dünyada unutsan əgər.
* * *
Dünya qucağıdan atacaq səni,
Sevgin başqasına satacaq səni,
Alahın qarğışı tutacaq səni,
Məni bu dünyada unutsan əgər.
* * *
Gecə yuxu nədir bilməyəcəksən,
Yatsan yuxunda da dərd görəcəksən.
Sən mənim eşqimlə əriyəcəksən,
Məni bu dünyada unutsan əgər.
* * *
Beynində, qəlbində mən dolaşaram,
Eşqindən dünyada mən alışaram,
Sənə qarğış edib çox danışaram
Məni bu dünyada unutsan əgər.

SEVGİMİ QƏLBİMDƏ YAŞADACAĞAM
Dağdan coşub daşan bir şəlaləyəm,
Mən böyük qüvvəyəm, çırağam, şəməm.
Məcnunun eşqindən yanan Leyliyəm,
Sevgimi qəlbimdə yaşadacağam.
* * *
Leylinin sevgisi yox olub daha,
Məcnunun kamanı ox olub daha,
Məhəbbət aşkarda çox olub daha,
Sevgimi qəlbimdə yaşadacağam.
* * *
Məhəbbəti ələ salıb gülməyin,
Nakam həyat sevgisiyçün ölməyin,
Bu sevginin sonunu siz bilməyin,
Sevgimi qəlbimdə yaşadacağam.
* * *
Məcnundan əbədi ayrılıb getdim,
Ömür kitabına nələr qeyd etdim…
Mən onu tükənməz eşqlə sevirdim,
Sevgimi qəlbimdə yaşadacağam.
* * *
Məcnuntək səhrada səni axtarsam,
Sənsə Leyli deyib başqasını tapsan.
Başqası naminə məni unutsan,
Sevgimi qəlbimdə yaşadacağam.
* * *
Al, qanlı bıçağı qəlbinə vur, sanc,
Al qanlı bıçaqda minlərlə qazanc.
Daha can verirəm, sən yenə qısqanc,
Sevgimi qəlbimdə yaşadacağam.
* * *
Hanı uzun saçlım deyib ağlama,
Hanı qonur gözlüm deyib ağlama.
Hanı şirin sözlüm deyib ağlama,
Sevgimi qəlbimdə yaşadacağam.
* * *
İsti nəfəsimçün çox da darıxma,
Sevgi həvəsimçün pərişan olma.
Sən mənim sevgimçün nigaran olma,
Sevgimi qəlbimdə yaşadacağam.

İNDİ HARDA QALDIN?
Bu sevgidən cəfa çəkdim bilmədən,
Vaxt var idi bir sən idin, bir də mən.
Tələsirdin görüşə tez gələsən,
İndi harda qaldın, harda bir dənəm?
* * *
Çox gözlədim saçlarıma düşdü dən,
Dünya gözlərimdə dəyişdi hərdən.
Sevincim dəyişdi oldu kədər, qəm,
İndi harda qaldın, harda bir dənəm?
* * *
Sən yoxsan, saçıma heç sığal dəymir,
Heç kim heç kimə bir sağ ol demir.
Sevginin saatı, vaxtı bilinmir,
İndi harda qaldın, harda bir dənəm?
* * *
Eşqim, bir dənəm, bir sən, bir də mən,
Dünya dəyişsə də mən dəyişmərəm.
Eşqim, bir dənəm, gözlərimdə nəm,
Yerini kimsəyə verə bilmərəm.

XOŞBƏXTİN XOŞBƏXTİ
Səninlə bir ömür paylaşıram mən,
Səninlə birlikdə yaşayıram mən,
Xoşbəxtin xoşbəxti bəlkə də mənəm,
Canımda bir can da daşıyıram mən.
* * *
Şirin röyayam mən, bir xəyalam mən,
Bil sevinc də mənəm, kədər də mənəm.
Xoşbəxtin xoşbəxti bəlkə də mənəm,
Canımda bir can da daşıyıram mən.
* * *
Röyayam, mələyəm, iblis deyiləm,
Sualla doluyam, qəliz deyiləm.
Xoşbəxtin xoşbəxti bəlkə də mənəm,
Canımda bir can da daşıyıram mən.

ALMARAM
Əgər məndən sevə-sevə ayrılsan,
Düz gedərəm, dönüb geri baxmaram.
Nə vaxtsa üz-üzə gəlsək bir zaman,
Üz çevirib salamını almaram.
* * *
Yaddaşına yaz ki, mən Şəlaləyəm,
Heç kimi özümə tay eyləmərəm.
Sevgi üçün qürurumu əymərəm,
Üz çevirib salamını almaram.
* * *
Köksünə dağ basıb kül eyləyərəm,
Tikanı, qanqalı gül eyləyərəm,
Hər zaman sevinib, gül söyləyərəm,
Üz çevirib salamını almaram.
* * *
Sevsəm öz sevgimə dönük çıxmaram,
Dönük deyə xəyanətkar olmaram.
Sağ olunu məcbur olub alsam da,
Üz çevirib salamını almaram.
* * *
Sənsiz qalıb bu qəlbimi dağlaram,
Gecə-gündüz zari-pünhan ağlaram.
Qürur bir hissdir ki, o da məndə var,
Üz çevirib salamını almaram.
* * *
Söylə, mən ki iblisi can deyiləm,
Bu həyatda gizli cahan deyiləm.
Qəlbində gizləndim, pünhan deyiləm,
Üz çevirib salamını almaram.
* * *
İlahi qüvvəyəm, sevincəm, eşqəm,
Üç günlük ndünyada əsla çəkmə qəm.
Mən yanından düz keçəcəyəm hərdən,
Üz çevirib salamını almaram.

Müəllif: Şəlalə CAMAL,

Yaradıcılıq məsələləri üzrə menecer.

ŞƏLALƏ CAMALIN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZAUR USTAC – ŞƏHİD HAQQI

ZAUR USTAC – XƏZƏR DELTASINDA GÖYQURŞAĞI

ŞƏHİD HAQQI
(Mübarizlərin ruhu qarşısında borcluyuq…)
Hər bir gedən şəhidin haqqı var boynumuzda,
Onlara borclu olan bir can var qoynumuzda,
Gərəkdir, sırğa ola; qulaqda, eynmizdə,
Əgər biz unutsaq da, dövran bunu unutmaz…
Bu yara hey su verər, zaman onu qurutmaz…
* * *
Bu bizim şakərimiz, həp şikarı unutmaq,
Boş-boş təsəllilərlə ruhumuzu ovutmaq,
Cismimiz oyansa da, layla deyib uyutmaq,
Bir gün biz istəsək də, dövran bizi oyatmaz…
Biz yatmaq istədikdə, zaman bizi uyutmaz…
* * *
Bir əsgər kəmərinin toqqasıcan yoxuq biz,
İllərdi ki, gözləyir; neçə qışdı, neçə yaz,
Deyir: – “Gəl bu şəhidə bir quruca məzar qaz”,
Bu qədər bivec ata, yada ki, qardaş olmaz…
Vallah, atam-qardaşım bundan vacib iş olmaz…
* * *
Hər şeyi yükləmişik, Lazım bəyin belinə,
Zalım oğlu zalım da qüvvət verib dilinə,
Heç kimsə razı olmaz, bir quş səkə gülünə,
Bəs bu dağlarda yatan gül balalar kimindi?!
Ay – ulduzlu toqqalar, qumqumalar kimindi?!
* * *
Dəstəklərə yazılı, neçə-neçə adımız,
Qundaqlara qazılı, sezilməyən ay-ulduz,
Nişan durub, gözləyir; birdən düşər yolumuz,
Gəlin, o nişanların gözün yolda qoymayaq…
Bu işi, bu gün görək, sabaha saxlamayaq…
* * *
Bu işin bir yolu var, göstəribdi Mübariz!
Torpaq bizim Vətənsə, düşməlidi izimiz.
Bəsdir bəhanə etdik, bağlanıbdı yol-iriz.
Örnəkdən, ibrət alıb, cümləmiz coşmalıyıq!!!
Tikanlı məftilləri bu gün biz aşmalıyıq!!!
* * *
Dəli bilirlər bizi, doğruldaq adımızı,
Dost özün göstərəcək, tanıyaq yadımızı,
İllərdir su vermişik, püskürək odumuzu,
Belə yaşamaq olmaz, bilməliyik hamımız!!!
Mübariz gedən yolu, getməliyik hamımız!!!
03.08.2019 – 19.06.2020. Bakı.

MƏNBƏ: ZAUR USTAC – XƏZƏR DELTASINDA GÖYQURŞAĞI

Müəllif: Zaur USTAC,

“Yazarlar” jurnalının baş redaktoru,

şair-publisist.


ZAUR USTACIN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Ehtiram İlhamın ad günüdür! -Təbrik!

EHTİRAM İLHAM
AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK!!!

Bu gün – 23 yanvar – gözəl insan, səmimi dost, sevimli şair Ehtiram İlhamın doğum günüdür. Ad gününüz mübarək, Ehtiram müəllim!!! Uca Yaradandan Sizə uzun ömür, can sağlığı və bütün işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirik!!! Uğurlarınız bol olsun!!!

QISA ARAYIŞ

Tanınmış şair Ehtiram İlham 23 Yanvar 1969 – cu ildə vətənimizin dilbər guşələrindən biri olan, sazlı-sözü Oğuz yurdu Tovuzda dünyaya göz açıb. Bakı Dövlət Universitetinin filologiya üzrə məzunudur. Uzun müddət sevimli kanalımız AzTv-də müxtəlif redaksiyalarda çalışıb. Ailəlidir. Hal-hazırda Sumqayıtda yaşayır. Özündən əvvəlki, özündən sonrakı, öz nəslinin ədəbiyyat sahəsində olan nümayəndələrindən özünəməxsus yaradıcılıq üslubu və dəsti-xətti ilə seçilir.

EHTİRAM İLHAMIN YAZILARI

YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru