Etiket arxivi: Cabbarova Solmaz Rafiq qızı

Valideyin nümunəsinin ailə tərbiyəsinin səmərəliliyinə təsiri

CABBAROVA SOLMAZ RAFİQ QIZI

Valideyin nümunəsinin ailə tərbiyəsinin səmərəliliyinə təsiri.

Ailə uşaq üçün ən yaxşı qarşılıqlı münasibət və ünsiyyət ocağıdır.  Ailə çox mü­hüm sosial­laşma amili, tərbiyənin subyekti, uşağın özünüinkişafı, özünütəs­di­qidir. Uşaq məhz ailədə ilk dəfə olaraq sosial qarşılıqlı əlaqədə olur, özü üçün in­sani müna­si­bət­lər aləmi açır, özü­nü­tərbiyə subyektinə çevrilir. Bu zaman ailə həm­çinin uşağın şəx­siy­yət kimi inkişafı pro­sesində neqativ, mənfi təsirlər də göstə­rə bilir ki, buna sə­bəb ailədaxili konfliktlər, ailənin maddi vəziyyəti, güc və zorakı­lığın tətbiqi, uşağın inki­şa­fına psixitravmaların təsiri, nəha­yətdə uşağın tərbiyəsinə valideynlərin mənfi müna­sibətləridir.

Normal ailə atmosferinin yaradılması o deməkdir ki, valideynlər uşaqları tər­biyəsi üzrə öz borc və məsuliyyət his­si­ni dərk etsin, ata və ana arasında münasi­bət­lər qarşılıqlı hör­mətə əsaslansın,  uşaqlar ailə təsər­rüfatının həlli məsələlərinə cəlb edilsin, istirahət, idman, turizm, birgə gəzintilər ağıllı, əlverişli və mü­nasib şə­kildə təşkil olunsun. Ailə birlikdə musiqi dinləmə, kitab mütaliəsi ilə məşğul ol­sun, incə­sənət və mədəniyyət təd­birlərinə, teatr və kinoya getsin və s. Bütün bunla­rın hə­yata keçirilməsi, müsbət həl­li isə valideyinlərin, ailənin yaşlı üzvlərinin biliyi, bacarığı və rəhbərlik üslubunun səviyyəsindən asılıdır.

Valideyn uşağın həyatında, ictimai aləmə, cəmiyyətə qoşulmasında mühüm rol oynayır. Onun şəxsi keyfiyyətləri ailədə  uşağın həyatına çox güclü təsir gös­tərən bir vasitədir. Tə­sadüfi deyil ki, biz həyatımızın çətin anlarında valideyn­ləri­mi­zi anır, onları düşünür, on­lara müraciət edirik. Ətrafdakı insanlara, hadisələrə münasi­bət­lərimiz, hiss və duy­ğu­larımız elə bir hisslər, duyğular və münasi­bət­lər­dir ki, onu digər emosional vəziyyətlərlə mü­­­qayisə etmək mümkün de­­­yil. Va­lideyn və uşaqlar ara­sındakı  doğma, spesifik hisslər belə bir baş­lıca cə­hə­ti müəyyənləşdir­məyə imkan verir ki, əgər uşaqlar vali­deyn­lə­ri­nin fikrini, dav­ranış tərzini özü üçün etalon, əsaslı nümunə kimi qəbul edirsə, valideyn­lər­də uşağın hə­ya­­tını qurmağı, ona həmişə qayğılı münasibət göstərməyi bacarmalıdır.

Valideyn nümunəsi və avtoriteti (nüfuzu) sosial varisliyin mühüm mexaniz­mi kimi yaş­lı nəslin yetişən nəslə mənəvi– əxlaqi təcrübəsinin ötürülməsidir. Vali­deyn nü­munəsi sos­i­al təcrübənin spesifik formasıdır. Ata və ana uşağın gözündə bu avto­ri­teti qoruyub saxla­ma­­lıdır.

Ailədə uşağın yüksək mənəvi– əxlaqi tərbiyəsi üçün ata və ananın nümunəsi uşaq üçün avtoritet olmalıdır. Valideynin həqiqi nüfuzu o zaman yaranır ki, o həm də siyasi və vətən­daşlıq keyfiyyətlərinə malik olsun. Uşaq bilməlidir ki, onun vali­deyn­lərindən hər ikisi, ya­xud hər hansı biri ictimai fəaliyyəti görüşləri ilə fərqlənir. Bu za­man uşaq valideynlərinin uğurları ilə fəxr edir

Valideynin işini layiqincə həyata keçirmək üçün avtori­tet  ilk özül, bünöv­rədir. Bu özülü doğru məcraya, müsbət məzmun istiqamə­tinə  yönlən­dir­mək üçün valideynlərin yüksək pedaqoji mədəniyyətə, uşaq tərbiyə­si işində pedaqogi­ka­nın müasir elmi nailiyyətlərini əks etdirən bilik və bacarıqlara yiyələnməsi vacibdir. Va­lideynin pedaqoji mədəniyyəti ümummədəniyyət bazası və xüsusi hazır­lıq əsa­sında forma­laşır. Məqsədin, vəzifələrin təhlili əsasında, tərbi­yənin məzmun, forma və metodlarının emp­rik modelini yaratmaq ailənin pedaqoji mədəniyyətini ifadə edir.

Valideynlərin pedaqoji mədəniyyətinin yüksəldilməsi üzrə işin  məqsəd­yön­lü təşkili üçün pedaqoq-müəllimlərlə ailənin əməkdaşlığına xüsusi önəm vermək lazım­dır. Peda­qoq­la­rın valideynlərlə qarşılıqlı əlaqələrinin formalaşdırılması təhsil müəs­si­sələrinin sosial si­ya­sətinin prioritet istiqamətini təşkil edir. Təhsil vətən­da­şın forma­laş­masında əhəmiyyətli rol oynayır. Lakin unutmaq olmaz ki, məhz erkən yaşlardan uşaqlarda əxlaqi dəyərlər, o cüm­lədən, vətəndaşlıq keyfiyyətləri forma­laş­­dırılır, həyat tərzinin ağılla və bacarıqla qu­rul­masının orientiri müəyyənləşdirilir. Ancaq təcrübə gös­tərir ki, bir çox valideynlər uşaq­la­rın tərbiyəsi sahəsində xüsusi biliklərə malik de­yillər. Onlar ailədaxili əlaqə və münasi­bət­ləri qurmaqda çətin­lik­lərlə rastlaşırlar. Ona görə də yeni nəsilin lazımi səviyyədə tərbi­yə olunmasında pe­da­qoqların ümumi səy­lə­rinə ehtiyac vardır.

Beləliklə, aydın olur ki, ailə institutunda uşaqların tərbiyəsinin müvəffəqiy­yə­ti­ni tə­min etməyin çox mühüm amili kimi valideyn nümunəsi, onun rəhbərlik xüsu­siy­yəti, av­to­ri­teti çox zəngin məzmuna və mahiyyətə malik pedaqoji hadisədir. Vali­deyn nümunəsi hamının qəbul etdiyi əhəmiyyətə və mahiyyətə malik olmaqla təsirli tərbi­yə amili və pedaqoji takt kimi hərəkət qay­da­ları, fəaliyyət üsuludur.

Müəllif: CABBAROVA SOLMAZ RAFİQ QIZI


MÜSABİQƏ ELAN OLUNDU 

“SÖZÜN AĞ RƏNGİ” LAYİHƏSİ

ŞAHMAR ƏKBƏRZADƏNİN YAZILARI

Sizin yerinizə utanıram mən` – Şahmar Əkbərzadənin şeirləri

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru