Etiket arxivi: ZAUR ƏRMUĞAN

“Tanrı payı” şeirlər kitabı haqqında düşüncələrimdən…

HƏLƏ  DEMƏDİYİM  SÖZƏ  BAĞIŞLA…

Neftçalanın dəyərli söz adamı, yazıçı- publisist,

 şair  ZAUR  ƏRMUĞANIN

“Tanrı payı” şeirlər kitabı haqqında düşüncələrimdən…

“…Bir daş sükutum var, dinər söz doğar,

Göz yaşım damçılar, damlam köz doğar,

Yol mənim yolumdur, məndən iz doğar,

Bir zirvə ucaldar: – – Şeir, şeir yaz!”

                                               (“Şeir yaz” şeirindən)

Poeziya haqqında çox deyilib, çox da yazılıb. Hər kəsin öz düşüncəsi olan bu yol haqqında nəsə demək istəyiriksə, bu, əlbəttə ki, yeni söz olacaqdır. Çünki hər bir insanın baxışı fərqlidir. Duya bildiyi qədər görər, görə bildiyi qədər dərk edər…

 Poetik dillə şairin oxucuya təqdim etdiyi sərvəti ruhun pərvazlandığı, əqlin süzgəcindən keçərək demək istədiyi gözəllik məhz ən ali duyğulardır. Şair onu əzizləyərək, ilmə-ilmə toxuyaraq, bəzən zərif gül ləçəkləri ilə pərdələyərək təqdim edir. Bu zəriflik çəkir qəlbi, bu gözəllik yaşadır qələmi, düşündürür oxucunu, ucaldır qələm adamını.

İnsan duyğular toplusudur. Bu duyğuların ən zərifi, ən yüksəyi insanlığa xidmət edən poeziyada əks olunursa, milyon-milyon könüllərə yoldaş olur, sirdaş olur. Poeziya insanı sabaha səsləyir, düşündürür, düşüncənin qanadında uzaqlara aparır, öz dünyasına yaxınlaşaraq apardığı uzaqlıqda yaşadır insanı. Bu zərifliyi içində saxlaya bilməyən qələm sahibi sanki oxucusu ilə əl-ələ tutaraq ruhun özünün hiss edə biləcəyi ən gözəl çalarlarla mənzərə yaradır, onun sakini olur, orada qalır, yazır, dönüb yenidən baxır və  bir qəsr ucalda bilən memar timsalı zövq alır.

Bəli, sənətkar yaratdığından zövq almırsa, demək ki, duyğuları onu çoxdan tərk etmişdir. Əziz oxucularım razılaşmayacaq, yəqin ki. Duyğusuz da söz yazılarmı?.. bu bir başqa mövzu…

Bu gün sözü dəyərli bilən oxucularımıza bütün qəlbi ilə yaradıcılığa bağlı, sözün sehrində dalğalar qoynunda yaşayırmış kimi görə bildiyim yazıçı-publisist, şair, dəyərli qələm sahibi Zaur Ərmuğanın  yeni çap olunan “Tanrı payı” kitabından danışacaq, bu saf duyğulu söz sərrafının duyğu selinə qoşulacağıq. Bu duyğular bahar yağışı kimidir, hər misranın arxasından günəşin al şəfəqlərini duyursan, ümid səni tərk etmir, kövrək duyğulara sanki sığal çəkərək həyata davam deyirsən.

“Tanrı payı” şeirlər kitabı “Günəş ömrü istəyirəm” şeirlər kitabından sonra  şair Zaur Ərmuğanın ikinci kitabıdır. Kitab 2023-cü ildə “Elm və təhsil” nəşriyyatında çap edilmişdir.

Poeziyaya, ümumiyyətlə, ədəbiyyata bütün qəlbi ilə bağlı olan Zaur müəllimin şeirlərini oxuduqca sanki saf bulaq suyunu ovcuna alıb içən insanı xatırlayırsan. İnsan ruhu bu qədər durulur,  içində saflıq, sərinlik  hiss  edir.

Oxucularımızı “Tanrı payı”- nın dünyasına səyahətə dəvət edirəm, onu duymağa səsləyirəm. Şair Zaur Ərmuğan sinif otağında şagirdlərini ümid və inamla elmə, həyata səsləyən dəyərli müəllim olduğu qədər, hər bir oxucusunun da mənəvi xeyirxahı olaraq onlara qayğı göstərir. Onları qələminin nuru ilə işıqlanan misralarında həyatı görməyə, doğrunu yanlışdan seçməyə, dünyanı olduğu kimi dərk  etməyə  səsləyir:

“…Çölüm, dağım, daşımdır,

Ruhumdur, yaddaşımdır,

Məzarım, başdaşımdır,

Göyüm, yerimdir Vətən”.

                           (“Vətən” şerindən)

və yaxud:

“…Oğullar zəfərlər çaldığı yerdə,

Müqəddəs bir qisas aldığı yerdə,

Şəhid məzarının olduğu yerdə

Vətən çiçək açır tər gülləriylə”.

              (“Müqəddəs qisas” şerindən)

Əbədi düşüncəmizdə heç zaman solmayan Vətən anlamını bu bənd bütün çalarlarıyla təqdim edir. Ruhumuza hopan anların yaddaş tarixini vərəqləyərək bizdən sonra qalan baş daşımıza qədər, ondan sonra da sadəcə torpağının bir parçası olduğumuz vətən torpağına qədər. Bu yerdə deyərdim ki, bəzən sadəlikdə o qədər möhtəşəmlik yaşayır ki, onun verdiyini heç nə qopara bilməz. Bu misralardakı vətən anlamını duya bilən üçün…şəhadəti görə bilənlər üçün.

“Tanrı payı” şeirlər kitabı “Vətən evimdir mənim”, “Bir sevgi duası yazılıb ömrə”, “Quşlar yuva qurub bir dar koğuşda”, “Dünyanın sirrini bilməyib kimsə”, “Torpağı ucaldan şəhid” başlıqları ilə beş hissəyə bölünüb.

Şair Zaur Ərmuğanın “Tanrı payı” şerini izləyir, sözün səmimiyyətini aydın duyuruq:

“…Bu eşq işığına könlüm duaçı,

Boynumdan asmışam günahlarımı.

Gülüm, gəl bağışla sevgi xətrinə,

Mən girov qoymuşam sabahlarımı.

… Gülüm, gəl bağışla, bağışla məni,

Odunda yandığım közə bağışla.

Qəlbində min bir yol əzizlədiyin

Hələ demədiyin sözə bağışla… ”

İnsan qəlbinin idarəolunmaz səmasından yenə eşqi seyr edirik “Eşqin” şerində:

“…Bir gülüş məlhəmdir sinə dağıma,

Taleyim əl tuta dilsiz çağıma.

Xəzan xəzəl-xəzəl düşüb bağıma,

Baharı gülündə soldu bir eşqin…”

“Özünü məndən qoparma” şerində yenə oxucu saf duyğuların etirafını izləyir :

“…Göyümdən danı aparma,

Sevdiyim anı aparma.

Özünü məndən qoparma,

Bu tale Tanrı qisməti”.

El dilində olan “Göz ürəyin aynasıdır!” ifadəsi şairin “Qoy oxusun gözlərini gözlərim” şerində yeni bir formada çıxır qarşımıza. Gözlərin insan duyğusunu bir güzgü kimi əks etdirməsini şair poetik dillə izah etməyə çalışmışdır:

“… Ümid dinir, güman dinir gözündə,

Sükut dolu ümman dinir gözündə,

Bir gerçəyi uman dinir gözündə,

Qoy oxusun gözlərini gözlərim.

Kirpiyinin kölgəsimi gizlənən?

Yad baxışla özgəsimi gizlənən?

Bəlkə, mənəm  öz – özüylə izlənən?

Qoy oxusun gözlərini gözlərim…”

   “Ürəyimə” şerində isə  eşq iztirablarını aşiqin dilində ilğım atəşində görürük:

“… Bir gileyin min davası,

Bir talanam, eşq yuvası,

  Köklənmişəm, var havası,

 Dəmi yığdım ürəyimə…”

Şairin şeirlərində bədii təsvir və ifadə vasitələrinin dəqiqliklə işlənməsi, fikrin bədii şəkildə oxucuya çatdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Belə ki,  “ümid dinir”, “güman dinir” metaforları,   

“Uşaq kimi dəcəl,  kövrək, Xəyallarım, xəyallarım”, Qış ömründə yaz yamacı-Xəyallarım, xəyallarım” təşbehləri, “Qəşəngdir lalənin al qızl tacı” epiteti və digər bir belə bədii nümunələr öz poetikliyi ilə seçilir və müəllifin əksər şeirlərində bu cür parçalara, söz və ifadələrə rast gəlmək olur.

Şair Zaur  Ərmuğanın  gözəllik  anlamını  “Gözəl olur” şerinin misralarında gəzirik.:

“Ulduzlu gecənin öz yaraşığı,

Üfüqdə  qızaran gün gözəl olur…”

və ya

“Ruhun dincəlməyə var ehtiyacı,

Qəşəngdir lalənin al qızıl tacı…”

Şair ürəyinə qüvvət verən duyğuların ünvanı isə sonsuz xəyallardır. “Xəyallarım” şerindən hansı bəndi seçim deyə çox düşündüm. Nəhayətdə, az hissəsini  ixtisarla çatdırıram dəyərli oxuculara. İnsanın özünəməxsus xəyal dünyasının ritmləri doğmadır hər birimizə:

“Əllərimdən tutan əldir,

Ürəyimdə suzmaz dildir,

Göy üzündə bitən güldür

Xəyallarım, xəyallarım”.

“Gözlərimdə rəngli gerçək,

Qəhərlənər məni görcək.

Uşaq kimi dəcəl, kövrək

Xəyallarım, xəyallarım”.

“…Gah şirindir, gah da acı,

Həsrətimin tək əlacı!

Qış ömründə yaz yamacı —

Xəyallarım, xəyallarım”.

“Öz dünyamın qonağıdır,

İçimdə ruh bulağıdır,

Məndə bir mən sorağıdır

Xəyallarım, xəyallarım.”

Şair Zaur Ərmuğanın insanlığa xidmətidir yaşatmaq amalı, dözüm, ümid işığına səsləmək, fanilik içində əbədi yaddaşa xidmət edən dəyərlərə xidmət etmək missiyası. “Ömür yaşat, de sözünü” şerindən:

“Büdrəsən də qalx ayağa,

Vurma yerə tez dizini.

Dünya budur, həyat belə,

İpəyindən seç bezini”.

“…Sinəni heç oyma nahaq,

Ürəyinə qıyma nahaq,

Vədəsinə uyma nahaq,

Çox bozardıb tərs üzünü…”

“Pay gözləmə bağçasından,

Vəfa ümma axçasından,

Pisi ayır yaxşısından,

Əyrisindən həm düzünü ”.

Həyatın qarşımıza çıxardığı üzüntülərə qarşı etiraz edən şairi “Allah, burdan devir məni” şerində daha sərt şəkildə gileyli görürük. Bu qəm cəmiyyətimizdə dərdli insanların sanki ümumiləşdirilmiş bir etirazıdır. Kədərdən üzülən, boğulan insanın harayıdır, Tanrıdan imdadıdır…

“ Hər ahım bir anı üzür,

Nəfəs-nəfəs əriyirəm.

Dərddən təzə dərd doğulur,

Dərdi dərdə dirəyirəm”.

“…Dərd məhbəsdir, qəlb əsiri, 

Bitməz vaxtın kəm-kəsiri.

Neyləyir dərd mən yesiri?!

Ayaq üstə çürüyürəm…”

“…Soruşmayın bu nə haldır?

Bu nə vaydır, nə məlaldır?

Könlüm dolu, dilim laldır.

Kilidlənib  kiriyirəm…”

İnsanın taleyinin fərqli yolları, sevinc, kədər, sədaqət, mərdlik, bəzən çətinliklər qarşısında qətiyyət, bəzən yorğunluq “Taleyim” şerində də məzmunlu ifadə olunmuşdur:

“…Yoxam belə, varam belə,

Sirlə dolu naram belə!

Yar deyənə yaram belə,

Bircə yarın yarasıyam…”

“…Əridəcək fikir məni,

Dağdan-dağa çəkir məni.

Zaur, dərdim bükür məni,

Nə əlac, nə çarəsiyəm”.

Şair Zaur Ərmuğanın  kitabda yer alan “Dünya”, “Qonağam”,  “Dolanaq, dünya”, “Aldanmışam yalanına ömrümün” şeirlərində də həyat gerçəklərinə  şair baxışının özünəməxsus çalarlarını görürüki:

“…Vədələri yalan imiş,

Bəxtimiz nə ağır imiş?!

Gör bir necə cığal imiş,

Sözündən çıxıbdır dünya.

                      (“Dünya” şerindən)

“Dünya dərin bir dəryadır,

Toruna düşən balığam.

Yeri, göyü də səhradır,

Yolundan keçən çarığam.

               (“Qonağam” şerindən)

“…Ey davakar dünya, mən ki, barışdım,

Ver, çəkim dərdini, burdayam hələ.

Sənə dözə-dözə elə alışdım,

Enişdə, yoxuşda, yoldayam hələ…”                                                   

                     (“Dolanaq, dünya” şerindən)

“…Eləsi nə, beləsi nə dünyanın?

Mən də düşdüm tələsinə dünyanın.

Çiyin oldum şələsinə dünyanın,

Aldanmışam yalanına ömrümün…”                                                            

                      (“Aldanmışam yalanına ömrümün”)

            Cəmiyyətimizdə ən humanist, şərəfli peşəsi ilə xalqa, dövlətə xidmət edən şair Zaur Ərmuğan seçdiyi müəllimlik peşəsinin də, söz sənətinin də ən şərəfli pilləsindədir. Bu yol isə insan şəxsiyyətini kamilləşdirən zəhmət yoludur, fədakarlıqla dolu…

“Zirvəyə gedən yol hamar ki  deyil,

Daşlı-kəsəklidir, yüz yarğanı var.

Səni aldatmasın yaz günəşi, bil,

Qışın fırtınası, sərt tufanı var…”

                     (“Zirvə” şerindən)

misralarının müəllifi  şair Zaur Ərmuğan “Şair tanıyıram” şerini qocaman şairimiz Soltan Abbasa həsr etmiş, ustad sənətkarımızı belə dəyərləndirmişdir:

“…Baxışı mənalı, duyğusu təzə,

Ürək yox, günəşdir sinəsindəki.

Deyir, səhərlərdir zülməti qovan,

Var olsun bu dünya, bir sevda təki…”

“…Şair tanıyıram, gözəl bir şair,

Təbini həmişə qüdrətdən alır.

Mən şair görmüşəm, zövqü səfanı

Xalqa sədaqətlə xidmətdən alır…”

İnanıram ki, şair Zaur Ərmuğanın “Tanrı payı” kitabı onun səhifələrini izləyən, adını  soraqlayan hər bir oxucumuz üçün maraqlı poeziya çələngi olacaq, verdiyi dəyərlə yadda qalacaqdır.

Çox hörmətli Zaur müəllimə söz mülkümüzün zənginləşməsində daim uğurlar, ailəsi ilə birlikdə can sağlığı, xoş günlər diləyir, “Tanrı payı”nız hər zaman ucalığa doğru olsun!”- deyirik.

MÜƏLLİF: BƏDİRƏ  RZA HƏSƏNQIZI,

Neftçala  rayonu.

BƏDİRƏ  RZA HƏSƏNQIZNIN YAZILARI

ZAUR ƏRMUĞANIN YAZILARI


GÜNNUR AĞAYEVANIN YAZILARI

ÇİNGİZ ABDULLAYEV MÜKAFATI


>>>SATIŞDA OLAN KİTABLAR


Aşıq Qurban: -“Pərdəli gəzməyən nəzərə gələr.”

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Zaur Ərmuğan (Əsgərov). “MİQ-17” də orijinallığı ilə seçilir

ZAUR ƏRMUĞANIN YAZILARI

“MİQ-17” də orijinallığı ilə seçilir
Zaur Ustacın “BB” hekayələr kitabına daxil olan nümunələr içərisində diqqət çəkən hekayələr sırasında “MİQ-17” adlı hekayə öz bədii tutumu, məzmun və forma vəhdətinin dolğunluğu baxımından uğurlu sayıla bilər. Kitabda yer almış “Psixoloqun qəbulunda”, “Növbəti xəstə”, “Cücə oğrusu”, “Mələk”, “Qırmızı yarpaqlı ağac” və digər hekayələr kimi, “MİQ-17” də orijinallığı ilə seçilir. Mövzu aktuallığı ideya-bədii xüsusiyyətlər fonunda nə qədər cəlbedici görünürsə, hekayədəki ədəbi qəhrəmanın bir obraz kimi xarakterinin açılması da müəllif təhkiyəsi ilə həmahənglik təşkil edə bilir. Hesab etmək olar ki, bu, ilk növbədə müəllif qələminin yaradıcı işləkliyi, yazıçının həyat müşahidələrinin zənginliyi ilə sıx bağlıdır.
Hekayədə müəllimlərin işə qəbulu ilə əlaqədar keçirilən imtahana gəlmiş şəxsin düşüncələrindən, keçirdiyi daxili hiss və həyəcanlardan, rastlaşdığı hadisələrdən söhbət açılır. 2017-ci ilə təsadüf edilən tarix əslində ümumiləşdirilmiş zaman anlamındadır. Hekayədə adı çəkilməyən (elə digər iki qadın obrazının da adı çəkilmir və bunun özü belə oxucunun diqqətini mətnə kökləyir) əsas personaj imtahanda iştirak edən şəxs timsalında dəqiq və tutarlı faktlarla verilmişdir. İmtahan həyəcanı bu insanın da daxili aləmindən yan keçə bilməmişdir. Cibində evin açarı, xırda-xuruş pul (yol xərci) və cib dəsmalından başqa bir şey olmayan iştirakçı buraxılış məntəqəsindən ta imtahan zalına kimi bütün həyəcanları ilə birlikdə lazımı sənədlərlə bərabər nəzarət altında öz yerində əyləşincə imtahanqabağı düşündüklərinin hamısını bir anlıq unudur, masa arxasına keçərək öz taleyi ilə “çarpışıb-vuruşur”. Qəribədir ki, imtahan zalında əyləşən bir qadın isə bütün saatı yalnız tamaşaçı qismində iştirak edir. Əvvəlcə nəzarətçi qadınla yer üstündə qarışıq vəziyyət yaranır, sonra bir başqasının ona yaxınlaşıb astaca nəsə deməsindən sonra iştirakçı rahatlaşa bilir və əda ilə başqa bir yerdə əyləşərək imtahanın sonuna kimi özünü yelpikləməklə məşğul olur. Yaxın masaların birində əyləşən digər iştirakçı qadın isə həyəcanlıdır, partanın üzərinə üz-gözünü, alnını sildiyi salfetlər yığılıb. İmtahan suallarına döğru, dürüst cavablarla münasibətini ifadə edən və yaxın cərgələrdə əyləşmiş bu iki qadına diqqət yetirən şəxsin isə öz halal zəhməti ilə oxuyub dərs aldığı, indi də işə düzəlmək üçün imtahanda yalnız bilik və savadına arxalanması real faktlarla üzə çıxır. Sanki tamaşa salonunda əyləşibmiş kimi, imtahanı seyr edən, yer üstündə dolaşıqlıq yaradıb yersiz əda ilə öz müştəbehliyini nümayiş etdirən qadının necə təhsil alması, imtahanda nəyə və kimlərə arxalanması gözdən yayınan hal deyildir. Bununla müəllif sözü gedən sahədə baş verən neqativ halları pisləyir, qələmə aldığı hekayədə özünə məxsus yanaşma üsulu ilə bu kimi yarıtmaz vəziyyətlərə etirazını bildirir.
Zaur Ustacın bu hekayəsində bəzi xırda qüsurlu cəhətləri nəzərə almasaq, ümumilikdə deyə bilərik ki, hekayədə müəllif öz niyyətinə nail ola bilmişdir.
MÜƏLLİF: ZAUR ƏRMUĞAN

ZAUR ƏRMUĞANIN YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZAUR ƏRMUĞAN – VƏTƏN

VƏTƏN YOLU
Zirvələrə bayraq sancan
oğullar keçib bu yoldan.
Şir biləkli,
Sinəsi boz qurd ürəkli,
Qələbə diləkli
Oğullar…
Hər ayaq izi bir çiçək bitirib bu yollarda,
ətri vətən dadlı.
Hər nərəsi cəngavərlik hünəridir,
Hər kəlməsi od qanadlı
Arzuları yurd eşqindən zəfər çalan
döyüşçümün.
Əldə silah
yol keçib igidlər
buradan ayaq-ayaq.
Dəmir atlar nərildəyib bu yollarda.
Əsgər nəfəslidir
torpaq.
Döyüş kimi,
Savaş kimi
Sədalı, səslidir
çaylar.
Ərlərin, ərənlərin yoludur,
Köksü qalxan,
Əlləri, qolları süngü olan
Övladların — sinəsini gərənlərin yoludur
bu yol.
Amalı, məramı ulu,
Qalibiyyət dolu
bir yoldur vətən yolu.
Vətən andı içənlərin,
Vətən üçün öz canından keçənlərin,
Mübarizə meydanında mərdliyi bir şərəf bilib
haqq yolunu seçənlərin
yoludur bu yol.

MÜQƏDDƏS QİSAS
Göylərə çəkilən şəhid ruhuna
Tanrı sığal çəkir öz əlləriylə.
Dünyanın göz açan al sabahına
Şəhid ətri dolur yurd yelləriylə.
* * *
Yer üzü, göy üzü sarınmış cəngə,
Torpağın qarası bir lalə rəngə.
Nərələr təbildir bir gur ahəngə,
Savaş meydanı da can çölləriylə…
* * *
Şəhid qanlarıyla yoğrulub torpaq,
Təzədən, təzədən doğulub torpaq.
Bir bax, məşəl olub, od olub torpaq
Əbədi alovu qor dilləriylə…
* * *
Bil, adı mərdlikdir hər başdaşının,
Qəddi dağ qəddidir qəlb sirdaşının.
Gözlərdən süzülən o göz yaşının
Çeşməsi ürəkdir ah selləriylə.
* * *
Şəhidlər torpağı vətən eləmiş,
Bu çölü, bu dağı vətən eləmiş.
Şəhidlər bayrağı vətən eləmiş,
Gəlir səcdəsinə yurd elləriylə.
* * *
Oğullar zəfərlər çaldığı yerdə,
Müqəddəs bir qisas aldığı yerdə,
Şəhid məzarının olduğu yerdə
Vətən çiçək açıb tər gülləriylə.

ŞƏHİD ADI
Bu yağan yağışdan barıt qoxusu gəlir.
Bu əsən küləkdən duyulur
qan dadı.
Ucalır Vətən göyünə
torpaq olan canların
şəhid adı.

VƏTƏN
Ana yurdum, obamdır,
Vətən elimdir mənim.
Beşiyimdir, yuvamdır,
Vətən evimdir mənim.
* * *
Çölüm, dağım, daşımdır,
Ruhumdur, yaddaşımdır,
Məzarım, başdaşımdır,
Göyüm, yerimdir Vətən.

GƏLİR
Bu otdan, çiçəkdən,
Bu yeldən, küləkdən,
Ağacdan, yarpaqdan,
Havadan, torpaqdan
Yurd qoxusu gəlir.
* * *
O atəş səsindən,
Səngər nəfəsindən,
O sipər canlardan,
Tökülən qanlardan
Qurd qoxusu gəlir.

ŞƏHİD
Sipər oldun zərbələrə,
Sinə verdin qəlpələrə.
Zirvələrdən zirvələrə
Hər dağı ucaldan şəhid.
* * *
Sən bir savaş fatehisən,
Azərbaycan tarixisən.
Əbədiyyət taleyisən,
Torpağı ucaldan şəhid.
* * *
Taxtın uca göy üzündə,
Al qanın vətən düzündə.
Müqəddəssən el gözündə,
Bayrağı ucaldan şəhid.

QƏLƏBƏM
Zirvəsi buludlara dəyən
sinəsi dağlı dağların,
Gözlərini həsrətli yollara dikib
səadət axtaran
gözü yaşlı çiçəyinin talan yurdu
bağların
Könül dolusu gülür indi,
Çağların
milyon-milyon insanlarla
Ümman-ümman sevincini bölür indi
Qalibiyyət zəfəriylə,
Bir qələbə xəbəriylə
Vətən dediyim ocağım, odum, hey!
Havam, suyum, torpağım,
Daşım, izim, adım, hey!
Andım, hey!
Dan yerinə
xoş müjdəli sabahla yetişdin sən,
Ürəklərlə,
Diləklərlə
Sinə-sinə, qucaq-qucaq,
Ağız-ağız, dodaq-dodaq
görüşdün sən —
Qələbəm mənim.
Dilə gəldin
Sən müqəddəs kəlam kimi,
İnsanlara:
“Gözün aydın olsun!” — dedin salam kimi.
O bayrağın sancıldığı yerə
mənim canım fəda.
O əsgərin yarasına qanım fəda.
Ər oğlu ər şəhidlərim!..
Hünərpərvər şəhidlərim!..
Köksü səngər şəhidlərim!..
Ruhunuz şad!
Bu yer azad!
Bu göy azad!
Min-min mərdin cəsarəti,
Ölüm-dirim savaşında sarsılmayan dəyanəti,
Amalına sədaqəti
bəxş eylədi yurda səni.
Ey qələbəm!
At belində mərdanəlik havasıyla
yol gəldin sən.
Övladına:
“Get cəbhəyə döyüş!” — deyən,
“Yağılara qan uddurub vuruş!” — deyən
anaların duasıyla
doğuldun sən,
Ey qələbəm!
İnadından dönməzlərin,
Ölümüylə ölməzlərin
al qanıyla yoğrulan
torpağımdan
göyərən nursan!
Sən bir vətən vüqarı!
Sən bir zəfər qüruru!

Müəllif: Zaur ƏRMUĞAN

ZAUR ƏRMUĞANIN YAZILARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZAUR ƏRMUĞAN – MÜQƏDDƏS QİSAS

ZAUR ƏRMUĞANIN ŞEİRLƏRİ

MÜQƏDDƏS QİSAS
Göylərə çəkilən şəhid ruhuna
Tanrı sığal çəkir öz əlləriylə.
Dünyanın göz açan al sabahına
Şəhid ətri dolur yurd yelləriylə.
* * *
Yer üzü, göy üzü sarınmış cəngə,
Torpağın qarası bir lalə rəngə.
Nərələr təbildir bir gur ahəngə,
Savaş meydanı da can çölləriylə…
* * *
Şəhid qanlarıyla yoğrulub torpaq,
Təzədən, təzədən doğulub torpaq.
Bir bax, məşəl olub, od olub torpaq,
Əbədi alovu qor dilləriylə.
* * *
Bil, adı mərdlikdir hər başdaşının,
Qəddi dağ qəddidir qəlb sirdaşının.
Gözlərdən süzülən o göz yaşının
Çeşməsi ürəkdir ah selləriylə.
* * *
Şəhidlər torpağı vətən eləmiş,
Bu çölü, bu dağı vətən eləmiş.
Şəhidlər bayrağı vətən eləmiş,
Gəlir səcdəsinə yurd elləriylə.
* * *
Oğullar zəfərlər çaldığı yerdə,
Müqəddəs bir qisas aldığı yerdə,
Şəhid məzarının olduğu yerdə
Vətən çiçək açıb tər gülləriylə.
1oktyabr 2021

Müəllif: Zaur ƏRMUĞAN

ZAUR ƏRMUĞANIN YAZILARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZAUR ƏRMUĞAN – ŞEİR YAZANDA

Zaur ƏRMUĞAN – şair.

ŞEİR YAZANDA
Yazam,
yamac ətirli.
Payızam,
yağışları çətirli.
Yayam.
Qışam.
Belə yaranmışam.
Dörd fəsli yaşayıram bir anda,
şeir yazanda.
3 may 2019

İŞIQ DA, ZÜLMƏT DƏ…
Vaxtın da quş kimi qanadları var,
Güzəştə getməyən iradları var.
Zamanın qəribə təzadları var,
İşıq da, zülmət də əkiz doğulub.
* * *
Talelər bir quru tükdən asılı,
Çiyninə aldığı yükdən asılı,
Pöhrələr rişədən, kökdən asılı,
İşıq da, zülmət də əkiz doğulub.
* * *
Yalanı, gerçəyi özəyindədir,
Nəyi var, nəyi yox, öz əlindədir,
Kainat bir cəzbin üzərindədir,
İşıq da, zülmət də əkiz doğulub.
* * *
Dünyanın sirrini bilməyib kimsə,
Ha tut bu dünyanı, ağla, gülümsə.
Əzəli yaranış, sonu ölümsə,
İşıq da, zülmət də əkiz doğulub.
Payız, 2016

VAXTI YOXDUR
Yer fırlanır, göy fırlanır,
Dünya, başın gicəlibdir.
Bu sərsəri karuseldə
İnsanlıq da kiçilibdir.
* * *
Çox çıxmışıq cızıqdan biz,
Sonu nədir qurğumuzun?
Vallah, bizə baş qoşmağa
Vaxtı yoxdur Tanrımızın!
18 avqust 2018

HAQQA QƏBİR QAZDIRANLAR
Çox göz yumub yalanlara
Düzü düzdən azdıranlar.
Meydan verər talanlara
Pisi yaxşı yazdıranlar.
* * *
Fəndgir dinər ikibaşlı,
Əlsiz qalar gözü yaşlı.
Bilməz neylər başı daşlı,
Yazıq yuxu yozduranlar.
* * *
Haqqın özü hesab çəkər,
Haqq ucalar, nahaq çökər.
Ərmuğan, bil, boyun bükər
Haqqa qəbir qazdıranlar.
10 mart 2018

DE SÖZÜNÜ
Büdrəsən də, qalx ayağa,
Vurma yerə tez dizini.
Dünya budur, həyat belə,
İpəyindən seç bezini.
* * *
Biçiləni biçir dünya,
İçiləni içir dünya,
Keçilməzi keçir dünya,
Kim doyurdar, kim, gözünü?!
* * *
Sinəni heç oyma nahaq,
Ürəyinə qıyma nahaq.
Vədəsinə uyma nahaq,
Çox bozardıb tərs üzünü.
* * *
Dərd ümmandır, dərd dəryadır,
Dərdsiz dünya nə dünyadır?!
Barsız ömür boş səhradır,
Əməlində gör özünü.
* * *
Pay gözləmə boğçasından,
Vəfa umma axçasından,
Pisi ayır yaxşısından,
Əyrisindən seç düzünü.
* * *
Sual sorğu, nida cavab,
Talelərin işi xarab.
Bir gün varsa orda hesab,
Doğru yolda tap izini.
* * *
Dünya bizdən bac alıbdır,
Demə daha qocalıbdır.
Qocaldıqca ucalıbdır,
Gəz dağını, gəz düzünü.
* * *
Zaur, dünya baş aldadır,
Verdiyini geri alır,
Sonda tək bir məzar qalır,
Vaxt var, yaşa, de sözünü.
3 fevral 2018

VARMI
Oradan buraya gəldik,
Ərsəyə-araya gəldik.
Haradan hayana gəldik,
Bu halda can tabı varmı?
* * *
Beş günü qaradır yerin,
Hər yeri yaradır yerin.
Gəlmişəm, buradır yerim,
Daha bir əzabı varmı?
* * *
Dəryaya qərq olub dürrü,
Gizlinə bürünüb sirri.
Ha dolan bu küllü-ərzi,
Suala cavabı varmı?
* * *
Vaxtımız ələkdən keçir,
Qəbrimiz bələkdən keçir,
İşimiz mələkdən keçir,
Yenə bir hesabı varmı?
* * *
Əzəldən sonraya yol var,
Adəmdən Tanrıya yol var,
Dünyadan dünyaya yol var,
Günah var, savabı varmı?
10 mart 2018

ALLAH, BURDAN DEVİR MƏNİ
Hər ahım bir anı üzür,
Nəfəs-nəfəs əriyirəm.
Dərddən təzə dərd doğulur,
Dərdi dərdə dirəyirəm.
* * *
Didilirəm didim-didim,
Uduluram udum-udum.
Can yormuşam addım-addım,
Günlərimi sürüyürəm.
* * *
Dərd məhbəsdir, qəlb əsiri,
Bitməz vaxtın kəm-kəsiri.
Neyləyir dərd mən yesiri?!
Ayaq üstə çürüyürəm.
* * *
Soruşmayın, bu nə haldır?
Bu nə vaydır, nə məlaldır?
Könlüm dolu, dilim laldır,
Kilidlənib kiriyirəm.
* * *
Dərd bezdirib daha canı,
Dərdi məndən qovan hanı?
Ahlarımla bu dünyanı
Mən özümə bürüyürəm.
* * *
Həyat, ölüm… yollar haça!
Dərd çıxarmı, görən, puça?!
Dərd çölündən qaça-qaça,
Dərd içinə yeriyirəm.
* * *
Dərdmi belə sevir məni?!
Dərd acgözdür, yeyir məni!
Allah, burdan devir məni,
Bax, yoluna yüyürürəm.
16 yanvar 2018

DARLIQ
Ayaqlarım ilişib
Yer kürəsi tələsinə.
Təpiklərimlə döyəcləyirəm
divarlarını dünyanın.
Nə qaça bilirəm,
Nə uça bilirəm
bu darlıqdan.
30 yanvar 2018

YAŞAYASAN BU YAYI
Söyüd çətirli,
Çiyələk ətirli,
Tut qoxulu,
Oyaq-oyaq, yuxulu-yuxulu
yay gəlir
köhnə taxta məhəccərli,
yaşıl sarmaşıqlı eyvana.
Oturasan yay kölgəsində
Dərdi bir yolluq olmayan kimi,
Könlü qəhər-qəhər dolmayan kimi.
Üzügülər,
Gözügülər
arzuların da
dünyayla şirin-şirin zarafatlaşa
çin çiçəklər
işıq pəncərəsindən
budaq-budaq,
yarpaq-yarpaq
daşa-daşa.
Nə bir tələsi, qurğusu,
Nə əzabları,
Nə də can yoran sual-sorğusu
ola həyatın.
Ömür kimi, gün kimi dola həyatın.
Yaşayasan bu yayı.
11 iyun 2018

BİLMİRƏM
Ömür
var-gəl edir vaxtın qapısı ağzında.
Qapıdan içəridə bir həyat,
çölündə ayrısı.
Nəyi nəyə bağlayıb,
nəyi nədən ayırır
bu tale?!
Olanına, olmazına
Olummu, olmayımmı qane?
Bilmirəm!..
17 mart 2018

LÖVHƏ
Ağaclar köksü göy uca dağ kimi,
Bəyaz çiçəklər də ağ göyərçindir.
Çör-çöplü yuvalar lap yumağ kimi,
Gülən tumurcuğun yuxusu çindir.
* * *
Qızılı göldürmü qızıl lalələr?!
Yel-yel ləpələnir yamac boyunca.
Qol-boyun sarınıb tifil nanələr,
Küləklər uğunur könlü doyunca.
* * *
Quşlar yığnaq qurub bir dar koğuşda,
Hər damcı yeddi göy qatından gəlir.
Əynini isladıb bu yaz yağışda,
Qoxusu daşından, otudan gəlir.
* * *
Qalxıb dan yerindən yol gəlir bahar,
Gözündə durulur bulud dolu su.
Titrək nəfəsini bu torpaq duyar,
Ilıq təbəssümü günəş dolusu.
11 mart 2018

YAĞIŞ DAMCILARI
Yenə yağış yağır, damcı-damcı zər,
Yenə yağış yağır, damcı təzə-tər.
Buludlar alnından axır axın tər,
Sellənib bir çılğın təşnəyə dönür.
* * *
Damcılar buludun odu, közüdür,
Damcılar səmanın gülən gözüdür,
Damcılar yağışın elə özüdür,
Sədası şipşirin nəğməyə dönür.
* * *
Damcılar dupduru saf çeşmə kimi,
Damcılar ətirli gül, qönçə kimi,
Damcılar naz satır bir işvə kimi,
Elə cilvələnir, qəmzəyə dönür.
* * *
Damcılar toxunub, ilmə-ilmədir,
Damcılar söz-sözdür, kəlmə-kəlmədir.
Damcılar boy atır, pöhrə-pöhrədir,
Çətiri ucada zirvəyə dönür.
* * *
Su damır, bir bulud çatından gəlir,
Yer üstə göylərin altından gəlir,
Səmanın yeddinci qatından gəlir,
Gəlir, xoş gəlişi müjdəyə dönür.
* * *
Damcılar, damcılar, ləçək damcılar,
Hərəsi bir arzu, dilək damcılar.
Göz yaşlarınımı mələk damcılar?!
Könüldə bir ülvi səcdəyə dönür.
* * *
Damcılar yağışın öz yaraşığı,
Paklıq mehrabında bir eşq işığı.
Torpağın göylərlə qəlb barışığı
Dinir dua-dua, qibləyə dönür.
11 sentyabr 2019

ƏBƏDİ BAHAR
Bir zülmət içindən çıxıb günəşə,
Özümlə gətirdim dünyama səni.
Telinə taxdığım bircə bənövşə
Əbədi bağladı yazına məni.
22 avqust 2018

ÖZÜNÜ MƏNDƏN QOPARMA
Dilinə sözün yasağın,
Qəlbinə kilid dodağın,
Çəkilib əlin, ayağın,
Bu yolun nədir niyyəti?
* * *
Aç mənə o lal sirrini,
O zəhər, o bal sirrini.
Bəxtə ver vüsal sirrini,
Dur öldür diri həsrəti.
* * *
Göyümdən danı aparma,
Sevdiyim anı aparma.
Özünü məndən qoparma,
Bu tale Tanrı qisməti.
10 mart 2018

İSTƏMİRƏM
Mən ağladıqca
Sən də süzülürsən gözlərimdən.
İçim dolu sən imiş.
Qorxuram,
ayaqlarınla getdiyin kimi,
göz yaşlarınla da tərk edəsən könlümü
damcı-damcı.
Daha ağlamaq istəmirəm.
Qəlbimi
sənsizliyə bağlamaq istəmirəm.
21 iyul 2018

SEVGİDƏN ÖTRÜ
Həsrətə sevginin işığı düşdü,
Ümidin ovcunda gəldin könlümə.
Yollar ayrıcında sükut görüşdü,
Bir anın özü də ömürmüş demə.
* * *
Tutub əlimizdən apardı bizi,
Bu tale karvanı azmaya barı.
Öpdük döngə-döngə məhəlləmizi,
Qaçdıq küçəmizdən dünyaya sarı.
* * *
Kəsdik nəfəsini bəd şübhələrin,
Çıxdıq dar içindən genişə yol-yol.
Uymadıq felinə çox “bəlkə”lərin,
Keçdik ay altından günəşə yol-yol
Əbədi qalacaq sevgidən ötrü.
Avqust, 2018

Müəllif: Zaur ƏRMUĞAN

ZAUR ƏRMUĞANIN DİGƏR YAZILARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZAUR ƏRMUĞAN – ŞEİRLƏR

Zaur ƏRMUĞAN – şair.

ARZULARIN GÖZƏLİ

Bir gözəl arzulamışam.
Elə gözəl ki,
sevdiyim qədər sevə məni.
Təkcə gözləriylə yox,
qəlbiylə də görə məni.

DAHA HEÇ NƏ DANIŞMA

Kirpiklərin
uzağa uzanan baxışlarının
sonu bitməz həsrət vadisində
yanıb qaralan qəm budağı.
Damcı-damcı süzülən göz yaşların
qəlbindən bir-bir qırılıb düşən küskün yarpaqlardır elə bil.
Gözlərinsə,
içinin güzgüsü.
İçinin sazağı, bürküsü,
İçinin yağışı, dumanı,
Ümidi, gümanı,
Səsi,
Sükutu,
Qəlbinin yanğılarda köz-köz alışan odu —
Hər şey, hər şey gözlərində.
Daha mənə heç nə danışma.

GECƏNİN SƏSSİZLİYİ

Gecənin səssizliyi
Bir sükut yağışıdır.
Gecənin səssizliyi
Bir yağış naxışıdır.
* * *
Gecədə özgəlik yox,
Gecədə doğmalıq var.
Sirdaşım olub gecə,
İçimdə tənhalıq var.
* * *
Gecənin səssizliyi
Qəlbimdə dinən səda.
Bu gecə bəyaz gecə,
Bu gecə nurdan ada.
* * *
Dünyanın o başına
Gedən yol burdan keçir.
Yol uzun, yol kəsədir,
Genişi dardan keçir.
* * *
Sözümü bircə-bircə
Gecəyə danışıram.
İçimdən süzülürəm,
Gecəyə qarışıram.
* * *
Gecənin səssizliyi
Sükutumun oxşarı.
Könlümə gecə dolub,
Dolub, yağsam, yaxşıdır.

XƏYALIN

Həsrət qaranlığında
işıq-işıq anıram sevgimizi.
Bir ürəklik gündüzlükdür qəlbimin otağı.
Zülməti yarıb keçən
bəyaz bir dünya hopub ruhuma.
Sənin əvəzinə
xəyalın gəlib qapıma.

XATİRƏLƏRLƏ BİR QALANDA

Tənhalığın səni xatırladır mənə.
Narın yağışdan sonrakı torpaq qoxusutək,
Bir bənövşə yuxusutək
kövrəkliksən.
Ümidsizlik ağrısını
içimdən çıxaran həsrət acısı
şirinmiş nə qədər…
Bircə xatirələrdən ayrılmağım olmaya.

ÖMRÜMDƏSƏN

Evimdən getmisən,
ömrümdən ki getməmisən.
Nə olsun,
əlyetməzindəsən əllərimin.
Ötənlərin
indi də duyum-duyum anılan
illərimin.
Sən hələ də özümdəsən,
Ömrümdəsən.

BİR GÖRDÜM
Elə sevdim səni sevgiyə tapınandan.
Səni də, özümü də bir gördüm
iki qəlbdə,
ruhumuzu tanıyandan.

KÖNLÜMDƏ SƏN DİNƏNDƏ

Duyğularımın şeirləşən çağı!
Səninlə qalmaq istəyirəm
zamansız zaman boyu.
Ruhumla yoğrulan ömür tikəsinə
dad gətirənim.
Harayıma dünyaları yetirənim.
Çəkilər gözlərimin gecə yuxusu.
Hopar içimə
taleyimin olar-olmazından keçən sevincləri,
qəm qarışıq
yer-göy dolusu
könlümdə sən dinəndə.
Sən mənə:
— Səninəm! — deyəndə.

YAYIN SON ÇAĞI

Başını tovlayıb alır ovcuna
Bu yayın yerini payızın göyü.
Qızaqol köynəktək bükülür qat-qat
Vaxtın dolabında yayın bu günü.
* * *
Bol olur yağışdan payız buludu,
Yayın dalınca mən ağlaya biləm.
Alır əllərimdən yayımı payız,
Bu yayı gizlədib saxlaya biləm.
* * *
Vida görüşüdür yayın son çağı,
Kafe qapısıtək bağlanır üzü.
Bir qonaqevindən ayrılıb gedir,
Dinir xatirəli köçünün izi.
* * *
Vağzal yolundadır, orda gözləyir,
O həsrət qatarı indicə gələr.
Kövrək baxışımla ötürüb yayı,
Əlacsız sükutum: “Hələlik!..” — deyər.
* * *
Geriyə boylanıb baxsam da hərdən,
Payızın əlləri çəkir çiynimi.
Kəsişən yollarda ayrılmaq da var,
Qayıdıb dəyişim daha əynimi.

QOY OXUSUN GÖZLƏRİNİ GÖZLƏRİM
Bir görüşün yollarına çən düşüb,
Bir eşqinmi saçlarına dən düşüb?!
Məndən özgə de, könlünə kim düşüb?
Qoy oxusun gözlərini gözlərim.
* * *
Ürəyimi göynədəcək yanğısı,
Telin olsun bu yaramın sarğısı.
Kimdir, görən, o inamın oğrusu?
Qoy oxusun gözlərini gözlərim.
* * *
Ümid dinir, güman dinir gözündə,
Sükut dolu ümman dinir gözündə,
Bir gerçəyi uman dinir gözündə,
Qoy oxusun gözlərini gözlərim.
* * *
Kirpiyinin kölgəsimi gizlənən?
Yad baxışla özgəsimi gizlənən?
Bəlkə, mənəm öz-özüylə izlənən?
Qoy oxusun gözlərini gözlərim.
* * *
Sevgilərdə doğru da var, yalan da,
Sevgilərdə sayğı da var, talan da.
Bu ömürdə olmayan var, olan da,
Qoy oxusun gözlərini gözlərim.
* * *
Hansı vədə, hansı sözdür nəhs düşüb?
Düz yozulan gərdişimiz tərs düşüb.
Günah kimdə, qınaq kimdə, bəhs düşüb?
Qoy oxusun gözlərini gözlərim.
* * *
Gülüm, and iç bu sevginin adına,
Gülüm, yetək biz bu eşqin dadına.
Ərmuğandır, sevib, düşüb oduna,
Qoy oxusun gözlərini gözlərim.

ÜRƏYİMƏ
Gözümdən axır göz yaşı,
Nəmi yığdım ürəyimə.
Dərdin mənə yol yoldaşı,
Qəmi yığdım ürəyimə.
* * *
Ərşə çəkdin sən yuxumu,
Həm azımı, həm çoxumu.
Əkdin bircə dərd toxumu,
Zəmi yığdım ürəyimə.
* * *
Bir gileyin min davası,
Bir talanam, eşq yuvası.
Köklənmişəm, var havası,
Dəmi yığdım ürəyimə.
* * *
Məni məndən alan aldı,
Məni məndə oda saldı.
Kimim getdi, kimim qaldı?
Kimi yığdım ürəyimə?
* * *
Ərmuğan, bil, dərdim çoxdur,
Başım üstə şimşək çaxdı.
Vayıma el şərik çıxdı,
Cəmi yığdım ürəyimə.

Müəllif: Zaur ƏRMUĞAN

ZAUR ƏRMUĞANIN DİGƏR YAZILARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru