Etiket arxivi: POEMA

ƏLİŞ KƏRƏMLİ HAQQINDA

Zaur  USTAC

“ƏLİŞ  VƏ  ANNA

(Poema)

      Poema görkəmli memar Şamaxılı Əliş bəy Sübhan oğlu Kərəmli-Şirvaninin (21.04.1322, Şamaxı – 22.06.1371, Moskva) anadan olmasının 700 illiyi münasibəti ilə qələmə alınmışdır.

ŞÜKRANLIQ

Salam olsun Sənə, ey gözəl insan,

Min şükür Haqqa ki,  haqqa çatmısan.

Hələ görünməyib, olsun belə hal,

Bir kitab oxuyan görə qeylü-qal.

Bütün ürfan əhli bu rəydə yekdil,

Kitab sayəsində zənginləşir dil.

Şükür Yaradana qılıbdır imkan,

Belə bir görüşü edib ərmağan.

Hər yeni fürsəti mənə verəndə,

İlkin şükrü-səna bitir dilimdə.

Əlində tutduğun bir yığın kağız,

Kitab olacaqdır dindikcə ağız.

Qutlu yaranışın əşrəfi insan,

Ali olduğunu xatırla hər an.

And gəldi qələmə, qələm tutana,

Qafillər oyana, bəlkə, utana.

Oxumaq öyrətdi, yazmaq öyrətdi,

Quruca taxtadan bir dil ürətdi.

Kağızı müqəddəs bilmişik hər vaxt,

Üstündə canlı söz yaşayır həyat.

Şükür bu nemətə, şükür qismətə,

İstərəm bu paydan hamıya yetə.

Şükür Yaradana, neçəki sağam,

Onun sarayında Sizə qonağam.

Mən yazım, bulaqlar süzülsün gölə,

Mirvari kəlmələr düzülsün dilə.

Min şükür Haqqa ki, dil verib bizə,

Sizinlə görüşə yol verib bizə…

               TÖVHİD

Uca Yaradanın tək olduğuna,

Nə badə qəlbində şübhə oyana.

Çün, əgər olsaydı xilaf qeyrisi,

Bunu anlayardı mütləq birisi.

Günəşin saatı, ayın saatı,

Çox dəqiq döndərir, tüm kainatı.

Elə qurulub ki, nizam məhvəri,

Gecəylə gündüzün səhv düşməz yeri.

Zərrədən ən böyük ulduza qədər,

Bir “ol”- a bağlısa, onda nə kədər…

Həmd olsun Allaha, tanırıq onu,

Hər kəlmə başında anırıq onu.

Təkdir ehtiyacsız, biz ona bağlı,

Bunca dərk eyləyər, insanın ağlı…

              ƏDL

Şükür Yaradanın ədalətinə,

O Adil Allahın mərhəmətinə.

Elə bölüşdürüb, elə paylayıb,

Hamı qismətindən çox razı qalıb.

Duyuram içini şübhə gəmirir,

Xəyalın hardasa narazı gəzir.

Gəl, tamam  səmimi olaq bu ara,

Ağlından razıdır hər bir avara.

Ağlı elə bölüb, verib Yaradan,

Heç kim öz ağlından deyil bədgüman.

İlahi hikmətin qüdrətinə  bax,

Ağıldan kəmlər də deyilmiş axmaq.

Arif işarədən anlar hikməti,

Heç kim bu xüsusda yeməz möhnəti…

            NÜBÜVƏT

Salam olsun Sənə, ey “Haqqın səsi”,

Cəlal sahibinin seçkin bəndəsi.

Məhəmməd Mustafa(s.o), Haqqın nəbisi,

Bütün kainatın son əfəndisi.

Haqqın yer üzünə müjdəsi, andı,

Haqqın yer üzündə qoşa qanadı.

Salam olsun Sənə, kitab sahibi.

Salam olsun, Sənə sonuncu nəbi.

“Qurani –Kərimi”  bizə gətirən,

Haqqın kəlamını bizə yetirən,

Xatəmül-Ənbiya hökm edibdi Haqq,

Höküm sahibinə məxsus höküm, haqq.

Salam yer üzünün işığı, nuru,

Ey höküm sahibi, bu nuru qoru.

            İMAMƏT

Nübüvət odundan nur alan işıq,

Atadan, babadan belə duymuşuq.

Rəsulun dizinin dibindən çıxan,

Çeşmədir heç kimə gəlməyib ziyan…

Nümunə olubdur cümlə cahana,

Əlbəttə, aiddir arif olana.

İmamət cığırdır Haqqa aparır,

Əlbət, qaynağını Haqqımdan alır.

Dəmiri dəmirçi oğlu bilən tək,

Bu elmi ən doğru yoldan öyrənək…

İstəməm bu yolda çaşqınlıq ola,

İncəcik bir fidan nahaqdan sola.

Elmin şəhərinin təkdir qapısı,

Bu işin belədir təməl, yapısı…

Salam olsun Sənə ey Əhli-beyt,

Allahım bu yolu daha rəvan et…

            MƏAD 

Müəllim verdiyi dərsi soran tək,

Əlbəttə, imtahan günü gələcək.

Sanma, kainatın yoxdu sahibi,

Boşuna gəlməyib bu qədər nəbi…

Hələki dəvət var, açıqdır qapın,

Dərk eylə dünyanı, Allaha tapın.

Həqiqi elmdən bir damla dadan,

Heç zaman dönməyib, bu doğru yoldan.

Bu yolun mənsəbi, elə mənbəyi,

Burda kəsilibdir elmin göbəyi…

Haqq ilə batilin mayası eyni,

İkiyə bölünmüş bir yolun sonu…

Qəzavü-qədəri qılma bəhanə,

Faili-muxtar tək gəldin cəhanə…

               NAMAZ

Namaz fərz əməldir,  bizə faydalı,

Dəstəmaz vacibdir, mütləq olmalı.

Namaz bənzədilib evmizdə çaya,

Gərəkdir beş kərə girək bu suya…

Ruhumuz arınsın, pak olsun bədən,

Təkbirdə əlləri asmayaq göydən.

Qüsulu, abdəsti, tam əməlləri,

Mat qoyub dünyada  tüm alimləri.

Heç nə əksik deyil, yox bircə artıq,

Namazdan həyatın dərsin alırıq.

İmkan et, xərcləmə boşa zamanı,

Həyat elə zaman, zamanın anı.

Çalış ki, ötürmə bircə azanı.

Ac qoyma nə ruhu, nə də əzanı…

ORUC

Oruc bir əmrdir,  Haqqu – Təaladan

İnsanı qoruyar, min cür bəladan.

Elə ki, yetişdi Şahi – Ramazan,

Gərəkdir nəfsini duşaqlayasan…

Cismini, ruhunu səfərbər eylə,

 Ağzını, gözünü pəhrizkar eylə…

Dilindən çıxmasın fitnə, ya küfür,

Çevrəni sarısın xoş niyyət, zikir…

ZƏKAT

Əgər istəyirsən ruzi – bərəkət,

Gərəkdir vaxtında verilə zəkat..

Bilirəm, burada qaçdı dodağın,

Düşündün ki, şair çıxartdı ağın…

Ancaq tam səmimi gəl, mənə inan,

Kimsəyə fayda yox zəkatsız maldan…

Sən verdin, vermədin çıxacaq o mal,

ÖZÜN ƏLİNLƏ VER, SAVABINI AL…

XÜMS

Zəkatla malını qoruyan  insan,

Xümslə canını qorumalısan.

Zəkat mala paklıq gətirdiyi tək,

Xüms də canını hifz eyləyəcək…

Sonra loğman, təbib gəzməsin deyə,

LAZIMDI, HEÇ KİMSƏ XÜMSÜ YEMƏYƏ…

             HƏCC

Haçansa  ibrətə  duysan  ehtiyac,

İlahi əmr var – yolun olsun hac…

Dünyanın mərkəzin ziyarət eylə,

Könül sarayını imarət eylə.

Zəm-zəm çeşməsində yuyulsun üzün,

MƏAD SƏHNƏSİNƏ ALIŞSIN GÖZÜN…

               CİHAD

Cihad bizimlədir dandan qüruba,

Çoxunun dilində bitibdi  “toba”.

Yaradan dərs verər insan oğluna,

Min rəhmət diləyək Ağaoğluna…

Ruhu neçə kərə olub qonağı,

Edim, etməyimlə dolub  otağı…

Bu bir nümunədi, hamımız belə,

Cihad qadağadır, nəfsə, dilə…

Cihad eşidən tək, qavğa düşünən,

CİHADDA  ÖZÜNLƏ  DÖYÜŞMƏLİSƏN…

ƏMR-BƏ-MƏRUF

Şükür Yaradana, Sən hikmətə bax,

Xeyir əməllərə daim tut çıraq.

Vacib buyurulub hər müsəlmana,

Gərəkdir xeyirə vəsilə ola.

Yaxşılıq əlindən gəlmirsə əgər,

Pislik də eləmə, başına gələr…

Fəqət, bu vacibdir, gərək biləsən,

Xeyirə çağırıb, dəvət edəsən.

Bu vacib əməldir, gərəkdir bilək,

Xeyirə çağıraq, xeyir öyrədək…

NƏHY-ƏZ-MÜNKƏR

Vicdanın yerini əzada gəzən,

Haqqa inananın ümidin üzən,

Bu vacib əməli unutma heç vaxt,

Əbədi deyildir, heç bir tacü – taxt…

Özünü müsəlman tanıdan kəsin,

Gərəkdir yanında pislik olmasın.

Pis işdən çəkinsin, həm çəkindirsin,

Bunu bilən yoxsa, qoy belə bilsin…

Yoldan ötəni də qoruyun şərdən,

Özünüz haqda da düşünün hərdən…

TƏVƏLLİ

Allahın dostları dostun olmalı,

İlk əvvəl Allahın dostların tanı.

Cəlal sahibinə şərik qoşmayan,

Nəbiyə, İmama şəksiz inanan,

Müslimi  müslimin qardaşı bilən,

Mübarək İslamın yoluyla gedən…

Oturub –durduğun olsa bu şəxslər,

Kimsəyə toxunmaz səndən bir xətər.

Çevrəndə dostların dinsə elmdən,

Hər dəm dürr tökülsə  əgər dilindən,

Nə xoş halımıza, bəxtəvərik biz,

Allahın dostların dost seçərik biz…

TƏBƏRRİ

Cəlal sahibinə şərik qoşanlar,

Onun dostlarına pis yanaşanlar,

Əndazəni pozub, həddin aşanlar,

Yersiz  körüklənib, coşub daşanlar,

Belə adamlardan uzaq dolan, gəz,

Hədsizdən kimsəyə bir xeyir gəlməz…

Bu Haqqın əmridir, qarşı gəlmərik,

Allahın düşmənin düşmən bilərik…

MÜNACAT

Şükürdən güc alıb sözüm, söhbətim,

Səndən gizli deyil, şəksiz niyyətim.

Qəlblərdə olanı görüb, bilənsən,

Kimə nə lazımdı onu verənsən.

Yazar ancaq yazar demişəm hər dəm,

Əgər söz sahibi eyləsə hərdəm.

Qələmə and içən uca Yaradan,

Münacata çıxıb bu qələmtutan…

Əllərim göydədir, dilim duada,

Dua eyləyirəm qohuma, yada…

Şamaxı torpağı qədimdən qədim,

Xaqanisi mənim, Nəsimi mənim…

Başqa bir dühanı gəzirəm burda,

Tarixin kələfin çözürəm burda…

Üstündə durduğum bu köhnə körpü,

Yüz  illər  əvvələ  atacaq  törpü…

Yazda da gəlmişəm, qışda da bura,

İçimdə bir ocaq möhtacdır qora.

Hər şey çin-çin durub ruhun rəfində,

Kəlmələr sıraya durub dilimdə…

Bir türlü “Bismillah” edə bilmirəm,

Yeddi yüz əqdəmə gedə bilmirəm…

Ruhuma qanad ver Adil Allahım,

Bir kərə o günə gedim qayıdım…

Bu köhnə körpünün daşı danışsın,

Otların qurusu, yaşı danışsın.

Düz yeddi əsrdir şahidlik edən,

Bu körpü bir namə versin himindən…

Ey bütün gizlindən agah Allahım,

Dağları, daşları yandırıb ahım.

Xeyirə yozulu  nişan ver mənə,

Şübhəsiz bəllidir hamısı Sənə…

Nə, harda, kimindir tək bilən Sənsən…

Kimə nə lazımdır onu verənsən…

ÜSULİ-İLTİMAS

Səndən istəmirəm nə şöhrət, nə şan.

Səndən istəmirəm beş günlük ad-san.

Var dövlət, saraylar deyil şakərim,

Öz əlim, ayağım olsun nökərim…

Niyətim bəllidir, istəyim dəqiq,

Ustac heç istəməz nə altun, əqiq…

Mustafa oğlunun istəyi təkdir,

Zaurun arzusu dəqiqdir, yekdir…

Nurundan ruhuma çilə bir mərrə,

İynənin yıldızı olsun pəncərə.

Zərindən zərrəcik düşsün qəlbimə,

Aydınlıq, fərahlıq versin əqlimə.

Ərmək istəyirəm, həmin günlərə,

Varmaq istəyirəm, uzaq dünlərə…

Elmin qapıların üzümüzə aç,

O güllü bağçandan bir az ətir saç.

Ruhumuz məst olsun, olsa da anlıq,

Dili tərk etməsin bir an şükranlıq…

DƏDƏM  QORQUD

Sinəmdə Qopuzum yoxdu, neyləyim,

Simlərə toxunub, mədət umardım…

Dədəm Qorqud ruhu, kömək ol mənə,

Qopuzun namına, Sazın xətrinə…

Bir xışma torpağın, daşın xətrinə,

Yanmayan qurunun, yaşın xətrinə…

Ərlərə ad verib, san saylamısan,

Boylara yol verib, boy boylamısan…

Kamanın xətrinə, oxun xətrinə,

Əslində var olan yoxun xətrinə,

Bir ümid çırağı yandır bu axşam,

Mələklər bilir ki, xeyli bihuşam…

Bilirəm o yolçu obandan keçib,

Bəlkə məzarbaşı qonağın olub…

Bilirəm, söhbətin olub onunla,

Nəyi bölüşmüsüz, bölüş mənimlə…

ŞAH  İSMAYILA  RƏHMƏT

Ruhuna min rəhmət Şeyx oğlu Şahım…

Sinəmi dağlayır köksümdə ahım…

Nə qədər çəksək də əzab, əziyyət,

Sözsüz, bir gün doğar, Şəmsi – fəzilət.

Param-parça olub Türkmən elləri,

Min şükür  yaşayır yenə dilləri…

Hər dəfə rəhmətlə anırıq Sizi,

Duyduqca şipşirin öz dilimizi…

Qurduğun səltənət bu gün də yaşar,

Könül əngəl bilməz, sərhədi aşar…

Kərkükdə bir əsgər qardaş deyirsə,

Pakistan  paşası sirdaş deyirsə,

Bunun təməlində sənin əlin var,

Ariflər adını rəhmətlə anar…

ƏCDADI  ANMAQ

Ustaclıyam, əlim ərşi-əlada,

Bu nə sitəm, millətim nə bəlada!?

Ta Şamdan, Sivasa oylağım olub,

Qaradağ, Qarabağ oymağım olub…

Araza heç məhəl qoymayıb onlar,

Ərdəbil, İrəvan yol sürüb onlar…

Qarqarın yatağı olub yurd yeri,

Əcdadın otağı olub qurd yeri…

Qutlu əcdadların övladıyıq biz,

Dünyanın dörd yanı olub evimiz…

İndi yurd yerinin daşı ağlayır…

Gözsüz qurd pirimin başı ağlayır…

Ey qutlu əcdadın qutlu övladı,

Gərək qoruyasan bu şanlı adı…

HÜRRİYYƏT

Min şükür hürriyyət ocağımız  var,

Kölgəlik bir fidan ağacımız var…

Ey uca Yaradan Sən qoru bizi,

Daim, qaim eylə hürr elimizi.

Binə çadırları daş otaq eylə,

Özün bu ulusu min budaq eylə…

Nə qədər xalqlar var yox bir mətəsi,

Çoxunun dili yox kəlmə ötəsi…

Bizim söykənəcək dayağımız var,

Hələ yol alacaq oylağımız var…

NƏSİMİNİ ANMAQ

Gəzdikcə  şəhəri məst olur insan,

Hər tində, döngədə duyğulanırsan…

Adi mamırlı daş, ya paslı dəmir,

Ruhunu dincəldən bir ümid verir.

Bu  şəhrin  havasın udub Nəsimi,

Mütləq bu məsciddə olub Nəsimi…

Bu daşı, divarı görüb gözləri,

Yəqin, o gümbəzə hopub sözləri…

Ruhuna min rəhmət, ya Seyyid Əli,

Yol açdın Ustaca, olmadı dəli…

Bu Cümə Məscidi qədimdən qədim,

Kitabı yazılı, söyləyir elm…

On iki yüz illik qoyub arxada,

Kimlər gəlib-keçib hamı ortada…

ƏHLİ-QƏLƏM 

Şairlər şəhəri, təbiblər eli,

Yurda çıraq tutan ülama əli…

Nə qədər alimi, sənətkarı var,

Şamaxı  həmişə  olub  ziyadar…

Əfzələddin Xaqanisi bir düha,

İmadəddin Nəsimidən yox daha,

Seyid Əzim Şirvanidir, tək ancaq,

Kim nə bilir,  bir də Sabir olacaq?

Abbas Səhət, ya da Hadi bu yerdə,

Könüllərin fatehidir zirvədə…

QİSSEYİ-KİTAB

Görklü Nəbi Xatəminin (s.o) eşqinə,

Əhli-beyt, Dədəm Qorqud eşqinə,

Şah İsmayıl Xətainin eşqinə,

Azadlığın, Nəsiminin eşqinə,

Bu torpağın, üləmanın eşqinə,

Sazın – sözün, qələm – kağız eşqinə,

Yaradanım cığır açdı, yol açdı,

Arzu tutan qönçələrim gül açdı.

Mehriban Allahın  Əziz adıyla,

Söhbətə başladım söz muradıyla.

Doqquz  mərtəbəsi var bu söhbətin,

Əzəldən bilinə gərək niyyətin.

Nə qədər dəqiqsə arzu və istək,

Həyata  o qədər asan keçəcək.

Bir həyat başlayıb, bitirəcəyik…

Dünyaya bir ibrət göstərəcəyik…

              BİRİNCİ  FƏSİL

           FƏSLİ  BAHAR

Miladın  1322 – siydi.

Bahar bayramından bir ay keçirdi.

Bir uşaq doğuldu Sübh azanıyla,

Hamı axışırdı göz aydınlığa.

Atası Sübhanın kefi kök idi.

Uşaq nur topu tək bir oğlan idi.

Əli kömək olsun etdilər alqış,

Atası adını söylədi Əliş.

Azan, İqaməsi söyləndi bir-bir,

Əli kömək olsun, adın Əlişdir.

Əlişin adına kəsildi qurban.

Qamu təncərəyə düşdü bu paydan.

Sübhanın yuxusu çin olmuşdu, çin.

Pay-ürüş paylandı hər qapı üçün.

Hamı dua etdi körpə balaya,

Dualar da yetdi Haqqu-Talaya.

Günlər bir-birini əvəz eylədi.

Əliş də böyüdü, pərvaz eylədi.

Dərsi-təlimini kamal eylədi.

Məntiqdə, hesabda birinci idi.

İslamı, ürfanı tamam-kamaldı.

Onu düşündürən bircə amaldı.

Qurub yaratmaqdı əzmi, amalı.

Məqsədi bir idi, memar olmalı.

Qəlbində niyyəti, dilində Allah,

Amalı yolunda etdi Bismillah.

Təbrizi, İraqı gəzdi, dolandı.

Dəməşqdə, Bağdadda  ad-san qazandı.

Ömür vəfa etdi, döndü Vətənə.

Yaradan heç kimi  salmaz çətinə.

Baharda doğuldu, yaz tək yaşadı.

Uğur onun dostu, yol yoldaşıydı.

Dünyanın dörd yanı namını duydu.

Əliş  Kərəmliydi, Sübhanoğluydu.

Dövrünün ətrafda tək memarıydı.

Xəbəri Şimalda Knyaz da aldı…

                İKİNCİ FƏSİL

ŞİRVANŞAH  ŞEYX  İBRAHİMİN  HÜZURUNDA

Moskva Knyazı duyunca namı.

Gözünün önündə ucaldı damı.

Çoxdan arzusuydu daş qala tikmək.

Ancaq lazım idi bu işi bilmək.

Hər işi odundan, taxtadan olan,

Yoxdu  məmləkətdə daşdan anlayan.

Knyaz Kərəmlini soraqlayarkən,

Gördüyü işləri varaqlayərkən…

Əliş Şamaxıda ocaq başında,

Hər axşam qonaqdı bir dost-tanışda…

Qırx dörd yaşının içində idi.

Günləri beləcə rəvan keçirdi.

Qarlı qış kəsmişdi, qapını çoxdan,

Üç, dörd gün keçərdi Böyük Çillədən.

Əliş bəyə xəbər çatdı saraydan,

Elçilər yoldadır çıxıblar çoxdan…

Çiçəyi çıtladı, sevindi bir az.

Düşündü zaval yox, ta heç nə olmaz.

Qırxına keçəndə, qırxından sonra,

Rəqəmlər çəkirdi Əlişi dara…

Qırx dörddən qalmışdı lap səksəkədə,

İki dörd salmışdı onu kəməndə…

İşindən, gücündən əli soymuşdu.

Doğma şəhərində yuva qurmuşdu.

İndi eşidəndə gavırdan xəbər,

Düşündü yəqin ki, ordadır zəfər…

Düz,  Böyük Çillənin 15-i günü,

Elçilər sarayda açdı yükünü.

Başda Qafur bəy, Baratinski,

10 da atlı idi Knyaz elçisi.

Xəbər alan kimi Şeyx İbrahimdən,

Yollandı saraya Kərəmli həmən.

Qafur bəy söhbətə oldu tərcüman,

Elçi danışırdı Knyaz adından.

Şirvanşah tərəddüd içində idi,

Əlişi göndərmək heç istəmirdi.

Bir az Kərəmlinin xoşhal ovqatı,

Əsas da Knyazın dost zəmanəti…

Azdırdı Şirvanşah Şeyx İbrahimi,

Gizlətdi bir anlıq İlahi fəhmi…

Qərara alındı olacaq səfər,

Şirin dil altında gizlənər zəhər…

Səfərə hazırlıq başladı o gün,

Qafilə hazırdı, yetişdi o gün…

20-ci günüydü Böyük Çillənin,

Şəhər yola saldı öz elçilərin…

Qarlı bir gün idi, Günəşsə parlaq,

Gərək biz o günü heç unutmayaq…

               ÜÇÜNCÜ FƏSİL

KNYAZ   DİMİTRİ  İVANOĞLU  İLƏ  ƏQD

Yorğun yolçuluğu vurdular başa,

Hamı Kərəmliyə deyirdi “yaşa”…

Dəstə Moskvaya çatmışdı çoxdan,

Kərəmli hesabın tutmuşdu yoxdan…

Bahar Bayramına  yeddi gün qala,

Əqd imzalandı İvanoğluyla…

Miladın 1367-si,

14-ü mart idi, daha kəsəsi.

Knyazın marağı tək vaxtda idi,

Dörd il Əlişin vaxtı var idi…

Knyaz bu vaxtın müqabilində,

Sərhəd tanımırdı istəklərində…

İşi vaxtından tez bitirsin deyə,

Əliş tam ixtiyar  aldı özünə…

Knyaz Dimitri dedi: – “Ey Boyar,

Bu gündən olmusan külli-ixtiyar”

Şamaxılı “Bəy”, “ Ər” olmuşdu “Boyar”,

İşində ağaydı, külli-ixtiyar…

Əqdi dörd ilə bağlasalar da,

Kərəmli üç ili tutdu hesabda.

Aylıq məvacibi üç yüz qızıl pul,

Əgər sonunda iş olsa qəbul,

Zəhmət haqqını tam alacaqdı,

Haqq-hesab  Üsuli-Şərq olacaqdı.

Hər iş yüz ölçülüb, bir yol biçildi,

Mənzil Annagilin evi seçildi.

Knyaz bütün xərci boynuna aldı.

Annanın atası narazı qaldı.

Əlişi qorumaq məsələsində,

Knyaz istəmirdi güzəştə gedə.

Yeddi seçmə əsgər verdi Əlişə,

Əlişsə güvəndi təkcə Buliçə.

Elə ki, hər işə aydınlıq gəldi,

Kərəmli “Qurana” and içib dedi:

-“Kərəmli Qalası inci olacaq,

Bu şəhri min illər  o  qoruyacaq”…

               DÖRDÜNCÜ FƏSİL

KƏRƏMLİ  QALASININ  TİKİNTİSİ

Bütün vacibləri salıb sahmana,

Kərəmli yerləşdi öz otağına.

Knyazın bacısı eviydi bura,

Əri Bobrokov da  sahib  onura.

Annayla otağı eyni qatdaydı,

Kərəmli bu haldan ehtiyatdaydı.

Elə birinci gün duymuşdu bunu,

Anna gizlin-gizlin seyr edir onu…

Bu işi almayıb elə ciddiyə,

Kərəmli yollandı tez tikintiyə.

Bütün işçiləri tək-tək o seçdi,

Min ölçdü, yüz ölçdü, bircə yol biçdi…

Bütün işçilərlə eylədi söhbət,

İşin mükafatı olacaq əlbət.

Bahar bayramını qeyd etdi Əliş,

Annanı heyrətə salmışdı bu iş…

Anna çox cavandı, qızı yerində,

Süzərdi Əlişi heyrət içində…

Tikinti işləri tamam hazırdı,

Sadəcə ilk daşı qoymaq qalırdı,

Bahar bayramından dörd gün keçəndə,

Knyazın özünün dediyi gündə.

Blaqoveşeniye,  25 –i mart,

Bütün şəhər əhli tamam qaldı mat…

Müsəlman Kərəmli kilsəyə getdi,

Məryəm Anaya dualar etdi…

O da hamı kimi şam yandırmışdı,

İsa Məsihdən söhbət açmışdı.

Kilsədən gəldilər qala yerinə,

Knyaz təməl daşın qoydu yerinə.

Yepiskop  “İncil”-dən oxudu bir az,

Kərəmli “Quran”-dan ucaltdı avaz…

Belə xeyir-dua söylədi hamı,

Yaradan bol etsin işdə ilhamı…

              BEŞİNCİ FƏSİL

              ƏLİŞ VƏ ANNA

İşlər vüsət alıb, lap qızışmışdı,

Kərəmlinin  başı bərk qarışmışdı…

Süfrədə, dəhlizdə, iş otağında,

Bir cüt göz gəzirdi daim yanında…

Anna gözlərini çəkmirdi ondan,

Baxmaq istəyirdi elə yaxından…

Hərdən baxışları toqquşan zaman,

Əliş lap çaşırdı utandığından…

Qırx beşin içində olsa da hələ,

Saçından bir tük də verməyib yelə.

Zil qara saçları, şəvə bığ-saqqal,

Boy-buxun yerində, sifəti xoşhal.

Zirəklik, çeviklik işdə məharət,

Annanı büsbütün eyləmişdi məst…

Aşkarda, gizlində olmuşdu kölgə,

Son vaxtlar Kərəmli gəlmişdi təngə…

Bilmirdi nə etsin, nədədi çözüm,

Bitmişdi canında ta taqət, dözüm…

Kərəmli gülərüz, mehriban idi,

Bu halı Annaya ümid verirdi…

Cavabsız olsa da eşqi Annanın,

Köləsi olmuşdu artıq qalanın…

Hər gün Kərəmlinin yanında idi,

Sanki, ruhu onun canında idi…

Əliş də qaladan söhbət edərdi,

“Kərəmli Qalası”  yekdir deyərdi…

Əliş danışdıqca baxardı Anna,

Onun gözlərində axardı Anna…

Beləcə günləri çatıb baş-başa,

Sonunda işləri vurdular başa…

         ALTINCI FƏSİL

KƏRƏMLİ  QALASI  HAZIRDIR

Qala hazır oldu, gəldi münsiflər,

Hamı alqış dedi, var olsun əllər…

Gizlədə bilmirdi heç kim heyrətin,

“Kərəmli” incidir, tayı yox, çətin…

Knyaz alqışları qəbul eylədi,

Hamı çox sevindi, bayram eylədi…

                    YEDDİNCİ FƏSİL

                     BÖYÜK  KNYAZIN  HİYLƏSİ

Ya orda, bəlkə də ondan çox əvvəl,

Knyazın vədini daladı zaval…

Şübhə toxumları düşdü qəlbinə,

Qorxdu tay tikilə onun “Kremli”-nə…

Düşünüb, daşınıb verdi qərarı,

Dedi: – “Sabah  yola, salaq memarı”

Tapşırdı bir gözəl məclis  qurulsun,

Sonunda  memarın boynu vurulsun…

      SƏKKİZİNCİ FƏSİL

       QANLI  ZİYAFƏT

Miladın 1371-iydi,

Məclis İyunun 22-siydi…

Hamı təriflədi, dedi sağlıqlar,

Məclisdə qalmadı daha sayıqlar…

Əliş müsəlmandı içmirdi şərab,

Annanın baxışı verirdi əzab…

Məclis sona çatdı dikəldi Knyaz,

Hesab tam ödəndi nə çox, nə də az…

Anna da göz yaşı tökdü nə qədər,

Knyaz sağollaşıb gedənə qədər.

Annanın anası yaxına gəldi,

Əlişlə yaşıddı, ya az böyükdü.

Yolun açıq olsun, salamat yaşa,

Annamın ilk eşqi toxunub daşa…

Bəlkə getməyəsən, qalasan burda,

Anna sənə baxıb özün ovuda…

Son vaxtlar Əliş də düşmüşdü tora,

Şeytana lənətlə çatmışdı bura…

Yenə də bir lənət dedi şeytana,

Bu vaxt dəli kazak girdi meydana…

Qılıncı siyirib çapdı arxadan,

Var güclə bir nərə çəkdi ataman…

Əlişin bədəndən ayrıldı başı,

Annanın durmadı bir an göz yaşı…

Hər şey elə ani, qəfil oldu ki,

Əlişin özü də olmuşdu iki…

Biri başsız bədən qalmışdı yerdə,

Biri bədənsiz baş uçurdu göydə…

Sərxoş, sərsəm kazak xurcun eşirdi,

Anna saçın yolub, şivən edirdi…

Havadan asılı qalmışdı Əliş,

Elə bil Annanı indicə görmüş…

İstədi Annanı sakit eləsin,

Getmirəm, qalıram, burdayam desin…

Heyhat, kim eşidər tay onun səsin,

Elə bir yerdədir gedər, gəlməzsin…

Nəhayət anladı bunu Kərəmli,

İndi çox uzaqdan gördü “Kremli”…

             DOQQUZUNCU FƏSİL

                 ANNA  SƏDAQƏTİ

Anna saçın yolub, edirdi şivən,

Əliş çalışırdı tutsun əlindən…

Əlindən tuturdu duymurdu Anna,

Üzündən öpürdü görmürdü Anna…

Talada hay-həşir qopmuşdu yaman,

Yox idi Əlişi bir kimsə duyan…

Talandı karvanı, soyuldu nəşi,

Belə naqisliyin olmayıb eşi…

Knyaz da qayıtdı, sanki, xəbərsiz,

Əliş dəfn olundu, qüsul-kəfənsiz..

Anna saçın yolub verdi yellərə,

Getdi ibadətə qürbət ellərə…

Məzarı başına gələrək hərdən,

Hədiyyə gətirdi güldən, çiçəkdən…

Uzun zaman oldu çəkdilər həsrət,

Bir-birin duymayıb etdilər söhbət…

Vüsal da var imiş demə qismətdə,

Bir gün anlaşdılar qəfil söhbətdə…

Hər dəfə Annaya yazıq deyənlər,

Cansız bədənini yolda gördülər…

Moskva-Smolensk, 9-cu verst,

Yolun kənarında bitmişdi həyat…

O vaxt ki, Kərəmli duymuşdu onu,

Həyatın onunçün çatmışdı sonu…

İndi həmin yerdə hər il qumrular,

İyunda, iyulda nəğmə oxurlar…

KAMİLLİK

Yaradan ağılı verib bərabər,

Kamillik axtaran zəka cücərdər.

Dərsi başqasının səhvindən alan,

İnsanlar içində ən kamil olan.

Belə söyləmişdir sevimli müdrik,

Təcrübə bir daraq, kəlsək, neynirik…

“Rəbbi zədni ilmən “-deyən dillərə,

Xoş ətir, rahiyə yayan güllərə,

Ey uca Yaradan yardım et hər dəm,

Adın duamızda yaşasın müdəm…

HƏQİQƏT

Yaşamın mənası, qayəsi təkdir,

Bizə məlum olan həqiqət yekdir.

Kəşf etmək, olanı tapmaq deməkdir.

Tapmaq, var olana yetmək deməkdir…

Təsadüf istəklə görüş anıdır,

Zərurət arzunun qol-qanadıdır…

Qəza da, qədər də bizimlə yaşar,

Taledən istəyən, qismətdən alar…

Ustac bu sözləri demir boşuna,

Baxmayın heç onun cavan yaşına…

Bir bilsən ruhunun kim olub dostu,

Bu üzdən başının tacı da usdu…

NƏSİHƏTNAMƏ

İşin heç çətini, asanı yoxdu,

Qəlbi saf olanın gözü də toxdu.

Bir “Ol” – a bağlısa, dünya da nə var,

Bir düşün çətinlik bəs nədə olar?

Uca Yaradanın gücü sınırsız,

Nəyi istəyirsiz, onu alırsız…

Həyat dediyinin düsturu budu,

Nə istəyirsən, aldığın odu…

Məqsəd aydın olsun, niyyət də təmiz,

Zəhmətin bəhrəsin görəcəksiniz…

MÜNACAT  VƏ  SON

Zaurun əlləri boşda qalmadı,

Arzusu qələmdə güldü, ağladı…

Uslu-uslu neçə dastan bağladı,

Razıdır,  min şükür Yaradan haqdı…

Ustac babalardan alıb mirası,

Sevən  seviləcək, olmayın ası…

Təvəqqem şükr edin, eyləyin alqış,

Arzu, istəyiniz olmasın qarğış…

Cəlal sahibinə sığının hər an,

Məqama güvən yox heç vaxt, heç zaman…

        ZAMAN  VƏ  MƏKAN

Uca Yaradanın verdiyi güclə,

Qəlbimdə   açdığı  cığırla,  izlə…

Zaman  qeyd olundu əlbət,  Miladi.

Məkan Bakı şəhri  qeyri-iradi.

7-si iyunda, axşam 7-də,

2018 olundu siftə…

Girişdən birinci fəsilə kimi,

Hamısı yazıldı elə o günü…

Sonra ötən günlər naz etdi qələm,

Oturub gözlədim nə edə billəm?

Bir də 20-si axşam 7-də,

Qələm felə keçdi, mən də bihudə…

Fəsillər də bitdi, gəldik buracan,

Qaldı bir şükranlıq, bir zaman, məkan.

2018 Miladi ilə,

21-i iyun Sübh azanıyla,

Qələm də ayrıldı həmən kağızdan,

Şükür, həmdü-səna qopdu ağızdan…

21-i iyun doğmuşdu Günəş,

Qələmin canında yeni bir atəş…

İndi bu sözləri vərəğə yazır,

Cisim bu masada, ruh yolun azır…

Yeddi yüz əvvəlin bu çağlarında,

Moskva yolunda, yol qırağında…

Bitmiş bir ömürün dastanın yazır,

Bitmişdir bu əsər, artıq tam hazır…

ŞÜKRANLIQ

Min şükür Yaradan, şükür hikmətə,

Başladıq, son verdik qəmli söhbətə…

Əlişin, Annanın ruhu şad olsun,

Oxuyub, dinləyən payidar olsun…

Son


Müəllif:
 Zaur USTAC


Aşıq Qurban: -“Pərdəli gəzməyən nəzərə gələr.”

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Vaqif Nəcəfzadə. Ovçu Vəli.

VAQİF NƏCƏFZADƏNİN YAZILARI

Ovçu Vəli
(nağıl – poema)

I.
Keçmiş bir zamanda,
Bizdən uzaq məkanda.
Yaşayırdı Vəli kişi,
Ovçuluq idi işi.
Gəzirdi dərələri,
Keçirdi bərələri.
Çox tələlər qurardı,
Gündə bir ov vurardı.
Günləri vurub başa,
Çatmışdı qırxbeş yaşa.
Eldə hörməti vardı,
Yüz bir işə yarardı.
Yoxsul olsa da özü,
Yerə düşməzdi sözü.
Yoldaşı Gülnaz xala,
Hər gün bürünüb şala.
Bəy evinə gedərdi,
Orda qulluq edərdi.
Oğlu ilə bərabər,
Evdən çıxıb hər səhər.
Düzənirdilər yola,
Dağ ətəyində qala.
Orda yaşayırdı bəy,
İşləyirdi min kələk.
Talayırdı kəndləri,
Dağıdırdı bəndləri.
Yerdə, suda mənimdir,
Yoxsullara qənimdir.
Qürələnib deyirdi,
Belə zülümlər edirdi.
Həmən bəyin evində,
İşləyir Gülnaz xala.
Oğlu ilə birlikdə,
Gah evdə, gah dirrikdə.
Günəş gözün açanda,
Atın minib çapanda.
Gəlirdilər buraya,
Bu möhtəşəm saraya.
İşləyib axşamacan,
Axıdırdılar tər-qan.
Günlər belə keçirdi,
Bəy çox zülümlər edirdi.

42.

* * *
II.
Zülümkar bəylər əlindən,
Qalmışdı bircə çara.
Camaat çəkilirdi,
Meşələrə, dağlara.
Ehtiyat, aclıq, adət,
Olmuşdur xalq içində.
Yoluxcu xəstəliklər,
Yurd salmışdır hər kəndə.
Şah tökür bir ordunu,
Vergi yığırdı hər il.
Şah adamı getməmiş,
Bəyli adamı gəlir.
Dilənçi vəziyyətə,
Yüz əzab əziyyətə.
Dözənlər yaşayırdı,
Dözməyənsə atırdı.
Yurdunu, yuvasını,
Elini, obasını.
Qoşulub qaçaqlara,
Çəkilirdi dağlara.

62.

* * *
III.
Olanda ov uğurlu,
Düşür saraydan yolu.
Ovçu Vəlinin hərdən,
Satıb ətdən, dəridən.
Bəyin nökərlərinə,
Pul keçirib əlinə.
Evə şad qayıdırdı,
Özünü xoşbəxt sayırdı.
Bir gün yenə saraya,
Gələndə Vəli kişi.
Yığışmışdı haraya,
Nökərlər atıb işi.
Yaxınlaşdı yığnağa,
Boylandı soldan-sağa.
Qəlbində kin oynadı,
Tez ortaya atdandı.
Bəyin qudurmuş oğlu,
Çırmaqlanmışdı qolu.
Döyür ana, balanı.
Bizim Gülnaz xalanı.
Tez yapışdı qolundan,
– Dedi balam niyə sən,
– Döyüb arvad-uşağı.
– Gücünü göstərirsən,
– Nədir de təqsirləri.
– Nə günah iş görüblər,
– Bəlkə bəyi söyüblər.
– Sənə heç yoxdur dəxli!
– Get burdan axmaq dəli!
– Sən kimsən axı belə?
– İşimə qarışırsan?
– Təqsirlər arayırsan?
Kişi azma yolunu!
Deyib çəkdi qolunu.
– Ey hörmətli bəyzadə,
– Yaraşmaz sizin ada.
Gücsüzlərə zülm etmək,
Heç nədən tutub döymək.
Axı deyil heç yaxşı,
Pislik ağrıdır başı.
Sən bunun özünə bax,
Yoxsulun sözünə bax.
Deyib çəkdi şallağı,
Düşdü başdan papağı.
Diksindi Vəli kişi,
Gördü qaynayıb dişi.
Üzündə qara zolaq,
Sanki çəkilmişdi dağ.
Qəzəbi aşdı, daşdı,
Şallaqdan yana qaçdı.
Tüfəngini atırdı,
Göyü ağ tüstü yardı.
Dedi bəyin oğlu sən,
– Azma bu gün yolu sən.
Bəyin oğlu titrədi,
Nökər, nayıba dedi:
Niyə ölüb qaldınız,
Yarpaq tək saraldınız.
Tutun bu it oğlunu,
Burun onun qolunu.
Alın tez tüfəngini,
Əzin onun əngini.
Bu vaxt ara qarışdı,
Gülnaz oğlu ilə qaçdı.
Tez kəndə üz tutdular,
Vəlini unutdular.
Bir-birinə qarışdı,
Nökər nayıbın səsi.
Balta, yaba, dəyənək,
Götürdü hər birisi.
Bəyin oğlu yüyürdü,
Götürsün silah, yaraq,
Götürsün patron, daraq.
Budur qapı yanında,
Bağlanmışdı bir kəhər.
Üstü zərli, naxışlı,
Belində vardı yəhər.
Vəli əlində tüfəng,
Atəş açıb hər yana.
Tez ata sarı qaçdı,
Onu dirəkdən açdı.
Aşdı yəhər üstünə,
Dala baxmadan qaçdı,
Qurtuluş yolu tapdı.

146.

* * *
IV.
Alı bəy çox tələsir,
Əsəbiləşir, əsir.
Qaradır bəyin qanı,
Çağırır Süleymanı.
Ağbulağa gedirəm,
Xəbərdarlıq edirəm.
Kəsilsin neçə qoyun,
Doğrayıb hazır qoyun.
Evlər həyət yuyulsun,
Samovarlar qoyulsun.
Bəlkə gətirdim qonaq,
Üzümüzü eylə ağ.
Yaxşı dinlə atanı,
Deyib çapdı atını.
Atası gedən kimi,
Gözlərdən itən kimi.
O, tez etdi əl-ayaq,
Dedi gələcək qonaq.
Dörd olmuşdu gözləri,
Qovdu nayıb – nökəri.
Neçəsin şallaqladı,
Təpik ilə budadı.
Gülnaz evi yuyurdu,
Samovarı qoyurdu.
Oğlu daşıyırdı su,
Çox uzaq idi quyu.
Ayaqları dolaşdı,
Güyüm başına aşdı.
Diyirləndi həyətdə.
Süleyman o saatda,
Yetirdi tez özünü,
“Çıxardaram gözünü”.
Deyib uşağı döydü,
Ata-anasın söydü.
Gülnaz girdi araya,
Nökərlər isə haraya.
Yığışaraq baxdılar,
Söz deməyə qorxdular.
Bu vaxt gəldi Vəli,
Necə olub əməli.
Onu artıq bilirik,
Təkrarı neylərik.

188.

* * *
V.
Əlində beşaçılan,
Gözünə çökmüşdü qan.
Vurnuxurdu həyətdə,
Bəyin oğlu Süleyman.
Bir yoxsul tərəfindən,
Mənliyi tapdalanıb.
Bəyin oğlu Süleyman,
Gör necə günə qalıb.
Bağırırdı deyirdi,
Tez olun silahlanın,
Vəlini atdan salın.
Ya özünü gətirin,
Yada qanlı başını.
Dağıdın yurd-yuvasını,
Daşıtdırın daşını.
Talaya gətirərsiz,
Oğlunu, yoldaşını.
Silahlandı otuzu,
Ağılsız, quduzu.
At belinə çıxdılar,
Kəndə sarı çapdılar.
Gəlib çıxıdılar kəndə,
Salmaq üçün kəməndə.
Bizim Vəli kişini,
Bitirmək üçün işini.

213.

* * *
VI.
Vəli kəhər belində,
Beşaçılanı əlində.
Atın yalına yatdı,
Tüfəngi belə atdı.
Uzaqlaşdı saraydan,
Qışqırıqdan, haraydan.
Bir az getmişdi çatdı,
Atın tərkinə aldı.
Arvadını, oğlunu,
Dəyişdirdi yolunu.
Dedi getsək biz kəndə,
Düşəcəyik kəməndə.
Sizi qoyub mən orda,
Verə bilmərəm yada.
Yaxşısı budur gedək,
Mağaranı yurd edək.
Bu dağları, düzləri,
Çığırları izləri.
Tanıyıram mən yaxşı,
Hər ağacı, hər daşı.
Söylədiyim mağara,
Qaranlıqdır zil qara.
Ora getmək həm çətin,
Həmdə bir az qorxulu.
Sıldırım qayalardan,
Keçib uzanır yolu.
Bir şən, bir ovçu Tarı,
Yaxşıca tanıyarıq,
Bu keçilməz dağları.
Başqa heç kəs bilməyir,
Bu yerlərə gəlməyir.
Heç kəsdə etməz güman,
Burda dayanmaz bir an.
Gəlib axır çatdılar,
Mağaranın yoluna.
Arvadının, oğlunun,
Vəli girdi qoluna.
Sıldırım qayalardan,
Tutub üçü əl-ələ.
Necə əziyyət ilə.
Gəlib çıxdılar belə,
Qaranlıq mağaraya.
Hər yan səssiz, zil qara,
Dəhşətə gəlir insan.
Nəmişlik divarlardan,
Hərdən su damçılanır,
İnsan təhlükə sanır.
Hər səsi, səssizliyi,
Gəlir üfunət iyi,
Vəli deyir eybi yox.
Görürəm qorxursunuz,
Dörd yana baxırsınız.
Alışar gözləriniz,
Qaranlıqda görərsiz.
İndi gərək ikiniz,
Qalasınız burda mənsiz.
Mən gərək gedim kəndə,
Durmaq olmaz bir anda.
Qəzəbləndirdim bəyi,
Yoxsa bizdən ötrü bəy,
Qurar kənddə min kələk.
Qırar günahsızları,
Anaları, qızları.
Xəbərdar edəm gərək,
Bəylə döyüşə girək.
Qutarıb o, sözünü,
Bayra atdı özünü.
Sıldırım qayalardan,
Tuta-tuta yollandı,
Ata çatıb dayandı.
Sazlayıb tüfəngini,
Doldurdu daraqları.
Mindi kəhər belinə,
Çapdı tez kəndə sarı.

287.

* * *
VII.
Vəlinin sözlərindən,
Od yağan gözlərindən.
Bildilər ki, doğurdan,
Arada axacaq qan.
Dedilər qoyub belə,
Səni vermərik ələ.
O, zaman qan içənə,
Heyfslənmə keçənə.
Qırx cavan silahlandı,
Vəli ilə yollandı.
Kənddən yuxarı dağa,
Atları çidar edib.
Uzandılar torpağa,
Burdan görmək olurdu.
Kənddə bütün evləri,
Yolları, küçələri.
Kəndin qocamanları,
Ağıllı insanları.
Tez tədbir tökmüşdülər,
Belə söyləmişdilər.
Kənddə vuruşmaq olmaz,
Belə iş heç yaramaz.
Çıxıb dağ başına siz,
İşarə gözləyirsiz.
Əgər toxunsa bizə,
Həyətə, evimizə.
Bəy, bəyin adamları,
Qayıtdığı yollarda.
Töküləcəkdir qanı,
Əgər olsa iş belə.
Qurmalısız siz tələ.
Düşüb dağ dalında siz,
Mühasirə edirsiz.
O, qudurmuş bəyi siz,
Güllə ilə didərsiz.
Bizdə gələrik bu an,
Yerdə qalmaz intiqam.
Bu vaxt qopdu toz-duman,
Yəqin gəlir Süleyman.
Atların kişnəməsi,
Qışqırıq, söyüş səsi.
Bu oldu gəlişləri,
Yırtıcı gülüşləri.
Bütün kəndə saldu səs,
Evə çəkildi hər kəs.
Kəndin küçələrində,
Beşaçılan əllərində.
Axtardılar Vəlini,
“Bağlayıb əllərini.
Aparacağıq onu,
Biz bəyin hüzuruna.
Tikə-tikə doğrayıb,
Səpəcəyik yoluna.
Bütün bəyliklərin biz,
Onun aqibətindən.
Ar edərsiz onda siz”,
Axtarış hədə-qorxu.
Vermədi bir nəticə,
Bütün kəndin evləri.
Gəzildi bircə-bircə,
Kötəkləyib yüzünü,
Əzdilər üz-gözünü.
Deşildi güllə ilə,
Bağnandılar belə-belə.
Neçə kənd ağsaqqalı,
Neçəsinin allına,
Basdılar qızmar nalı.
Vəlinin qisasını,
Bütün kənddən aldılar.
Vəlinin daxmasını,
Tonqal tək odladılar.
Külək qovdu alovu,
Od qonşu evə keçdi.
Qamış daxmalarını,
Sanki dibindən biçdi.
Yandı kəndin hamısı,
Çoxaldı xalqın yası.
Ucaldı asimana,
Naləsi yana-yana.
Günahsız uşaqların,
Əlsiz, ayaqsızların.
Analar saç yoldular,
Körpələrin dalınca.
Yanar evə doldular,
Belə dəhşətli işlər.
Bəydən çox görmüşdülər,
Bu gün gəlməsə də bəy.
Arada tökdürdü qan,
Onun oğlu Süleyman

376.

* * *
VIII.
Dağ başında cavanlar,
Elə arxa olanlar.
Seyr edib bu işləri,
Dedilər gəlişləri.
Heçdə yaxşı olmadı,
Düşmən cavab almadı.
Edirlər çox vəhşilik,
Vəli deyir hələlik.
Bir azda dözün buna,
Onlar dönəndə geri.
Tökərik başlarına,
Biz bütün güllələri.
İndi durun yolanaq,
Kənd yolunda dayanaq.
Endilər yavaş-yavaş,
Yola gəldilər bir baş.
Kolluqda gizləndilər,
Düşməni gözlədilər.

394.

* * *
IX.
Böyük bəy sarayında,
Nökrlər arasında.
Vardı bir yöndəmsizi,
Pislik idi qərəzi.
Bəyin o, sağ əli idi.
Adı Kərəməli idi.
Çox hiyləgərdi ancaq,
Yox idi onda qanacaq.
Qorxudub nökərləri,
Üstünə atıb şəri.
Yaxşıca döydürürdü,
Kimi gəldi söydürdü.
Bəyin göstərişi ilə,
Bu qansızın işi ilə.
Çox evlər sökülmüşdü,
Çox qanlar tökülmüşdü.
Hər işdə nökərləri,
O, başdan eyləyirdi.
Böyük bəyin adından,
Mükafat vəd edirdi.
İndi vəhşilik edən,
Xalqı güllə ilə didən.
Bu hiyləgər yaramaz,
Dalda gəlirdi bir az.
Hiss etmişdi nə isə,
Bildirmirdi heç kəsə.
O, bir azda düşündü,
Yoldan kənara döndü.
Atını yavaş-yavaş,
Meşəylə sürdü bir baş.
Belə bir az getmişdi,
Güllə səsi eşitdi.
Yoldaşlarının səsi,
Yalvarışı naləsi.
Ona gəlib çatırdı,
Böyük təhlükə vardır.
Deyib işi anladı,
Meşə ilə yollandı.
At üstə əsə-əsə,
Yolları edib kəsə.
Bəy qalasına çatdı,
Özün yəhərdən atdı.
Qorxu düşmüşdü cana,
Danışdı Süleymana.
Eşitdiyi səsləri,
Meşədəki kəsləri.
Bilmədim kimlər idi,
Kömək lazımdır dedi.

442.

* * *
X.
Göndərdiyi adamlar,
Qayıtmamışdı geri.
Hirsindən titrəyirdi,
Yarpaq kimi əlləri.
Süleyman bəyzadənin,
Hirsindən gözlərinin.
İçi qan idi tamam,
Necə axı oldu xam.
İşlər yarı qoymuş,
Neçə qoyun soyulmuş.
Asılırdı dirəkdən,
Qonaqlar gəlsə birdən.
Nə qulluqçu, nə nökər,
Nə aşbaz, nə də mehtər.
Bu nə iş idi düşdü,
Hirsindən o büzüşdü.
Bir az da o, gözlədi,
Bu vaxt Kərəməli gəldi.
Gəlib həyətə girdi,
Yarpaq kimi əsirdi.
Söylədi bildiyini,
Orda eşitdiyini.
Atını tez min “qağa”,
Çap tez sən Ağbulağa.
Atamı axtar danış,
Kömək etsin bəy, tanış.
Əmr etdi Süleyman,
Quruyub qaldı bir an.
Sonra qaçdı aşağı,
Qapıları, yolları.
Bərk-bərk bağladı daldan,
Gözlərini tutub qan.
Bu qudurmuş kəndlilər,
Saraya da gələrlər.

476.

* * *
XI.
Yolun hər iki yanı,
Uzanmışdı igidlər.
Gözləyib qatilləri,
Yola baxırdı gözlər.
Vəli demişdi belə,
Burda quraq biz tələ.
Edərik mühasirə,
Sizə deyim yüz kərə.
Qorxudub nökərləri,
Atmalıyıq biz göyə.
Birinci güllələri,
Nökərlər arasında.
Çoxları günahsızdır,
Öz xoşu ilə gələnlər.
Bu dəstədə çox azdır,
Birinci silahları.
Biz yerə tökdürərik,
Onları atdan salıb.
Sıraya düzdürərik,
Qaçmaq istəyənləri.
Məhf edərsiz yerində,
Bizə güllə atanı.
Buraxmayın birində,
Yerlərin düzəltdilər,
Uzanıb gözlədilər.
Hələ bu vaxt yollarda,
Atlı dəstə göründü.
Bərəyə çatan kimi,
Tüfənglər birdən dindi.
Göyün altı toz-duman.
Ancaq axılmadı qan.
“Tökün tez silahları,
Biz onsuzda tutmuşuq.
Keçidləri, yolları,
Sağ çıxmasız dərədən”.
Vəli qışqırdı birdən,
Nökərlər arasına.
Bir çaxnaşma düşmüşdü,
Bəzisi vurnuxurdu.
Bəzisi büzüşmüşdü,
Axırda silahları,
Ataraq çəkildilər.
Vəlinin əmri ilə,
Sıraya düzülüşdülər.
Tez pusqudan çıxdılar,
Üst başlara baxdılar.
Güllələndi bəzisi,
Bəyə yaxın əzizi.
Qalanın sarıdılar,
Üzü üstə yəhərə.
On cavana dedilər,
Bir şallaq vurdu hərə.
Onlardan sağ qalana,
Cəzası az olana.
Sonra atlar qovuldu,
Gəlib qalaya doldu.

532.

* * *
XII.
Səməd bəyin evində,
Böyük məclis qurulub.
Evin divarlarına,
Neçə xalça vurulub.
Düzülübdür ortaya,
Neçə-neçə nemətlər.
Meyvələr, tərəvəzlər,
Neçə çür bişmiş ətlər.
Zəfəranlı plovlar,
Tənə tək boşqablarda.
Turşular, ədviyyatlar,
Neçə-neçə qablarda.
Divar boyu oturub,
Bütün mahaldan bəylər.
Qulluqdadır nökərlər,
Hər dəfə baş əyirlər.
Pristav dəstəsiylə,
Bu gün qonaq gəlmişdi.
Səməd bəyin evinə,
Yığışaraq demişdi.
Bəylərə o əvvəldən,
Qaçaqların söhbəti.
Düşmür burada dillərdən.
Pristav çox hirslidir,
Çox hündürdən danışır.
Hətta söyüşdə söyür,
Pristav həddin aşır.
Deyirki bu torpaqda,
Bu dərədə, bu dağda.
Qalmamalı bir qaçaq,
Daha eyləyiblər ağ.
Qubernatorun özü,
Bu işdən xbərdardır.
Onun yerli bəylərə,
Böyük hörməti vardır.
Deyir nə üçün bəylər,
Qaçaqları qırmaq üçün.
Heç bir iş görməyirlər?!
Qaçaqlar bürüyübdür.
Dərə-təpəni, yolu,
Silah nə qədər desən,
Anbarlarımız dolu.
Biz köməkdə edərik,
Yollarda göstərərik.
Siz bu işdə birləşin,
Bunun üçün bir əlləşin.
Çox-çox tədbir tökdülər,
Neçə plan çəkdilər.
Yeməyə başadılar,
Boşqab qaşıqladılar.
Bir “tamada” seçdilər,
Al şərabdan içdilər.
Başlar qızışdı yaman,
Kərəməli gəldi bir an.
Qorxunc üz-gözü vardı,
Alı bəyi qacırdı.
Əhvalatı söylədi,
Onlar dardadır dedi.
Qaçdı Alının rəngi,
Qandı o tez tüfəngi.
Dedi bilin ağalar,
Yolu tutub qaçaqlar.
Qırır adamlarımı,
Ləkələyir adımı.
Pristav bərk bağırdı,
Kazakları çağırdı.
Bəylərdə tez çıxdılar,
Silahları taxdılar.
Yığıldı böyük dəstə,
– At üstünə bir nəfəsdə.
Pristav əmr eylədi,
– Yenə vaxtıdır dedi.
– Gücümüzü görərlər,
– Bəyə qarşı çıxmağın.
– Nə olduğunu bilərlər.
Çapa-çapa atları,
Bir neçə saatları.
Yola sərf etdilər,
Kəndə sarı getdilər.

611.

* * *
XIII.
Kəndə qayıdan zaman,
Hər yanı tutmuşdu qan.
Evlər yanıb sökülmüş,
Neçə günahsız ölmüş.
Ah-vaylar, ağlaşmalar,
Sinəyə çökən başlar.
Bir kədər gətirdi,
İnsanların başına.
Qanadların gərirdi,
Vəli deyir qardaşlar,
Başıma dəysin daşlar.
Qırğın saldım mən kəndə,
Od qalayın sinəmdə.
Necə istəyirsiniz,
Mənimlə rəftar ediniz.
Qabağa çıxır Tarı,
– Ömrümü etdim yarı.
– Ağaların yolunda,
– Acda qaldım, yanında.
– Yoxdur heç qiymətimiz,
– Göylərdən gözləyirik.
– Gəlsin səadətimiz,
– Nə qoyun, nə quzumuz,
– Nə torpaq, nə suyumuz.
– Nə şən günümüz vardır,
– Yer üzü bizə dardır.
– Ağalar necə desə,
– Necə kefi istəsə.
– İşlədir tarlasında,
– Şənliyində, yasında.
– Heyvanlardan fərqimiz,
– Nədir bir söyləyiniz?
– Bir baxın evinizin,
– Ancaq külü qalıbdır.
– Bu günkü faciədən,
– Necə ölü qalıbdır.
– Vəlinin bu işlərdə,
– Yoxdur heç bir təqsiri.
– Belənçi vəziyyətə,
– Düşər bizdən hər biri.
– İndi edin məsləhət,
– Bir azdan düşür gecə.
– Hərəkət edək necə,
Söylədi yandan Vəli.
– Götürək külüng, beli,
– Ölənləri basdıraq.
– Ancaq gözətçi qoyaq,
– Kənddə qala bilmərik,
– Bir-bir güllələnərik.
– Alı bəy çox kindardır,
– Vəlinin ürəyi vardır.
– Qisas almaqçün bizdən,
– Bizim hər birimizdən.
– Ayrı yol axtaracaq,
– Bizi bir-bir qıracaq.
– Gəlin biz ayrılmayaq,
Kəndlərə yayılmayaq.
Çəkilək biz dağlara,
Bu zalım ağalara.
Yetər baş əyməyimiz,
Onlar kimi insanıq.
Axır biz hər birimiz.
Məst etmişdi hər biri,
Bu sözlərin təsiri.
Başa düşən oyandı,
Düşməyənsə dayandı.
Döyərək gözlərini,
Vəlinin sözlərini,
Seçib bir-bir aradı,
Gördü həqiqət vardı.

681.

* * *
XIV.
1. Günəş əyilib qərbə,
2. Kölkə salır dağ, təpə.
3. Yanmış kəndin yerindən,
4. Hələdə tüstü qalxır.
5. Kəndi tərk edib gedən,
6. Adamlar dağa qalxır.
7. Neçə acı mənzərə,
8. Gedə-gedə çevirilib.
9. Baxır hərə yüz kərə,
10. Keçmiş yurd-yuvasına,
11. Babalar obasına.
12. Piyadalar, atlılar.
13. Dağnıq bir şəkildə.
14. Dağ yolu ilə qalxırlar,
15. Sola-sağa baxırlar,
16. Dağda yurd salmaq üçün,
17. İntiqam almaq üçün.
18. Beləcə çox getməmiş,
19. Yolu yarı etməmiş.
20. Böyük bir dəstə atlı,
21. Öndə Pristlav, Alı.
22. Çatıb arxadan onlar.
23. Kəndlilərin üstünü,
24. Çatdığı adamlara.
25. Vurur tüfəng süngünü,
26. Pristlav adamları,
27. Qırır onları bir-bir.
28. Adamlar arasına,
29. Düşür bərk haray-həşir.
30. Atıb qalan varını,
31. Uşaqları, qarını.
32. Hərə bir yana qaçır,
33. Tüfənglər alov saçır.
34. Vəli əlində tüfəng,
35. Çağırır cavanları.
36. Hər kol-daş arxasına,
37. Yerləşdirir onları.
38. Düşmənin qabağını,
39. Bir daş hasar tək alır.
40. Qabağa çıxanları,
41. Vurub atından salır.
42. Beləcə yarım saat,
43. Güllələr, daşalar dəyir.
44. Beləcə yarım saat,
45. Düşmən üz-üzə gəlir.
46. Sonra Vəli arxaya,
47. Çəkir adamlarını.
48. Getdikcə sola-sağa,
49. Səpir adamlarını.
50. Ağalar elə bilir,
51. Kəndlilər qorxub qaçır.
52. Hər görünən kol-kosa,
53. Ağalar atəş açır.
54. Ağalar yeridicə,
55. Düşür mühasirəyə.
56. Daş başından enərək,
57. Düşürlər bir dərəyə.
58. Kəndlilər kolluqlarda,
59. Bəylər dərə içində.
60. Bilmədən, düşünmədən,
61. Bəylər düşür kəməndə.
62. Kəndlilər dörd tərəfdən,
63. Qırır bir-bir bəyləri.
64. Bəylərsə sola-sağa,
65. Səpsədə güllələri.
66. Çoxu gedirdi başa,
67. Dəyirdi kola, daşa.
68. Üz qoydular qaçmağa,
69. Dərədən yol açmağa.
70. Çoxu dərədə qaldı,
71. Əbədi yuxu aldı.
72. Əziz yoldaşlarının,
73. Meytin qoyub dərədə,
74. Pristlavla Alı bəy.
75. Qaçırlar ön cərgədə,
76. Əvvəl Şamxal bəradə.

757.

* * *
XV.
Qaranlıq meşə ilə,
Tüfəngin alıb ələ.
Vəli iki yoldaşı,
Yerə əyərək başı.
Gedirlər ehtiyatla,
Gah daş çıxır, gah qala.
Vəli düşünür indi,
Onlara çox çətindir.
Tez çatdırım özümü,
Orda tək qoysan kimi.
Bağrı çatlar qorxudan,
Tez qaçar mağaradan.
Ancaq Gülnaz qorxmazdır,
Onda şir qəlbi vardır.
Vəli belə düşünür,
Onlar bir yola dönür.
Bir az belə gedirlər,
Bir talaya yetirlər.
Qabağda yanır tonqal,
Ətrafında qalmaqal.
Oturub çox adamlar,
Kimdir görəsən onlar.
Vəli deyir yavaşdan,
Gəlin yan ötək burdan.
Xeyrə çatmarıq yoxsa,
Rast gəldik yaramaza.
Geri dönən zamanda,
Yoldaşlardan bu anda.
Biri birdən sürüşür,
Dərin çökəyə düşür.
Burxulur bərk ayağı,
Qışqırtı alır dağı.
Bir dəqiqə keçməmiş,
Onlar gözdən itməmiş.
Talada olan kəslər,
Üstlərini kəsirlər.
Güllə atıb havaya,
Deyir soyunun aya.
Yekə qarın başı daz,
Başçıları yaramaz.
Soyunun nəyiniz var,
A kişi sən bir et ar.
Silah alıb əlinə,
Düşdünüz necə günə.
Bəsdir yoxsul soydunuz,
Yoxdur sizin sonunuz.
Tanıdım səni Vəli,
Kəsərəm səndə dili.
Gəzdiyin bu dağlardır,
Yaxşı tüfəngin vardır.
Tez ol onu ver bəri,
Yoxsa ki, güllələri.
Mən başına çaxaram,
Ölümünə baxaram.
Siz çoxsunuz biz isə az,
Əclaf, quldur, yaramaz.
Ala götür tüfəngi,
Yadda saxla indiki.
Bu qaranlıq gecəni,
Unutmaram mən səni.
– Sən az danış yaramaz,
– Tez özünə qəbr qaz.
Çatıb sənin ölümün,
Bu gün bitəcək ömrün.
Əmr etdi quldur başı,
Bu vaxt iki yoldaşı.
Gəldi başçıya yaxın,
Gedək tez olun baxın.
Ay Ramazan bəy ora,
Əynində don zərxara.
Qaçırmışıq bir gözəl,
Tez ol Ramazan, tez gəl.
Ramazan adlı quldur,
Üzünə verib qurur.
– Bağlayın ağaclara,
– Səhər tezdən onlara.
– Yaxşı divan tutarıq,
– Qayalıqdan atarıq.
Qurtararaq sözünü,
Geri tutdu üzünü.
Tələsdi baxsın qıza,
Bəxti sönmüş ulduza.
Dəqiqələr bir-bir keçir,
Quldurlar yeyir-içir.
Yerdən gəlir qız səsi,
Yalvarış naləsi.
Bir saat keçir belə,
Quldurlar yatmır hələ.
Qurdalanır yerində,
Vəlinin əllərində.
Düyünü boş vurublar,
Bu yaramaz axmaqlar.
Vəli bir az əlləşir,
Çıxardır əlin bir-bir.
Sevinc donur gözündə,
Tapançası əlində.
Yeriyir yavaş-yavaş,
Onlar tərəfə bir baş.
Quldurbaşı Ramazan,
Vəli tərpənmir bir an.
Necə var idi dayanır.
Kin sinəsində yanır,
Ramazan yaxın gəl,
Onları süzür bir-bir.
Yaxınlaşır Vəliyə,
Deyir ki, sən dəliyə.
Bir divan tutum ki mən,
Dəhşətli bir zərbədən.
Sözü qalır ağzında,
Sıxılır boğazında.
Vəlinin barmaqları,
Enir torpağa sarı.
Xırıldayır Ramazan,
Vəli tələsir hər an.
Bağlayır əllərini,
Rahatlayır yerini.
Dəsmal basır ağzına,
Çəkir ağac yanına.
Sarıyır neçə yerdən,
Ayağından, əlindən.
Sonra geri çevrilir.
Yoldaşlarını bir-bir.
Tələdən azad edir.
Üçü meşəyə gedir.

881.

* * *
XVI.
Sıx meşəli bir yamac,
Daşınır qucaq-qucaq.
Quru qollar, budaqlar,
Yanır neçə ocaqlar.
Adamlar yorulub bərk,
Gündə bir dağ edib tərk.
Qaçırlar təhlükədən,
Kazaklardan, bəylərdən,
Günəş qızarıb qərbdə.
Uzanıb kölgələrdə,
Hər gün işlər pisləşir.
Sel su yolları kəsir,
Yağır payız yağışı.
Yaxınlaşdı qışı,
Budur axşam düşmüşdür,
Uzanıb büzüşübdür.
Ocağın qırağında,
Kişilərdə, qadında.
Vəli yata bilməyir,
Özü-özü deyir.
Yandı tamam evləri,
Bu yoxsul kəndliləri.
Saldım dağlara çölə,
Qabağda qış var hələ.
Necə edim bilmirəm,
Əcəb işə düşdüm mən.
Birdə Ramazan quldur,
Dalıma düşüb budur.
Gəzir dağlarda bizi,
Hər yerdə izimizi.
Çörəyə, duza möhtac,
Dəstəmizdə çoxu ac.
Tapsaydım mən Şamxalı,
Yəqin işimin dalı.
Yaxşı gətirər daha,
Yavaş səs gəlir aha!
Eşidiılir yaxından,
Birdən xışıltı səsi.
Qırıq-qırıq tövşüyən,
İnsanların nəfəsi.
Kollar titrəyir yavaş,
Kolluqlardan neçə baş.
Qaranlıqda ağarır,
Bir səs sükutu yarır.
Tərpənməyin, durmayın.
Yerdə səngər qurmayın.
Onsuzda dört tərəfdən,
Etmişik mühasirə.
Mənim bu sözlərimi,
Sizdən eşitsin hərə.
Biz bilmək istəyirik,
Siz hardan gəlmisiniz?
Biz bilmək istəyirik,
Dostsunuz, düşmənsiniz?
Ucadan deyən bu səs,
Xırıldayan bu nəfəs.
Doğma gəldi Vəliyə.
Tanımadın bizi ə…
Şamxal əziz dost niyə,
Basmısan səsi hay-küyə.
İki qaraltı gəlir,
Qollarını açaraq.
İki qaraltı gəlir,
Uşaq kimi qaçaraq.
Durub qarşı-qarşıya,
Bir an dostlar baxışır.
Durub qarşı-qarşıya,
İki dost qucaqlaşır.

949.

* * *
XVII.
Şərqdə üfüq qızarır,
İşıq zülməti yarır.
Gündüz üzünü açır,
Gecə üz qoyub qaçır.
Yenə ocaqlar yanır,
Vəli budur oyanır.
Durub gəzişir asta,
Keçənlər düşür yada.
İki il bundan əvvəl,
Düşdü kəndə qalmaqal.
Səməd bəyin yanında,
Şamxalın oğlu onda.
Çobanlıq eləyirdi,
İşi çox ağır idi.
Sürü sulasın deyə,
Sürünü tökür çaya.
Səmədin oğlu Qulu,
O azğın azmış yolu.
Keçəndə çaydan bəri,
Görür ki, sürüləri.
Tökülüb daşlı çaya,
Yanaşıb deyir aya.
Ay it oğlu yaramaz,
Başına vurub qapaz.
Çıxardaram gözünü,
Unutmusan özünü.
Bu daşların içində,
Sürünü töküb gündə.
Sən acından qırırsan,
Bizə zərəl vurursan.
Şamxalın oğlu Əli,
Dinc durmur bu vaxt dili.
Deyir bəyzadə bilin.
Gözünü tutmasın kin.
Məni heçdə söyməyin,
Nahaq sözlər deməyin.
Basmayın siz hay-küyə,
Sürü sulansın deyə.
Çaya tökmüşəm indi,
Qulu qəzəblə dindi.
Mənə nələr deyirsən,
Nökər oğlu, nökər sən.
Qulu düşərək atdan,
Yapışır nəqanından.
Nəqanı çəkir birdən,
Əli yapışır yerdən.
Daşı qaldıran zaman,
Quruyub qalır bir an.
Sonra sərilir yerə,
“Ana” deyir bir kərə.
Şamxala çatır xəbər.
Nə durmusan bəxtəvər,
Bəy oğlu zalım Qulu.
Azıbdır bu gün yolu.
Vurub oğlun Əlini,
Qırıb sənin belini.
Yer dolandı başına,
Dünya dar gəldi ona.
Dəfn edəndə oğlunu,
Vəli güc ilə onu.
Saxlayırdı yolundan,
Yapışmışdı qolundan.
O gündən beş ay keçdi,
Bərk şaxtalı qış idi.
Başında motal banaç,
Bığı, saqqalı dumac.
Boğazına büküb şal,
Çiynində tüfəng Şamxal.
Gedir küləyə sarı,
Yolu etmişdi yarı.
Birdən qışqırtı səsi,
Bir insanın naləsi.
Çatır qulaqlarına,
Güc verib qıçlarına.
Səsə tərəf tələsir,
Görüb dəhşətdən əsir.
Onbeşdən çox canavar,
Ətrafa sıçrayıb qar.
Bir atlını yıxıblar,
Al qana bulaşıb qar,
Şamxal tez nişan alır.
Bir vəhşi yerdə qalır.
Qalanlar qacıb gedir,
Bir anda gözdən itir.
Şamxal gəlir yaxına,
Görür bulaşıb qana.
Səmədin oğlu Qulu,
İstəyir keçsin yolu.
Onu bu gündə qoysun,
Qoy ürəyi soyusun.
Ancaq dəyişir fikri,
Tələsik dönüb geri,
Alır onu çiyninə,
Kəndə yollanır yenə.
Yığıb bütün qüvvəsin,
Dərib hərdən nəfəsin.
Şamxal durmadan gedir,
Axır ki, kəndə yetir.
Ancaq bütün zəhməti,
Çəkdiyi əziyyəti.
Boş imiş, hədər imiş,
Ömrünə kədər imiş.
Öldü o axşam Qulu,
Namərd bəy azıb yolu.
Bilmir kimə nə etsin,
Kimi təqsirkar bilsin.
Şamxalın bu köməyi,
Şübhələndirir bəyi.
Düşünür neçə onlar.
Burda bəlkə hiylə var,
Bəlkə qisas alıbdır.
Məni dərdə salıbdır.
Soruşmadan, bilmədən,
Gecə vaxtı o birdən.
Neçə nökəri ilə,
Silah alaraq ələ.
Şamxamlın daxmasına,
Od vururlar ki, yana.
Bu vaxt Şamxal oyanır,
Görür ki, evi yanır.
Qaçıb çıxır eşiyə,
Xalqı çağırsın deyə.
Xəbərsizdi o qəsdən,
Çəkinmədən heç kəsdən.
Evin önünə qaçır,
Bu vaxt tüfəng od saçır.
Yanaşaraq köksündən,
Şamxal yıxılır birdən.
Düşmənlər qaçıb gedir,
Bir anda gözdən itir.
Nəqədər çalışsada,
Özün oda vursada.
Bütün kənd çamaatı,
Belə neçə saatı.
Söndürə bilməyirlər,
Alçaq bəyə söyürlər.
Vəliyə çatır xəbər,
Axşam özün bir təhər.
Çatdırır Ağbulağa,
Nə bəy görsün, nə ağa.
Gizli gəzir dostunu,
Qohumu gildə onu.
Tapır deyir tələs, dur,
Yaman düşüb vurha-vur.
Pristav sabah gəlir,
Səni təqsirkar bilir.
Sən yaralı olsanda,
Sənə heç vaxt dünyada.
Onlar inanmaz tələs,
Birdə bunu qoy heç kəs.
Bilməsin qalsın gizli,
Onlar cəsusun əli.
Deyə gecə gəlmişəm,
Öz işimi bilmişəm.
Günlər gəlib keçirdi,
Axır ki, bahar girdi.
İstiləşidi havalar,
Dağlarda əridi qar.
Bir bahar səhərində,
Gözəl günəşli gündə.
Köçdü dünyadan dostu,
Şamxalın həyat dostu.
Südəməır qızı qaldı,
Gülnaz döşünə saldı.
Bir azda ötdü belə,
Payız girməmiş hələ.
Sağaldı tamam Şamxal.
Geyib çarıq. büküb şal.
Odun qırdı, ot çaldı,
Çatdı bəylərə adı.
Bir gün bəyin evində,
Gülnaz eşidir onda.
Bəylərin söhbətini,
Tez buraxıb işini.
Gecə keçib yolları,
Tələsir kəndə sarı.
Gülnazın dedikləri,
Gətirdiyi xəbəri.
Ayıq etdi onları,
Gözləyib gecə yarı.
Şamxal kəndi tərk etdi.
Uca dağlara getdi.
Bu vaxt Şamxal və Tarı,
Gəlir Vəliyə sarı.
Fikirləri dolaşır,
Dostlarına yanaşır.
– Ay Şamxal bir söylə siz,
– Dağlarda nə edirsiz.
Deyib Vəli soruşdu.
Bir yanda bardaş qurdu.
– Doğrusun deyim indi,
– Ay Vəli çox çətindir.
Qaçaqlar çoxalıbdır,
Dağı, düzü alıbdır.
Bircə rəhbərimiz yox,
Gah ac qalırıq, gah tox.
Qaçaqlar dəstə-dəstə,
Dolanır dağda, düzdə.
Oğruluğa gedirlər,
Quldurluqda edirlər.
– Onlar olublar dəli,
Deyir qışqırır Vəli.
– Xalq bizə nifrət edər,
– Bizi məhv etmək üçün,
– Bəylərə kömək edər.
Gərək gəzək dağları,
Toplayaq qaçaqları.
Danışaq salaq başa,
Bu zəhmət getməz boşa.
Bəylərdən, ağalardan,
Varlı talançılardan,
Almalıyıq ərzaqı,
Çörəyi, duzu, yağı.
Xalq qoy bizə inansın,
Arxamızda dayansın.
Şamxal deyir Vəli sən,
Bizdən çox tədbirlisən.
Yaxşıdır bu təklifin,
Yoxdur bu sözdən səhfin.
Bizə olsan sən başçı,
Günümüz keçməz acı.
Gəl razılaşaq bu işə,
Biz son qoyaq keçmişə.
Başını yerə əyir,
Vəli yavaşdan deyir.
And içirəm göylərə,
Ağalara, bəylərə.
Vardır böyük nifrətim,
Kəsib doğransa əlim.
Onlara satılmaram,
Həmişə sizinlə varam.
Qisas almalıyıq biz,
Yüzünün qisasını.
Çox olsaq məhv edərik,
Ağalar dünyasını.
Ancaq mənə çətindir,
Başçı olmaq yüzünə.
Qorxuram bacarmaram,
Sözü deyib düzünə.
Bizdə edərik kömək,
Sən burda deyilsən tək.
Deyib Tarı dikəlir,
Təpə üstünə gəlir.
Deyir ki, ay camaat,
Qulaq asın bu saat.
Təklif edirəm Vəli,
Olsun bizim başçımız.
Onunla qoy bölünsün,
Şirinimiz, acımız.
Bəzisi fikrə dalır,
Bəzisi tez əl çalır.
Beləliklə Vəlini,
Başçı görmək istəyən,
Tez qaldırsın əlini.
Çoxu buna razıdır,
Fikirləşən azıdır.
Seçildi Vəli başçı,
Şamxal çıxıb qabağa.
Qoydu onun başına,
Güldən toxunmuş tacı.

1209.

* * *
XVIII.
Bulud alıb dağları,
Döyür aramsız yağış.
Sarımtıl yarpaqları,
Sellər gurultu salır.
Dərələrdən axaraq,
Guruldayır göy üzü.
İldırımlar çaxaraq,
Dağların zirvəsinə.
Dağlar əsk-səda verir,
Göylərin bu səsinə.
Vəlinin dəstəsində,
Xəstəlik artır gündə.
Nə həkim var, nə dərman,
İşlər pis keçir yaman.
Yağır aramsız yağış,
Hər gün yaxınlaşır qış.
Çətin keçir günləri,
Neçə həftədən bəri.
Yoxdur yeməyə çörək,
Yemək üçün hər gün gərək.
Ov etsinlər dağlarda,
Dəstə dardadır, darda.
Açılan hər gün səhər,
Qışa bir addım atır.
Xəstə ana, uşaqlar,
Yaş torpaq üstə yatır.

1235.

* * *
XVIX.
Yatıbdır sellər, sular,
Göyün üzündə gəzir.
Topa-topa buludlar,
Günəş bəzən gizlənir.
Bəzən acır üzünü,
Səhərdən davam edir.
Beləcə bütün günü,
Yığışmışdır qaçaqalar,
Bir təpənin döşünə.
İslanmış paltarları,
Onlar verirlər günə.
Qalanmış hər ocaqda,
Asılmışdır qazanlar.
Görən nə vaxta kimi,
Belə qalacaq onlar?!
Dərin fikirə dalıbdır,
Bizim qəhrəmanımız.
Bir ağacın altında,
Oturubdur o yalqız.
Düşünür necə etsin,
Yoldaşlara nə desin.
Bu gün yağış, sabah qar.
Belə yaşamaq olar?
Sual verir özünə,
Əli gedir üzünə.
Birdə yəqin kazaklar,
Hər yeri axtarırlar.
Ramazanda təhlükə,
Dəstə bənddir bir tükə.
Tapmalıyam bir qara,
Dağda gəzib “avara”.
Yordum mən adamları,
Canımız oldu yarı.

1268.

* * *
XX.
Uca bir dağ döşündə,
Bərk iş gedir bu gündə.
Dirəklər vurulubdur,
Çadırlar qurulubdur.
Kəsilir düz ağaclar,
Biçilir qol budaqılar.
Daşınır neçə yerə,
Bir işlə məşğul hərə.
Vəli məsləhət verir,
Yoxlayır işi bir-bir.
Bir həftədir burada,
Bu əlçatmaz dağlarda.
Çəkib zəhmət, töküb tər,
Yurd salıb ev tikirlər.
Keçdikçə günlər bir-bir,
Neçə bina yüksəlir.
Qarşılayırlar qışı,
Ağır zəhmətlə onlar.
Verməmək üçün şaxtaya,
Neçə-neçə qurbanlar.
Vəli gözətçi qoyub,
Hər qayanın başına.
Bir qardaş tək yanaşır,
Hər döyüş yoldaşına.
Deyir evi tikək çox,
Burdan qalmaqdan başqa,
Bizim əlacımız yox.
Bəlkə qoşulan oldu,
Bizim bu dəstəmizə,
Ehtiyatı biz yoldaş,
Götürək özümüzə,
Vəlinin bu işindən.
Adamlar qalıb razı,
Canına dua deyib.
Hərə yüz dəfə azı,
Ev olmasa yaşamaq,
Olmaz bu dağda, düzdə,
İnsan məhv olar burada.
Qalmaz onda heç izdə,
Köhnə ovçu Tarının,
Böyük xidməti vardı.
Dağda bütün yolların,
Planını qurardı.
Bu təhlükəsiz yeri.
O söylədi Vəliyə,
Burda heç vaxt, heç zaman.
Düşmək olmaz tələyə,
Üç tərəfdən uçurum.
Bir tərəfdən dik qaya,
Hər tərəf sıldırımlı,
Düşür dərin bir çaya.
Dediyiniz bu yerə.
Vardır iki gizli yol.
Biri qayadan sağa,
Biri ondan çıxır sola.
Kimsə nə vaxt qazıbdır,
Yer altından bu yolu.
Daşınmış daş parçalar,
Tutubdur sağı, solu.
Sağ yolu qaçaqlardan,
Saxlayırdılar gizli.
Birdən dəstə içində.
Gəzər düşmənin əli.
İnanmış yoldaşlara,
Vəli belə demişdi,
Yolun girişlərini,
Daşlarla gizlətmişdi.
Sol yolun girişində,
Durub silahlı dəstə.
Gələcək təhlükədən,
Bildilə bir nəfəsdə.

1339.

* * *
XXI.
Alı bəyin evində,
Məclis vardır bu gündə.
Pristlav gərib sinə,
Oturub başda yenə.
Gözlərində qəzəb var,
Yaddan çıxmır qaçaqalar.
O. gün neçə aldandı,
Açıq yerdə dayandı.
Neçə bəy, neçə kazak,
Döyüşdən çıxmadı sağ.
Bir müddət yas tutdular,
Vəlini unutdular.
Qubernatorun dünən,
Məktubu gəldi birdən.
Əmr edirdi qəzada,
Yaransın qanun-qayda.
Bu əmr dəhşətli idi,
Pristlav lənət dedi.
Yığdı yenə bəyləri,
Dedi təzə xəbəri.
Bəylər danışdı bir-bir,
Tökdülər çox-çox tədbir.
Alı dedi bu Vəli,
Edəcək bizi dəli.
Gündə artır qüvvəsi,
Saymır artıq heç kəsi.
Ramazanı döyübdür,
Biz bəyləri söyübdür.
Bəylər edirlər heyrət,
Çoxdur o kəsdə cürət.
Bütün kiçik dəstələr,
Onunıla birləşirlər.
Bizə bir ordu gərək,
Deyir asta Səməd bəy.
Pristav deyir belə,
Qvvəmiz vardır hələ.
Eşidin yaxşı bilin,
Axırına bu ilin.
Təmizlənməli dağlar,
Qoy hamsına olsun ar.
Vəlinin dəstəsindən,
Başlayaq biz bu gündən.
Göndərək dağa cəsus,
Elə nökər yox əfsus.
Qaçaqların yerini,
Saylarını, sirrini.
Bizə çatdırsın bilək,
Bu yolda quraq kələk.
Alı deyir var nökər,
Ölmək desəndə əgər.
Pul göstərən yox deməz,
İşdə uduzmaq bilməz.

1391.

* * *
XXII.
Sübh gözünü açmamış,
Günəş göydə qaçmamış.
Vəli oyanıb qalxdı,
Qapıdan bayra baxdı.
Tüfəngi alıb ələ,
Geyinib çıxdı çölə.
Göyə güllə boşaltdı,
Qaçaqları oyatdı.
Yığıldı tez qaçaqlar,
Hazır durdular onlar.
Əlini çəkib üzə,
Vəli başladı sözə.
Soyuyubdur havalar,
Zirvələrə yağıb qar.
Gecələr torpaq donur,
Qrov daşlara qonur.
Yaxınlaşır boran, qar,
Dağda tutular yollar.
Nə güllə var, nə ərzaq,
Kəndlərdə burdan uzaq.
Lazımdır tez bir tədbir,
Deyin danışın bir-bir.
Çox danışıb dedilər,
Çox tədbir söylədilər.
Bu oldu qərarları,
Seçib Şamxal və Tarı.
Ürəkli cavanları,
Böyük dəstə düzəltsin.
Axşam qalaya gəlsin.
Od saçıb tüfənglərdən,
Hücum çəksinlər birdən.
Qalanı alıb ələ,
Ərzaq, silah və güllə.
Nə var yığıb gətirmək,
Düşərgəyə yedirtmək.

1426.

* * *
XXIII.
Quldurbaşı Ramazan,
Qudurub axır zaman.
Dəstəsindən adamlar,
Üz döndərib qaçırlar.
Nə qədər fikirləşib,
Bu iş üçün əlləşib.
Olmayıbdır heç xeyri,
Gəzib dağda hər yeri.
Neçə qaçanı tutub,
Sıldırım dağdan atıb.
Ancaq yenə qaçan var,
Özünə yol açan var.
Dəstəsinə gələnlər,
Onu qaçaq bilənlər.
Olur yol kəsən quldur,
Kasıblara tor qurur.
Dəstədə Ramazandan,
Çoxları narazıdır.
Tərəfdarı azıdır,
Neçə əlaltısı ilə.
Qurur gündə bir hiylə,
Axır zamanlar Alı.
Aşıb gələrək yalı,
Onu evə çağırıb.
Adına məclis qurub,
Onun qeydinə qalıb.
Gedəndə yola salıb,
Veribdir otuz qoyun.
Deyib dostumuz olun,
Nə vaxt gəlsən biz varıq.
Arxanda dayanarıq,
Silah lazımdır verək.
Yemək olarsa gərək,
Sən bəylərə əl vurma.
Onlara tələ qurma.
Nə istəsən verərik,
Biz qədrini bilərik.
Sanki su görür balıq,
Quldur edir razılıq.

1465.

* * *
XXIV.
Qabaqda Şamxal, Tarı,
Ediblər yolu yarı.
Görünməz bərələrdən,
Meşəli dərələrdən.
Gedirlər tələsmədən,
Danışmadan, dinmədən.
Bir azda gedir onlar,
Bir dərəyə çatırlar.
Tarı deyir yavaşdan,
Səs-küy salma başdan.
Az qalıbdır qalaya,
Kəsək bir neçə paya.
Düzəldək nərdivanlar,
Lazımdır bizə onlar.
Oturub edək biz şam,
Gözləyək düşsün axşam.
Saatlar bir-bir keçir,
Qaçaqlar yeyir-içir.
Bir azda dincəlirlər,
Bu qərara gəlirlər.
On-on ayrılsın onlar,
Qalaya yol alsınlar.

1487.

* * *
XXV.
Qaçaqlar səs salmadan,
Yan keçib daşdan, koldan.
Qalaya çatır onlar,
Söykənir nərdivanlar.
Dırmaşırlar yuxarı,
Çox hündürdü bu barı.
Ətraf sükuta dalıb,
Gözətçi yatıb qalıb.
Bir zərblə ölür o,
Yerindəcə qalır o.
Çəkilir nərdivanlar,
Həyətə düşür onlar.
Qalanın bir künçündə,
Böyük bir bağ içində.
Qaralır hündür bina,
Çatır qaçaqlar ona.
Burda divarlar qara,
Gecənin üzü kimi.
Pəncərələr qap-qara,
Yırtıcı gözü kimi.
Nökərlər, qulluqçular,
Alt evlərdə qalırlar.
Üst evdə bəy ailəsi,
Oğlu, qızı, nəvəsi.
Hücum çəkirlər birdən,
Qapıdan, pənçərədən.
Qaldırın əlinizi,
Yoxsa qırarıq sizi.
Tutulub bütün yollar,
Qışqıırırlar qaçaqlar.
Qəflət qalxır yuxudan,
Yapışır tez silahdan.
Bəyin oğlu Süleyman,
Atəş acır o bir an.
Atılır pəncərədən,
Vurur iki qaçağı.
Özüdə bir az keçmiş,
Qucaqlayır torpağı.

1525.

* * *
XXVI.
Yaş dolubdur gözünə,
Matəm çöküb üzünə.
Didib Alı üzünü,
Hər an döyür dizini.
Əylibdir şax beli
Az qalıb olsun dəli,
Ağlayır uşaq kimi,
Oğul qırdın belimi.
Sinəmə çəkdin dağı,
Şadlandı bundan yağı.
Qanın qoymaram yerdə,
Düşmən olsa göylərdə.
Onda qisas alaram,
Qanı, qanla yuyaram.
Pristav deyir varam,
Mən arxada duraram.
Bəylər deyir ucadan,
Yerdə qoyulmaz bu qan.
Səninlə çiyin-çiyin,
Qəlbimizdə qəzəb kin.
Düşmən üstə gedərik,
Onu məğlub edərik.

1547.

* * *
XXVII.
Qaçaqlar qayıdıblar,
Qəmə batıblar onlar.
Axıtdılar göz yaşı,
İki əziz yoldaşı.
Onlar itirib gəlir,
Yenə fəryad yüksəlir.
Dilindən anaların,
Gəlinlərin, qızların.
Basdırıldı ölənlər,
Düşərgənin hamısı,
Qəbr üstə gəlmişdilər.
Çıxıb bir daş üstünə,
Vəli danışdı yenə.
Bir kəndi odladılar,
Bizi çölə saldılar.
Yandı tamam varımız,
Qamış daxmalarımız.
Qaçdıq zülümdən dağlara,
Gördük dərd, gördük yara.
İşlədik biz payızı,
Görmək üçün gələn yazı.
Qalmışdıq burda biz ac,
Yox idi başqa əlac.
Hər dəfə bəy alırdı,
Bizim taxıllarımızı.
Çoxu aclıqdan ölüb,
Görmürdü gələn yazı.
İndi isə biz almışıq,
Onu dərdə salmışıq.
Ölüb oğlu Süleyman,
Yenədə axacaq qan.
Çoxdur silah gülləmiz,
Möhkəmdir düşərgəmiz.
Mənim bu sözlərimdən,
Dediyim təriflərdən.
Arxayın olmayaq biz,
Güclüdür düşərgəmiz.
Qabaqda var çox işlər,
Sabah tezdən kişilər.
Götürsün külüngləri,
Baltaları, belləri.
Səfərə çıxacayıq,
Yollara baxacayıq.

1590.

* * *
XXVIII.
Oğlunun yeddisində,
Bəylər yığışdı yenə.
Pristav yenə başda,
Gözündə vardır yaşda.
Danışır o astadan,
Deyir hayf Süleyman.
Düşmən bizə çəkdi dağ,
Gəzir dağda kefi çağ.
Bəsdir gözlədik daha,
Bizə oturdu baha.
Bir neçə min pul yığaq,
Ramazanı çağıraq.
O görsə qızıl pulu,
Azar şadlıqdan yolu.
Göndərək Vəli üstə,
Kənardan baxaq bizdə.
Alarıq biz intiqam,
Vermədən bir qurban.
Yəqin bu vuruşmada,
Hər ikisi gedər bada.
Məhf olar qaçaqlarda,
Təmizlənər dağlarda.

1612.

* * *
XXIX.
Ağ don geyibdir dağlar,
Yağır asta-asta qar.
İşləyirlər qaçaqlar,
Qara baxmadan onlar.
Onlar gəzdi dağları,
Öyrəndilər yolları.
Gəlsə bəylər, ağalar,
Burdan gələcəklər onlar.
Yoxdur daha ayrı yol,
Dik qayalardı sağ-sol.
Bu sıldırım qayalar,
Düşərgəni alıblar.
Araya dörd bir yandan,
Birçə yol vardı çaydan.
Həmən bu çay boyunca,
İşləyir cavan, qoca.
Çay ensizləşir burda,
Yaxındır sahillərdə.
Divar kimi qayalar,
Sahillərdə dururlar.
Bu qayalar başında,
Sıldırım aşırımda.
İşləyirlər qaçaqlar,
Tələ qururlar onlar.
Kəsərək düz ağaclar,
Zirvəyə dartır onlar.
Neçə ağac yan-yana,
Göndərən bil şalbana.
Sarınır kəndir ilə,
Qurulur yaxşı tələ.
Uçurum qırağına,
Gətirilir körpülər.
Uçurumdan bir azca,
Qabağa çıxır onlar.
Körpülər iki yandan,
Şalbanların ucundan.
Neçə yoğun kəndlilər,
Sarınır pillə-pillə.
Arxadakı kollara,
Dirəklərə, daşlara.
Yığaraq ağır daşlar,
Körpüyə daşıyırlar.
Axşama kimi onlar,
Otuz körpü qururlar.
Yüzlərlə ağır daşı,
Körpülərə vururlar.
Göyün üzü qaralır,
Kəşfiyyata yollanır.
Taxaraq silah, yaraq,
Bir dəstə cavan, qaçaq.
Salıb üzündən təri,
Qalanı dönür geri.

1664.

* * *
XXX.
Gecə düşüb dağlara,
Qar hələ vermir ara.
Qar tutub dağı, düzü,
Tutulubdur göy üzü.
Belə soyuqda qarda,
Özlərin qoyub darda.
Silahın alıb ələ,
Yeriyir meşə ilə.
Beş nəfər cavan kişi,
İslanmışdır hər beşi.
Bilmədən düşüb çaya,
Batıblar qarlı suya.
Yeridikcə qabağa,
Qalxdıqca onlar dağa.
Donubdur paltarları,
Keyiyib ayaqları.
Çətinliyə baxmadan,
Yeriyirlər durmadan.
Axtarılan dar dərə,
Nişan verilən yerə.
Budur çatdılar onlar,
Görürlər burda iz var.
Yeriyirlər astadan,
Beləcə keçir bir an.
Atılan güllə səsi,
Bir nəfərin hədəsi.
Silahı tökür yerə,
Onları çökür yerə.
Onbeş-igirmi cavan,
Bu vaxt çıxır qarşıdan.
Silahları yığırlar,
Qolların bağlayırlar.
Girirlər qollarına,
Düşürlər yollarına.
Düşərgəyə çatırlar,
Burda bir çaxnaşma var.
Atılan güllə səsi,
Oyadıbdır hər kəsi.
Silahlanıb adamlar,
Hazır durublar onlar.
Çıxıb qabağa biri,
Göstərir gələnləri.
Dar dərədə tutmuşuq,
Qollarını burmuşuq.
Vəli baxır onlara,
Deyir ki, bu yollara.
Çıxmaqda səbəb nədir,
Sizi göndərən kimdir.
Onlardan bir yaşlısı,
Ağıllısı başlısı.
Çıxır bir az qabağa,
Deyir tələsmə “qağa”.
Bir xəbəri bilmişik,
Biz özümüz gəlmişik.
Ramazan dəstəsi,
Dağları alıb səsi.
Biz ağılsız olmuşuq,
Onlara qoşulmuşuq.
Zülümdən qaçdıq dağlara,
Bu zalım ağalara.
Dedik uddurarıq qan,
Əhdimiz çıxdı yalan.
Qoşulduq Ramazana,
Bir vaxt inandıq ona.
Oğurluğada getdik,
Biz quldurluqda etdik.
Səhfimiz çox böyükdür,
Vicdanımıza yükdür.
Anlamışıq biz bunu,
Çatdı bu işin sonu.
Dünən bizim düşərgə,
Canlandı birdən-birə.
Təzə tüfəng verdilər,
Hazırlaşın dedilər.
Səbəbini öyrəndik,
Xəbər etməyə gəldik.
Çağırılmışdı dünən,
Bəylər gilə Ramazan.
Axşama yaxın gəldi.
Bağırtısı yüksəldi.
Altında kəhər bir at,
Döşündə qızıl saat.
Tüfəng araba dolu,
Azıb bu əclaf yolu.
Bəylər başdan ediblər,
Veriblər hədiyyələr.
Səhər tezdən Ramazan,
Tökəcəkdir burda qan.
Bunu həqiqət sanın,
Sözlərimə inanın.

1754.

* * *
XXXI.
Çox adam verib qurban,
Məğlub oldu Ramazan.
Keçəndə dar dərədən,
Güllələr yağdı birdən.
Qayalardan onlara,
Atəş vermirdi ara.
Onlar çaşıb qaldılar,
Geriyə yol saldılar.
Atıb tüfənglərini,
Basaraq bir-birini.
Qaçdılar sağ qalanlar,
Gözdən itdilər onlar.
Vaxtındakı xəbərdən,
Ağıllı tədbirlərdən.
Bir adam itirmədən,
Yoldaş yası görmədən.
Qovuldu güclü düşmən,
Bu işdən oldular şən.
Gizli yerdən çıxdılar,
Ölənlərə baxdılar.
Onbeş-igirmi quldur,
Dərədə vurulubdur.
Pusquda olan zaman,
Vəli demişdi aman.
Qırılmasın kasıblar,
Pis yola düşüb onlar.
Ancaq beş nəfər gələn,
Onların işin bilən.
Həqiqi nişan alsın,
Ən qəddar quldurları.
Vurub atından salsın.
Gəzildi bütün dərə,
Baxdılar ölənlərə.
Vurulmayıb Ramazan,
Dayanmaq olmaz bir an.
Deyib Vəli qışqırdı,
Səsi sükutu yardı.
Tez üç yerə ayrılaq,
Düşmən üstə yol olaq.
Hücum edək üç yandan,
Axıtmadan çoxda qan.
Haqlayaq Ramazanı,
Buraxmaq olmaz onu.
Onu qəbrə salaq biz,
Xalq qisasın alaq biz.

1799.

* * *
XXXII.
Yol üstə bir dərədə,
Xəlvət görünməz yerdə.
Saxlayıb adamları,
Danlayaraq onları.
Ramazan deyir bərkdən,
Düşmənləri etdik şən.
Nahaq qaçdıq biz geri,
Kim bilsə bu xəbəri.
Güləcək üstümüzə,
Budur deyərəm sizə.
Qalıb burda dincələk,
Biz axşamı gözləyək.
Qaranlıqda təzədən,
Biz hücum çəkək birdən.
İndi isə dincəlin,
Bir özünüzə gəlin,
Səpələndi hər yana.
Ramazanın dəstəsi.
Dərəni aldı səsi.
Qalandı neçə tonqal,
Qalxdı bərkdən qalmaqal.
Nə hazır durdu onlar,
Nə gözətçi qoydular,
Səpələndi tüfənglər
Ətrafa sağa-sola,
Dirəndi daşa, kola,
Dörd yandan gözləmədən,
Vəli gil çıxdı birdən.
Ramazan çaşıb qaldı,
Tüfəngi ələ aldı.
Ətrafa atəş açdı,
Dərə aşağı qaçdı.
Necə tüfəng tuşlandı,
Kürəyində od yandı.
Dəydi bel üstə yerə,
Ona qəbr oldu dərə.
Quldurlar çaşıb qaldı,
Silahı yerə saldı.
Təslim olub durdular,
Patrondaşlar, silahlar.
Bir-bir tamam yığıldı,
Onlar silahsız qaldı.
Vəli çıxdı qabağa,
Boylandı sola-sağa.
Dedi bilin adamlar,
Sizin günahınız var.
Soydunuz kasıbları,
Əlsiz-ayaqsızları.
Nə üçün belə etdiniz,
Siz bu yola getdiniz.
Başlar tikilir yerə,
Bir söz söyləyir hərə.
Tarı qabağa çıxdı,
Bir-bir onlara baxdı.
Dedi axır bir vaxt siz,
Kasıb kəndli idiniz.
Kim sizi etdi məcbur,
Hanı sizdəki qurur.
Sizi məcbur edənlər,
Qorxudanlar, söyənlər.
Ramazanın dostları,
Heç sağ qalıbmı barı.
Bərkdən səslər ucaldı,
Dərəni başa aldı.
Həyatından küsənlər,
Peşəkar başkəsənlər.
Ortaya çəkilirlər,
Dala bürünüb əllər.
Vəli deyir qardaşlar,
Bunlar çox kəsib başlar.
Yüzünə vurub yara,
Nə edək biz bunlara.
Qanı, qanla yuyaq biz,
Yoxdur başqa çarəmiz.
Dəstədən çıxaraq yan,
Şamxal deyir ucadan.

1875.

* * *
XXXIII.
Vəlinin qələbəsi,
Quldurların ölməsi.
İldırım tək yayıldı,
Bəylər mat olub qaldı.
Məhşur olsada adı,
Ramazan bacarmadı.
Deyib gəzir Pristav,
Özünü üzür Pristav.
Bəylər fikrə dalıbdır,
Qorxudan saralıbdır.
Pristav deyir yenə,
Vəlinin dəstəsinə.
Çoxlu kəndli qoşulub,
Dağlar qaçaqlarla dolub.
Səməd bəy deyir hələ,
Onlar keçirtdi ələ.
Biz verək silahları,
Dahada gücləndirdik.
Əlimizlə onları,
Dəstənində yarısı,
Keçib onlara sarı.
Məğlub edə bilmərik,
İnanın biz onları.
Alı od tutub yanır,
Tez qarşında dayanır.
Deyir niyə durmusuz,
Burda boyun burmusuz.
Məndə daha yox səbir,
Sabah bizidə bir-bir.
Evimizdə qıracaq,
Sönəcək bizim ocaq.
Pristav deyir qorxma,
Keçən günlərə baxma.
İndi hazırıq daha,
Qubernatora, şaha.
Mən məktubda yazmışam,
Bütün dostlarımızı,
Köməyə çağırmışam,
Bir həftəyə çatacaq,
Qırxdan çox burda əsgər.
Bizdə qüvvə yığarıq,
Dağlara yollanarıq.
Ancaq əvvəl gərək biz,
Düşünək hər birimiz.
Çox qurbanlar vermişik,
Çox acılar yemişik.
Batıb tamam adımız,
İndi hər addımımız.
Ölcülsün qoy yüz dəfə,
Yol vermək olmaz səhfə.
Əvvəl necə demişik,
Məsləhət eyləmişik.
İnanmış nökərlərdən,
Qulluqçu mehtərlərdən.
Birini dağa göndərək,
Bizə çox olar gərək.

1931.

* * *
XXXIV.
Üzü-gözü qap-qara,
Bədəni tamam yara.
Şallaq zərbələrindən,
Yaş töküb gözlərindən.
And içir Kərəməli,
Qırılsın bəyin beli.
Məni bu günə saldı,
Ailəm başsız qaldı.
Sizə gətirdim güman,
Məni qovmayın aman.
Mən qisas almalıyam,
Günümə salmalıyam.
Məni döyən kəsləri,
Kəsilsin nəfəsləri.
Vəli deyir yaxşı qal,
Düşərgədə məskən sal.
Sınanarsan çətindən,
Aramızda sənində.
Xatirin əziz olar,
Dərdin dərdimiz olar.
Axşam Şamxal Tarını,
İnanmış dostlarını.
Tez yanına çağırır,
Deyir bu sırtıq fağır.
Bizi lap axmaq sayır,
Barmağına dolayır.
Necə olarki birdən,
Ağalardan, bəylərdən.
O, üzünü çevirsin,
Bizi deyərək gəlsin.
Burda vardı bir hiylə,
Ona dəyməyin hələ.
Ancaq gözdən qoymayın,
Onu siz dost saymayın.

1965.

* * *
XXXV.
İki həftə dolandı,
Qaranlıq bir gecədə.
Cəsus dağdan yollandı,
Xəlvət keçib yolları,
Qaçdı qalaya sarı.
Vəliyə çatdı xəbər,
Qaçıb dağdan hiyləgər.
Qışqırdı hazırlaşın,
Bəla ilə qarşılaşın.
Düşmən işlətdi hiylə,
Qurmaq üçün bizə tələ,
Bildilər sayımızı,
Gizli yollarımızı.
Güc verməli silaha,
Yox başqa əlac daha.
Ayrıldı tez on cavan,
Başçıları qocaman.
Dağları tərk etdilər,
Kəşfiyyata getdilər.
O, qalan adamları,
Böldü tamam düz yarı.
Dar dərədən xaricdə,
Dik qayalı sahildə.
Vardı qalın bir meşə,
Qalxır qayalı döşə.
Tarını qoyub başçı,
Dedi ovçular taçı.
Bu dəstəni götür sən,
Həmən yerə gedərsən.
Meşədə gizlənərsiz,
Dayanıb gözləyərsiz.
Dar dərə keçində,
Gözləyəcəyəm məndə.
İkinci dəstə ilə,
Qurarıq biz bir tələ.
Onlar gəlsə keçidə,
Dala dönməzlər birdə.
Siz hazır dayanarsız,
Tərpənməyin siqnalsız.
Beləcə gizləndilər,
O günü gözlədilər.
Göyün üzü qaraldı,
Ətraf süquta daldı.
Gecə yarı olanda,
Eşidildi dağlarda.
Asta addım səsləri,
Tövşüyən nəfəsləri.
Kəşfiyyat əvvəlcədən,
Bildirib gələnlərdən.
Yaxınlıqdakı meşədə,
Qurubdur düşərgədə.
Atları qoyub orada,
Gəlib onlar piyadə.
Sayları yüzdən çoxdur,
Pristav orda yoxdur.

2020.

* * *
XXXVI.
Kərəməli mükafat,
Alıbdır qızıl saat.
Birdə çərkəsi paltar,
Elə ağdır sanki qar.
Geyib təzə libası,
Hiyləgər, satqın tazı.
Nökərlərin gözündə,
Bir lovğalıq üzündə.
Gəzir həyət boyunca,
Özün çəkir doyunca.
Bu gün düşüb qabağa,
Çıxaracaqdır dağa.
Bəy kazak dəstəsini,
Kəsməkçün nəfəsini.
Dağdakı qaçaqların,
O, qorxmaz qoçaqların.

2036.

* * *
XXXVII.
Yeriyirlər durmadan,
Kazaklar aram-aram.
Çatırlar dar dərəyə,
O qorxulu bərəyə.
Kərəməli qabaqda,
Gözləri solda-sağda.
Öyünərək döş gərir,
Dəstəyə yol göstərir.
Hər yan zülmət dərə dar,
Gedir asta kazaklar.
Açılan tək bir güllə,
Yüksəlir pillə-pillə.
Yuxarı dağdan-dağa,
Düşmən çökür torpağa.
Gözləyirlər qarşıdan,
Çıxacaq düşmən birdən.
Dağlar lərzəyə gəlir,
Gurultular yüksəlir.
Qayadan uçub daşlar,
Çaya yuvarlanıblar.
Çaşıb qalır kazaklar,
Dərə boyu qaçırlar.
Ançaq çoxu çıxmır sağ,
Udur çoxun daş torpaq.
Kəsib yolu dərədə,
Tarının dəstəsidə.
Bəyərdən Alı, Səməd,
Birdə sarıbığ Əhməd.
Bir Yasavul, üç kazak,
Tələdən qurtararaq.
Qaçırlar meşə ilə,
Hücum qurtarır belə.

2068.

* * *
XXXVIII.
Qış keçdi gəldi bahar,
Açıldı dağda yollar.
Çoxaldı gündən-günə,
Dəstədə adam yenə.
Bütün kiçik dəstələr,
Vəli ilə birlışdilər.
Qaçaqlar başda Vəli,
Götürüb külünk, beli.
Yenə zəhmət çəkdilər,
Ev tikib, yol çəkdilər.
Ərzaq qurtaran zaman,
Bəyləri edib qurban.
Daşıyırdı varını,
Buğda, arpa, darını.
Düşmən hərdən çoşurdu,
Dağ dərəni aşırdı.
Yaşlı qoyub gözləri,
Çoxu dönmürdü geri.
Sakit bir yay gecəsi,
Topun dəhşətli səsi.
Lərzə saldı dağlara,
Toplar vermədən ara.
Vururdu düşərgəyə,
Yanır ev, yanır pəyə.
Qırıldı çoxlu adam,
Su yerinə axdı qan.
Qaçaraq sağ qalanlar,
Qaya alta doldular.
Dahada bəd bir xəbər,
Qaçaqlar gətirdilər.
Dərədən keçdilər,
Aradan götürüblər.
Qalxır yüzlərlə əsgər,
Dərə ilə tökür tər.
Vəli çağırdı Tarı,
Sözləri qaldı yarı.
Şamxal qaçaraq gəldi,
Tarı ölübdür dedi.
Mərmi dəyib evinə,
Kor qaldıq necə günə.
Saxlayıb göz yaşını,
Vəli tutdu başını.
Dedi Şamxal indi sən,
Gizli yola gedərsən.
On nəfər adam ilə,
Güc verin külünk, belə.
Gizli yolu təmizlə,
Arvad, uşaqlar ilə.
Tərk edin düşərgəni,
Bizdə burda düşməni.
Öz yolundan saxlayaq,
Yollarını bağlayaq.

2120.

* * *
XXXIX.
Günəş qalxıb yuxarı,
Gündüz olubdur yarı.
Tüfənglər susmur hələ,
Gecədən onlar belə.
Açılıbdır durmadan,
Axıdılıb yüzlərlə qan.
Boz qayanın üstündə,
Güləllərin izi var.
Hər insan həyatına,
Bir insanın gözü var.
Budur yeni dəstələr,
Köməyə tələsirlər.
Çətinləşdi işimiz,
Qalmışıq qırxbeşimiz.
Vəli düşünür belə,
Hələ bu an bir güllə.
Sancılır sağ çiyinə,
Qaranlıq gözlərinə.
Qara bir pərdə çəkir,
O, dizi üstə çökür.
Son gücünü toplayır,
Belini daşa dolayır.
Qışqırır o ucadan,
Sürünürlər hər yandan.
Yanına yoldaşları,
Sipər edib daşları.
Geriyə çəkilirlər,
Düşərgəyə gəlirlər.
Kədər qonur gözlərə,
Vəlini qoyub yerə.
Gözləyirlər sözünü,
O toxtayıb özünü.
Ağrıdan üzün gərir,
Tez tapşırıqlar verir.
Qaralan kimi hava,
Qurtarır dağda dava.
Bildirmədən sakitcə,
Çəkilir bircə-bircə.
Doldurlar düşərgəyə,
Güclü dinamitlərə.
Lağıma od vurulur,
Daş-torpaq yerə dolur.

2162.

* * *
XXXX.
Topların nərəsi ilə,
Güllələrin səsi ilə.
Yenə açıldı səhər,
Hücum etdi əsgərlər.
Ala-toran səhərdə,
Kol-kosu əsgərlərdə.
Adam bilib atırdı,
Gah gedib, gah yatırdı.
Bir az belə getdilər,
Yolu yarı etdilər.
Hava tamam ağardı,
Ağaclardı, kollardı.
Gördülər vurduqları,
Qalxdılar yola sarı.
Lağımı tez tapdılar,
Girib çox axtardılar.
Gördülər yol tutulub,
Daşlar lağıma dolub.
Daşlar daşımışdı çölə,
Axşama kimi belə.
İşləyib tər tökdülər,
Təzə lağım çəkdilər.
Lağım hazır olanda,
Qaralmışdı dağlarda.
Düşərgəni gəzdilər,
Yanıb kül olmuş evlər.
Hələ tüstü verirdi,
Odunlar gözərirdi.
Çox axtardılar onlar,
Heç bir iz tapmadılar.
Gizli yol bağlanmışdır,
Daşlarna qalanmışdır.
Barıtın gücü ilə,
Onsuz bu yolda hələ.
Dolmuşdu daşlar ilə,
Vəli aldatdı belə.

2198.

* * *
XXXXI.
Gün gecib günortadan,
Buxar qalxır dağlaran.
Güneylərdə yoxdur qar,
Gəlib dağlara bahar.
Yaşıl don geyib meşə,
Boynu buruq bənövşə.
Torpaqdan qaldırıb baş,
Dircənir yavaş-yavaş
İlin bu xoş çağında,
Güclü seldə, axında.
Dəstə bir çayı keçir,
Dəstə dayaz yer seçir.
Əmrlər verir Şamxal,
Salmaq olmaz qalmaqal.
Söyləyir qadınlara,
Kömək edir onlara.
Vəli xərəkdə xəstə,
Boylanır asta-asta.
Sahil sıldırım qaya,
Baxır gur sulu çaya.
Deyir tələsin bir az,
Burda keçikmək olmaz.
Dağlarda yağır yağış,
Birdə axır köçür qış
Güclü sel gələr indi,
Bu çay qəzəbdir, kindi.
Dəstə girir meşəyə,
Tüstü ucalır göyə.
Tonqallarda od yanır,
Dəstə burda dayanır.
Vəli deyir dincəlin,
Yeyin qüvvətə gəlin.
Acılsın qoy qolumuz,
Uzaqdadır yolumuz.

2232.

* * *
XXXXII.
O ili neçə ayda,
Yayda, yazda, payızda.
Axdardılar onları,
Neçə dəfə yolları.
Bağladılar, durdular,
Neçə tələ qurdular.
Vəli çox ayıq idi,
Qazanda sayıq idi.
Hiyləyə qarşı hiylə,
Tələyə qarşı tələ.
İşləndirdi keçirdi,
Düşmənləri biçirdi.
Saralmışdı meşələr,
Çətinləşmişdi işlər.
Ocağın qırağında,
Şamxal onun sağında.
Oturub Vəli məğrur,
Baxışında bir qurur.
Seyr eyləyir dağları,
Qış gec gələydi barı.
Şamxal danışır, birdən,
Yağışda yağır hərdən.
Çılpaqlaşır ağaclar,
Yaxındadır şaxta, qar.
Soyuq qıracaq bizi,
Birdəki izimizi.
Düşmən çox tez tapacaq,
Qışdan çətin çıxaq sağ.
Ruhdan düşmə sən belə,
Qabağda vaxt var hələ.
Deyir astadan Vəli,
Çibinə gedir əli.
Çıxardır kisəsini,
Dərərək nəfəsini.
Qəlyanını doldurur,
Çaxmaq daşını vurur.
Bu zaman iki yoldaş,
Üstü tamam palçıq yaş.
Qaçır dəstəyə sarı,
Yıxıblar artıq qarı.
Peterburuq fəhlələri,
Qoy var olsun əlləri.
Gəlib bizə bir yoldaş,
Şəhərdən gəlir bir baş.
O gətirib xəbəri,
Göndərib böyükləri.
Başında ağ furaşka,
Altındakı at çaşqa.
Uca boylu bir cavan,
Atından endi bu an.
Dəstəyə sarı gəldi,
Vəli yerdən dikəndi.

2284.

* * *
XXXXIII.
1. Qayıtdı həmən cavan,
2. Cavanın dedikləri.
3. Dediyi xoş xəbəri,
4. Çatdı xoş sözləri.
5. Səhər açılan kimi,
6. Gətirdiyi xoş xəbər.
7. Cavan söyləyən sözlər.
8. Valeh etdi hər kəsi.
9. Hər bir sözü cümləsi,
10. Partiya Lenin adı.
11. Dedi təzə dünyada,
12. Bərabərik, azadıq…
2296.
Son.
1974-1976. Bakı.

Müəllif: Vaqif NƏCƏFZADƏ

VAQİF NƏCƏFZADƏNİN YAZILARI


ZAUR USTACIN YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

RAFİQ YUSİFOĞLU – QƏM KARVANI

RAFİQ YUSİFOĞLU – ŞAİR.

QƏM KARVANI
(Poema)
Mənəm ki, qafiləsalari karivani-qəməm…
Məhəmməd Füzuli

Sevən gözlərimə verib Tanrı su,
Indi dərk edirəm məhəbbətini.
Ey böyük Füzuli – sənət Tanrısı,
Bizdən əsirgəmə səxavətini.
* * *
Özüm də bilmirəm, axı nə sirdir,
İncə kəlamının dadı azalmır.
Bir şair ürəyi neçə əsrdir
Yanır için-için, odu azalmır.
* * *
Baxıb kainata məhəbbət ilə
Həsrət işığında hey köks ötürdün.
Sən ulu eşqinin əzəmətiylə
Məcnunun eşqinə yuxu gətirdin.
* * *
Közərdi qəlbində söz için-için,
Keçib əsrləri, bizi yandırdı.
Hicranın zülməti sevənlər üçün
Qaranlıq dünyanı işıqlandırdı.
* * *
Məndən sevgilimin üzü dönəndə
Sənin dilin ilə danışdırmışam.
Bəzən ürəyimin odu sönəndə,
Şeirinin oduna alışdırmışam.
* * *
Mən sənə biganə qala bilmərəm,
Hər sözün önündə başımı əydim.
Sənin tək sənətkar ola bilmərəm,
Barı sənin kimi sevə biləydim…
* * * * * * * * *
–Yarəb, bir ilahi məhəbbət ilə
Səni dərk etməyə çalışıram mən.
Ürəyim eşq ilə gəlsə də dilə,
Sənin rizan ilə danışıram mən.
* * *
İzn ver qanımda haqq nuru axsın,
Dözərəm, olsa da yarım hikkəli.
Qoy sevgi ruhumu odlara yaxsın,
Sənin dərgahına təmiz, pak gəlim…
* * *
Fələklər alışır hər gün ahımdan,
Sevgi qanadında göylərə uçum.
Əfv et Füzulini, keç günahımdan,
İlahi, sevməkdir mənim də suçum…
* * *
Qəlbimdə közərir gizli bir inam,
Eh, sənsiz bir günü axı neylərəm?!
Yoxdur bu dünyadan ayrı təmənnam,
Yarımdan yarımı tələb eylərəm.
* * *
Aşiq göz yaşını necə saxlayar? –
Dolaram, yadıma, yar, sən düşəndə.
Adətdir, həmişə zar-zar ağlayar
Qəribin yadına vətən düşəndə.
* * *
Bir ürək sinədə batıbsa yasa,
Etdiyin cəfalar məgər azdımı?
Sinəmdə min tənə oxu olmasa,
Ürək tənhalıqdan darıxmazdımı?
* * *
Bəs sənə vəfasız necə deyim mən,
Hicrində çəkdiyim səfa deyilmi?
Məndən ki cəfanı əsirgəmirsən,
Elə bu özü də vəfa deyilmi?!
* * *
Bəxt ulduzu sandım qara gözünü,
Onları üstümdən iraq eyləmə!
Əzizim, amandır, parlaq üzünü
Əğyar məclisinə çıraq eyləmə!
* * *
Sənin qəmzə oxun məni yaralar,
Ancaq ki, ölmərəm, yönüm bəridir.
Bağrımın başında olan yaralar
Cününluq dağının qönçələridir.
* * *
Bəzən kövrəlirəm, ürək daş deyil,
İndi varlığıma hopan alovdur.
Gözümdən tökülən qanlı yaş deyil,
Sevən ürəyimdən qopan alovdur.
* * *
El-aləm danışır mənim sözümü,
Indi ağıl qoyur hər yetən mənə.
Eh, eşqə salmışam özüm-özümü,
Heç düşmən etməzdi etdim mən mənə.
* * *
O qara gözlərin önündə dur ki,
Ürəyin sirrini aça, söyləyə.
Hamı vüsal istər, aşiq odur ki,
Hicran bəlasını tələb eyləyə.
* * *
Peyman bağlamışdıq ikilikdə biz,
O məndən cəfanı kəm eyləyərmi?
Qafil, nə çaşmısan, axı səbəbsiz
Göz yaşı yanağı nəm eyləyərmi?!
* * *
Dünyanın işığı gözümün deyil,
Görmürsən nə qədər onlar itidir?
Məndəki nəfəs də özümün deyil,
Bir gözəl pərinin əmanətidir.
* * *
Səbrə nöqtə qoydu qara xalıyla,
Dərmanım tapılmaz, elə xəstəyəm.
Sağaltdı hamını öz vüsalıyla,
Hicran bəlasıyla hələ xəstəyəm…
* * *
Qırılmış bir çiçək çətin ki, bitə,
Onu öz əlimlə dərdim, ay təbib!
Özünü nahaqdan salma zəhmətə,
Sən bilən dərd deyil dərdim, ay təbib!
* * *
Mənimçün pərişan olduğun yetər,
Həkim, xoşdur mənə yar yolunda qəm.
Aşiqin dərdinə dərman etsələr,
Onun xəstəliyi artar dəmbədəm.
* * *
Yanıqlı naləmə qulaq tut mənim,
Dərdimi deməyə eh mən acizəm.
Seyr et göz yaşımı, ey bulud, mənim,
Elə düşünmə ki, səndən acizəm.
* * *
Yar bizi yad edib, nə danış, nə din,
O gələn yolları öpüm sevinclə.
Odlu göz yaşımı mən öz sərvimin
Ayağı altına səpim sevinclə.
* * *
Ahımdan fələklər titrəyir zağ-zağ,
Çətin ki, bu yoldan dönə, – deyirlər.
Çoxdur eşq oduna tutulan, ancaq
Leyli sənə, Məcnun mənə deyirlər.
* * *
Dərdim yüz dərmandan artıqdır, təbib,
Cünunluq yolundan məni əyləmə.
Yar vuran yaraya dərman eyləyib,
Məni şirin zövqdən məhrum eyləmə.
* * *
Incə əllərində gül tək solaydım,
Bu xəzan mənimçün bahar, yaz olar.
Min canım olaydı, qurban olaydım
Sənə miniylə də, bir can az olar.
* * *
Gəl hər şəffaf suyu bulaq bilmə sən,
Axan gözlərimin qaynar yaşıdır.
Nahaq gizləyirsən üzünü məndən,
Gözlər gözəlliyin məhək daşıdır.
* * *
Acı sözlərin də mənə bal dadır,
Odur dərdlərimin dəvası, gözəl.
Sənin o pərişan saçlarındadır
Könlümün quşunun yuvası, gözəl.
* * *
Yaxır ürəyimi həsrət, intizar,
Vüsalın gözümdən süzülür dən-dən.
Yəqin ki, yaqut tək qiymətim artar
Bağrımın qanına boyandıqca mən.
* * *
Məni əridibdir hicran ələmi,
Nahaqdan danlama, gülüm, özünü.
Ahımın tüstüsü tutar aləmi,
Bircə yol görməsəm parlaq üzünü.
* * *
Gözündən könlümə işıq axanda,
Dilim topuq çalır, dəyişir halım.
Bağrım parçalanır sən hər baxanda,
Gündə bir ciyəri de, hardan alım?!
* * *
Gözlərim səninçün qanlı yaş tökər,
Mənə rəhmi gələr dilsiz daşın da.
Məcnunda olsaydı fəğanım əgər,
Yuva qurardımı quşlar başında?!
* * *
Mən sevda yolunda təkcəyəm, təkcə,
Mənimçün qəm deyil yardan gələn qəm.
Gözəllər cəfanı çox eylədikcə,
Eşqin də ləzzəti artır dəmbədəm.
* * *
Səba bu dərdimi yayıb aləmə,
Deyib ki, verirəm eşq yolunda can.
Eşq rüsvalığı ayıbdır demə,
Ay zahid, rüsvayi-aləm olarsan!
* * *
Eşqsiz o səda olmazdı neydə,
Gör necə yandırır? – Bir dəm tut qulaq!
Ahımdan ulduzlar alışar göydə,
Muradımın şəmi alışmaz ancaq.
* * *
Vurğunu olduğum o nazikbədən
Məni öz ardınca dartır günbəgün.
Bidərd tədbirini eşitdiyimdən
Ürəkdə dərdim də artır günbəgün.
* * *
Naləmlə hamını oyadıram mən,
Heç kəs möhkəm yatmır sən yatan kimi.
Hər an vüsalına can atıram mən,
Qərib vətəninə can atan kimi.
* * *
O ətirli saçlar dağılıb yenə,
Mişki-Çin də verməz onun buyini.
Ağlım söz kəsəndən vətəndir mənə,
Necə tərk eyləyim yarın kuyini?
* * *
Qəlbimə vurduğun yara göynədər,
Ona öz əlimlə mən duz səpmişəm.
Hicrində göydəki ulduzlar qədər
Gözümdən torpağa ulduz səpmişəm.
* * *
Sözümü üzbəüz deyərdim sənə,
Yadıma yenə də o günlər düşüb.
Sənin tellərini açdıqca şanə,
Mənim can telimə düyünlər düşüb.
* * *
Vəfasız dövrandır verir əziyyət,
Cünunlarda görmə günahı, səhra!
Sən suya həsrətsən, mən yara həsrət,
Sən ey sevənlərin pənahı səhra!
* * *
Sözümü pas tutmaz, ötsə də min il,
Ilahi, nə qədər odlanım, yanım?
Məndə can qoymayıb bu şeyda könül,
Verim bir gözələ, qurtarsın canım!
* * *
Axır ki, sözümə baxmadı fələk,
Vuruldu bir təzə güli-rənayə.
Məni iynə kimi incəldib fələk,
Saldı iplik kimi uzun sevdayə…
* * *
Ahımla, naləmlə könül dağladım,
Dərdlər pərvanə tək doldu qoynuma.
Bir sənəm zülfünə könül bağladım,
Cünunluq zənciri keçdi boynuma.
* * *
Hicranı ömrümü etsə də yarı,
Kimsəyə uymadım, – sədaqəti gör!
Qiyamət günündə görməsəm yarı,
Saqi, sən özün gəl qiyaməti gör!
* * *
Meh əsdi, titrədi könlümün simi,
Meyvəsiz budağa bar gəldi bəlkə?
Sübhə saxlayıbdır hicran qətlimi,
Səhər açılınca yar gəldi bəlkə?!
* * *
Xəyala dalmışam, nədir əlacım? –
Tamarzı qalmışam vüsal dadına.
Qəlbimin dərdini de, kimə açım? –
Mən tək yanan varmı hicran oduna?!
* * *
Qəlbim istəyir ki, nur salıb ay tək
Sənin keşiyində gecə dayansın.
Sərv qamətini görübsə külək,
Gülüstan içində necə dayansın?!
* * *
O necə sevgidi yandırıb-yaxmaz?!-
Sevənlər imanı, dini neyləyər?!
Qaşlarını görən hilalə baxmaz,
Ay üzünü görən günü neyləyər?!
* * *
Qolları qandallı bir çıraq susur,
Gözəlim, baxmırmı sözünə zülfün?!
Üzümə açıqkən sevda qapısı,
Niyə qıfıl vurub üzünə zülfün?!
* * *
Boynuma salsa da, hicran qolunu,
Bənzətmə bir quru xəyala məni.
Tərk edə bilmərəm sevda yolunu,
Bu yol yetiribdir kamala məni.
* * *
Alovlar püskürən qəlbimin başı
Buxar etməsəydi gözümdə nəmi, –
Göz açıb yümunca, gözümün yaşı
Bir anda tutardı bütün aləmi.
* * *
Dərdimi duyana dərd oldu dünya,
Eşqimə bir nəfər gülən qalmadı.
Gözümün yaşında qərq oldu dünya,
Gözümün yaşını silən qalmadı.
* * *
Sən gəldin ömrümə ilk bahar kimi,
Sərdim ürəyimi yaz yağışına.
Qaşlarım yelkənsiz qayıqlar kimi
Az qalır qərq ola gözüm yaşına.
* * *
Şehmidir bərq vurur gül yanağında? –
Sevincdən kövrələr, bəbəyin dolar.
Tökmə göz yaşını vüsal çağında,
Hicran günlərində gərəyin olar.
* * *
Danışa bilmirəm, od tutub dilim,
Göz yaşım sevdalı dənizdir mənə.
Onu bəxş eləyib mənə sevgilim,
Dərdim ürəyimdən əzizdir mənə.
* * *
Qəlbimi isidən söz nuru olur,
Ürək arzulayır bar dodağından.
Qasid gətirdiyi söz quru olur,
Qoy onlar süzülsün yar dodağından.
* * *
Yarpağa dönübdür titrəyən əlim,
Eşqin havasıyla gör əsir necə?
Yar deyib yanına səhərlər gəlim,
Bilmirmi mənimçün yox gündüz, gecə?!
* * *
Zülfünü yığ yana, üzünü görüm,
Isitsin qəlbimi bir qaynar nəfəs.
Yarımın yanında olsaydı yerim,
Kafərəm, cənnətə eyləsəm həvəs.
* * *
Eşqimlə həyatım qərq olub zərə,
Bura hər sevənin güzarı düşməz.
Pəncərən önündə durduğum yerə
Min il cənnət quşu uçsa, yetişməz.
* * *
Yanımdan bir xəfif külək keçibdir,
Ürəyim – titrəyən payız nanəsi.
Gözlərin könlümü vətən seçibdir,
Şükür ki, nurlanıb qəm viranəsi.
* * *
Nasehin dediyi sözə uymayın,
Sevənlər qoy mənim sirdaşım olsun.
Məzarım üstünə heç nə qoymayın,
Yarımın kölgəsi baş daşım olsun.
* * *
Məni laləüzlüm öldürdü, dağlar!
Çətin ki, mələklər dadıma yetə!
Ey bulud, sən mənim üstümdə ağla,
Bəlkə kəfənimdə lalələr bitə!
* * *
Vuruldum, hörmətim aşağı düşdü,
Qismət özgələrin, ad mənim oldu.
Üzümə həsrətin işığı düşdü,
Hər gözəl canıma bir qənim oldu.
* * *
Gözündə şeh gülən körpə bənövşə,
Təşnə olduğumu hardan bilirsən?
Göylərdə mələklər, yerlərdə bəşər
Ağlayır halıma, – sənsə gülürsən.
* * *
Rəhmdil görmədim gözəl qızları,
Gül xarsız, gözəllər cəfasız deyil.
Ay ürək, incimə, vəfasızların
Yaxşı ki, həsrəti vəfasız deyil.
* * *
Ah çəkdin, ürəyim yarpağa döndü,
Demə bu xəzəlin yiyəsi yoxmuş.
Kölgənin xətrinə torpağa döndüm,
Büllur qamətinin kölgəsi yoxmuş…
* * *
Zənginə dönmüşəm səni sevəndən,
Dövlətim göz yaşı, varım göz yaşı.
Yolunun üstündə ucalmışam mən,
Bir eşq ağacıyam, barım – göz yaşı.
* * *
Sənin təbəssümün nur oldu qanda,
Qəlbimə yenilməz qüdrət gətirdi.
Qiyməti yox imiş eşqin cahanda,
Göz yaşım ona da şöhrət gətirdi…
* * *
Sevgilin yoldadır, daha nə dərdin?!
Ağlama, taleyin üzünə gülsə.
Vüsal müjdəsinə canını verdin,
Bəs nə verəcəksən yar özü gəlsə?!
* * *
Yadıma dağların maralı düşdü,
O, mənim ömrümün sultanı oldu.
Güzarım yarımdan aralı düşdü,
Məzarım ayrılıq zindanı oldu.
* * *
Meyvə arzuladı divanə ürək,
Təbəssümün kimi nübar görmədim.
Dolandım bağları axar sular tək,
Sərv qamətin tək çinar görmədim.
* * *
Ayağın incisə, sinəm üstə gəz,
Tapdala bir xəzan yarpağı kimi.
Mənə elə gəlir, pak ola bilməz
Cənnət ayağının torpağı kimi.
* * *
Ürəyim tab etməz həyəcanına,
Qıymaram kədərdən yarım mat ola.
Tez-tez getmirəm ki, onun yanına,
Qorxuram itləri narahat ola.
* * *
Cananın əliylə can alınıbdır,
Deşib ürəyimi müjgan şeşpəri.
Kirpiyi oxuyla fəth olunubdur
Eşqin səltənəti, eşqin kişvəri.
* * *
Qəlbimi çəkibdir dara gözlərin,
Bərq vurub məhəbbət kəhkəşanında.
Göz qırpıb, bu üzü qara gözlərim,
Məni xəcil edib sənin yanında.
* * *
Qəlbimi dünyada kədər yaşatdı,
Mələklər eşqinə göz yaşı tökdüm.
Gözəllər o qədər mənə daş atdı,
Yığıb özüm üçün qəmxanə tikdim.
* * *
Sevən ürəyimdə şimşəklər çaxıb,
Adını çağırsam, dilim alışar.
Sönmüş ocağımın yerinə baxıb,
Nəsihət eləmə, külüm alışar!
* * *
Nasehin sözünü yaxşı bilirəm,
Aləmi üstümə güldürür mənim.
Əgər mey içməsəm, dərddən ölürəm,
Içəndə nəsihət öldürür məni.
* * *
Qısqanclıq odunda alışdı ürək,
Gördüm göz izi var solğun üzündə.
Dadıma çatmasa badə qayıq tək,
Çoxdan qərq olmuşdum qəm dənizində.
* * *
Sevgili yardamı çevrilib yada?!
Kim açar qapımı küləkdən özgə?!
Əlimdən iş gəlməz qoca dünyada
Nazlı sənəmləri sevməkdən özgə…
* * *
Əgər duya bilsən, gün tək sadəyəm,
Nəsihət eləmə hər səhər mənə.
Özünü öldürmə, tiryəkzadəyəm,
Təsir edə bilmir hər zəhər mənə.
* * *
Çiçək aramışam gəzib gülşəndə,
Sevgini başıma bir tac almışam.
Hər gözəl xalına gözüm düşəndə,
Elə bil dünyadan xərac almışam…
* * *
Eşq Qaf dağının əyib belini,
Vədəsiz qocalıq haqlayıb bizi.
Şükür, tuta bildik canan əlini,
Məhəbbət şövqlü saxlayıb bizi.
* * *
Bəsdir, sərv kimi ucaldın göyə,
Əyil, başın dəyər, doğrudur sözüm.
Dünya qapısından çıxırıq deyə,
Fələk qəddimizi əyibdir bizim…
* * * * * * * * *
Dözümün rəqibi qorxuya salıb,
Əzmin ürəyinə bir düyün çəkib.
Gözlərin gül üzü görüb zövq alıb,
Cövrünü yaralı ürəyin çəkib.
* * *
Nəfəsin çiçəkli bahar kimidir,
Dünya gülşəninə həsrətlə baxır.
Sənin hər bir misran damar kimidir,
Ürəyinin qanı onlarda axır…
* * *
Sözünün mənası necə dərindir,
Ruhundur onlara dərinlik verən.
Deyirəm, bəlkə də şeirlərindir
Bağdad xurmasına şirinlik verən…
* * *
Xəzan ömrümüzdə ilk bahar oldun,
Nasehin sözünü dinləmərik biz.
Qəm çəkmək işində bizə yar oldun,
Nə qədər dərd olsa, inləmərik biz.
* * *
Babam, yetməsən də nazlı yara sən,
Sevən ürəklərə nur ələmisən.
Qoşun çəkməsən də bir diyara sən,
Dünyanı sözünlə fəth eləmisən…
* * *
Sağ ol, bəxtiyaram şeirin, sözünlə,
Hər misran qəlbimi nura bələdi.
Tale gözəlləri sənin gözünlə
Görməyi mənə də qismət elədi…
1972 – 1994
Müəllif: Rafiq YUSİFOĞLU 

RAFİQ YUSİFOĞLUNUN YAZILARI

RAFİQ YUSİFOĞLU HAQQINDA


MÜSABİQƏ ELAN OLUNDU 

“SÖZÜN AĞ RƏNGİ” LAYİHƏSİ

ŞAHMAR ƏKBƏRZADƏNİN YAZILARI

İlkin mənbə: Karabakhmedia.az– :`Sizin yerinizə utanıram mən` – Şahmar Əkbərzadənin şeirləri

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Hikmət Məlikzadə – Şair arvadı

HİKMƏT MƏLİKZADƏNİN YAZILARI


Şair arvadı
(poema)
Proloq
Eh, Allah,
adamı onda bədbəxt edir ki,
Kasıb yaradır.
…Kasıbın baxışları da,
Arzuları da qaradır.
Kasıbın salamı
yetim kimi boynubükük,
süfrəsi ürəyi kimi təmiz…
Həyat ağrı-acıları
sancağa keçirər, taxar ona.
Əyni təzə paltar görməz,
Balaları xoş gün.
Hamı yuxarıdan aşağı baxar ona.
Çoxu kasıbı təndir sanar,
Çörək yapmaz.
Kasıb bir gün tapar,
On gün tapmaz.
Onun ömür səhrasında
Quyu qazar toxluq.
Başına qaxınc olar yoxluq.
Aclıq cihada qalxanda
Kasıbın itdən fərqi olmaz;
Nə arvad hörmət qoyar, nə uşaq…
Kasıb heç kimdən hörmət gözləməz.
Bəlkə də bu qəddar həyatdan,
Ömrü boyu küsdüyü Tanrıdan
qurtulmaq üçün
başını kəndirə sürtməsi
ən axmaq çaradır…
Heç olmasa bilər
ömrü yetdi sona…
Bunu da günahdır deyə
çox görürlər ona.
Kasıbla varlı arasında fərqə bax:
Biri pul tapmır,
Biri pulunu qoymağa yer…
İndi gəl, uşaq qarşısında
Kasıb görkəmlə
aclıqdan imtahan ver…
…Eh, Allah,
adamı onda bədbəxt edir ki,
Kasıb yaradır.
Kasıbın uşaq yanında da,
Allah yanında da üzü qaradır…
***
Atı yüyrək olsa, çəpər tanımaz,
Adamın başına çıxar kasıblıq.
Arvadın, uşağın yanında boğar,
Kişini divara sıxar kasıblıq.
Nə qədər qadını dul edər, bitməz,
Birin digərinə qul edər, bitməz.
Qızıl zər-zibanı çul edər, bitməz,
Ömrü dürməc kimi tıxar kasıblıq.
Ömrün çöllərini yala qoyarsan…
Özünü kölgəndən dala qoyarsan…
Haqqın kandarına çala qoyarsan,
Özünü oraya yıxar kasıblıq.
***
Tanrı ənamıdı, ya nədi, bilmir;
Həqiqi şairlər kasıb ölürlər.
Demə vaxt tapmırlar dua etməyə,
Əcəli qələmdən asıb ölürlər.
Şeytan at minəndə söz şahə qalxmır,
Adamın gözünə kaha görünür…
Əzrayıl əl etsə, cır-cındır geymə,
Dərd təzə libasda baha görünür.
…Sanır Həvva deyil yuxusundakı,
Sonra ürkək-ürkək qadına baxır.
Hərdən, mənə elə gəlir, şairlər ölmür,
Şairlər ölümün dadına baxır.
***
Kasıblıq sərt divardı,
Suvağın tökmək olmur.
Nə etsən, bir daşını
Dağıtmaq, sökmək olmur.
Barı kal olar elə,
Qabığın deşməsən də.
Tüstüsü göz çıxardar,
Ocağın eşməsən də.
Mən onu kürəyimə
Çatmışam şələ kimi.
O da mənim qarşımda
Dayanıb tələ kimi.
***
Həyat qəm daddırır, arzular cəfa,
Kasıbın içində daş doğrayırlar…
Bir kötük olasan kasıb olunca,
Üstündə, bilərsən, baş doğrayırlar.
Şairin əzabı Sizif əzabı, –
Əcəl tərs gələndə, qarmağa baxar.
Günaha tutarlar kasıbdı deyə,
Hamı sərt tuşlanan barmağa baxar…
O, belə yaşamaq istəməz əsla,
…Canına dirəyir söz, arvadı da…
Bilməz, qınadığı kimin kimidir…
Onu adam saymaz öz arvadı da.
Evə nifaq salar «can» dediyi də,
İşığa ağ tutar, ayından «kəsər»…
O, pulsuz döndükcə ruhu qocalar,
Arvad yavaş-yavaş payından kəsər.
Şair gün qaraldar, işıq söndürər,
Ruhu ağrı çəkər şamın altında.
Tez-tez göz dikilən torpaq olasan,
Kasıb olmayasan damın altında.
***
O da bir adamdı, kasıbdı fəqət,
Şairdi, neyləsin, – Allah yazığı.
Söz onun ağası, o, sözün qulu,
Həyası lüt qoyub vallah, yazığı.
Dərd onun qoynunda tumurçuq açar,
Dərdin ya daxması, ya damıdı o.
Dünyanın ən varlı adamı ikən,
Dünyanın ən kasıb adamıdı o…
Bəlkə də peşmandı evlənməyinə,
Ürəyin qopardır fikir, yazığın.
Arvad cin donunda nəfəsin kəsir,
Evini uçurdur, tikir yazığın.
Həyat sağa dartır, arzular sola,
Böyük ailənin yükün çəkir o.
Vaxt onun gözündə edam kötüyü,
Hər gecə əcəlin tükün çəkir o…
Kölgəsi böyümür neçə illərdi,
Kədəri boyundan yuxarı çıxır.
Qələmi külüngə çevirib qazır,
O, əppək axtarır, suxarı çıxır…
***
Başının yuxarı qalxan günü yox…
Günahı əyninə geyinir arvad.
Elə ki, əlinə qələm götürür,
Qoca qarı kimi deyinir arvad:
– Yenə də çəkilib otağa, yazır,
Ta bilmir uşaqlar yemək istəyir.
Bəlkə də bununla biz yazıqlara, –
«Acından qırılın…» – demək istəyir.
Onun doğmaları qələm, kağızdı,
Biz çətin düşərik yadına onun.
Nə məni düşünür, nə uşaqları,
Bir gün gedəcəyik badına onun.
Ah, nələr çəkirmiş şair arvadı!
Bir deyən olmadı lüt olur şair.
Kimsə ətəyində namaz qılmaz ki,
Üst-başı qaralmış büt olur şair…
Nəyini bəyəndim mən bu yoxsulun?
Bu bədbəxt söz yeyir, söz udur ancaq.
Üzünə baxırsan, bir çimdik qan yox,
Köhnə ocaq kimi köz udur ancaq.
Atam da, anam da kor imiş sanki,
Nədən görmədilər lütdü bu gədə?!
Saçımı dən sıxır, üzümü qırış,
Ömrümü-günümü ütdü bu gədə.
Eh, bu da özünə adamam deyir,
Bilmir, qayğıları ləpəyə dönüb…
Bir gün çörək tapır, on beş gün tapmır,
Borcu da gün düşməz təpəyə dönüb.
Mənə nə düşmüşdü bu yaşda sevim?
Üzüm yox, fələyin toruna söyüm…
Onu babam saldı içimə qəmtək,
Mən indi babamın goruna söyüm?
…Beləcə, özünü yeyir, qurtarır,
Bircə gün yorulub, bəs etmir qadın.
…Gecdir, inadını tulla bayıra,
Ayrılıq gələndə, səs etmir, qadın.
***
Başı nə çəkirsə, həyadan çəkir,
Həyat, harda tutdu, sınayır onu.
O, zülmün altında yol tapa bilmir,
Qonşu hər görəndə, qınayır onu:
– Təkcə sən deyilsən zülmə can verən,
Dərdin qarşısında özünü bərk tut.
Nə vaxt ki, qələmə sarıldın, demək
Allah səninlədir, sözünü bərk tut.
Ömür bir adadı, adamlar qayıq,
Sən gəl, həyat adlı limana düz get.
Tək-tək adam ölür acından, oğul,
Sən şair adamsan, imana düz get.
– Zaman ayaqqabı içidir sanki,
Günlər neçə küncdə iylənir, xala.
Mən dərdin ipindən dartıram, atım,
O da acığıma piylənir, xala.
– Qiymətli adamsan, nədən bu qədər
Gözünün içinə qəm çökdürmüsən?
Niyə axır vaxtlar fikirlərinə
Həsrət calamısan, nəm çökdürmüsən?
– Məni evdəkilər anlamır, neynim?
Qonşuda zər-ziba, filan görüblər…
Kasıbam, üzümə elə baxırlar,
Sanki künc-bucaqda ilan görüblər.
***
O adam yerinə qoyulmur evdə,
Ona it deyirlər, adını deyir…
Üzünün, gözünün qırışı artır,
Qonşu soruşanda, qadını deyir:
– İnsanlıq nə verir adama, söylə?
Kasıbçın fərqi yox, tox olsun təki.
Mərifət, qanacaq faydasız şeydi,
Adamın dövləti çox olsun təki.
Əlin, ayaqların yarpaqtək əsər,
Qarnın da cibintək boşdusa əgər.
Dərd kasıb adama tez yaxınlaşar,
Ömrün qayğıları coşdusa əgər.
– Nahaq daş atırsan Allaha, nahaq,
Haqqın yox ərinə qara yaxasan.
Əllərin şeytanın tükünə dəyib,
Özün də bilmirsən hara yaxasan.
Allahdan böyükdür insan dediyin?!
Sənin alın yazın budur, əzizim.
Həyat qabıq atmış ilan kimidir,
Hərdən günahını udur, əzizim.
Ərin tənbəl deyil, zəmanə pisdir,
Neyləsin, bu yazıq söz adamıdır.
– Söz qarın doyurmur, sözdən fayda yox…
– Şair də Allahın öz adamıdır.
Görmürsən Nəsimi yaşayır hələ,
Hanı o dünyanın tuz adamları?
– Sən mənim yerimə olsaydın əgər,
Yaxşı tanıyardın buz adamları…
– Eh, doğru deyiblər, ac baxışlarla,
Uşağa öyüdü tərs verər qadın.
Başının örtüyün papaq eləyər,
Yüz şeytan yığıla, dərs verər qadın.
Səndən baş açmıram doğrusu, qızım,
Adam ac olanda danmaz Allahı.
– Uşağın yanında pərt olan ana
Heç vaxt güvənc yeri sanmaz Allahı.
– Az danış, ağzından qan iyi gəlir,
Qorxmursan dağılar evin, a yazıq?!
Şair arvadısan, Tanrı adamı,
Sən şadlan, a yazıq, sevin, a yazıq.
Şair söz quludur, söz fəhləsidir,
Qəm onu divara sıxmamalıdır.
Çörəyi qələmdən çıxanın, məncə
Canı dərd əlində çıxmamalıdır.
***
Doğrudan da kişinin
Kasıb ölməsi dərddi.
Özünü fikirlərdən
Asıb ölməsi dərddi.
Şair də bir cür kasıb,
Bir cür baxt yiyəsidir.
Şair nə şahlar şahı,
Nə də taxt yiyəsidir.
Qələmlə yer şumlayır,
Varağa söz səpir o.
Arzuya qanad verir,
Ürəyə köz səpir o.
Şair bir ruha bənzər,
Dərisi, əti olmur…
Eldə hörməti olur,
Evdə hörməti olmur.
***
Bacası yox dam idim mən,
Pərvanəsiz şam idim mən.
Bütöv idim, tam idim mən,
Aldandım bu iyə, Allah.
Bu dünya bir çöldür dedim,
Arzular da göldür dedim.
Öldür məni, öldür, dedim,
Öldürmürsən niyə, Allah?
Dedilər, qəm səni sevir…
Boyatdı bu həyat, devir!
Ya məni bir quşa çevir,
Ya da ki, çıx yiyə, Allah!
***
Çatıb əllərimin son vida günü,
Çəkil, daşa çırpım başımı, Tanrı.
Mən Sənə daş atdım, dərdi tanıyım,
Dərdə kətil etdin daşımı, Tanrı.
Qələm də yük olur şairə bəzən…
Mən Sənin, dansan da, Özündən düşdüm.
Sən mənə söz verdin, ruzu vermədin,
Arvadın-uşağın gözündən düşdüm.
Yuxuma gəlirlər narahat, gərgin,
Atam da, anam da, özləri boyda.
Mənə həyat boyu sevinc qıymadın,
Sən, ac uşağımın gözləri boyda.
Mən hər gün qınandım, qınanıram da,
Yoxluq, hara qaçsam, tapacaq məni.
Yaş kötük qoyublar edam yerinə,
Cəllad tox vaxtında çapacaq məni…
Düzü, düşünmürdüm şair olacam,
Bir gün də ömrümü yeyəcək bir qız…
Mən öləndən sonra, ağ paltar geyib,
– O, əsl şairdi…, – deyəcək bir qız.
Onun baxışları gözləri kimi
Ölmüş arzulara xərək olacaq.
Saxta bir qadının deyəcəkləri
Eh, onda nəyimə gərək olacaq…
Çatıb əllərimin son vida günü,
Qaytar sapandımı daşımı qoyum.
Sənə də güvənmək çətindi, Tanrı,
Mənə bir yer göstər başımı qoyum.
***
Demə ki, dünya qopmaz,
Şair arvad almasa,
ya da ki, ad almasa.
Eh, şair ad alsın,
Arvad almasın…
***
İblis sandıqların mələk olur, eh,
Həyat da, arada ələk olur, eh…
Görən, nə sirdi ki, fələk olur, eh,
Şair arvadı?!
Əcəl çox adamı nəm yeyər fəqət…
Torpaq, nə verərlər, kəm yeyər fəqət…
Sevdiyi anından qəm yeyər fəqət,
Şair arvadı.
Tale eşq havası çalandan ağlar,
Kimsə köç yolunu salandan ağlar.
Ölərsən, bəlkə də yalandan ağlar
Şair arvadı.
Duman dağılanda çən bədbəxt idi…
Adəm də Həvvaya tən bədbəxt idi…
…Bəlkə də dünyanın ən bədbəxtidi
Şair arvadı.
***
– Eh, onu qınamaq haqqım da yoxdur,
Zülmün ətəyini, baxın, buraxmır…
Mən ölmüş neyləyim, gör nə gündəyəm,
Torpaq da özünə yaxın buraxmır.
Mən «Allah» dedikcə, günahım artır,
Şeytanın ağacı gülləyir elə…
Mən fikir edirəm, o, üsyan edir,
Boyat arzuları külləyir elə.
Nə boşana bilmir, nə susmur, susum,
Çəkin gözlərimi dara, deyir o.
Mən qatil olmaqdan qorxuram, Allah,
Mənim ağ ruhuma qara, deyir o.
Desələr, əzrayıl adam axtarır,
Nəyim var, belimə çatıb gedrəm.
Bilsəm ki, mən ölsəm, rahat olacaq,
Canımı üstünə atıb gedərəm.
***
Mən də söz adamıyam,
Çörəyim sözdən düşür.
Evdə tək özüm deyil,
Ruhum da gözdən düşür.
Arvad qınaqla sancır,
Uşaqlar yala çəkir.
Mən sözü ucaldıram,
Söz məni dala çəkir.
Sanma desən, görünər
dualar gözlə, çətin.
Çətin ev tiksin şair
Qələmlə, sözlə, çətin.
Qəmin astanasında
Qurmuşam daxmamızı.
Söz verib bu günədək
Bir tikə yaxmamızı.
Düşünmək anı keçib,
Mən mən boyda dözüməm.
Bu şeirin qəhrəmanı
Oxucum, mən özüməm.
Epiloq
Şairlər
Allahın ən yaxın adamı.
Ölüm min rəngdədir
Şairlə Allah arasında.
Bir dirsək yol var
Allahdan şairə.
Şairin Allahı düz xətt olar,
Dünyası dairə.
Şair bir qadını sevər,
minindən yazar.
Əsl obrazı
sevdiyi qadındı.
Şair mənim adım, sənin adındı…
Şair üçün Tanrı haqqı əsasdı
Ana haqqı əsasdı.
Bir də,
Səadət, məhəbbət və sairə.


Müəllif: Hikmət MƏLİKZADƏ

HİKMƏT MƏLİKZADƏNİN YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

XÜMS və ZƏKAT

Zaur Ustac “Əliş və Anna” poema.

Zaur Ustacın “Əliş və Anna” kitabından Ramazan Bayramı münasibəti ilə müəllifin eyni adlı poemasından bir neçə maraqlı parçanı sizlərə təqdim edirik:

(Zaur Ustac “Əliş və Anna” poemasından parçalar)

ŞÜKRANLIQ

Salam olsun Sənə, ey gözəl insan,

Min şükür Haqqa ki,  haqqa çatmısan.

Hələ görünməyib, olsun belə hal,

Bir kitab oxuyan görə qeylü-qal.

Bütün ürfan əhli bu rəydə yekdil,

Kitab sayəsində zənginləşir dil.

Şükür Yaradana qılıbdır imkan,

Belə bir görüşü edib ərmağan.

Hər yeni fürsəti mənə verəndə,

İlkin şükrü-səna bitir dilimdə.

Əlində tutduğun bir yığın kağız,

Kitab olacaqdır dindikcə ağız.

Qutlu yaranışın əşrəfi insan,

Ali olduğunu xatırla hər an.

And gəldi qələmə, qələm tutana,

Qafillər oyana, bəlkə utana.

Oxumaq öyrətdi, yazmaq öyrətdi,

Quruca taxtadan bir dil ürətdi.

Kağızı müqəddəs bilmişik hər vaxt,

Üstündə canlı söz yaşayır həyat.

Şükür bu nemətə, şükür qismətə,

İstərəm bu paydan hamıya yetə.

Şükür Yaradana, neçəki sağam,

Onun sarayında Sizə qonağam.

Mən yazım, bulaqlar süzülsün gölə,

Mirvari kəlmələr düzülsün dilə.

Min şükür Haqqa ki, dil verib bizə,

Sizinlə görüşə yol verib bizə…

                                 TÖVHİD

Uca Yaradanın tək olduğuna,

Nə badə qəlbində şübhə oyana.

Çün, əgər olsaydı xilaf qeyrisi,

Bunu anlayardı mütləq birisi.

Günəşin saatı, ayın saatı,

Çox dəqiq döndərir, tüm kainatı.

Elə qurulub ki, nizam məhvəri,

Gecəylə gündüzün səhv düşməz yeri.

Zərrədən ən böyük ulduza qədər,

Bir “ol”- a bağlısa, onda nə kədər…

Həmd olsun Allaha, tanırıq onu,

Hər kəlmə başında anırıq onu.

Təkdir ehtiyacsız, biz ona bağlı,

Bunca dərk eyləyər, insanın ağlı…

                                      ƏDL

Şükür Yaradanın ədalətinə,

O Adil Allahın mərhəmətinə.

Elə bölüşdürüb, elə paylayıb,

Hamı qismətindən çox razı qalıb.

Duyuram içini şübhə gəmirir,

Xəyalın hardasa narazı gəzir.

Gəl, tamam  səmimi olaq bu ara,

Ağlından razıdır hər bir avara.

Ağlı elə bölüb, verib Yaradan,

Heç kim öz ağlından deyil bədgüman.

İlahi hikmətin qüdrətinə  bax,

Ağıldan kəmlər də deyilmiş axmaq.

Arif işarədən anlar hikməti,

Heç kim bu xüsusda yeməz möhnəti…

                                      NÜBÜVƏT

Salam olsun Sənə, ey “Haqqın səsi”,

Cəlal sahibinin seçkin bəndəsi.

Məhəmməd Mustafa(s.o), Haqqın nəbisi,

Bütün kainatın son əfəndisi.

Haqqın yer üzünə müjdəsi, andı,

Haqqın yer üzündə qoşa qanadı.

Salam olsun Sənə, kitab sahibi.

Salam olsun, Sənə sonuncu nəbi.

“Qurani –Kərimi”  bizə gətirən,

Haqqın kəlamını bizə yetirən,

Xatəmül-Ənbiya hökm edibdi Haqq,

Höküm sahibinə məxsus höküm, haqq.

Salam yer üzünün işığı, nuru,

Ey höküm sahibi, bu nuru qoru.

                                     İMAMƏT

Nübüvət odundan nur alan işıq,

Atadan, babadan belə duymuşuq.

Rəsulun dizinin dibindən çıxan,

Çeşmədir heç kimə gəlməyib ziyan…

Nümunə olubdur cümlə cahana,

Əlbəttə, aiddir arif olana.

İmamət cığırdır Haqqa aparır,

Əlbət, qaynağını Haqqımdan alır.

Dəmiri dəmirçi oğlu bilən tək,

Bu elmi ən doğru yoldan öyrənək…

İstəməm bu yolda çaşqınlıq ola,

İncəcik bir fidan nahaqdan sola.

Elmin şəhərinin təkdir qapısı,

Bu işin belədir təməl, yapısı…

Salam olsun Sənə ey Əhli-beyt,

Allahım bu yolu daha rəvan et…

                                      MƏAD     

Müəllim verdiyi dərsi soran tək,

Əlbəttə, imtahan günü gələcək.

Sanma, kainatın yoxdu sahibi,

Boşuna gəlməyib bu qədər nəbi…

Hələki dəvət var, açıqdır qapın,

Dərk eylə dünyanı, Allaha tapın.

Həqiqi elmdən bir damla dadan,

Heç zaman dönməyib, bu doğru yoldan.

Bu yolun mənsəbi, elə mənbəyi,

Burda kəsilibdir elmin göbəyi…

Haqq ilə batilin mayası eyni,

İkiyə bölünmüş bir yolun sonu…

Qəzavü-qədəri qılma bəhanə,

Faili-muxtar tək gəldin cəhanə…

                                      NAMAZ

Namaz fərz əməldir,  bizə faydalı,

Dəstəmaz vacibdir, mütləq olmalı.

Namaz bənzədilib evmizdə çaya,

Gərəkdir beş kərə girək bu suya…

Ruhumuz arınsın, pak olsun bədən,

Təkbirdə əlləri asmayaq göydən.

Qüsulu, abdəsti, tam əməlləri,

Mat qoyub dünyada  tüm alimləri.

Heç nə əksik deyil, yox bircə artıq,

Namazdan həyatın dərsin alırıq.

İmkan et, xərcləmə boşa zamanı,

Həyat elə zaman, zamanın anı.

Çalış ki, ötürmə bircə azanı.

Ac qoyma nə ruhu, nə də əzanı…

                                           ORUC

Oruc bir əmrdir,  Haqqu – Təaladan

İnsanı qoruyar, min cür bəladan.

Elə ki, yetişdi Şahi – Ramazan,

Gərəkdir nəfsini duşaqlayasan…

Cismini, ruhunu səfərbər eylə,

 Ağzını, gözünü pəhrizkar eylə…

Dilindən çıxmasın fitnə, ya küfür,

Çevrəni sarısın xoş niyyət, zikir…

                                      ZƏKAT

Əgər istəyirsən ruzi – bərəkət,

Gərəkdir vaxtında verilə zəkat..

Bilirəm, burada qaçdı dodağın,

Düşündün ki, şair çıxartdı ağın…

Ancaq, tam səmimi, gəl, mənə inan,

Kimsəyə fayda yox zəkatsız maldan…

Sən verdin, vermədin çıxacaq o mal,

ÖZÜN ƏLİNLƏ VER, SAVABINI AL…

                                         XÜMS

Zəkatla malını qoruyan  insan,

Xümslə canını qorumalısan.

Zəkat mala paklıq gətirdiyi tək,

Xüms də canını hifz eyləyəcək…

Sonra loğman, təbib gəzməsin deyə,

LAZIMDI, HEÇ KİMSƏ XÜMSÜ YEMƏYƏ…

                                        HƏCC

Haçansa  ibrətə  duysan  ehtiyac,

İlahi əmr var – yolun olsun hac…

Dünyanın mərkəzin ziyarət eylə,

Könül sarayını imarət eylə.

Zəm-zəm çeşməsində yuyulsun üzün,

MƏAD SƏHNƏSİNƏ ALIŞSIN GÖZÜN…

                                        CİHAD

Cihad bizimlədir dandan qüruba,

Çoxunun dilində bitibdi  “toba”.

Yaradan dərs verər insan oğluna,

Min rəhmət diləyək Ağaoğluna…

Ruhu neçə kərə olub qonağı,

Edim, etməyimlə dolub  otağı…

Bu bir nümunədi, hamımız belə,

Cihad qadağadır, nəfsə, dilə…

Cihad eşidən tək, qavğa düşünən,

CİHADDA  ÖZÜNLƏ  DÖYÜŞMƏLİSƏN…

                                    ƏMR-BƏ-MƏRUF

Şükür Yaradana, Sən hikmətə bax,

Xeyir əməllərə daim tut çıraq.

Vacib buyurulub hər müsəlmana,

Gərəkdir xeyirə vəsilə ola.

Yaxşılıq əlindən gəlmirsə əgər,

Pislik də eləmə, başına gələr…

Fəqət, bu vacibdir, gərək biləsən,

Xeyirə çağırıb, dəvət edəsən.

Bu vacib əməldir, gərəkdir bilək,

Xeyirə çağıraq, xeyir öyrədək…

                                NƏHY-ƏZ-MÜNKƏR

Vicdanın yerini əzada gəzən,

Haqqa inananın ümidin üzən,

Bu vacib əməli unutma heç vaxt,

Əbədi deyildir, heç bir tacü – taxt…

Özünü müsəlman tanıdan kəsin,

Gərəkdir yanında pislik olmasın.

Pis işdən çəkinsin, həm çəkindirsin,

Bunu bilən yoxsa, qoy belə bilsin…

Yoldan ötəni də qoruyun şərdən,

Özünüz haqda da düşünün hərdən…

                                      TƏVƏLLİ

Allahın dostları dostun olmalı,

İlk əvvəl Allahın dostların tanı.

Cəlal sahibinə şərik qoşmayan,

Nəbiyə, İmama şəksiz inanan,

Müslimi  müslimin qardaşı bilən,

Mübarək İslamın yoluyla gedən…

Oturub –durduğun olsa bu şəxslər,

Kimsəyə toxunmaz səndən bir xətər.

Çevrəndə dostların dinsə elmdən,

Hər dəm dürr tökülsə  əgər dilindən,

Nə xoş halımıza, bəxtəvərik biz,

Allahın dostların dost seçərik biz…

                                         TƏBƏRRİ

Cəlal sahibinə şərik qoşanlar,

Onun dostlarına pis yanaşanlar,

Əndazəni pozub, həddin aşanlar,

Yersiz  körüklənib, coşub daşanlar,

Belə adamlardan uzaq dolan, gəz,

Hədsizdən kimsəyə bir xeyir gəlməz…

Bu Haqqın əmridir, qarşı gəlmərik,

Allahın düşmənin düşmən bilərik…

                                      MÜNACAT

Şükürdən güc alıb sözüm, söhbətim,

Səndən gizli deyil, şəksiz niyyətim.

Qəlblərdə olanı görüb, bilənsən,

Kimə nə lazımdı onu verənsən.

Yazar, ancaq yazar demişəm hər dəm,

Əgər söz sahibi eyləsə hərdəm.

Qələmə and içən uca Yaradan,

Münacata çıxıb bu qələmtutan…

Əllərim göydədir, dilim duada,

Dua eyləyirəm qohuma, yada…

Şamaxı torpağı qədimdən qədim,

Xaqanisi mənim, Nəsimi mənim…

Başqa bir dühanı gəzirəm burda,

Tarixin kələfin çözürəm burda…

Üstündə durduğum bu köhnə körpü,

Yüz  illər  əvvələ  atacaq  törpü…

Yazda da gəlmişəm, qışda da bura,

İçimdə bir ocaq möhtacdır qora.

Hər şey çin-çin durub ruhun rəfində,

Kəlmələr sıraya durub dilimdə…

Bir türlü “Bismillah” edə bilmirəm,

Yeddi yüz əqdəmə gedə bilmirəm…

Ruhuma qanad ver Adil Allahım,

Bir kərə o günə gedim qayıdım…

Bu köhnə körpünün daşı danışsın,

Otların qurusu, yaşı danışsın.

Düz yeddi əsrdir şahidlik edən,

Bu körpü bir namə versin himindən…

Ey bütün gizlindən agah Allahım,

Dağları, daşları yandırıb ahım.

Xeyirə yozulu  nişan ver mənə,

Şübhəsiz bəllidir hamısı Sənə…

Nə, harda, kimindir tək bilən Sənsən…

Kimə nə lazımdır onu verənsən…

                                  ÜSULİ-İLTİMAS

Səndən istəmirəm nə şöhrət, nə şan.

Səndən istəmirəm beş günlük ad-san.

Var dövlət, saraylar deyil şakərim,

Öz əlim, ayağım olsun nökərim…

Niyətim bəllidir, istəyim dəqiq,

Ustac heç istəməz nə altun, əqiq…

Mustafa oğlunun istəyi təkdir,

Zaurun arzusu dəqiqdir, yekdir…

Nurundan ruhuma çilə bir mərrə,

İynənin yıldızı olsun pəncərə.

Zərindən zərrəcik düşsün qəlbimə,

Aydınlıq, fərahlıq versin əqlimə.

Ərmək istəyirəm, həmin günlərə,

Varmaq istəyirəm, uzaq dünlərə…

Elmin qapıların üzümüzə aç,

O güllü bağçandan bir az ətir saç.

Ruhumuz məst olsun, olsa da anlıq,

Dili tərk etməsin bir an şükranlıq…

Zaur Ustac “Əliş və Anna” poemasından bir neçə parçaMüəllif: Zaur USTAC

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru