Tuncay Şəhrili tərəfindən yazılmış bütün yazılar

QURAN DƏRSİ 32

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏN

İDĞAM FAYDALARI

Quran qiraətində əgər iki ardıcıl gələn eyni adlı hərfi ( birinci sakin olmaq şəraitilə) ayrılıqda oxusaq bu müəyyən çətinliyə və ləngimməni aradan götürmək üçün iğdam qaydasından

bəhrələniri. Bu qayda həmcins hərflərə aiddir.

Texniki redaktor: Tuncay ŞƏHRİLİ

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 31

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏN

İDĞAM

İdğam lüğəti mənada idxal daxil olmaq deməkdir. Təcviddə bir sakin hərfin həzf edilməsi aradan götürlməsi və sonrakı hərfin muşaddə oxunmasıdır.

Minnərin – مِنْ نَلرٍ

Minnərin – مِنَّارٍ

Əgər indi Nun sakini həzf eləsəkvə onun əvəzinə nərin kəlməsindəki nun hərfini muşəddə oxusaq onda iğdam hökmünə əməl eləmiş olarıq.

Min-nərin Mi-nnərin

Texniki redaktor: Tuncay ŞƏHRİLİ

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 30

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

MUQATTAƏ HƏRFLƏRİ

Qurani Kərimin 114 surəsindən 29 surəsinin əvvəlindən hərflər yazılıb ki, onlar “muqattaə” hərfləri deyilir. Bu hərflər Quranın rəmzləridir. Onlar ayrı-ayrılıqada öz adları ilə oxunurlar. Qiraət vaxtı təcvidin qaydalarına əməl olunmalıdır. Adları iki hərfdən ibarət olan hərfləri “məddi təbii”, üç hərfdən ibarət olan hərfləris isə uzun məddlə oxuyuruq.

Həmim – حمَ

Nun – نَ

Yəsin – يسَ

Texniki redaktor: Tuncay ŞƏHRİLİ

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 29

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

LƏM ( ل ) HƏRFİNİN TƏXFİM VƏ TƏRQİQ HALLARI

Əslində Ləm hərfi tərqiqdir və onun tələffüzü təkcə ləfzi cəlalədə, yəni Allah kəlməsində yəxfim olunur mə qabli məftuh və madmum olanda.

Huvaallahu – هُوَالله

Ərinəallahu – أَرِ نَا أللهُ

Texniki redaktor: Tuncay ŞƏHRİLİ

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 29

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

Ra Hərfinin Tərqiq oxunan halları

1.Ra məksur (ر)

Ərinə أَر نَل

2.Ra (رْ) sakinmə qabili məksur olarsa

Miryəh مرِْ ْيَهْ

Texniki redaktor: Tuncay ŞƏHRİLİ

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 28

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

CƏM BİLDİRƏN ƏLİF (اْ)

Əgər kəlmə cəmlik göstərən Əliflə (اْ) bitirsə onda o Əlif oxunmaz.

Nasaru نَضرَوُاْ

Gördüyümüz kimi bu misalda kəlmənin sonunda əlif cəm əlamətidir özü isə oxunmur.

Yazılıb oxunmayan hərflərdən biri də Ləm hərfidir. Əgər Əl artiklindən sonra şəmsiyyə hərfi gəlirsə Əlif və Ləm oxunmur, lakin şəmsiyyə hərfi təşdidlə yəni iki qat oxunur.

Yəumiddini – يَومِْ المدَّ ينِ

Yuxarıdakı misalda Əlif və Ləm yazılğı halda oxunmur. Dəl (د) hərfi təşdidlə oxunur.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 27

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

Vəslə Həmzəsi

Əgər Kəlmədə əlifin üstündə vəslə həmzəsi olarsa onda bu həmzədən əvvəl gələn mədili Əlif (ا) Yə (ي) və Vav (و) yəni Ə İ U saitləri qısa oxunar.

Filardi – فِياَلّْاَُرْضِ

Tuncay ŞƏHRİLİ TƏRƏFİNDƏN APARILIR.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 26

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

Vali Hərflər

Vali sözü bu dörd hərfin adından alınır ( ي ل ا و) sağdan sola oxunur. ilav (vali)

Quranda Vali hərflər yazılır, lakin hərəkə yoxdur deyə oxunmurlar.

Əgər Əlif (ا) (و) (ي) kəlmədə həmzə dayağı kimi yazılıbsa orada dayaqlar oxunmazlar.

Bu – بُوْ Mu – مُوْ

Üstündə məddili Əlif Vav və Yə olan kəlmələrdə vali hərflər oxunmurlar. Bu hallarda həm Vav həm də Yə Əlif kimi oxunur.

Tuncay ŞƏHRİLİ TƏRƏFİNDƏN APARILIR.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 25

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

Həmzə Dayaqları

Həmzə dayaqları üçdür:

Əlif (أ) Vav (وُ) Yə (يُ)

Bu Həmzə dayaqları ancaq yazılır, lakin oxunmurlar. Onlar ancaq dayaq rolunu oynayırlar, oxunan isə həmzələrdir daha doğrusu hərəkələdiق

Tuncay ŞƏHRİLİ TƏRƏFİNDƏN APARILIR.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru