PÜSTƏ RƏVAN: – SAHİB AĞAGÜL OĞLU SAİLOV, 90 İLLİK YUBİLEYİN MÜBARƏK!

SAHİB AĞAGÜL OĞLU SAİLOV,
90 İLLİK YUBİLEYİN MÜBARƏK!

Sahib Ağagül oğlu Sailov 1933-cü il may ayının 15-də Salyan rayonunun Çuxanlı kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Salyan şəhərindəki 2 saylı orta məktəbdə almışdır. 1954-cü ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin (indiki ADPU) tarıx fakultəsini, 1059-cu ildə Moskva Ali Komsomol məktəbini, 1975-ci ildə Sov. İKP MK yanında Ali Partiya məktəbini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1950-1964-cü illərdə ilk komsomol təşkilatı katibliyindən Azərbaycan LKGİ Mərkəzi Komitəsinin katibi vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. Həmin dövrdə keçirilən bütün qurultaylarının nümayəndəsi olmuş, MK-nınplenum üzvü seçolmışdir. 1962-1964-cü illərdə Zaqafqaziya respublikalarında ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən Sovetə rəhbərlik etmişdir.
1963-1971-ci illərdə Pespublika Xalq Nəzarəti Komitəsi Ali Şurasının üzvü kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1964-1977- ci illərdə Azərbaycan KP MK-da məsul təşkilatçı, daha sonra Astara, Qasım İsmayılov ( indiki Goranboy), Şamaxı rayonlarının partiya komitələrində birinci katib vəzifələrində işləmişdir. Həmin illərdə Azərbaycan Ali Sovetinin bütün çağırışlarında Astara, Qasım İsmayılov (indiki Goranboy), Şamaxı rayonlarından Ali Sovetinə deputat seçilmiş, eyni zamanda Ali Sovetin Komissiya sədri kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının XXIV və XXV qurultaylarının nümayəndəsi olmuşdur. Tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, qabaqcıl maarif xadimidir. 27 kitabın, onlarla elmi, publisistik, metodik, partiya, komsomol və xalq nəzarəti orqanlarının fəaliyyətinə aid məqalələrin müəllifidir.
Bu parlaq şəxsiyyətin belə surətlə ucalması bəzi bədxahların ürəyincə olmam, ona mane olmaq üçüb mərkli planlar quraraq yolunu kəsməyə çalışmışlar. Nəhayət, arzularına çatan qara niyyətli insan ların iftiraları Sahib müəllimi həbsxanaya. düşürmüşdür. Düz 9 il 9 ay 28 gün qaranlıq zindanda aydın sabahı gözləmişdir. Haqqın qalib gələcəyinə inanaraq ruhdan düşməmiş. 1987-ci ildə bəraət alıb şər qüvvələrə meydan oxuyaraq azadlığa qövuşmuşdur.
Əmək fəaliyyəti dövründə 2 Lenin ordeni, 14 Dövlət mükafatı ilə təltif olunmuşdur. Siyasi-publisist yaradıcılıq fəaliyyətinə görə “Qızıl qələm”, və “Məmməd Araz” mükafatı laureatı, dövlətçiliyimizin inkişafındakı müstəsna xidmətlərinə Heydər Əliyev ideyalarına sadiq qıldığı üçün “Şərəf və ləyaqət” diplomuna layiq görülmüşdür.
2023- cü il tarixçi-alim, ictimai-siyasi xadım Sahib Ağagül oğlu Sailovun 90 yaşı tamam olur. 90 rəqəminin arxasında bəlkə də iki doxsana bərabər keşməkeşli, enişli-yoxuşlu, iztirablı-məşəqqətli və maraqlı-mənanı bir insan ömrü dayanır. Bu ömrün hər səhifəsi bir tarixdir. Sahib müəllim bir gününü belə boş keçirməmiş, yaşadıqlarını, gördüklərini, düşündüklərini qəlbinin, ağlının sücgəcindən keçirərək vərəqlərə köçürmüşdür. Nəticədə hər kəsə örnək olan bir ömrə güzgü tutan ədəbi irs yaranmışdır. Çünki Sahib müəllimin həyatı və yazdıqları gənclərin həyat yoluna bir işıq tutacaqdır.
Bütün bunları düşünərək yubliyarın ad gününə töhfə olaraq onun əsərlərinin biblioqrafiyası hazırlandı. Biblioqrafik döstəricidə Sahib müəllimin müxtəlif illərdə qələmə aldığı kitabları, dövrü mətbuatda çap olunan məqalələri və onun haqqında yazılan kitab və məqalələr öz əksini tapmışdır.
GÖRKƏMLİ ŞƏXSİYYƏTLƏR
SAHİB SAİLOV HAQQLNDA
DEYİLƏNLƏR
İnsanın həyatı, ömrü bir tarixdir deyirlər. İnsanlar ötənləri yaşayır və beləcə onların yaşantılarınln izi tarixə çevrilib yaşayır. Lakin elə insanlarda var ki, özünüm kimliyi hamıya tanıdle, həyatını insanlığın inkişafınďa örnək ola bilən bir səviyyəyə çatdıra bilir bə böyük məmnunluqla bu həyatı yaşayır. Mənim fikrimcə bizim hamımızın Sahib Sailov kimi tanıdığımız partiya və ictimai xadim, müəllim, böyük vətəndaş, insan olan Sahib müəllim həyatı belə həyatlardandır.
Əjdər Ağayev
pedaqoji elmlər doktoru
Mən Sahib müəllimi lap kiçik yaşlarından tanıyıram. Orta məktəbdə oxuyarkən bizim komsomol rəhbərimiz idi. O, bizi elə bir enerji iləruhlandırırdı ki, məktəbdə oxumayan şagird yox idi. Komsomol böyük qüvvə idi və Sahib müəllim də o böyük qüvvəni çox gözəl şəkildə nümayiş etdirə bilirdi.
Ramiz Qurbanov
AMEA-nın muxbir üzvü,
texnika elmlər doktoru
Xalqın alqışı Sahib müəllimi qüdrətli, çevik təfəkkürə, əqlə, xəkaya, dözümə malik bir insan kimi yetişdirib və ömür qatarının bu dayanacağına gətirib. Ömrün dolanbac təzadlı yollarında kişi kimi ömür sürüb, yazlb yaradıb.
Vidadi Xəlilov
pedaqoji elmlər doktoru
Sahib müəllim adi bir kənddən, Çuxanlıdan, zəhmətkeş ailədən bu səviyyəyə qədər, yəni SSRİ Ali Sovetin deputatı səviyyəsinə qədər yüksələn bir şəxsdir. Mənim ona çox böyük hörmətim var, özümü çox xöşbəxt hiss editəm ki, belə bir fenomen şəxsiyyət, həmyerlimiz haqqında kitab yazmışam.
Allahverdi Emnov
yazıçı
Sahib müəllimin həyatı çox ibrətamizdir, o sınaqlarda slnmayıb, haqqa tapınıb. AllH adamıdır və gözəl ziyalıdır, alimdir. Bütün həyatı, övladları, nəvələri, nəticələri, bütün insanlar, xüsusilə cavanlar üçün ibrət dərsi, ən böyük örnəkdir.
Əlövsət Bəşirli
jurnalist-yazıçı
Sahib müəllim qədər əzab əziyyət çəkən, həyatla döyüşın bəlkə də ikinci bir insan yoxdur. O, elə bir ömür yaşayıb ki, heç vaxt yaddaşlardan silinməyəcək.
Çingiz Fərəcov
İctimai-siyasi xadim
Sahib müəllim həm gözəl dostdur, həm gözəl insandır, həm gözəl siyasi xadimdir. Kürsü arxasında oturmaq mümkündür, amma düzgün rəhbərlik etmək, gördüyün işin bəhrəsini əldə etməyə qabiliyyətinin çatması hər adama nəsib olmur. Sahib müəllim çox cavan yaşında rəhbər kürsüsündə oturdu, amma bu vəzifəni yetkn, yaşlı insan kimi həyata keçirdi.
Fərrux İsmayılov
Respublikanin əməkdar həkimi
Ali məktəbi təzəcə qurtarmışdım, komsomolun mərkəzi komirəsinə işə görürmüşdülər. Sahib müəllim məndən əvvəl orda çalışırdı. Komsomolun MK-nin katibi idi, kənd təsərrüfatı və kənd məhsullarına vaxlrdı. Respublika arasında böyük nüfus sahibi idi. Çevik təşkilatçılıq qabiliyyəti, sağlam düşüncəli, məsələlərə fəal münasibəti sayəsində vəzigə pillələrində ucalırdı. Ayrı-ayrı sahələrdə işləsək də az vaxtda doğmalaşdıq və bu doğmalıq bu gün də davam edir.
Yasif Nəsirli
Flalogiya elmləri doktoru,
yazıçı
Sahib Sailov müasir Azərbaycan tarixinin təxminən bir əsirə bərabər bir dövrünü yaşamış canlı tarixdir. O, tariximizin bu mərhələsində satlinizmi, faşizmi, volyutarizmi məhbəs həyatını, sosializmdən kommunizmə keçid münasibətlərini, bir sözlə həyatın isti-soyuq, ağlı-qaralı hər bir üzünü görmüş, yaşamış və bunları yaradıcılığında bacarıqla əks etdirmiş fenomen bir şıxsiyyətdir. Onun həyatı yalnız bir nəfərin tərcümeyi halı deyil, zalqımızın 100 illik məşəqqətli real tarixinn bir hissəsidir.
Qalib Qadir
jurnalist-yazıçı
Ruhdan düşməmək, həyatsevər olmaq, özünü tox saxlamaq bötük qəhrəmanlıqdır. Bütün buxüsusiyyətlərə malik Sahib müəllim o qədər gözəl arzularla yaşayır ki, həyatı mənalı və hər kəsə örnək ola bilir. Sahib müəllim gözəl dostdur, onun elə bir xasiyyəti var ki, heç vaxt ondan nəyi isə xahiş etmək lazım deyil, əğər o sənin bir problemni blirsə sənə demədən o problemin həlli üçün çalışar.
Xuraman İsmayılova
əməkdar mədəniyyət işçisi
90 illik həyat meracını qeyd edəcəyimiz, tarix elmləri namizədi, görkəmli ictimaiyyət və dövlət xadimi, böyük vətəndaş, misilsiz təfəkkürü olan, alovlu tribun kimi tanıdığım Sahib Ağagül oğlu Sailovun yəyat və yaradıcılıq ehtişamı tükənməz bir xəzinədir. İnam, istək dolu bir dünyamızın min bir həyat keyfiyyətlərinə yalnız yaxşılıq, sədaqətlilik nuru çiləyən Sahib müəllimin həyatı həmişəyaşar və əbədidir.
Vidadi Bəşirov
pedaqoji elmlər namizədi
Deyirlər Sahib Sailov göydən yerə çırpıldı. Mən də deyirəm: Sahib Sailov yerdən göyə yüksəldi. Dünyanln hər üzünü gördü. Özünə məxsus olar yaradıcılıq yoluna başladı, özünü yaşatmaq üçün bir-birinin dalınca yeni kitablar yazdı. Saxta hökm kitabını yazmaqla özünə bəraət qazandırdı. “Muğanın övladları” kitabı dünyaya səs saldı. Onun on cildlik kitabı ömür yolunu işıqlandırdı.
Barat Şirinov
jurnalist
Mən Sahib Sailov haqqında atam Sahibdən onun haqqında çox eşitmişəm. Həmişə maraqlanmışam. Bir gün AYB-nin Natavan klubunda kitab təqdimatında Sahib müəllimlə qarşılaşdım. Çox sevindim. İllərlə onun haqqında fikirləşmişdim. Yaxınlaşıb telefonun aldım. Dedim görüşüb ondan bir çox şeylər öyrənə bilərəm. Biz həmterliyik Sahib müəllimlə. Sahib müəllim ilk “Muğanın övladları” haqqında yazmışdı. Mən də öz növbəmdə “Salyan dastanı” adlı kitab çıxarmaq istəyirdim. Sahib müəllimdın öyrənib başladın rayonumuzun Ziyalıları haqqında poema yazmağa başladım və yazdım çap elətdirdim. Poemamda Sahıb müəllim haqqında yazdığım şerimi Sahib müəllimin 90 illiyinə hədiyyə etdim.
El – oba hörmətlə çəkir adını,
Şərəflə yaşayır öz həyatını.
Sahb Sailovtək mərd övladını,
Zirvəyə döndərib Muğan torpağı.
* * *
Muğan çöllərinə açıb qucağın,
Qəlbində ətri var ötən hər çağın.
Doğma Salyan kimi isti ocağın,
Oduna isinib Sahib Sailov.
* * *
Ülfəti bəzəyir sevgi sətrini,
Səpib ürəklərə dostluq ətrini.
Ellər uca tutur onun xətrini,
Salyanla sevinib Sahib Sailov.
* * *
Qəlbimdə yurd eşqi daim alışır,
Ürəyim Kür kimi kükrəyir, daşır.
Qələm ağsaqqaldan bu gün danışır,
Sahb Sailovu salamlayıram.
* * *
Muğan qucağını açıb üzünə,
Torpaq dəyır verib oğul sözünə,
Haqqı, həqiqəti sıxıb köksünə,
Sahib Sailovu salamlayıram.
* * *
Yurdumun şərəfli ağsaqqılı tək,
Sahib Sailovdan söz açir qələm.
Onun hər kəlməsi, onun hər sözü,
Bir dərin ümmandır, bir böyük aləm.
* * *
Tarixin ən çətin sınaqlarında,
Ulu yaradana könül bağlayıb.
Ömrünün əzablı anlarında da,
Qeyrət bayrağını uca saxlayıb.
Sahib müəllim doğum günün mübarək! Allah sizə sağlam ömür versin. 100 yaşa əziz Sahib müəllim!
Müəllif: Püstə RƏVAN

PÜSTƏ RƏVANIN YAZILARI

Şuşa haqqında: >>>> 525.az

RƏŞAD MƏCİDİN YAZILARI

VAQİF SULTANLININ YAZILARI

ZAUR  USTACIN  YAZILARI


Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

> > > > MÜTLƏQ OXUYUNN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

ZAUR USTAC ELNUR UĞURA “İSA MUĞANNA” DİPLOMU TƏQDİM EDİB

“Yazarlar” jurnalının baş redaktoru, şair-publisist Zaur Ustac  “13 əfsanə” adlı yeni kitabının işıq üzü görməsi münasibəti ilə Elnur Uğura  “İsa Muğanna” diplomunu təqdim edərkən (12.05.2023 – Bakı şəhəri).

MƏLUMATI HAZIRLADI: TUNCAY ŞƏHRİLİ

ZAUR USTACIN YAZILARI


>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


> > > > MÜTLƏQ OXUYUNN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Özlem yükseldiğinde! – Caroline Laurent Turunc

Caroline Laurent Turunc

Özlem yükseldiğinde!

Beyaz kristal nehirler kalbimden akarken

Okyanusun en ıssız dalgasında dans eden bir martı olurdum

Şimdi yeşilin içinde çırpınıyorum

Üzerimeden,üzerimden yürür fırsatçı muhripler

yağmuru özleyen çatlak toprak gibi.

Hasretin kokusunu özlerim”

Bir yanda yol, diğer yanda ekmek olurum.

Hüzünlü bir tren geçer yüreğimden

Ruhumda büyük bir korku yükselir ,

umutsuzluğa mahkum olurum

Gece gibi, tüm ıssızlığı solurum

Avuçlarımla gözlerimi kapatıyorum,Ve adımımı atıyorum ve attığım her adımda adımlarımın beni unuttuğunu görüyorum.

Kara bulutlar gözlerimdeki hasreti yükseltir

Ve avuçlarımdan ırmaklar akar”

#caroline_laurent_turunc

14/05/2023-Paris

MÜƏLLİF: CAROLİNE LAURENT TURUNC

CAROLİNE LAURENT TURUNÇ

CAROLİNE LAURENT TURUNC

ZAUR USTACIN YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


> > > > MÜTLƏQ OXUYUNN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Türkiyə, Pakistan, can Azərbaycan!

ZAUR USTAC: – USTACAM
Müzəffər ordunun şanlı əsgəri,
Ərənlər yurdunun ər övladıyam!
Zalımın zülmünə təhəmmülüm yox,
Babəklər yurdunun hürr övladıyam!
* * *
Ustadım Nəsimi, sözümüz sözdü,
Ədalət, həqiqət bağrımda közdü,
Ziyadar dühası bir deyil, yüzdü,
Mövlalar yurdunun nur övladıyam!
* * *
Dərvişəm, müqqəddəs sayılır təkkəm,
Hülqumdan yuxarı dayanır öfkəm,
Od, ocaq diyarı tanınır ölkəm,
Alovlar yurdunun nar övladıyam!
* * *
Unutma, şah babam Xətai başdı,
Nadir şah, mətədə tərpənməz daşdı,
İlham, nə keçilməz sədləri aşdı,
İgidlər yurdunun nər övladıyam!
* * *
Tarixdə Nəbisi, Koroğlusu var,
Gen dünya yağıya daim olub dar,
Düşmən qarşımızda yenə oldu xar,
Aslanlar yurdunun şir övladıyam!
* * *
Göydən Yer üzünə ərmağan, payam,
Gündüzlər Günəşəm, gecələr Ayam,
Ən parlaq ulduzdan törəyən boyam,
Ozanlar yurdunun sirr övladıyam!
* * *
Ustacam, vətənim vətən içində,
Axıb duruluruq zaman köçündə,
Min bir anlamı var, adi “heç”in də,
Aqillər yurdunun pir övladıyam!


DAĞLAR
(Dağlara xitabən üçüncü şeiri)
Tarix səhnəsində yetişdi zaman,
Başlanmış bu çağın mübarək, dağlar!
Hələ nə zəfərlər gözləyir bizi,
Qutlanmış novrağın mübarək, dağlar!

* * *
Dövranın gərdişi döndü, dəyişdi,
Davadan doğulan ərlər yetişdi,
Didilmiş yaralar tutdu, bitişdi,
Üç rəngli duvağın mübarək, dağlar!

* * *
Nə vaxtdır yol-iriz bağlı qalmışdı,
Qoynunda yağılar məskən salmışdı,
Canımı sağalmaz bir dərd almışdı,
Sayalı qonağın mübarək, dağlar!

* * *
Xətai qırmadı könül bağını,
Nadir unutmadı hicran dağını,
İlhamın silahı əzdi yağını,
Dəmirdən yumruğun mübarək, dağlar!

* * *
Qurtuldu yağıdan zənburun, balın,
Bir başqa görünür yamacın, yalın,
Zirvəndən boylanır şanlı hilalın,
Müqəddəs sancağın mübarək, dağlar!

* * *
Haqqa nisbət tutub ulu Ələsgər,
Andırıb, tanıdıb, bilib pərisgar,
Hər səngər məbəddi, pirdi hər əsgər,
Şuşa tək ocağın mübarək, dağlar!

* * *
Ay Ustac, min şükür arzuna yetdin,
“Dədə”n gedən yolu, sən də qət etdin,
Dolandın dünyanı yurdunda bitdin,
Doqquzu zər tuğun mübarək, dağlar!


ÜÇ QARDAŞ
(Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan qardaşlığına)

Bir qardaş sağında, biri solunda,
Təpəri dizində, gücü qolunda,
Qardaşlıq məşəli yanır yolunda,
Yeni çağ başladır xan Azərbaycan!
Türkiyə, Pakistan, can Azərbaycan!
* * *
Xətai amalı bu gün oyaqdır,
Nadirin əməli bu gün dayaqdır,
İlhamın təməli bu gün mayakdır!
Yeni çağ başladır xan Azərbaycan!
Türkiyə, Pakistan, can Azərbaycan!
* * *
Zamanla yaşadıq xeyli qeylü-qal,
Görməsin bir daha bu birlik zaval,
Dağlara biryolluq qayıdır Hilal,
Yeni çağ başladır xan Azərbaycan!
Türkiyə, Pakistan, can Azərbaycan!

Müəllif: Zaur USTAC,

“Yazarlar” jurnalının baş redaktoru,

şair-publisist.

MƏLUMATI HAZIRLADI: TUNCAY ŞƏHRİLİ

ÇİNGİZ ABDULLAYEVİN YAZILARI

ZAHİD SARITORPAĞIN YAZILARI

ZAUR USTACIN YAZILARI


>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUNN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

AZƏRBAYCAN YAZARLARI

ZAUR USTAC: – USTACAM
Müzəffər ordunun şanlı əsgəri,
Ərənlər yurdunun ər övladıyam!
Zalımın zülmünə təhəmmülüm yox,
Babəklər yurdunun hürr övladıyam!
* * *
Ustadım Nəsimi, sözümüz sözdü,
Ədalət, həqiqət bağrımda közdü,
Ziyadar dühası bir deyil, yüzdü,
Mövlalar yurdunun nur övladıyam!
* * *
Dərvişəm, müqqəddəs sayılır təkkəm,
Hülqumdan yuxarı dayanır öfkəm,
Od, ocaq diyarı tanınır ölkəm,
Alovlar yurdunun nar övladıyam!
* * *
Unutma, şah babam Xətai başdı,
Nadir şah, mətədə tərpənməz daşdı,
İlham, nə keçilməz sədləri aşdı,
İgidlər yurdunun nər övladıyam!
* * *
Tarixdə Nəbisi, Koroğlusu var,
Gen dünya yağıya daim olub dar,
Düşmən qarşımızda yenə oldu xar,
Aslanlar yurdunun şir övladıyam!
* * *
Göydən Yer üzünə ərmağan, payam,
Gündüzlər Günəşəm, gecələr Ayam,
Ən parlaq ulduzdan törəyən boyam,
Ozanlar yurdunun sirr övladıyam!
* * *
Ustacam, vətənim vətən içində,
Axıb duruluruq zaman köçündə,
Min bir anlamı var, adi “heç”in də,
Aqillər yurdunun pir övladıyam!


DAĞLAR
(Dağlara xitabən üçüncü şeiri)
Tarix səhnəsində yetişdi zaman,
Başlanmış bu çağın mübarək, dağlar!
Hələ nə zəfərlər gözləyir bizi,
Qutlanmış novrağın mübarək, dağlar!

* * *
Dövranın gərdişi döndü, dəyişdi,
Davadan doğulan ərlər yetişdi,
Didilmiş yaralar tutdu, bitişdi,
Üç rəngli duvağın mübarək, dağlar!

* * *
Nə vaxtdır yol-iriz bağlı qalmışdı,
Qoynunda yağılar məskən salmışdı,
Canımı sağalmaz bir dərd almışdı,
Sayalı qonağın mübarək, dağlar!

* * *
Xətai qırmadı könül bağını,
Nadir unutmadı hicran dağını,
İlhamın silahı əzdi yağını,
Dəmirdən yumruğun mübarək, dağlar!

* * *
Qurtuldu yağıdan zənburun, balın,
Bir başqa görünür yamacın, yalın,
Zirvəndən boylanır şanlı hilalın,
Müqəddəs sancağın mübarək, dağlar!

* * *
Haqqa nisbət tutub ulu Ələsgər,
Andırıb, tanıdıb, bilib pərisgar,
Hər səngər məbəddi, pirdi hər əsgər,
Şuşa tək ocağın mübarək, dağlar!

* * *
Ay Ustac, min şükür arzuna yetdin,
“Dədə”n gedən yolu, sən də qət etdin,
Dolandın dünyanı yurdunda bitdin,
Doqquzu zər tuğun mübarək, dağlar!


ÜÇ QARDAŞ
(Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan qardaşlığına)

Bir qardaş sağında, biri solunda,
Təpəri dizində, gücü qolunda,
Qardaşlıq məşəli yanır yolunda,
Yeni çağ başladır xan Azərbaycan!
Türkiyə, Pakistan, can Azərbaycan!
* * *
Xətai amalı bu gün oyaqdır,
Nadirin əməli bu gün dayaqdır,
İlhamın təməli bu gün mayakdır!
Yeni çağ başladır xan Azərbaycan!
Türkiyə, Pakistan, can Azərbaycan!
* * *
Zamanla yaşadıq xeyli qeylü-qal,
Görməsin bir daha bu birlik zaval,
Dağlara biryolluq qayıdır Hilal,
Yeni çağ başladır xan Azərbaycan!
Türkiyə, Pakistan, can Azərbaycan!

Müəllif: Zaur USTAC,

“Yazarlar” jurnalının baş redaktoru,

şair-publisist.

MƏLUMATI HAZIRLADI: TUNCAY ŞƏHRİLİ

ÇİNGİZ ABDULLAYEVİN YAZILARI

ZAHİD SARITORPAĞIN YAZILARI

ZAUR USTACIN YAZILARI


>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUNN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

ANDREASIN XƏTASI – TANRIVERDİ ƏLİYEV

ANDREASIN XƏTASI

İnsan bəzən öz xətalarının qarşılığını canı bahasına ödəyir. Bəzən elə bir səhv edir ki, həmin səhvin ucbatından ailəsini və yaxınlarını itirir. Lakin elə insanlar da var ki, hər şeyin dərinliyinə gedə-gedə xəta dənizində boğulub batırlar. Və bu səhvin qarşılığını ağılları ilə ödəyirlər. Bəli, mən elə bir dahi şəxs tanıyıram ki,O öz dahiyanə icadının güdazına getdi. Biz onu evində, ağlını itirmiş vəziyyətdə- dəli olmuş halda tapdıq. Bu dəli dahi mənim yaxın dostlarımdan olan Andreasdır.

   Andreası tanıdığım ilk gündən içimdə bir hiss var idi ki,bu adam hər şeyin dərinliyinə gedən biridir. Hər şeydə nəticə axtaran,hər şeyin səbəbinin olmasını iddia edən insandır. O,həmişə deyirdi ki, “səbəb olmasa nəticə də olmaz. Əgər bir insan pisdirsə,deməli onun pis olmasının səbəbi var. Heç kəs durduq yerdə pislik bataqlığında batmaz,onu kimlərsə,nələrsə o bataqlığa sürükləyir. Lakin kim sürükləyir,necə sürükləyir bunu bilmirik.”

  Belə fəlsəfi düşüncəsi olan birisi öz gəncliyini hərşeyin səbəbini axtarmaqla hədər etdi. Və nəticədə elə bir aparat icad etdi ki,kaş onu icad etməmiş olardı.

   İsti yay axşamı idi. Skamiyada oturub Markos mən və Andreas söhbət edirdik. Hava o qədər isti idi ki,kürəyimizdən axan tər ,sanki köynəyimizi soyuq su ilə yumuşdu. Əlimi köynəyimə vurdum, gördüm ki,suyun içindəyəm. Və uşaqlara dedim ki,hər dəfə bu skamiyada tərli-tərli oturub,oynayan uşaqlara baxanda sanki öz uşaqlığıma qayıdıram. Mən balaca olanda bu uşaqlar kimi qaçıb-oynayırdım tər içində olurdum. Anam gəlib paltarımı dəyişirdi,ya da kürəyimə quru əski parçası qoyurdu.

Bir anlıq nostajik hislər yaşadım və bu məni xoşbəxt edirdi. Andreas mənə dedi ki,nostajik hislərin səni bir anlıq xoşbəxt etməsi normal haldır.İnsan nostajik hislər yaşadığı yerdə rahat olur. Çünki uşaqlığı yadlarına düşür. Uşaqlıq illərində heçnəyi ağlın kəsmir,dünyanın problemini görə bilmirsən. Ona görə də o dövrlərdə xoşbəxt olursan. Və böyüyəndə problemlərlə kəllə-kəlləyə gələndə uşaqlığını yerdə,göydə axtarırsan.

Markos, Andreasa dedi ki,qardaşımsan bəsdi də hərşeydə niyə səbəb axtarırsan ki? bir gün bu səbəb axtarışın səni dəli edəcək.

Andreas: Qardaş, hərşeyin səbəbi olmalıdı da səbəbi bilmək lazımdı ki,problemləri həll edə biləsən. Dərdinə dəva olmaq üçün dərdinin səbəbini bilməyin vacibdir.

Markos: Sənin gələcəkdə dəli olacağının səbəbi elə hərşeydə səbəb axtarmağın olacaq. Bəsdir də,imkan ver gizlin elə gizlin olaraq qalsın. Sənə lazımdı camaatın daxili psixologiyası,nə bilim səbəbi filan?!

Andreas əsəbləşdi və üzünü çevirib çıxıb getdi. Hərşey o gecədən sonra başladı. Kaş yaşanmazdı o gecə. Kaş birlikdə oturub söhbət etməzdik. Onu əsəbləşdirməzdik.

O əsəbi halda evinə getdi. Soyuq su ilə başını yudu,isti çay dəmləyib içdi. Və ağlında olanları bir yerə qeyd elədi. Sən demə onun ağlında olanlar hərşeyin səbəbini açıb tökən bir icadın proyekti idi. O gecə Andreas tarixdə misli bərabəri olmayan bir icadın təməlini qoydu. Təxminən bir neçə həftə sonra icadı tamamlandı. İcadının adı deteraktius idi. Deteraktiusun mahiyyəti ondan ibarət idi ki,bir insanın DNT-sini və düşüncəsini kopyalayıb reallıqları açıb- tökə bilirdi. Reallıqları açıb-tökən bu alət hərşeyin səbəbini rahatlıqla söyləyirdi. Kiçik aparat idi,Andres onu boynuna taxırdı. Hər dəfə yeni düşüncəli insan görəndə sarı rəngli işıq ilə həmin adamı başdan ayağa darayırdı.

Deteraktiusla tanışlıq.

Saat 8:30 idi. Hamı yuxulu-yuxulu işə gəlirdi. Mən isə işə gecikmişdim. Tələsik paltarımı geyinib,həyat yoldaşımın üzündən öpüb evdən çıxdım. Avtobusa sarı qaçdım,tələsik tez mindim. Yolda gedərdən növbəti dayanacaqda iş yoldaşlarım Karl və İohannı gördüm onlar da avtobusa tələsik mindilər. Onlar da gecikmişdi. Salamlaşdıq. Və həmişəki kimi dərdləşməyə başladıq. Karldan soruşdum ki, sənin o qız məsələn nə oldu? Həll edə bildinmi?

Karl başını aşağı salaraq dedi: Yox,həll edə bilmirəm. Bilmirəm nə edim ki,bu qız məni sevsin. Rəfiqələri deyir ki, O, özünə uyğun tipdə bir insan axtarır,onu sevə biləcək,onu sonsuz dəyər verə biləcək birisi. Məgər mən balqabağam nəyəm? Bütün,şəhər bilir onun sevgisindən necə divanə olduğumu. And olsun Allaha ki,gecələr onun qapısının önünə ürək şəklində gül çələngi düzürəm. Səhər gəlib görürəm ki, gülləri tapalayır,dağıdır. Bir o qalıb ki,ürəyimi çıxardım verim ona,inan Allaha onu da edərəm.

 Karlın bu sözləri məni çox kövrəltdi. Əlimi çiyninə qoydum,dedim ki,düzələr inşallah. Allah böyükdür,O qız sənə qismət olmasa belə,sənə layiq olanı qismət edər. Allah qəlbləri görəndir. Bu sözlərim Karlı biraz rahatlatdı. Amma, İohannı rahatlatmadı. İohann da eşq dərdi çəkirdi. Lakin Karlın sevgisindən fərqli olaraq İohann öz sevdiyi qadını Tanrı səviyyəsinə qaldırmışdı,az qalmışdı ki,ona səcdə edə,ona Tanrım deyə. İohann sözümü kəsdi. Dedi ki,zəhləm gedir də sevdiyim qıza başqa birisininin alternativ gətirilməsindən . Mənim qismətim bu qızdır. Əgər qovuşmağımızda xeyir yoxdusa,Allahdan istəyirəm ki,xeyirli eləsin. Əgər qovuşmağımıza şans yoxdursa,Allahdan istəyirəm ki,şans yaratsın.Əgər o qız qismətimdə yoxdursa,Tanrı onu qismətimə yazsın. Çünki mənim sevdiyim qız Allahın cəlal və təcəllasıdır,hətta ona Allah belə deyə bilərəm. Çünki o Allah kimi gözəldir. İohanna dedim ki,sevgilin Allah kimi gözəl ola bilər. Amma Allah kimi mərhəmətli deyil. İşi-gücü sənə zülm çəkdirməkdi.

İohann dedi ki, onun çəkdirdiyi zülüm, mənə şirin şərbət içmək kimi birşeydir.

Daha heçnə demədim. Eşq sarmaşığı artıq onun ürəyinə sarılmışdı. Nəhayət sonuncu dayanacağa çatdıq. Avtobusdan düşüb, iş yerimizə doğru qaçdıq. Axır ki,gəlib sənaye laboratoriyasına çatdıq. Şükür ki,müdir bizi nə soruşub,nə də görüb. Tez bazar laboratoriya xalatlarımızı geyindik və işə atıldıq. Günorta yeməyinə qədər ağır radiasiya altında işlədik.

  Saat 12:50 olanda laboratoriyada zəng çalırdı. Artıq yemək vaxtı idi. Xalatımızı çıxarıb yeməkxanaya getdik. Orda Andreas və Markosu gördüm. Yaxınlaşıb, görüşdüm. Andreasa dedim ki,bu boynundakı nədir? Andreas dedi; bu yeni icadımdır. Bu icad vasitəsi ilə hər nəticənin səbəbini bilmək olur. Yadında idi bir neçə həftə əvvəl əsəbi halda evə getdim haa, bax o gündən bunun üstündə işləyirəm.

 Andreas başından keçən hər şeyi Markosla mənə danışdı. O bu alətin xüsusiyyətlərini sadaladıqca onun gələcəkdə böyük bir dahi olduğu gözümün önünə gəlirdi.Lakin Markos, Andreasın uğuruna mənimlə eyni prizmadan baxmırdı.

Markos: Əşi… çıxart o boynundakı dəmir yığınını,sənə camaat lazımdı?

Onun bu sözləri məni nəsə şübhələndirirdi. Axı niyə Markos öz dostunun icadını qəbul eləmək istəmirdi?! maraqlıdır. Birdən deteraktiusdan sarı rəngli bir işıq Markosla məni başdan-ayağa daradı. Andreas dedi ki,deyəsən o sizin DNT lərinizi kopyaladı. Bunu eşidən Markos deteraktiusu sındırmaq istədi,lakin Andreas kənara çəkildi və Markosu itələdi. Savaşmasınlar deyə onları ayırdım. Andreasl çölə çıxartdım. Siqaret verdim ki,çəksin və rahatlasın. Karl və İohann da yanımıza gəldi. Onu sakitləşdirdik. Bu ərəfədə deteraktius kataloqlanmamış iki DNT-ni yəni Karl və İohanı kopyaladı. İkisi də mat-məətəl bir-birlərinə baxdılar. Vəziyyətin nə yerdə olduğunu başa saldım və onları deteraktiusla tanış elədim. Onlar Andreası qucaqladılar və dedilər ki,sən həqiqətən də böyük adamsan,dostum. İohann zarafatca dedi ki, bir dənə də sevgi iksirindən,dərmanından hazırlasaydın sevdiyimiz qadınlara verərdik,bizi sevərdilər. İohannın bu zarafatından sonra kefimiz müsbətə doğru dəyişdi. Əhvalımız gümrah halda işə geri döndük. Sən demə müdir bizi gözləyirmiş.Əsas da Andreası. Müdir hamımızı otağına çağırdı və bizi tənbeh eləməyə başladı. O , Andreasın icadından və bizim işə gecikməyimizdən xəbərdar idi,yəqin kimsə xəbərçilik etmişdi. Müdir əsəbi halda üzünü bizə tutaraq qışqırdı; siz hamınız qudurmusunuz ə, işə gecikirsiniz,işləmirsiniz. Hələ buna bax, guya nəsə icad edib,təpənə dəysin icadın. Guya məndən ağıllısan da sən eləmi?! Bəlkə özünüzü ağıllı apara-apara oğurluq edirsiniz,yeni gələnlərdən rüşvət alırsınız hə? Sizdən şikayətlər var özünüzü yığışdırın! Xəbəriniz varmı? Laboratoriyadan 28 ədəd kolba, 5 ədəd natrium, 2 balon sulfat,1 butulka da xlorid turşusu oğurlanıb? Siz etmisiz ə bunu?

Müdirə dedim ki, vallah biz etməmişik. Məsələdən xəbərimiz yoxdur heç. Vəziyyətin gərgin vaxtında deteraktius müdiri başdan-ayağa daradı. Nə yaxşı ki,Andreas ağıllı iş görərək,deteraktiusun işığının gücünü azaltmışdı. Müdir deteraktius tərəfindən kopyalandığını bilmədi. Bizi danladıqdan sonra çölə çıxartdı. Laboratoriyaya geri döndük. Gecəyə qədər işlədik.

Andreasın xətası

İşdən çıxıb evə gedirdik. Hərkəslə sağollaşdıq. Andreas mənimlə biryerdə evə getmək qərarına gəldi. Dayanacağa doğru gedərdək deteraktius barədə söhbətlər edirik.Ondan soruşdum ki,təqribən deteraktius nə qədər insanı kopyalaya bilər ki?

Andreas dedi:1.717.273 nəfər kopyala bilir,lakin bu günə qədər cəmi 100 nəfər kopyalayıb.

Ağlımda bir şey taxılıb almışdı. Görəsən bu alət hərşeyi necə bilirdi? Ondan soruşdum ki,bəs kopyalayandan sonra nə olur ki? Hərşeyin səbəbini necə bilirsən?

Andreas deteraktiusun kənarını çevirib göstərdi ki,burda sensor var onun üstünə toxunursan və kim sənə maraqlıdı onun adını deyirsən,aparat da sənə hərşeyi deyir.

Həqiqətən,onun zəkasına heyran qalmışdım. Bu yaşda belə bir gəncin qeyri-adi aparat icad etməsi dahiliyin əlaməti idi. Söhbətimiz o qədər şirin gedirdi ki, avtobusun haçan gəldiyini fərq etmədik. Avtobusa mindik. Arxa yerlərdən birində əyləşdik. Dayanacağa qədər yüngülvarı mürgülədik. Məhəlləmizə çatan kimi Andreası oyatdım. Avtobusdan düşdük. Yolda Andreas mənə dedi ki,gedim görüm deteraktius başımıza gələnlər barədə nə deyəcək?

Ona xeyir dua arzularım. Evinə yola saldım getdi. Kaş ki, başını qatardım,icazə verməzdim evə getməyinə…

Andreas evə çatan kimi deteraktiusu işə saldı. Kənarındakı sensora toxundu və icadı süni intellekt vasitəsi ilə danışmağa başladı.

Mənim yaradıcım,Andreas. Sən məni bütün müşkülləri aşkar etmək üçün,hər şeyin səbəbini bilmək üçün yaratdın. Yadda saxla ki,Allah da özünü aşkar etmək üçün insanları yaratdı. Mənim yaradıcım sən olduğun kimi,sənin də yaradıcın səbəblər səbəbi olan Allahdır. Hər nəticə vahid bir səbəbdə dayanmalıdır ki, mən nətirəcələr barədə məlumat verə bilim.

Andreas birinci öz müdirinin niyə belə aqressiv olduğunu soruşdu.

Deteraktius: Yaradıcım,sənin müdirin sizi şərləmək istəyirdi,öz etdiyi günahları sizin üstünüzə atmağa çalışırdı. Əsl oğurluq edən,əsl rüşvətxor adam sizin müdirinizdir. Laboratoriyadan ləvazimatları oğurlayan,təzə işçilərdən rüşvət alan da odur. Bunu etməyinin səbəbi isə öz sevgilisinə dəm-dəzgahlı hədiyyələr almaqdır. Kimsənin bədbəxtliyi üstündə özünə xoşbəxtlik qurur. Sənin dostun Karlın sevdiyi qız sizin müdirin sevgilisidir. Karl kasıb olduğuna görə qız ona meyil etmirdi. O qız rəfiqələrinin tərif etdiyi kimi onu həqiqətən sevən birisini deyil, pullu imkanlı bir kişini axtarırdı.

Anreas bunları eşidəndə qulaqlarına inana bilmədi. Gözləri bərəldi,gözünün içi qızardı.

Yumruğunu sıxıb stolun üstünə çırpdı. Bir müdirin bu qədər alçaq olacağını ağlına gətirməzdi. Karla isə yazığı gəlirdi. Təmiz qəlb ilə sevdiyi qız,sən demə pul ovçusu imiş.

Deteraktius sözlərinə davam elədi. Müdiriniz ilə Karlın sevdiyi qız arasındakı əlaqənin səbəbi isə Markosdur. Markos müdirin sağ əlidir. Və Karlın sevdiyi qız ilə qonşudur. Bir gün müdiriniz Markosun evinə gələndə o qızı görür və bəyənir. Karlın o qızı sevdiyini bilə-bilə müdirlə qızın arasını Markos düzəldir.  Markosun məni məhv eləməyinin səbəbi də öz günahlarının üzə çıxmağından qorxması idi. Eyni zamanda onu da deyim ki, dostlarının gecikməyini müdirə xəbərləyən də elə Markosdur. Onun bu cür satqın olmağının səbəbi isə müdirdən əlavə pul alması idi. Hər yaltaqlığa və xainliyə görə müdirinizdən külli miqdarda pul alırdı.

İohannın pis vəziyyətdə olmasının günahkarı isə özüdür. Allah onu müstəqil varlıq olaraq yaradıb. O isə özünü bir qadının köləsi edib. Olmaz belə. İohannın öz sevdiyinə qovuşmamasının səbəbi də özüdür. Bir insana layiq olduğundan çox dəyər verdikdə, o insan səni sevməz. Əksinə sənə yuxarıdan aşağı baxar. Sonsuz dəyər yalnız Allaha aiddir. Çünki Allaha nə qədər dəyər versən, o qədər də səni sevər. Əgər İohann bu düşüncəsiz sevgidən əl çəkməsə qorxuram ki,Allah onun sevdiyini əlindən alar. Onda görəcək ki,Allah onu sevgilisiz necə yaşadır.

Andreas,mən səni də kopyaladım. Sənin başına gələn bu bəlaların səbəbi müxtəlifdir. Yadda saxla ki, yan yörəndə olan bəlaların sənə tuş gəlməsi Allahın nemətidir. Öz ibadətlərinə və əməllərinə biganə yanaşdığına görə bəlalar nazil olur. Allah istəmir ki,onun dərgahından uzaq olasan. Ona görə belə alçaq adamlarla bəla göndərir ki,özünə çəki düzən verəsən,həyatını nizama salasan. Bunu bil ki, bu dünyada hər şey nizam-intizamla işləyir. Ağzından çıxan hər kəlimə həyatına müsbət ,ya da mənfi təsir edə bilər. Mən cəmi 100 nəfəri kopyalamışam və sənə bir neçə insan barədə məlumat verdim. Çox güman ki,bir neçə insanın iç üzünü gördüyün üçün özünü yaxşı hiss etmirsən. Təsəvvür elə, mən 100 nəfəri aşkar eləsəydim nə olacaqdı. Hətta,bir anlıq təsəvvür elə, 1 milyonun hamısını kopyaladım. Həzm edə bilərdinmi belə həqiqətləri?

Deteraktius həqiqətləri dilə gətirirdi. Çox təəssüf ki,Andreas artıq öz icadının,onun barəsində nə dediyini bilmədi. Çünki artıq o, ağlını itirmişdi. Bəlkə də onun ağlının itməsini Allah istədi. Çünki bir insan əgər həqiqətləri bilsə,gərək digər insnaları doğruluğa dəvət etsin,onları maarifləndirsin.Bu iş də çətin işdir. Güclü psixologiya və dözüm lazımdır. Ona görə də Allah peyğəmbərlərə güclü dözümlülük və iradə vermişdi. Bəlkə də Allah, Andreası sevdiyinə görə, onu bu yüklə yükləmək istəmədi və dəli olmasına razı oldu. Çünki dəli insanın üstündən bütün hökmlər götürülür. Bu məsələ barədə dəqiq məlumat verə bilməyəcəyəm. Doğru məlumatı deteraktius verər,lakin artıq onun da fəaliyyəti dayanıb. Ancaq,bir şeyi dəqiq bilirəm ki,mənim Andreasla tanış olmağımın və onun xəta edib dəli olmağının səbəbi gələcəkdə, onun adına hekayələr və rəvayətlər danışmağım olacaqdır. Və o gün yaşanır. Bu hekayəni oxuyan hər bir oxucu bilir ki, insanların iç üzlərinin xain və bərbad olması,mənim dostumu dəli etmişdi. Bəlkə də dahi dostumun dəli olması barədə danışdığım bu hekayə,ədəbiyyata yeni mövzu və yeni cərəyanın yaranmasına da səbəb olacaqdı..

Müəllif: TANRIVERDİ ƏLİYEV

TANRIVERDİ ƏLİYEVİN YAZILARI


“SÖZÜN AĞ RƏNGİ” LAYİHƏSİ

ŞAHMAR ƏKBƏRZADƏNİN YAZILARI

Sizin yerinizə utanıram mən` – Şahmar Əkbərzadənin şeirləri

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

“Zəfər nəğmələri” kitabı Türkiyədə çap olunub

Tanınmış şair, esseist,Azərbaycan Yazıçılar və Azərbaycan Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, Prezident və Beynəlxalq Rəsul Rza mükafatçısı, Şahnaz Şahinin Vətən Müharibəsindən bəhs edən “Zəfər nəğmələri” kitabı Türkiyədə, “FERFİR” nəşriyyatı tərəfindən nəfis tərtibatla çapdan çıxmışdır. Kitabın redaktoru şair, tərcüməçi, esseist, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Beynəlxalq əlaqələr və tərcümə məsələləri üzrə katibi Səlim Babullaoğlu, baş direktoru isə Şərəf Yılmazdır. Kitabı qardaş dilə Ömər Küçükmehmetoğlu çevirmişdir. Poema və vətənpərvər şeirlərdən ibarət kitab qardaş ölkənin geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.

MƏLUMATI HAZIRLADI: TUNCAY ŞƏHRİLİ

ÇİNGİZ ABDULLAYEVİN YAZILARI

ŞAHNAZ ŞAHİNİN YAZILARI

GÜNEL NATİQİN YAZILARI

ZAUR USTACIN YAZILARI


>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<


ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUNN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru