Etiket arxivi: DƏRS

QURAN DƏRSİ 36

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏN

NUN SAKİN

Nun Sakin elə bir hərfdir ki kəlmənin ortasında və axrında gəlir.

Mən – مَنْ

Min – مِنْ

Tənvin həmin nun sakindir ki kəlmənin axrında oxunur, lakin yazılmayıb. Tənvin vasl halında oxunur, ancaq vaqf halında oxunmur. Vaqf zamanı tənvin kəsra və tənvin damma sukunla əvəz olunur.

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 35

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏN

İDĞAM

Bu halda (nun sakinin hökümü) idğam nəticəsində iki ardıcıl gələn kəlmə qovuşdurulur və bütöv bir kəlmə kimi oxuyur. Bu idğam növü ancaq və ancaq söz birləməsinə aiddir və bir kəlmə daxilində idğam baş vermir.

Tənvin və Nun sakin altı “yərməlun” hərflərinə yetişəndəidğam olur.

Bu vaxt nun sakin oxunmur və onun əvəzində sonrakı yərməlunn hərfi muşəddə oxunur.

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 34

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏN

BÖYÜK İDĞAM

Bu elə bir iğdam növüdür ki, onda mudğam hərfi mutəhərrikdir. Əgər sonrakı hərfi idğam eləsək onda mudğam hərfi əvvəl sakin eləyək və sonra ikinci mərhələdə olduğuna görə ona böyük idğam deyilir.

Məkkənni – مَكَّنَّئ

Qurani kərimdi böyük idğamlar yazılı şəkildə öz əksini tapıb. Məqsəd odur ki, biz kəlmələrin əslini bilək və necə idğam olduğundan xəbərdar olaq, bu idğamın mahiyyətini bilək.

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 34

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏN

KİÇİK İDĞAM

Kiçik İdğam elə idğamdır ki, onda mudğam hərf sakin olsun.

Qul -lə قُلَّل

Qur-Rabbə -َّقُرَّت~َ

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 33

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏN

HƏMCİNS HƏRFLƏR

Həmcins hərflər o hərflərdir ki, adları müxtəlif, lakin məxrəcləri birbirinə yaxındır. İki həmcins hərfin arasındakı rabitə 4 növdən ibarətdir.

Mutəməsileyn مُتَمَاشاَيْنْ

Mutəmməsileyn iki eyni adlı hərfdir.

Misal: ( د د) ( س س ) ( ط ط)

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 31

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏN

İDĞAM

İdğam lüğəti mənada idxal daxil olmaq deməkdir. Təcviddə bir sakin hərfin həzf edilməsi aradan götürlməsi və sonrakı hərfin muşaddə oxunmasıdır.

Minnərin – مِنْ نَلرٍ

Minnərin – مِنَّارٍ

Əgər indi Nun sakini həzf eləsəkvə onun əvəzinə nərin kəlməsindəki nun hərfini muşəddə oxusaq onda iğdam hökmünə əməl eləmiş olarıq.

Min-nərin Mi-nnərin

Texniki redaktor: Tuncay ŞƏHRİLİ

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 30

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

MUQATTAƏ HƏRFLƏRİ

Qurani Kərimin 114 surəsindən 29 surəsinin əvvəlindən hərflər yazılıb ki, onlar “muqattaə” hərfləri deyilir. Bu hərflər Quranın rəmzləridir. Onlar ayrı-ayrılıqada öz adları ilə oxunurlar. Qiraət vaxtı təcvidin qaydalarına əməl olunmalıdır. Adları iki hərfdən ibarət olan hərfləri “məddi təbii”, üç hərfdən ibarət olan hərfləris isə uzun məddlə oxuyuruq.

Həmim – حمَ

Nun – نَ

Yəsin – يسَ

Texniki redaktor: Tuncay ŞƏHRİLİ

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 29

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

LƏM ( ل ) HƏRFİNİN TƏXFİM VƏ TƏRQİQ HALLARI

Əslində Ləm hərfi tərqiqdir və onun tələffüzü təkcə ləfzi cəlalədə, yəni Allah kəlməsində yəxfim olunur mə qabli məftuh və madmum olanda.

Huvaallahu – هُوَالله

Ərinəallahu – أَرِ نَا أللهُ

Texniki redaktor: Tuncay ŞƏHRİLİ

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 29

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

Ra Hərfinin Tərqiq oxunan halları

1.Ra məksur (ر)

Ərinə أَر نَل

2.Ra (رْ) sakinmə qabili məksur olarsa

Miryəh مرِْ ْيَهْ

Texniki redaktor: Tuncay ŞƏHRİLİ

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 28

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

CƏM BİLDİRƏN ƏLİF (اْ)

Əgər kəlmə cəmlik göstərən Əliflə (اْ) bitirsə onda o Əlif oxunmaz.

Nasaru نَضرَوُاْ

Gördüyümüz kimi bu misalda kəlmənin sonunda əlif cəm əlamətidir özü isə oxunmur.

Yazılıb oxunmayan hərflərdən biri də Ləm hərfidir. Əgər Əl artiklindən sonra şəmsiyyə hərfi gəlirsə Əlif və Ləm oxunmur, lakin şəmsiyyə hərfi təşdidlə yəni iki qat oxunur.

Yəumiddini – يَومِْ المدَّ ينِ

Yuxarıdakı misalda Əlif və Ləm yazılğı halda oxunmur. Dəl (د) hərfi təşdidlə oxunur.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru