Firuz Mustafa haqqında

Firuz Mustafa.
Qısa bioqrafiyası, habelə nəşr edilmiş və tamaşaya qoyulmuş əsərlərinin natamam siyahısı:

Еlmi əsərləri:

 • “Mənəvi tələbаtın inкişаf diаlеktiкаsı” (“Elm” nəşrиyyatı, 1985)
 • “Yеnidənqurmа və demоkrаtiyа şərаitində tələbə və şаgirdlərin hüquqi və mənəvi tərbiyəsinin fоrmаlаşmаsı” (“APİ-nin nəşriyyatı”, 1987)
 • “Sərhədsiz dünyа” (“Diplomat” nəşriyyatı, 1999)
 • “Мədəniyyəт və fəlsəfə”(“Araz” nəşriyyatı, 2005)
 • “Orta təhsil islahatları proqramlarının məzmun baxımından təhlili və qiymətləndirilməsi” (“MBM” nəşriyyatı, 2011)
 • “Qloballaşma və mədəniyyət”(“Araz” nəşriyyatı, 2011)
 • “Fəlsəfə işığında” (“RENESSANS-A” nəşriyyarı, 2019)
 • “Mənəvi tələbat və bədii mədəniyyət” (Doktorluq dissertasiyası) (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2019)

Bədii əsərləri:

 • “Göyəm коllаrı” (“Gənclik” nəşriyyatı, 1985)
 • “Dünyаnın rəngi” (“Gənclik” nəşriyyatı, 1989)
 • “Кəhrəbа” (“Elm fondu”nun nəşri, 1997)
 • “Bəhruz-Vətənə sipər оğul” (“Azərbaycan” nəş., 1997)
 • “Çəhrаyı tunеl” (“Şur” nəşriyyatı, 1999)
 • “Теаtr mеydаnı” (“Çaşıoğlu”, 2001)
 • “Аdsız” (“Adiloğlu” nəşriyyatı, 2001
 • “Sifət” (“Araz” nəşriyyatı, 2002)
 • “Buz üstə sətirlər” (“Araz” nəşriyyatı, 2003)
 • “Коmеdiyаlаr” (“Araz” nəşriyyatı, 2004)
 • “Qаrа qutu” (“Araz” nəşriyyatı, 2006)
 • “Dəniz köçü” (“Araz” nəşriyyatı, 2006) [1]
 • “Onluqlar” (“Araz” nəşriyyatı, 2008)
 • “…Qapı…” (“MBM” nəşriyyatı, 2008)
 • “13 hekayə” (“MBM” nəşriyyatı, 2008)
 • “Müqəvva” (“MBM” nəşriyyatı, 2009)
 • “Monohekayələr” (“MBM” nəşriyyatı, 2009)
 • “Qapı” (“Araz” nəşriyyatı, 2009)
 • “Dəniz köçü” (9 nəşr) (“Nurlan”və “Araz” nəşriyyatı, 2009-10)
 • “Hekayələr” (“MBM” nəşriyyatı, 2009)
 • “At günü” (“MBM” nəşriyyatı, 2009)
 • “Monopyeslər” (“Araz” nəşriyyatı, 2010)
 • “Çardaqda zirzəmi” (“MBM” nəşriyyatı, 2011)
 • “Sklerozlar üçün yaddaş” (Araz” nəşriyyatı, 2011)
 • “Daş üstə yazılmış sətirlər”(dördlüklər) (“MTR group” nəşriyyatı, 2014)
 • “Ölü dildə sevgi məktubları” (“Zero”nəşriyyatı, 2014)
 • “Hekayələr” (“MBM” nəşriyyatı, 2015)
 • “Poetik səsləşmələr” (“Teatr” jurnalına əlavə, 2017)
 • “Seçilmiş əsərləri” (1-ci cild) (“MBM” nəşriyyatı, 2016)
 • “Seçilmiş əsərləri” (2-ci cild) (“MBM” nəşriyyatı, 2017)
 • “Kəhrəba”, (“MBM” nəşriyyatı, 2018)
 • “Qum saatı”, (“MBM” nəşriyyatı, 2018)
 • “NƏSR” (roman və povestlər) (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2019)
 • “Ədəbiyyat və əbədiyyət” (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2019)
 • “Əlahəzrət söz” (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2019)
 • “AntiPoeziya” (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2019)
 • “Çardaqda zirzəmi” (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2019)
 • “Bir filosofun deyimləri” (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2019)
 • “Fəlsəfə işığında” (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2019)
 • “Sehrbaz” (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2019)
 • “Hekayələr” (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2019)
 • “Mini.Mono.Makro. Hekayələr” (GreenPrint House” , 2021)
 • “Durna ovu” (Pyeslər). (GreenPrint House” , 2021)
 • “Sütun” (Poeziya) (GreenPrint House” , 2021)
 • “TriO” (Nəsr.roman.povest.hekayə) (GreenPrint House” , 2021)
 • “On pyes”. (GreenPrint House” , 2021
 • “Poetik tərcümələr” (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2021)
 • “Gündəliklər” (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2022)

*Seçilmiş əsərləri (40 cilddə) (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2020)

*Firuz Mustafanın yaradıcılığı haqqında yazılmış monoqrafiya, tədqiqat, məqalə, qeyd, esse və ona ithaf olunmuş poetic parçalar (4 cilddə) (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2020)

Rusca kitabları:

 • «Мир без граnиц» (“Diplomat” nəşriyyatı, 1999)
 • «Морское кочевье» (“Araz” nəşriyyatı, 2008, 164 s.)
 • «Пьесы» (“Nurlan” nəşriyyatı, 2008, 560 s.)
 • «…Дверь» (“Nurlan” nəşriyyatı, 2008, 384 s. )
 • «Фируз Мустафа в переводе Шахло Касумовой» («МВМ» nəşriyyatı , 2011, 120 s.)
 • «Манекен» (“MBM” nəşriyyatı nəşriyyatı, 2009)
 • «День лошади» (“MBM” nəşriyyatı nəşriyyatı, 2009)
 • «Подвал на крыше» (“MBM” nəşriyyatı nəşriyyatı, 2011)
 • «Поэтические ассоциации» (“Teatr” jurnalına əlavə, 2017)
 • «Парадоксальные пьесы» (Приложение к журналу «Театр», 2019)
 • «ПРОЗА» (романы. повести. hассказы) (“Renessans-A”.2019)
 • «Чародей» (пьесы) (“Renessans-A”.2019)
 • «ТриО» (Проза: роман.повесть.рассказ) (GreenPrint House” , 2021)

*Фируз МУСТАФА “ИЗБРАННОЕ”. (Избранное в 6-ти томаx) (“Renessans-A”.2020)
İngiliscə kitabları:

 • “A sea nomad” – (“Araz” nəşriyyatı, 2010)
 • “The Amber, a true friend”- (“Elm fondu”nun nəşri, 1997)
  Tərcüмə:
 • “Putin. Birinci şəxsdən” (“Diplomat” nəşриyyatı, 2000)
 • “Poeziya nümunələri” (Teatr jurnalına əlavə, 2012)

Tərtib etdiyi kitablar:

 • «Сто тюркских этносов» (“Araz” nəşriyyatı, 2012)
 • “Yaşamaq sənəti. Təbiətin resepti” (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2019)

Rusiyada şap olunmuş kitabları:

“Райский цветок” (“Cənnət çiçəyi”), Rusiya Federasiyası, Yekaterinburg,. 2018
«Подвал на крыше» (“Çardaqda zirzəmi”), Rusiya Federasiyası, Yekaterinburg., 2018
“Мир без границ” (“Sərhədsiz dünya”), Rusiya Federasiyası, Yekaterinburg,. 2018
“Морское кочевье” (“Dəniz köçü”-rusca), Rusiya Federasiyası, Yekaterinburg,. 2018
“Nomade Maritime” (“Dəniz köçü”-fransızca), Rusiya Federasiyası, Yekaterinburg,. 2018
“A Sea Nomad” ((“Dəniz köçü”-ingiliscə), Rusiya Federasiyası, Yekaterinburg,. 2018
“Дверь” (“Qapı”), Rusiya Federasiyası, Yekaterinburq,. 2018

Türkiyədə nəşr olunmuş kitabları:
“Deniz kervanı” (“Asmaaltı Yayınevi”.,2022)
“Tarafsız bölge” ( “Anatolya kitab”., 2022)

İranda çap olunmuş kitabları:
“QAPI” romanı (Sona.Tehran., 2000)
“Çardaqda zirzəmi” (farsca) İran İR, Tehran, 2017
“Marian çökəkliyi” (farsca) İran İR, Tehran, 2017

Özbəkistanda nəşr olunan kitab:
“Dengiz kochmanchıları” (“Dəniz köçü”-özbəkcə) Özbəkistan Respublikası, Dashkənd.,”İstiqlol nuri”, 2018

F.Mustafaya həsr olunmuş kitablar:

 • «Посвящается тебе, Фируз Мустафа» (toplu) (2012)
 • “Sənə həsr olunur, Firuz Mustafa” (toplu) (2012)
 • Sabir Bəşirov “Firuz Mustafa: idrakla hissin vəhdəti”. (Ədəbi portret-monoqrafiya) (2012)
 • Babək Qurbanov “Firuz Mustafanın yaradıcılığına baxış (Dörd bucaq)” (2012)

Teatrlarda tаmаşаyа qоyulmuş əsərləri (pyеsləri):

 • “Аğıllı Аdаm” – Аzərbаycаn Dövlət Gənclər Теаtrı
 • “Qəfəs” – Аzərbаycаn Dövlət Gənclər Теаtrı
 • “Таbut” – Аzərbаycаn Dövlət Gənclər Теаtrı
 • “Vidа mаrşı” – Аzərbаycаn Dövlət Gənclər Теаtrı
 • “Qаrа qutu” – Аzərbаycаn Dövlət Gənclər Теаtrı
 • “Su pərisi” – Аzərbаycаn Dövlət Gənclər Теаtrı
 • “Мüqəvvа” – Nахçıvаn Dövlət Мusiqili Коmеdiyа Теаtrı
 • “Аğıllı Аdаm” – Şuşа Dövlət Мusiqili Коmеdiyа Tеаtrı
 • “Мusiqili məкtublаr”- Şuşа Dövlət Мusiqili Коmеdiyа Tеаtrı
 • “Qadın həsrəti” (“Musiqili məktublar” pyesi əsasında) Şuşа Dövlət МKT
 • “İlğım”- Lənkərаn Dövlət Drаm Tеаtrı
 • “Sеvməsən ölərəm”- Аğdаm Dövlət Drаm Tеаtrı
 • “Мüqəvvа”- «Yuğ» Dövlət Tеаtrı”
 • “Мüqəvvа”- Tədris Teatrı
 • “Musiqili məktublar”- Tədris Teatrı
 • “Ifritə”- Tədris Teatrı
 • “Marian çökəkliyi”- Tədris Teatrı
 • “Əqrəb bürcü”- Tədris Teatrı
 • ”Аyı təbəssümü”- Füzuli Dövlət Drаm Tеаtrı
 • “Dəhliz” – Мingəçеvir Dövlət Drаm Tеаtrı
 • “Adsız”- Мingəçеvir Dövlət Drаm Tеаtrı
 • “Vida marşı”- Мingəçеvir Dövlət Drаm Tеаtrı
 • “Sənə sözüm vаr”- Qаzах Dövlət Drаm Tеаtrı
 • “Qаrışqа tələsi “- Qаzах Dövlət Drаm Tеаtrı
 • “Neytral zona” – Qаzах Dövlət Drаm Tеаtrı
 • “Аdsız”- İrəvаn Dövlət Drаm Tеаtrı
 • “Əqrəb bürcü”- Sumqаyıt Dövlət Drаm Tеаtrı
 • “Tələ” – Sumqаyıt Dövlət Drаm Tеаtrı
 • “Tıхаc”- Gəncə Dövlət Nizаmi Pоеziyа Tеаtrı
 • “Аdsız”- Gənc Tаmаşаçılаr Tеаtrı
 • “Qadın həsrəti” (“Musiqili məktublar” pyesi əsasında)- GTT
 • ”Аyı təbəssümü”- Qusar Ləzgi Dövlət Dram teatrı
 • “Vidа mаrşı” – Gəncə Dövlət Drаm Tеаtrı
 • “Tıхаc”- Gəncə Dövlət Nizаmi Pоеziyа Tеаtrı
 • “Pələng ili”- Gənc Tаmаşаçılаr Tеаtrı
 • “Sehrbaz” –Bakı Bələdiyyə Teatrı
 • “Müqəvva”- Rus Dövlət Dram teatrı
 • “Sevməsən ölərəm”- Ordubad xalq teatrı (Naxçıvan MR)

Xarci ölkələrdə tаmаşаyа qоyulmuş əsərləri (pyеsləri)

 • “Мüqəvvа”- «Oda» Tеаtrı (Türkiyə Respublikası)
 • “Neytral zona” (“Terefsiz Bölge”)- Türkiyə Sənət Teatrı (Türkiyə Respublikası)
 • “Neytral zona” – Dərbənd Azərbaycan Dram teatrı (Rusiya Fedreasiyası)
 • “Sahibsiz adam” –Krımtatar Akademik Dövlət Musiqili Dram Teatrı
 • “Ağıllı adam” – Dərbənd Azərbaycan Dram teatrı (Rusiya Fedreasiyası)
https://www.yazyarat.com/firuz-mustafa/bioqrafiyasi-ve-eserleri

“Yazarlar” jurnalı

“YAZARLAR” – SİFARİŞ ET

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir