Etiket arxivi: Almara Vəzir qızı Nəbiyeva

Biz fәxr edirik ki, Dәdә Qorqud övladlarıyıq.

HEYDƏR   ƏLİYEV-100

DƏDƏ QORQUD DÜNYASI

 “Biz fәxr edirik ki, “Kitabi-­Dәdә Qorqud” kimi böyük tarixi abidәmiz var. Biz fәxr edirik ki, Dәdә Qorqud övladlarıyıq. Biz fәxr edirik ki, Dәdә Qorqud elindә yaşayırıq. Biz fәxr edirik ki, “Kitabi-­Dәdә Qorqud” bütün türkdilli dövlәtlәrә mәnsub olaraq, eyni zamanda vә birinci növbәdә Azәrbaycan xalqına mәnsubdur. Fәxr edirik ki, biz “Kitabi­-Dәdә Qorqud”un sahibiyik, onu yaşadacağıq və gәlәcәk nәsillәrә daha da böyük töhfәlәrlә verәcәyik”

                                                                                                                                  Heydər Əliyev 

         Yeni Era Türk erasıdır. Türkün dünyaya bəxşeyişi:-Elm, mədəniyyət, mənəviyyat, sülh,barış.Türk dünyasının uğurlarına dəstək olmaq, dünyada sülhün, əminamanlığın qorunmasına töhfə vermək üçün daha səylə çalışmaq gərəkdir.  Ömrü boyu yol gedirik.Yolun uğurlu olması iki amillə bağlıdır. Qarşına qoyduğun məqsəd, kiminlə, yaxud kimlərlə gedəcəksən bu yolu. İlk növbədə səni başa düşən, düz yola istiqamətləndirən, daim sənə dəstək olan insanlarla istənilən yolu rahat getmək, uğur əldə etmək mümkündür. Hər kəsin yolunu müəyyən edən Allah, bu yolda ona kömək də göndərir. Rastına çıxan xeyirxah xislətli insanlar sənin mükafatındır. İnsanın niyyəti, xisləti, inamı, etiqadı onun ən yaxşı keyfiyyət göstəricisidir. Xalqını, millətini, dövlətini, dilini, dinini sevən harada yaşamasından asılı  olmayaraq bütün azərbaycanlılar, türk dilli xalqlar, bəşəri duyğularla yaşayan insanlar  bu illər ərzində bizimlə  birgə çalışıblar. “Kitabi – Dədə Qorqud” dastanının 1300 illik yubileyinin təntənəli keçirilməsi Azərbaycan xalqının tarixi yaddaşında ilk hadisə olmaqla bərabər, “Kitabi-Dədə Qorqud” eposuna dair müvafiq istiqamətdə çoxşaxəli elmi-tədqiqatların aparılmasına zəmin yaratmışdır. Bu məqsədlə hal-hazırda Respublikamızda  “Dədə Qorqud” Milli Fondu,  AMEA-nın  Folklor İnstitutu nəzdində “Dədə Qorqud Mərkəzi” fəaliyyət göstərir. Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən  “Dədə Qorqud” elmi – tədqiqat  laboratoriyası  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ümummilli lider H.Əliyevin 21 fevral 1999-cu il, 98  saylı sərəncamına əsasən Təhsil Nazirliyinin 04 may 1999-cu il 303 saylı əmri ilə yaradılmışdır.   

  Kitabi – Dədə Qorqud” eposuna maraq təkcə bununla bitmir. Bütün bu uğur və irəliləyişlərlə yanaşı, doxsanıncı illər “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu üçün ən uğurlu, sözün əsl mənasında böyük əhəmiyyət kəsb edən illərdir. Ulu öndər H.Əliyevin siyasi hakimiyyətə ikinci dəfə qayıdışından sonra onun bütün sahələrə göstərdiyi diqqət və qayğı “Kitabi-Dədə Qorqud” eposundan da yan keçmədi. Dastanın tədqiqi və araşdırılması işləri ilə birbaşa özü maraqlanan H.Əliyevin sayəsində dastan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Ümummilli lider bu istiqamətdə dastanın 1300 illik yubileyi münasibətilə 1997-ci il 20 aprel tarixində fərman, 1999-cu il fevralın 21-də “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illik yubileyi üzrə Dövlət Komissiyasının tədbirlər planı haqqında” sərəncam imzaladı. Fərmanda deyilirdi: “Azərbaycan xalqının mühüm tarix və mədəniyyət qaynaqlarından biri olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının yaradılmasından 1300 il keçir. Oğuz türklərinin tarixini əks etdirən “Kitabi-Dədə Qorqud” yüksək bəşəri ideyalar tərənnümçüsü kimi dünya xalqlarının mənəvi sərvətlər xəzinəsinə daxil olmuşdur. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının dünya mədəniyyət tarixində xüsusi yer tutduğunu, onun yubileyinin Azərbaycan xalqı ilə yanaşı bütün türk xalqlarının qədim və zəngin mədəniyyətinin təbliğinə xidmət edən beynəlxalq əhəmiyyətli hadisə olduğunu nəzərə alaraq, bu möhtəşəm epik əsərin 1300 illik yubileyi layiqincə keçirilmişdir. Amma bir faktı da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, H.Əliyev siyasi hakimiyyətinin birinci dövründə belə dastana diqqət göstərmiş və onun tapşırığı ilə 1975-ci ildə “Dədə Qorqud” filmi çəkilmişdir.

        2010-cu ildə   “Dədə Qorqud” ETL-nin müdiriprofessor Qara Namazovun təşəbbüs və redaktorluğu ilə  “Dədə Qorqud dünyası” adlı elmi nəzəri jurnalın I cildi, 2012-ci ildə isə II cildi çap olundu. 2021-ci ildən etibarən filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin üzvü­,   “Folklor və Etnoqrafiya” jurnalının redaksiya üzvü, “Dədə-Qorqud”  mükafatı  laureatı  Almara Vəzir qızı Nəbiyeva laboratoriyaya müdir təyin olunandan sonra “Dədə Qorqud dünyası” beynəlxalq elmi-nəzəri məcmuəsinin  “III-IV-V-VI” cildi çap olunub.  Hazırda elmi jurnalın VII  nəşrinin materialları toplanılır. Jurnalın ərsəyə gəlməsində laboratoriya  əməkdaşlarının hər birinin  zəhmət payı vardır. 

         “Kitabi-Dədə Qorqud” – ədəbiyyat abidəsi:  tarix, etnoqrafiya, ədəbiyyat, dil və coğrafiya baxımından, habelə dünya eposları ilə müqayisəli şəkildə öyrənilməsi Azərbaycan folklorşünaslıq və ədəbiyyatşünaslığın müasir inkişaf mərhələsində olduqca önəmlidir. Bu baxımdan, elmi- tədqiqat laboratoriyasının əsas məqsədi “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının: yazıya alınma tarixini, poetik strukturunu, türk xalqlarının, eləcə də xalqımızın şifahi xalq  ədəbiyyatındakı rolunu, dastanın ümumi dastançılıq ənənələrinə bəxş verdiyi töhfəni, eyni zamanda qədim və orta əsrlər  Azərbaycan tarixinin araşdırılmasında tarixi qaynaq kimi əhəmiyyətini özündə kəsb edir. Bu geniş miqyaslı araşdırmalar elmi tədqiqat planına əsasən aparılr.“Dədə Qorqud” elmi tədqiqat laboratoriyası: Türkiyənin, Özbəkistanın,Türkmənistanın, Qazaxıstanın, Qırğızıstanın, Rusiyanın  və diqər ölkələrin müvafiq elm və təhsil ocaqları ilə elmi əlaqələrə malikdir.

           Heydər Əliyevin -100-illiyinə həsr olunmuş “Dədə Qorqud Dünyası” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalının 6-cı sayı 10.05.2023 il tarixində çapdan çıxıb, jurnal elmi məqalələrlə zəngindir:

   BDU-nun “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı” kafedrasının filologiya elmləri doktoru, professor, Səhər Orucovanın “Ulu öndər Heydər Əliyev və azərbaycançılıq məfkurəsi”, tarix üzrə  fəlsəfə elmləri doktoru  Günel Əliyeva-Məmmədova “Müasir Azərbaycanda İslam dininin dirçəlməsində və dövlət-din münasibətlərinin qurulmasında Heydər Əliyevin müstəsna rolu”, “Dədə Qorqud” ETL-nin müdiri  filologiya  üzrə  fəlsəfə  doktoru  Almara Nəbiyevanın “Heydər Əliyevin  yaşayan  ideyaları”,  filologiya elmləri doktoru, professor Adil Babayevin “Heydər Əliyevin yaşayan ideyaları  milli kimliyimizin simvolu”, İlhamə Babanlının “Heydər Əliyev diskursunda məcazi sabit birləşmələr”, Fərqanə Əliyeva “Məşəl kimi yanan ürək”, Azərbaycan Təhsil İnstitutu, Psixogigiyena  və tibbi-psixoloji diaqnostika laboratoriyasının müdiri, Tibbi Biologiya Elmləri doktoru, professor Yaşar İbadovun “Dədə Qorqud tarixi  şəxsiyyətdir” ADPU ETM-in elmi işçisi, Respublikanın əməkdar müəllimi Zülfiyyə Vəliyevanın “Dahi Şəxsiyyət: Ümummilli Lider Heydər Əliyev”, kiçik elmi işçi Gülşən Mehdizadənin “Uşaqlara qayğı göstərmək hər bir vətəndaşın borcudur”, Elmira Məhərrəmovanın “Heydər Əliyevin milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasında rolu”, və AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu  Milli Akademiyasının filologiya  üzrə  fəlsəfə  doktoru, dosent Təranə Şükürlü “Heydər Əliyevin böyük dil siyasəti”.   

          Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi “Dədə Qorqud Dünyası” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalının 6-cı sayı Ulu Öndər  Heydər Əlyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə dərc olunmuşdur. Burada Ümummilli liderin ölkəsinə, xalqına, dininə, dilinə, milli kimliyimizin simvoluna, mədəniyyətinə, gənc nəsilin vətənpərvər ruhda yetişməsinə göstərdiyi qayğı və xidmətləri, onun yaşayan ideyaları  haqqında   maraqlı məqalələr dərc olunmuşdur.

Müəllif: Almara NƏBİYEVA                                                             

Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya

fakültəsi nəzdində fəaliyyət göstərən

“Dədə Qorqud” laboratoriyasının müdiri

ALMARA NƏBİYEVANIN YAZILARI


ÇİNGİZ ABDULLAYEVİN YAZILARI

ZAHİD SARITORPAĞIN YAZILARI

AKİF ABBASOVUN YAZILARI


VAQİF POEZİYA GÜNLƏRİ 2023


Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

VAQİF SULTANLININ YAZILARI

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

YENİ YAŞINIZ MÜBARƏK

Şəhid xanımının mücadilələrdən keçən uğur yolu

                Ömrü boyu yol gedirık.Yolun uğurlu olması iki amillə bağlıdır. Qarşına qoyduğun məqsəd, kiminlə, yaxud kimlərə gedəcəksən bu yolu. İlk növbədə səni başa düsən, düz yola istiqamətləndirən, daim sənə dəstək olan İnsanlarla istənilən yolu rahat getmək, uğur əldə etmək mümkündü. Hər kəsin yolunu müəyyən edən Allah, bu yolda ona köməkdə göndərir. Rastına çıxan xeyirhaqq xislətli insanlar sənin mükafatındır. İnsanın niyyəti, xisləti, inamı, etiqatı onu ən yaxşı keyfiyyət göstəricisidir.  Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Almara Vəzir qızı Nəbiyeva  2021-ci ildən  BDU-nun “Dədə-Qorqud” Elmi  Tədqiqat Laboratoriyasına rəhbərlik edir.Fəaliyyətinə nəzər salmaq  istəyəndə onun insanlığa xas olan ən vacib xüsusiyyətlərini sadalamaq  istəyirik: mübariz, əməksevər, vicdanlı ,xeyirxah, fədakar, bu günü ilə şükr edib sabahını dualar içində açan insan!  İnsani dəyərlər həyatımızın bütün sahələrini tənzimləməklə bizim üçün müəyyən mənada yazılmamış qanunlar, əxlaq kodeksi rolunu oynayır. Həyatsa mübarizədir.Sadə, mehriban, qətiyyətli, ürəyində, fəaliyyətində Türk dünyasının dəyərlərinə,  İnsana, Vətənə sevgisi zəngin  bir şəxsiyyət Nəbiyeva Almara Vəzir qızı 1963-cü il aprel ayının 5-də Ağdam rayonunun Gülablı kən­dində doğulub. 1970-ci ildə Gülablı kənd or­ta mək­təbinə daxil olub, 1980-ci ildə həmin mək­təbi bitirib. 1981-1982-ci il­lərdə Ağdam şəhər 70 saylı texniki peşə məktəbində təhsil alıb.

1990-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin  Ümu­mi fizika kafedrasının baş laborant prepara­to­ru vəzifəsinə işə qəbul edilib. 1991-ci ildə BDU-nun filo­logiya fa­kültəsinə qəbul olub, 1997-ci ildə həmin fakültəni bitirərək filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəl­limi) ixtisasına yiyələnib. 1995-ci ilin fevral ayında Bakı ixtisasım üzrə filologiya fakültəsi Azər­bay­can şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının baş laborantı və­zi­fəsinə təyin olunub. 1999-cu ildən həmin kafed­ra­nın dissertantı, 10 oktyabr 2012-ci ildə (10.01.09 – Folklorşünas­lıq) “Müasir dövr aşıq yaradıcı­lı­ğı (Qarabağ aşıq mü­hiti materialları əsasında)” möv­zusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərə­cə­sini al­maq üçün təqdim etdiyim dissertasiya işini AMEA Folk­lor İnstitutunun nəzdindəki FD.01.201 Disserta­siya Şurasında müdafiə edib.Folklorşünaslıq sahəsində el­mi-tədqiqat  apaşdırmaları aparır 4 kita­bın və 60-dən artıq elmi məqalənin , 4 kitabın redaktoru, (onlardan bir neçəsi xa­ric­də çap edilib) müəllifidir. 30-dan çox elmi və publisistik məqalənin müəllifidir. 2018-ci ildə Azərbaycan şifahi xalq ədəbiy­yatı kafedrasının elmlər doktoru proqramı üzrə “Folklorşü­nas­lıq”– 5719.01 “Azərbaycan das­tan­larının inkişaf istiqamətləri (Qarabağ dastançılıq arealı əsasında)” adlı mövzu təsdiq olunub.  Hazırda isə doktorluq  işi üzərində çalışır. Almara xanım 2017-ci ildən Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin üzvü­dür. Beynəlxalq və respublika səviyyəli elmi kon­­­frans­lar­da məruzələrlə,  mət­buat və televiziyada müxtəlif mövzu­larda çıxışlar edir. Fakültənin ictimai həyatında yaxından iştirak edir.

 Agdam “Mugam merkezinde “ Agdam rayon İcra Hakimiyyəti, AMEA Folklor İnstitutu və Azərbaycan Asıqlar Birliyinin birgə təskilatciligi ilə Azərbaycanın Qarabag asıq muhitinin ustad asıgı Asiq Valehin (XVIII əsr) 300 illik yubileyine ve Almara Nebiyevanin “Qarabagdan səfər etdim” kitabinin təqdimatina hesr edilmis “Ustad senetkar” movsusunda Elmi konfrans kecirilmişdir. (28 dekabr 2022-il)  Almara xanım Dədə Qorqud Dünysı Jurnalın                                                                      Baş  redaktorudur.

      1987-ci ildə öz həmkəndlimiz Yanvarla ailə həyatı qurduq deyir  Almara xanım. Həyatımızın xoşbəxt günlərini yaşayırdıq. 1988-ci ildə oğlumuz  dünyaya gəlir.  Yazın gəlişi məni bütün varlığım ilə bu torpağa çəkib aparırdı. Özünün işi olanda da mən uşaqla kənddə qalırdım, o, şəhərlə kəndin arasında. Ən yadda qalan günümüz balaca Həsənin kəndimizdə ayaq açıb yeriyən günü olub.  Qüvvətli, qolu güclü, Vətən, dost yolunda ölümə gedən oğlan idi Yanvar.  . Azərbaycan xalqının tarixinə Qanlı Yanvar faciəsi kimi daxil olmuş 1990-cı il 20 Yanvar. Nəsirov Yanvar Şirəli oğlu 20 yanvar 1990-ci ildə şəhid  oldu.  Yanvar isə həyatda artıq yoxdur. Yanvar ata yanvar ayında qalmışdı. Yanvar ayından bəri çıxa bilməmişdi…

       Ötən günlərimi qaytaraydılar… Hər ilin yay fəslini Gülablıda dağlar qoynunda keçirirdik. Ağdam – Gülablı mənim üçün vətəndir, həyatın başlanğıcıdır deyir Almara xanım. Uşaqlığı, məktəb illəri, ilk iş yeri, 24 yaşına kimi bütün həyatı orda keçib: – Gülablı əvvəllər Şuşa qəzasının tərkibində olub. Bizim kənddən arxa tərəfdəki yolla Şuşaya at arabası ilə 2 saatlıq yol idi.. Şuşaya dayələri bizim kənddən aparırdılar. Saf suları, təmiz havası, bərəkətli torpağımız vardı. Kəndimiz dörd tərəfdən dağlarla əhatə olunmuşdu. Arxa tərəfdə Çıraxlı, Hacadağlar idi. Kəndin düz ortasından çay axırdı. Gedib Ağdamın Qarqar çayına birləşirdi. Belə bir səfalı torpaqda dünyaya göz açmışam, orda böyümüşəm. Çox dəcəl qız idim. Rəfiqəm Gülbənizlə gedib girirdik şah bağlarına. Armud, qoz, zoğal… bağları sırayla salınmışdı.Yazın gəlişi məni bütün varlığım ilə bu torpağa çəkib aparırdı…

 1992-1993-cü illərdə isə Almara Nəbiyeva həyatının növbəti ağır zərbəsini aldı. Doğulub boya-başa çatdığı Gülablı kəndi 1992-ci ilin sentyabrında, bütünlükdə Ağdam isə 1993-cü ilin iyulunda erməni qəsbkarları tərəfindən işğal olunur.                          

        İnsan yaşadıqca həyatdan gözləntiləri, arzuları da yenilənir, istəkləri bitib tükənmir. Amma hər kəsin ürəyində bir ümdə arzusu olur. Almara Nəbiyeva da illərdir qəlbində bir arzu ilə yaşayır – Ağdama, Gülablıya heç olmasa bircə dəfə yenidən ayaq basmaq: “Kəndimizi tez-tez yuxuda görürəm. Həyətimizi, bağ-bağatımızı, kəndin ortasından axan çayı… Gah görürəm o çayda üzürəm, gah hansısa dağa çıxıram… Hər dəfə ötən günləri yada salanda xatirələr adamı doğma yerlərə çəkib aparır. Yaşa dolduqca həmin xatirələr daha da şirinləşir, doğmalaşır insan üçün. Elə bir insan yoxdur ki, uşaqlıq, gənclik illərini xatırlamasın. Doğulub boya-başa çatdığı kəndin şirin xəyallarının qanadlarında dolanmasın. İllər ötür, bu xatirələr də səninlə yaşayır, o yerlərin insanları, dağı-daşı, bağı-bağatı ömürlük yaddaşına köçür. Hələ də kəndimizin həsrətini çəkə-çəkə, yollara baxa-baxa gözləri yolda qalmışam. Hər bahar fəsli gələndə qəlbimdə o yerlərin gözəl təbiətini, buz kimi bulaqlarını, təmiz havasını, çiçəklərinin ətrini, quşların cəh-cəhini bütün varlığımla duymaq həsrəti baş qaldırır. Ürəyimdən keçir ki, bir kəndə getsəydim, barlı-bağatlı torpağıma ayağım dəysəydi, yeri-yurdu dolanıb gəzsəydim… İllərdir, bu böyük xoşbəxtlik əlimdən çıxıb. Amma hələ ümidimi üzməmişəm. İnanıram ki, üzümə az gülən taleyim heç olmasa bu dəfə mənə xoş baxacaq.

 Şükür 20 noyabr    torpaqlarımızın mənfur düşmən tapdağın xilas olması,zəfər günlərimizin başlanğıcı oldu. Qarabağın dilbər güşəsi Ağdam azaddır.İnşallah Ağdam dünyada tayı bərabəri olmayan möhtəşəm məkana çevriləçək. Yanvarın gecə–gündüz tək bircə söz–söhbəti var idi. Vətən… Torpaq ..İnşallah Oğlumuz Həsən, nəvəmiz Əli ilə şəhid Yanvarın nigaran  ruhunun dolaşdığı doğulduğumuz Gülablı kəndində  qayıdacağımız günü səbirsizliklə gözləyirk. İnşallah arzunuz çin olsun. Şəhid xanımının mücadilələrdən keçən uğur yolu davamlı olsun!Yeni yaşınız mübarək olsun!

A     llahın  lütvüdir qiymətli olmaq!

L     əyaqətli , dəyanətli bəndə olmaq!

M    ənəviyyatlı , dözümlü xanım olmaq!

A    ndına sadiq ,sədaqətli olan  xanım

R    ahatdır yarı canın, sən onu yaşadırsan!

A    nasısan Həsənin, Əlinin nənəsisən!

Təbrik edirik!!! Sağlamlıq, xöşbəxətlık nəsibiniz olsun!!!

Səmərəli fəaliyyətinizdə uğurlarınız davamlı olsun!!!

Zülfiyyə VƏLİYEVA       

ADPU-nun ETM-nin elmi işçisi

Əməkdar müəllim.


>>>>OXU>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏT

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru