SƏMƏD VURĞUN – DAĞLAR ŞEİRİ

SƏMƏD VURĞUNUN YAZILARI

DAĞLAR

Üstündən karvan yeriməz
Sıxdı dumanların, dağlar.
Yazda-yayda heç əriməz
Quzeylərdə qarın, dağlar.

Laçınların göydən enməz,
Qayaların baxar, dinməz,
Yaman gündə üzün dönməz,
Pozulmaz ilqarın, dağlar.

O qız yaldan tək aşanda,
Saç kəmərə dolaşanda,
Atdan enib yol çaşanda
Mən olum zəvvarın, dağlar.

Ovçuların gəzər oğrun,
Maralların düşər yorğun.
Qonaq gəldi sizə Vurğun,
Sevinsin gülzarın, dağlar.

Müəllif: Səməd VURĞUN

SƏMƏD VURĞUNUN YAZILARI

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>>ZAUR USTAC – “BB” HEKAYƏLƏR

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150

“Tərəfsiz ədəbiyyat tarixdir” layihəsi

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.YAZARLAR.AZ  və  WWW.USTAC.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİRİN UŞAQ ŞEİRLƏRİNDƏ PEDAQOJİ-PSİXOLOJİ MƏQAMLAR

Mirzə Ələkbər Sabirin anadan olmasının 160 illiyi münasibətilə

MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİRİN UŞAQ ŞEİRLƏRİNDƏ PEDAQOJİ-PSİXOLOJİ MƏQAMLAR

Uşaqlar, yeniyetmələr, gənclər bizim gələcəyimizdir. Onları xoşbəxt gələcək görüşü ruhunda böyütmək, hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət kimi formalaşdırmaq ümumxalq əhəmiyyətli bir məsələdir. Bu işdə gecikmək, “uşaqdır, sonra düzələr”, “böyüyəndə anlar” “fəlsəfəsi” ilə arxayınlaşmaq, özünə təsəlli vermək gəlmiş-getmiş çox insanları zillət, fəlakət oduna salmışdır. Əyri bitmiş ağacı düzəltmək çətin olduğu kimi mənəvi cəhətdən şikəst böyüyən uşaqları sağaltmaq ondan da çətindir. Uşaq və yeniyetmələrin yenidən tərbiyəsi böyük pedaqoji ustalıq, dərin bilik, təcrübə, səbr, dözüm və vaxt istəyir. Altı aylıq uşağın tərbiyəsi üçün bir psixoloqdan məsləhət istədikdə o, uşağın yaşını öyrənib valideynlərin altı ay gecikdiklərini söyləmişdir. Bu kimi narahat edici məsələlər uşaq ruhunun bilicisi adlandırdığımız pedaqoq və maarifçi Mirzə Ələkbər Sabiri də dərindən düşündürmüşdür. Müdrik Sabir tək uşaq şeirləri yazmaqla işini bitmiş hesab etməmiş, həmçinin hansı üsul, vasitə və tərzlərdən istifadə etməyin yollarını da göstərmişdir. Akademik Əziz Mirəhmədovun sözləri ilə desək “uşaq şeirlərində biz həm əsrin tələbləri, həm də uşaq ədəbiyyatının inkişafı nöqteyi-nəzərindən mühüm bir məsələni şair tərəfindən səylə işləndiyini görürük”.

Mirzə Ələkbər Sabirin “özünəməxsus orijinal uşaq şeirlərinin formaları onların mündəricəsinə tam uyarlıdır”. “Ə.Sabir Tahirzadə” adlı bir çox imzası ilə “Məktəb şagirdlərinə töhfə” [“Səda” qəzeti, 25 fevral 1910, №46], “Ə.Sabir Tahirzadə” imzası ilə “Təbib ilə xəstə” [“Həqiqət” qəzeti, 18 iyun 1910, №138], yaxud “Ə.S.” imzası ilə “Molla Nəsrəddinin yorğanı” [“Günəş” qə¬zeti, 23 noyabr 1910, №75], yenə də “Ə.S.” imzası ilə “Molla Nəsrəddin və oğru” [“Günəş” qəzeti, 2 yanvar 1911, №1], “Ə.S.” “Yalançı çoban” [“Yeni həqiqət” qəzeti, 11 fevral 1911, №18] mənzum hekayələrini ancaq və ancaq valideynlərə kömək kimi uşaqların tərbiyəsinin formalaşmasına həsr etmişdir.

Mirzə Ələkbər Sabir uşaqlarını məktəblərə verməyən valideynlərə üz tutaraq deyirdi ki, əgər cənnət, hətta cənnətin misilsiz guşəsini arzulayırsınızsa o zaman uşaqlarınızı elm, təhsil alması üçün məktəblərə göndərin. Yeddi bənddən ibarət “Məktəb şərqisi” şeirində “Ə.Sabir Tahirzadə Şamaxı” adlı imza ilə yazırdı:

Məktəb, məktəb, nə dilgüşasən

Cənnət, cənnət desəm səzasən.

Şadəm, şadəm təfərrücündən,

Əlhəq, əlhəq, gözəl binasən!

Mirzə Ələkbər Sabir yazır ki, kiçik yaşlarından uşağın arzu və istəklərinin qeyd-şərtsiz yerinə yetirilməsi onun xudpəsənd böyüməsinə şərait yaradır. Belə uşaqlar sonralar cəmiyyətdə də xudpəsənd, müstəbid olurlar. Onların bu arzu və istəkləri cəmiyyətin mənafeyi ilə uyğun gəlmir. Çox vaxt bu arzu və istəkdən əl çəkmək böyük mənəvi və fiziki qüvvə, vətəndaşlıq qeyrəti, iradə istəyidir. Bəzən yeniyetmədə bu qüvvə və qeyrət, vətəndaşlıq duyğusu çatışmır, öz cüzi mənafeyini cəmiyyətin mənafeyindən üstün tutur. Buna görə də uşağın tərbiyəsi ailənin düzgün tərbiyə baxışından yaranır. Cəmiyyət hər bir valideyn qarşısında mərd, əsil vətəndaş, gözəl insan yetişdirmək kimi şərəfli bir vəzifə qoyur. Ona görə də şair “uşaqlar üçün sadə, yığcam əsərlər yazmaqla” istəyir ki, valideynlər balaca yaşlarında uşaqları əməyə, zəhmətə alışdırsın. Bu münasibətlə Mirzə Ələkbər Sabir yazir:

Ey uşaqlar, uşaqlıq əyyami, –

Gələn əyyamın ondadır kami.

Kim ki, qeyrətlə zəhmətə alışar,

Kəsbi-irfanə ruzü şəb çalışar, –

Zəhməti mayeyi-səadət olar,

Yaşadıqca həmişə rahət olar.

Kim ki, tənbəlliyə məhəbbət edər,

Daim əyləncələrlə ülfət edər,

Keçirir vəqtini cəhalət ilə,

Bütün ömrü keçər səfalət ilə.

İştə, övlad, siz bu halı görün,

Bu iki vazeh ehtimalı görün;

Vəqtdən daim istifadə edin,

Elm təhsilini iradə edin…

Ailədəki saflıq, mehribanlıq, səmimiyyət, yüksək ideal uşağın mənəvi cəhətdən sağlam böyüməsi üçün ən etibarlı zəmindir. İlk dəfə dünyaya göz açan uşaq ailədə hökm sürən münasibətlər mövqeyindən ətraf mühitə qiymət verir; ailə münasibətlərində cəmiyyətin bir növ modelini görür. Buna görə də istər ailədə, istərsə də hər hansi bir kollektivdə uşaq-yeniyetmə elə bir qayğı ilə əhatə olunmalı, ona elə bir şərait yaradılmalıdır ki, o, keçmişin iyrənc qalıqları – oğurluq, quldurluq, şəxsi mənfəət güdmək kimi hərəkətlərə yol verməsin: öz insanlıq ləyaqətini səmərəli, şərəfli əməkdə görsün.

“Ə.S.” imzası ilə “Yeni füyuzat” jurnalında işıqlandırdığı “Uşaq və pul” şeirində oxuyuruq ki, yol ilə gedən bir sail qocanın bumajniki düşür. Bunu görən uşaq onu götürərək evə çatmağa tələsir. Anasına yolda baş verən olub-keçənləri danışır. Bundan sonra onların da artıq pulu olacağını, heç nəyə ehtiyacı qalmayacaqlarını dedikdə ana bir başqa məzmunda övladına təsirli sözlə belə başa salır:

Dedi: “Oğlum, nə sərd imiş qanın

Ki, buna razı oldu vicdanın?

Tifli-məsum ikən günah etdin,

Kəndi vicdanını təbah etdin.

Niyə verdin fənayə doğruluğu,

İrtikab eylədin bu oğruluğu?

Hiç zənn etməm, özgənin mali

Bizi zəngin qılıb, edə ali.

Yox, yox, oğlum, inan ki, xar oluruz!

Ərzəli-əhli-ruzigar oluruz!

Xain olsaq əgər bu dünyadə,

İrzü namusumuz gedər badə;

Gözümüz müntəhayi-zillətdən

Baxamaz kimsəyə xəcalətdən;

Gərçi pul çox fərəhfəzadır, oğul,

Leyk namus pək bəhadır, oğul!”.

Burada görkəmli fıransız təyyarəçisi və yazıçısı Antuan Ekzüperinin aşağıdakı sözlərini xatırlatmamaq olmur: “İnsan olduğunu düşünmək – öz məsuliyyətini hiss eləmək deməkdir”. Mirzə Ələkbər Sabir uşaq şeirlərində onu da göstərir ki, hər bir valideyn isə övladının kimlərlə yoldaşlıq, dosluq etdiyini, bu dostluğun hansı prinsiplər üzərində qurulduğunu bilməli, övladının düzgün yoldan sapmasına imkan verməməlidir.

“Ə.S.” imzası ilə çap olunan M.Ə.Sabirin “Camuşçu və sel” əsərində də, həmçinin, ideya-məzmun cəhətdən sərfəli olan estetik təsirin daha da qüvvətliliyi mənasında ilk mənbəni təkrar etməyən, orijinal ideyalı və məzmunlu uşaq əsəri kimi meydana çıxmışdır. “Camuşçu və sel” əsərinin məzmunu uşaqların həyatı və tərbiyəsi ilə bilavasitə əlaqələndirməyə xidmət edir.

M.Ə.Sabirin “Ə.S.” imzası ilə qələmə aldığı “Artıq alıb, əskik satan tacir” şeiri də uşaqların maraq dairəsi, yaş səviyələri, dərketmə qabiliyyəti baxımından da təqdirəlayiqdir. Göstərilir ki, çəkidə artığına alıb əskiyinə satan tacirin oğlu atasının dəsti-xəttini tutub. Atasının dükanda olmamasından istifadə edən oğul atasından oğurlamaq istəyir. Ata oğlunu oğurluq üstündə tutan zaman oğlunu sillələyir. Bunu görən nurani qoca isə işə qarışaraq belə deyir:

Əkdiyin danənin budur səməri,

Səndən əxz eyləyib həmin hünəri.

…Tərbiyət müstəhəddir, övlad

Pədərindən nə görsə, eylər yad.

…Saleh ol, saleh olsun övladın!

Taleh ol, taleh olsun övladın!

SONDA BELƏ NƏTİCƏYƏ GƏLİRİK:

Mirzə Ələkbər Sabir uşaqların, yeniyetmələrin tərbiyəsini, onların bir şəxsiyyət kimi, vətəndaş kimi, kamil insan kimi tərbiyə olunmasını vəzifəsindən asılı olmayaraq hər bir valideynin borc, şərəf işi hesab etmişdir;

Mirzə Ələkbər Sabir hər bir valideynin əməlini aydın, sadə, təsirli misralarla göstərmişdir;

Mirzə Ələkbər Sabir hər bir uşaq şeirində valideynləri və uşaqları halal əməyə səsləmiş, işgüzarlıq tərbiyəsinə önəm vermişdir;

Mirzə Ələkbər Sabirin uşaqlar üçün sadə yazdığı hər bir şeirin finalında və ya sonunda ibrətamiz nəticə çıxarmışdır;

Uşaqların maraq dairəsini, yaş səviyyələrini nəzərə alan Mirzə Ələkbər Sabirin yazdığı hər bir şeir ibrətamiz səciyyə daşıyır;

Mirzə Ələkbər Sabir uşaqlar üçün yazılmış əsərlərinin hər birində atalar sözlərindən istifadə edərək estetik fikri daha qabartmış, ümumiləşdirici mahiyyəti və bədii ifadəni aydın fərqləndirmişdir;

Mirzə Ələkbər Sabir uşaqları vətənə, xalqın adət və ənənələrinə və ya milli dəyərlərə mə-həbbət ruhunda böyütməyi əsas amil saymışdır.

Müəllif:Kamal CAMALOV

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu,

Pedaqogika elmləri doktoru,

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi,

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü.

KAMAL CAMALOVUN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZAUR USTAC – TORPAQ BİZİ GÖZLƏYİR…

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

TORPAQ BİZİ GÖZLƏYİR
(Milli Qəhrəman  İlqar Mirzəyevin xatirəsinə)
Gəlmişəm görüşə yenə də, qardaş!
Ayaqlar olmadı sonadək yoldaş…
Qollarım qoynumda qurudu bardaş…
Yadıma xırdaca günahım düşdü…
Yanında boş yerə tamahım düşdü…
* * *
Gəlmişəm görüşə yenə də, qardaş!
Ayaqlar olmadı sonadək yoldaş…
Qollarım qoynumda qurudu bardaş…
“Hazırdır məzarlar”, – eyindən keçir…
Yanına gələn yol çiyindən keçir…
* * *
Gəlmişəm görüşə yenə də, qardaş!
Ayaqlar olmadı sonadək yoldaş…
Qollarım qoynumda qurudu bardaş…
Bu süslü “otaqlar” xiffət eyləyir…
“Daş yastıq yataqlar” minnət eyləyir…
* * *
Gəlmişəm görüşə yenə də, qardaş!
Ayaqlar olmadı sonadək yoldaş…
Qollarım qoynumda qurudu bardaş…
Səngər, məzar ortaq bizi gözləyir…
Qardaş, Ana torpaq bizi gözləyir…
23.08.2020. – Bakı. (II F.X.)

Müəllif: Zaur USTAC,

“Yazarlar” jurnalının baş redaktoru,

şair-publisist.

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>>ZAUR USTAC – “BB” HEKAYƏLƏR

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150

“Tərəfsiz ədəbiyyat tarixdir” layihəsi

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.YAZARLAR.AZ  və  WWW.USTAC.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

200-dən artıq ziyalı
Milli Məclisin Sədri
Sahibə Qafarovaya müraciət edib


Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovaya

MÜRACİƏT

Hörmətli Sahibə xanım!

İctimaiyyətimizi, ziyalılarımızı narahat edən bir məsələ ilə əlaqədar Sizə müraciət edirik. Xalqımızın mənəvi sərvəti, dövlət müstəqilliyinin başlıca rəmzlərindən olan Azərbaycan dilinin öz ana yurdunda hörmətsizliyə məruz qaldığını artıq görməmək olmur. Bakının küçə və prospektləri əcnəbi dillər tərəfindən “işğal olunub”.  “Filoloji Araşdırmalar və Dil Monitorinqi Mərkəzi” İctimai Birliyinin keçirdiyi monitorinq zamanı məlum olub ki, paytaxtın mərkəzi küçə və prospektlərdə ticarət və xidmət obyektlərinin 70-80 faizində dövlət dilindən istifadə edilmir. Bəzi yerlərdə vəziyyət daha acınacaqlıdır. Məsələn, Rəsulzadə küçəsində 42 ticarət və xidmət obyektindən 40-da (!) Azərbaycan dilindən istifadə edilməyib. Ötən illərdə məsələ ilə bağlı Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Dövlət Dil Komissiyasının sədr müavini Anar Rzayevə, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Mədəniyyət komitəsinin sədri  Qənirə Paşayevaya, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizova, yüzdən artıq millət vəkilinə eyni məzmunlu müraciətlər edilmişdir.

Bu məktublar ən yaxşı halda Azərbaycan Respublikası Dövlət Reklam Agentliyinə  (ADRA) göndərilir. ADRA nümayəndələri isə sahibkarlıq subyektlərindən problemi aradan qaldırmaq, “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” AR qanununa (maddə 7.1.) əməl edilməsini tələb etmək əvəzinə, bütün bu pozuntuların qanuni olduğunu izah etməyə çalışırlar. Belə görünür, bu strukturun əməkdaşları bəlli qanun pozuntularını aradan qaldırmaq üçün heç bir tədbir görmək niyyətində deyillər.

Hörmətli Sahibə xanım!

1. Dil dövlətçiliyin mühüm atributlarından biri, mədəniyyətin mövcudluğunun şərti, onun yaşamasının spesifik üsulu, mədəni kodların formalaşması faktorudur. Bakı küçələrində müşahidə edilən dil mənzərəsi qeyd-şərtsiz mədəni-linqvistik ekspansiyadır və əsas məqsəd xalqın öz dövləti ilə identikləşmə mexanizmlərini zəiflətməkdir. Bunun qarşısı alınmalıdır.

2. “Dövlət dili haqqında” qanuna əməl edilməməsi, Bakının, eləcə də artıq digər şəhərlərimizin millilik elementlərinin get-gedə yoxa çıxması, ayrı-ayrı şirkətlərin öz biznes maraqlarını önə çəkib Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərindən biri, bəlkə də, birincisi olan dilimizi sıxışdırması təkcə ədəbi dilə qarşı hörmətsizlik deyil, həm də dövlətimizin rəsmi azərbaycançılıq ideologiyası ilə daban-dabana ziddir. Sanki bu təhdid nəzərə alınaraq hələ 18 iyun 2001-ci ildə “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanında qeyd edilirdi: “Şəhər və qəsəbələrimizin görkəminə xələl gətirən əcnəbi dilli lövhələr gənc nəslin Azərbaycançılıq ruhunda tərbiyəsinə mənfi psixoloji təsir göstərir”.

3. Azərbaycan Konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət dili olması təsbit edilib (maddə 21). Bu, o deməkdir ki, istər dövlət, hökumət strukturları, istərsə də özəl sektor subyektləri vətəndaşlarla ünsiyyəti bu dildə qurmalıdır. Ticarət və xidmət obyektləri vətəndaşlara xidmət edir, həmin obyektlərin üzərindəki yazı vətəndaşlarla ünsiyyət üçündür və bu ünsiyyət dövlət dilində olmalıdır.

4. Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi ölkənin siyasi, ictimai, iqtisadi (ticarət və digər xidmətlər iqtisadi fəaliyyət sahəsidir), elmi və mədəni həyatının bütün sahələrində işlədilməsi qanunun tələbidir (“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Qanununun 1.2. maddəsi)

5. Yenə həmin Qanunda (maddə 17) dövlət dilinin dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, hüquqi şəxslərin, onların nümayəndəliklərinin və filiallarının…” adında işlədilməsi tələb edilir. Eləcə də qanunda qeyd edilir: “…göstərilən təsisatların adını əks etdirən lövhələr… dövlət dilində tərtib olunur”.

6. Yenə həmin Qanuna görə, “… bu dilin işlənməsinə müqavimət göstərmək, onun tarixən müəyyənləşmiş hüquqlarını məhdudlaşdırmağa cəhd etmək qadağandır” (maddə 18.1.).

7. Bakının küçələrində Azərbaycan dilində yazılan lövhələrdə hətta orta məktəb şagirdlərinin tuta biləcəyi minlərlə (!) leksik, orfoqrafik, qrammatik və punktuasiya səhvləri var. Belə kobud səhvlər dövlət orqanlarının nüfuzuna ağır zərbə vurmurmu?

Hörmətli Sahibə xanım!

Deyilənləri nəzərə alaraq, dövlətinə, xalqına, onun dəyərlərinə bağlı bir şəxs kimi səlahiyyətlərinizdən istifadə edərək müvafiq tədbirlər görməyinizi xahiş edirik. Həmçinin istərdik ki, bir sıra əlavə məqamlara aydınlıq gətirmək üçün müraciəti imzalayanlardan bir neçə nəfəri şəxsən qəbul edəsiniz.

Hörmətlə

1.         Solmaz Rüstəmova-Tohidi, AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, professor
2.         Xəlil Yusifli, Əməkdar elm xadimi, professor
3.         Fəxrəddin Veysəlli, filologiya elmləri doktoru, professor, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun sabiq direktoru
4.         Qəzənfər Kazımov, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun baş elmi işçisi, Əməkdar elm xadimi, professor
5.         Aida Qasımova, Bakı Dövlət Universiteti, “Ərəb filologiyası” kafedrası, professor
6.         Zümrüd Dadaşzadə, Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, Əməkdar incəsənət xadimi, professor
7.         Fazil Mustafa, millət vəkili
8.         Mənsim Məmmədov, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, BAAU-nun professoru
9.         Mayıl Əsgərov, filologiya elmləri doktoru, professor
10.       Ədalət Tahirzadə, Bakı Avrasiya Universiteti, professor
11.       Gülzar İbrahimova, siyasi elmlər doktoru, professor
12.       Tərlan Quliyev, filologiya elmlər doktoru, Bakı Musiqi Akademiyası, professor
13.       Seyfəddin Rzasoy, AMEA Folklor İnstitutunda şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor
14.       Könül Bünyadzadə, AMEA-nın müxbir üzvü, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının və UNESCO nəzdində Filosof Qadınlar Cəmiyyətinin üzvü, Asiya Fəlsəfə Assosiasiyasının vitse-prezidenti
15.       Qorxmaz Quliyev, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
16.       Məzahir Ertuğ Avşar, Antalya Ağdəniz Universiteti, professor, rəssam
17.       Toğrul İsmayıl, Kahramanmaraş Şütcü İmam Üniversiteti, professor
18.       Tahirə Allahyarova, professor.
19.       Rafiq Yusifoğlu, şair, ədəbiyyatşünas, professor
20.       Kamil Bəşirov, filologiya elmləri doktoru, ADPU, professor
21.       Xaləddin İbrahimli, professor
22.       Esmira Fuad, AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsini aparıcı elmi işçisi, dosent
23.       Əkrəm Bağırov, AMEA Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
24.       Səidə Qafarova, ADU, dosent
25.       Aygün Kərimova, Bakı Dövlət Universiteti, fəlsəfə kafedrasının dosenti, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
26.       Şəkər Orucova, AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Türk dilləri şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, dosent
27.       Səadət Şıxıyeva, AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, dosent
28.       Elmira Məmmədova-Kekeç, AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu, dosent
29.       Könül Hacıyeva, AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
30.       Aybəniz Rəhimova, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
31.       Afaq Yusifli, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
32.       Güldəniz Qocayeva, AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, dosent
33.       Afina Məmmədli, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
34.       Mütəllim Rəhimov, fəlsəfə elmləri namizədi, dosent
35.       Əjdər Yunusov, tarix elmləri namizədi, dosent
36.       Seyfəddin Altaylı, dosent
37.       Ədalət Abbasov, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
38.       Pərvanə Məmmədli, fəlsəfə doktoru, dosent, ədəbiyyatşünas
39.       Aybəniz Kəngərli, filologiya elmləri doktoru
40.       Natella Quliyeva, Bakı Avrasiya Universitetində dekan müavini, dosent
41.       Salman Süleymanov, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
42.       Zəhra Allahverdiyeva, AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, dosent
43.       Dilşad Veysəlova, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
44.       Alı Balayev, AMEA Tarix İnstitutu, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
45.       Kəmalə Qəhrəman, BDU, dosent
46.       Əlövsət Allahverdiyev, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
47.       Elza Mollayeva, BDU, “Pedaqogika” kafedrasının dosenti
48.       Məmmədəli Babaşlı, AMEA Şərqşqnaslıq İnstitutu Şərq-Qərb şöbəsinin müdiri, dosent
49.       Səadət Kərimi, İsveç Umea Universitetində elmi işçi və lektor/dosent
50.       Nuridə Novruzova, Bskı Slavyan Universitetinin dosenti
51.       Şəhla Məcidova, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
52.       Şəlalə Mahmudova, ADPU-nun dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
53.       Ramazan Qafarlı, filologiya elmləri doktoru
54.       Şükür Mustafa, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, Əməkdar müəllim
55.       Dilrüba Cəfərova, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
56.       Aygün Həsənoğlu. Yazıçı-dramaturq, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
57.       Ruslan Abdullayev, dosent, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
58.       Yeganə Hüseynova, Gəncə Dövlət Universiteti, müəllim, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
59.       Hafiz Rüstəm, şair-publisist, şərqşünas
60.       Araz Qurbanov, jurnalist
61.       Səhər Əhməd, şair
62.       Qurban Yaquboğlu, yazıçı, AYB üzvü
63.       Sevinc Nəzərli, İsveç Azərbaycan Dram Teatrının bədii rəhbəri
64.       Sona Cabbarzadə. AMEA Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı
65.       Yeganə Məmmədova, Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü
66.       Jalə İsmayıl, redaktor
67.       Vasif Sadıqlı, “Filoloji Araşdırmalar və Dil Monitorinqi Mərkəzi” İctimai Birliyinin sədri
68.       Çiçək Hüseynova, Bakı Avrasiya Universiteti, müəllim
69.       Mirzə Ənsərli, AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun elmi işçisi
70.       Aynurə Əliyeva, ADPU-da müəllim
71.       Şəfayət Avılbəyli, Araşdırmaçı Jurnalistlər Liqasının baş katibi
72.       Rəna Bağırova, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Aerokosmik agentlikdə aparıcı elmi işçi
73.       Zəminə Rüstəmbəyli, türkoloq
74.       Turanə Zeynalova, Bakı Avrasiya Universitetində müəllim
75.       Sevinc Talıbova, Bakı Avrasiya Universitetində müəllim
76.       Əlirza Balayev, əməkdar jurnalist
77.       Əlövsət Əmirbəyli, Xəzər universiteti, İctimai əlaqələr və media üzrə direktor
78.       Mehriban Sərdarova, ADPU, Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin kiçik elmi işçisi
79.       Nəriman Əbdülrəhmanlı, yazıçı
80.       Sülhiyyə Musaqızı, yazıçı-jurnalist
81.       Natəvan Bağırova, filoloq
82.       Gülyaz Əliyeva, “Filoloji Araşdırmalar və Dil Monitorinqi Mərkəzi” İctimai Birliyinin sədr müavini
83.       Pərvanə Bayramqızı, yazıçı
84.       Afiq Muxtaroğlu, AYB üzvü, Niderland Krallığı
85.       Ayaz İmranoğlu, “İnamın gəlişi” qəzetinin baş redaktoru
86.       İlqar Türkoğlu, AYB və Dünya Türk Yazarlar Birliyinin üzvü
87.       Mahir Qafarov, rejissor
88.       Şeyda Nəsibli, jurnalist
89.       Rəsul Mirhəşimli, “avropa.info” saytının baş redaktoru
90.       Rəfael Tağızadə, şair-publisist
91.       Gülnarə Rəfiq – “Konservatoriya” elmi jurnalının məsul katibi, “Tərəqqi” medalı laureatı
92.       İsmayıl Tanrıverdi, BDU-nun Erməni Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru
93.       Zaur Ustac, yazıçı
94.       Nadir Qocabəyli, yazıçı
95.       Aygün Mirzəyeva, ingilis dili müəllimi
96.       Pərvanə Qədirsoy, müəllim
97.       Həcər Paşayeva, müəllim
98.       Cahan Quliyeva
99.       Könül Aydın, filoloq
100.     Məhsəti Şərif, jurnalist
101.     Fizzə Heydərova, jurnalist
102.     Elmira Cəfərqızı, filoloq
103.     Vüsalə Məmmədli, müəllim
104.     Etibar Sadiqov
105.     Ismayıl Məmmədov, Lerik Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin metodisti
106.     Vəfa Ibrahimli, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
107.     Sevil Gültən, tərcüməçi
108.     Gulnar İbadova. AMEA dissertant. Ərəb dili müəllimi və tərcüməçi
109.     İlyas Babaşzadə, mühəndis
110.     Aynur Bəşirova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
111.     Səbinə İmanova, müəllim
112.     Nabat Abdullayeva, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
113.     Məleykə Əliyeva, müəllim
114.     Xanımgül Həsənova, müəllim
115.     Vaqif Osmanov, hidrometeoroloq
116.     Nərmın Qasımova, müəllım
117.     Gülçöhrə Xəlilova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
118.     Səadət İsmayılova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
119.     Mustafakamal İslamov, mühəndis
120.     Firuz Cəfərli, iş adamı
121.     Aida İskəndərova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi, “Tərəqqi”medalı laureatı
122.     Esmira İsmayılova, jurnalist
123.     Sürəyya Zeynalova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
124.     Əminə Mərdanova, təqaüddə olan həkim
125.     Zahir Cövziyev, mühəndis
126.     Sürəyya Allahverdiyeva, təqaüdçü
127.     Asif Abbaslı, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
128.     Famil Cəfərli, jurnalist
129.     Aygül Şərifova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
130.     Anar Mahmudov, tərcüməçi
131.     Zeynəb Qurbanlı, tələbə
132.     Zümrüd Məmmədzadə, Quba ş. H. Əliyev adına 1 saylı tam orta məktəb, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
133.     Mətanət Paşayeva, Elmi Kardiologiya İnstitutunda elmi işçi, dissertant həkim, kardioloq-reanimatoloq
134.     Zoya Məmmədova, pensiyaçı müəllim
135.     Sima Cəfərova, Bakı Avrasiya Universitetində kitabxana və informasiya mərkəzinin müdiri
136.     Rafiz Kərimov, mühəndis, təqaüdçü
137.     İsa Mehralıyev, “Kriogen” MMC-də baş mühəndis
138.     Zakir Cəfərov, mühəndis, təqaüdçü
139.     Məftunə Kərimova, orta məktəbdə direktor müavini
140.     Sahirə Məmmədova, Füzuli rayon 27 nömrəli orta məktəbin direktoru
141.     Şəfiqə Əhmədova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
142.     Sakitə Qulamova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
143.     Elsevər Hüseynoğlu, materilaşünas mühəndis
144.     Təravət Məmmədova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
145.     Elxan Ağayev, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
146.     Siddiqə Rüstəmova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
147.     Aynur Ələkbərova, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi
148.     Həsən Əliyev, təqaüdçü müəllim
149.     Aybəniz Zeynalova, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi
150.     Gülnar Xəlilova, təqaüdçü həkim-pediatr
151.     Rəmzi Sadıqlı, mühəndis
152.     Haşım Əkbətov, həkim
153.     Şakira Bədəlova, təlim-tərbiyə üzrə direktor müavini
154.     Leyli İsmayılova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
155.     Şəhla Soltanova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
156.     Aytəkin Axundzadə, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
157.     Səkinə Novruzova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
158.     Validə Məmmədova, müəllim
159.     Təhminə Əsgərli, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
160.     Aysel Xanaliyeva, Təhsil İnstitutunun aparıcı mütəxəssisi, filoloq
161.     Firəngiz Əsgərzadə, təqaüdçü
162.     Səhlədar Hidayətoğlu
163.     İbrahim Babayev, iqtisadçı-mühəndis
164.     Əbilov Təmşiət, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
165.     Röyadə Musayeva, ibtidai sinif müəllimi
166.     Qaraş Əkbərov, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
167.     Xatirə Məmmədova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
168.     Rəvanə Sadıqlı, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
169.     Aygün Əliyeva, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
170.     Aynur Rüstəmova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
171.     Vəfa Hətəmova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
172.     Məmməd Məhəmmədov, riyaziyyat müəllimi
173.     Məmmədağa Nuriyev Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
174.     Ramil Tanrıverdi, tarix müəllimi
175.     Azər Quliyev, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
176.     Mir Nazim Mirişov, politoloq
177.     Aytac Əliyarlı, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
178.     Aysel Tahirzadə, tarix müəllimi
179.     Şəmsiyyə İbadova, fizika müəllimi
180.     Zümrüd Quliyeva, riyaziyyat müəllimi
181.     Məleykə Mehdiyeva, informatika müəllimi
182.     Ülviyyə Hüseynova, müəllimi
183.     Vüsalə Musayeva, ingilis dili müəllimi
184.     Gülnar Əzimova, informatika müəllimi
185.     Gülşən Hüseynova, rus dili müəllimi
186.     Gülgün Rzayeva, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
187.     Aygül Rüstəmova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
188.     Nuriyyə İsmayılova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
189.     Böyükxanım Qarayeva, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
190.     Bahar Ağayeva, filoloq
191.     Natəvan Rzayeva, filoloq
192.     Məlahət Mustafayeva, filoloq
193.     Rasimə Ağamalıyeva, filoloq
194.     Məryəm Quliyeva, ingilis dili müəllimi
195.     Sevda Mustafayeva, filoloq
196.     Töhfə Bilalova, kimya müəllimi
197.     Mahirə Məmmədova, ingilis dili müəllimi
198.     Nərminə Məmmədova, filoloq
199.     Səadət Ələsgərova, filoloq
200.     Firəngiz İmanova, filoloq
201.     İradə Əmrahova, filoloq
202.     Zinyət Ağaşirinova, filoloq
203.     Xurşud Rüstəmova, ingilis dili müəllimi
204.     Şamaxı Cəbiyeva, ibtidai sinif müəllimi
205.     Əntiqə Həsənova, ingilis dili müəllimi
206.     Aida Rzayeva, ibtidai sinif müəllimi
207.     Tünzalə Mahmudova, filoloq
208.     Sədaqət Salayeva, fizika müəllimi
209.     Arzu Məcidova, riyaziyyat müəllimi
210.     Şükufə Cəbiyeva, riyaziyyat müəllimi
211.     Mətanət Əliyeva, tarix müəllimi
212.     Xalidə Həsənova, əmək müəllimi
213.     Pəri Mehrani, filoloq
214.     Səidə Sideifzadə, filoloq
215.     Afaq Qəmbərova, jurnalist
216.     Səxavət Tağlar, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
217.     Ruslan İbayev, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
218.     Könül Aydın (Mingəçevir), Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
219.     Alagöz Əlizadə, mühasib

Müraciətin mətninin adları yuxarıda qeyd edilən şəxslər tərəfindən müzakirə olunaraq qəbul edildiyini imzamla təsdiq edirəm:                                    Vasif Sadıqlı

Əlaqə telefonu: 055 735 43 90
e-poçt:eyokamil@gmail.com                                    


6 aprel 2022-ci il.


ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.YAZARLAR.AZ  və  WWW.USTAC.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru