Sadıq Qarayev – Van “Yüzüncü İl Universitetinin” təşkil etdiyi beynəlxalq konfransdaydıq.

Van “Yüzüncü İl Universitetinin” təşkil etdiyi beynəlxalq konfransdaydıq.

Bir nəfər yaxınlaşıb elə ərklə, doğma, şirin ləhcə ilə kef əhval tutdu ki, elə bildim qonşu kəndimizdəndir… Sonra bildim ki, cənubi Azərbaycanın Xoy şəhərindəndir.

Xoylu Hüseyin kimi Ərzurumlu Ümid, Urmiyalı Solmaz və Yunus müəllimlər də məni elə doğmalıq, şirin ləhcə və həmyerli münasibətilə heyrətləndirdilər.

Solmaz xanım o universitetdə çalışırdı, yoldaşı Yunusla əl çəkmədilər ki, onun iş otağına çıxmalıyıq, kofe içməliyik. Hüseyin və Ümiddi də eyni cür dəvət etdilər.

Düzdür orada hamımız eyni millət idik, hər kəsə xüsusi hörmət, nəvaziş vardı.

Amma Xoylu, Ərzurumlu və Urmiyalılar elə bil lap qonşu kəndçilərim idilər.

Təkçə mənə qarşı yox, bir- birlərinə də elə doğma idilər.

Müəllif: Sadıq QARAYEV

SDIQ QARAYEVİN YAZILARI


Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Müzəffər Məzahim 

Müzəffər MƏZAHİM

(Gözəlov Müzəffər Məzahim oğlu) 01 iyul 1957-ci ildə  Neftçala  rayonunun  Qədimkənd  kəndində  anadan  olmuşdur.

          1987-1993-cü  illərdə  Moskva M . Qorki  adına  Ədəbiyyat  İnistutunun  Poeziya  şöbəsini  bitirmişdir.  

         Şerləri mütəmadi olaraq müxtəlif dövrü mətbuatda  dəfələrlə   dərc olunub. “Görüşünə gəlmişəm”,  “Ata ocağı”,  “Gələn baharadək” , “Bu qərib dünyada”, “Atlan igidim”, “Vətən sevdalı ürək”  və Təbrizdə “Könül, gileylənmə” adlı  şerlər  kitabları  çapdan  çıxıb.  Bir çox poemaların və “Bilgə xaqan” tarixi dramasının müəllifidir.  Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvidir.

          “Məmməd Araz” ədəbi mükafatı laureatıdır.

     Hal-hazırda Neftçala  rayonunun Qədimkənd kəndində yaşayır.

MÜZƏFFƏR MƏZAHİMİN ŞEİRLƏRİ:

MÜZƏFFƏR MƏZAHİMİN YAZILARI


Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Nəsimi yaradıcılığında “Cami-cəm” ifadəsinin  mahiyyəti və təhlili

Nəsimi yaradıcılığında “Cami-cəm” ifadəsinin  mahiyyəti və təhlili

           Şərq ədəbiyyatında sıxca adı keçən,  təsəvvüf mətnlərində  “ bütün pisliklərdən arınmış , tərtəmiz ruh “ mənasında işlənən  “”cami- cəm “ ifadəsi özünü şerlərində islam dini ehkamlarını hürufilik nöqteyi nəzərindən izah edən Nəsimi yaradıcılığında da göstərmişdir . Bu zaman “ fəlsəfi əsasında panteizmin dayandığı hürufiliklə rəvayət əsaslanan  “ Cami-cəm “ ifadəsinin nə kimi bir əlaqəsi var? “  deyə bir sual ortaya çıxır. Bunu bilmək üçün ilk öncə  “ Cami-cəm “  tezisinin mahiyyətinə varmaq lazımdır.  “ Cəmşidin camı “ mənasını ifadə edən  “ Cami-cəm “ təsəvvüf kontekstində varlığın əksi, mütləqin dərki baxımından hürufilikdə  “ insan kainatın ən dəyərli varlığıdır “ ideyası bir-birinə uyğun gəlir. Bu ideyalar Şərq fəlsəfəsində mərkəz mövqe tutan sofizmin əsas prinsipi olan “ insan hər şeyin : mövcud olan və olmayan bütün şeylərin ölçüsüdür “ fikri ilə də eyniyyət təşkil edir .  Kreasionizm  dini-metafizik konsepsiyasının ideyaları ilə uyğunlaşan hürufizm düşüncələri də insan ekstaz  və ya vəcd yolu ilə onu yaradan fövqəlbəşər qüvvəyə – transendent mövqe tutan Allaha qovuşmaq üçün öz varlığını dərk etməli , özündə monizm nöqteyi nəzərdən Allahı görməlidir.  Qədim yunan alimi Sokratın da ən sevdiyi zərbi – məsəl də insanın özünü dərki ilə bağlı olması onun fəlsəfi fəaliyyətinin insan və onun şüuru haqqında məsələlər üzərində cəmləşdiyini göstərir .

       “Cami-cəm “ tezisi Nəsimi yaradıcılığında bir neçə mövqedə işlənərək şairin panteist- hürufi ideyalarını əks etdirmişdir:

          Çün ləbin cami-cəm oldu nəfxeyi Ruhülqüdus,

          Ey cəmilim, ey camalım bəhrü kanım,  mərhaba. ( 3.13)

        Nəsiminin ərəb və fars dillərini,  həmçinin “Quran “ ı yaxşı bildiyini nəzərə alaraq ilk misrada öz əksini tapan “ nəfxə “ (nəfəs) , “ruh” ( ruh ) , “ qüdus “ ( müqəddəs )  sözləri ilə “cami-cəm “ ifadəsini əlaqələndirmək olur.  “Sənin dodaqların cami-cəm oldu,  çünki müqəddəs ruh tərəfindən üfürülüb “ . “Hər insanın bütün üz cizgilərində allahdan bir zərrə var “ ideyası elə bu beytin  əsasını təşkil edir.  Şair yaradıcılığında hürufizmin fəlsəfi əsaslarına görə maddi aləmin ən uca varlığı adlandırdığı insanı – “mən” i  daha geniş anlayış olan “ haqq “ ilə eyniləşdirir. Akademik Həmid Araslı  “ Imadəddin Nəsimi “ adlı monoqrafiyasında allah-insan  eyniləşdirməsilə   bağlı fikirlərini bir neçə aspektdə bildirmişdir : “ Hürufizm görə,  dünya ilidir: 1. Gördüyümüz  kainat , 2. İnsan  . Birinci dünyada günəş  ,  ay , ulduzlar , bürclər , bütün səma aləmi , yer üzü və s. yerləşir. İkinci dünyada , yəni insanda bütün bu obyektiv varlıq öz əksini tapır.  “  ( 1. 46.)

Deməli,  insan özü  “ Cəmşidin camı “ dır , yəni  “cami-cəm “ dir. Necə ki,  Cəmşidin camına baxaraq dörd bir yanın sirlərindən agah olurdu, şair də sevgilisinin dodaqlarında, camalında dünyanın əksini görür . Buradan belə bir qənaətə gəlmək olar ki, kainatın bütün sirlərini insanı öyrənməklə izah etmək olar.

     Nəsiminin insan haqqında kredosu olan panteist – hürufi ideyalarını əks etdirən digər bir qəzəlində öz varlığını,  “mən” ını dərk etməyən insanları qəflət yuxusunda təsvir edir  :

              İtirdin Cami-Cəmşidi , oyan uyxudan  , ey qafil, 

              Nə buldun uyxudan göstər, nə qıldın uyxudan hasil ? ( 8. 106 )

             Nəsimi ilk misrada “ Cami-cəm “ tezisini mənəvi aləmlə əlaqələndirməklə yanaşı,  Cəmşidin adını da çəkmişdir.  Nəsimi insanı qafil və kamil olmaqla iki qrupa ayırır . Onun fikrincə,  “cami-cəm “ indən , yəni öz tərkibdən,  mənəvi aləmindən uzaq insan qəflət yuxusundadır. Şair “itirdin cami – Cəmşidi “ deyərkən mənəviyyatını itirmiş insanı nəzərdə tutur, çünki camın bir növ, insan qəlbinin aynası olmasını nazərə alsaq, camın gördüyü aləmin də insanın mənəvi aləmi ilə eyni olduğunu görə bilərik.   Nəsimi asketizm prinsipləri ilə davranan , özünü və dünya fikirlərini dərk edən insanları kamil adlandırırdı . Mənası “ fikri gəzişərək ifadə etmək olan , hürufiliyin də mənbə kimi istinad etdiyi Şərq peripatetizmində də fəlsəfənin əsas vəzifəsi həqiqəti əldə etmək,  onu dərk etməkdən ibarətdir.  Fikrimizcə,  “gözlər qəlbin aynasıdır “ və yaxud  “ gözlərdə ( simada ) dünyanı görmək “ ifadələri məhz elə “cami-cəm “ tezisi ilə bağlıdır . Qəlb təsəvvüfdə batini idrak mərkəzi , allahın camalını təzahür etdiyi əsas nöqtədir.  Belə düşünmək olar ki,  ilk nümunədəki ayna da Cəmşidin camı ilə eyni mahiyyəti kəsb edir.  Nəsiminin insanı “kiçik aləm “ adlandırması da təsadüfi olmamışdır. Şair insanı baxıldığı zaman “ hər cizgisində mənəvi aləminin əksini tərənnüm edən ali varlıq “ kimi təsvir edir. 

                 Cəmşidi-aləm oldur mə’nidə, еy qəmər kim,

                   Fərхəndə surətindir cami-cahannüması. ( 3. 83 )

  Piyalə , qədəh,  ayaq və s. kimi sözlərlə eyni mənanı əks etdirən  “Cami-cəm “ in bir digər adı  “ Cami-cahannuma “ dır.  Beytdən göründüyü kimi,  şair Cəmşidin baxdığı aləmi sevgilisinin surətində görür və deyir : “ Ey qəmər, Cəmşidi – aləm , camın əksinin sənin üzündəki təcəssümüdür “  Bu ifadə ilə Nəsimi insan surətini aləmə açılan qapı ilə eyniləşdirirlər.

                       Cami-cahannüma dеdilər üzünə, vəli

                        Həqdən mən anı ayinеyi-həqnüma dеrəm. ( 3. 141, )

Bu misralar da yuxarıda qeyd etdiyimiz  fikirləri bir daha təsdiqləyir və hürufilikdə  “ Allahın gözəl insan surətində təcəssümü etməsi “ ( 1. 46. ) ideyasını da bizə xatırladır. 

Rəvayətlərdə yeddi maddədən hazırlandığı söylənilən  Cəmşidin camı , həmçinin,  yeddi fələyin sirrini açmağa nail olmuşdur.  Bunu da qeyd etmək lazımdır ki,  camın üzərində yeddi qitənin təsviri verilmişdir . Hürufizmin də rəqəmlərlə sıx əlaqəsini nəzərə alsaq, bu aspektdə yeddi rəqəminin sakrallığını göz önünə gətirərək “cami-cəm “ ifadəsinin Nəsimi yaradıcılığında təsadüfən işlənmədiyini də bildirmək olar. Hürufizmə görə  , insanın üzündə  “ xətti- ümmiyə “ adlanan yeddi anadangəlmə xətt vardır ki, bu xətlər “Quran” ın ilk surəsi olan “Həmd “ in yeddi ayəsi ilə də səsləndirilir :

                   Yedi ayətlə yeddi xətt tamam

                    Yedi ə’za ki, yeddi ümmətdir. ( 8. 27 )

Bundan başqa,  Nəsimi şerlərində yer, göy, dərya və s .  bəşəri gözəlliklərin sayının yeddi olması  “cam” ın üzərindəki yeddi qitəyə bir növ işarədir :

                        Yeddi yerdir, yeddi gögdür, yeddi dərya, yeddi xət,

                         Yeddi müshəf, yeddi ayət, yədi-beyzası nədir? ( 8. 151 )

Bəs nə üçün məhz yeddi rəqəmi? Bildiyimiz kimi, qədim türk mifoloji düşüncəsində yeddi rəqəminin xüsusi sakrallığa malikdir. Bir sıra türk xalqlarının dünyagörüşündə yeddi rəqəmi xoşbəxtlik uğur rəmzidir, belə ki, mifoloji mətnlərdə dünyanın yeddi günə yaradılması haqqında məlumatlar vardır. Məhz elə bu səbəbdəndir ki, dünyada yarananlar da ( planet, iqlim, bürc və s.) yeddidir. 

                  Olubdur yeddi iqlim, yeddi ə’za,

                  Könül təxti dəxidir eşqi-şanım. ( 8. 328 )

                   Məsəldə təb’imizdir yeddi qat yer,

                    Ağaclar tük olur, dağ üstüxanım. ( 8 . 327 )

Ümumiyyətlə,  Nəsimi poeziyasına qədər “cami-cəm “ ifadəsini klassiklərimizin – Nizami , Füzuli və başqalarının yaradıcılığında görmək mümkündür, lakin bu tezisə vəhdəti-vücud fəlsəfəsi nöqteyi nəzərindən yanaşan , hətta eyniadlı əsəri belə olan Marağalı Əvhədinin adı xüsusi vurğulanmışdır. Nəsimi sənədlərindən fərqli olaraq bu konsepsiyaya panteist-hürufilik aspektdə yanaşmış, insanı özünün, haqqın dərkinə yönəltmişdir.

                                        Ədəbiyyat

 1. Araslı H. İmadəddin Nəsimi .Bakı:Azərbaycan dövlət nəşriyyatı,1972  ,73s.
 2. İmadəddin Nəsimi-məqalələr məcmuəsi.Bakı:Elm ,1973,270s.
 3. İmadəddin Nəsimi.Seçilmiş əsərləri.2 cilddə,I cild.Bakı:Lider Nəşriyyat,2004,334s.
 4. Babayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi(XIII-XVIII əsrlər).Bakı:Elm və təhsil ,2014
 5. Xavəri S.Milli mədəniyyət sistemində poetik təsəvvüf kodu. Bakı:Elm,2016,182s.
 6. Quluzadə M. Böyük ideallar şairi.Bakı:Gənclik,1973,138s.
 7. Hacıyev Z.Fəlsəfə.Bakı:Turan evi ,2012,486s.
 8. Imadəddin Nəsimi. Seçilmiş əsərləri 2 cilddə, ll cild . Bakı:Lider Nəşriyyat, 2004, 334s .

Müəllif: Zəhra HƏŞİMOVA

ZƏHRA HƏŞİMOVANIN YAZILARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

KAMAL CAMALOV – FƏZLULLAH NƏİMİ YARADICILIĞINDA FƏZİLƏTLƏR

FƏZLULLAH NƏİMİ YARADICILIĞINDA FƏZİLƏTLƏR

Kamal Həsən oğlu Camalov

Pedaqogika elmləri doktoru, professor

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

kamal.camalov@gmail.com

Açar sözlər: Fəzlullah Nəimi, hürufilik təriqəti, «Və­siy­yət­na­mə» əsəri, kamil insan

Key words: Fazlullah Naimi, Hurufism sect, written will work, perfect human

Ключевые слова: Фазлуллах Наими, секта Хюрифилик, произведение «Заве­ща­ние», совершенный человек

          Yaxın və Orta Şərq ölkələrində alim, şair, mütəfəkkir və ən əsası hürufilik təriqətinin banisi kimi tanınan Şeyx Fəzlullah Nəiminin anadan olmasından 685 (1339-1394), ölümündən isə 630 il ötür. Ancaq onun qələmə aldığı «Cavidan­na­­mə», «Ərşnamə», «Növmnamə» (yuxu haqqında kitab), «Məhəbbət­na­mə» və «Və­siy­yət­na­­mə» kimi əsərləri dillərdə, könüllərdə hələ da yaşamaqdadır. Bu kimi məş­hur əsər­lərin «təhlillərindən görünür ki, o, həssas bir nəzəri düşüncəyə və idrak qa­bi­liy­yə­tinə malik olmuşdur» (4, səh.78).

Hürufizmin banisi və rəhbəri Fəzlullah Nəiminin öldürülməsi tarixi və öldü­rül­düyü yer barədə hələ də mübahisəli və ziddiyyətli mülahizələr mövcuddur. Bu­nun əsas səbəbi əldə olan və istifadə edilən mənbələrdə Nəimi haqqında geniş və də­­qiq məlumatın verilməməsidir. Daha doğrusu, Nəiminin doğulduğu yer və öl­dü­rül­­mə­si tarixi yerli mənbələrdə aydın, ətraflı təsvir olunmamış və bəzən də biri di­gə­­ri­nə zidd məlumatlar verilmişdir. Ziddiyyətlərin meydana çıxmasında ilk mən­bə­lə­­rin üzü­nü köçürən xəttatların da müəyyən günahı olmuşdur desək yanıl­ma­rıq. Be­lə ki, on­lar düzgün oxuya bilmədikləri hər hansı bir sözü, rəqəmi səhv yaz­mış, ya­xud sa­­də­cə olaraq səhv köçürmüşlər. Bu və ya digər səbəblərə görə alim­lər Nəi­mi­­nin əs­li­nin haralı olması, təvəllüdü, vəfatı və s. haqqında müxtəlif və bi­ri di­gə­­­ri­nə uy­ğun gəl­məyən məlumat vermişlər.

Filologiya elmləri doktoru Qulamhüseyn Beqdeli, Yaqub Babayev, Rəhim Əli­­yev və b. Fəzlullah Nəiminin Təbrizli ol­duğunu, keçmiş sovet tədqiqatçıların­dan İ.P.Petru­şevski Nəiminin 1393-1394-cü il­lərdə Şirvanda, Məhəmmədli Tər­bi­yət 1394-cü ildə Naxçıvanda, H.Araslı 1394-cü ildə Naxçıvanda, Mirzağa Qulu­za­də 1394-cü və ya 1396-cı ildə Şirvanda, Lətif Hüseyn­zadə 1393-cü ildə Naxçı­van­da, Tağı Musəvi 1394-cü ildə Əlincədə, Əliəj­dər Səidzadə 1394-cü ildə Naxçıvan­da, «Azər­baycan tarixi» kitabında 1402-ci ildə Şirvanda, «Azər­bay­can fəlsəfəsinin ta­­ri­xi­nə dair oçerklər» kitabında isə hicri 804 (1401-1402)-cü ildə Naxçıvanda öl­dü­­rüldüyü göstərilmişdir. İranın görkəmli tarixçi alimi Səid Nəfisi Nəiminin hicri 796-cı il zülqədə ayının 6-da (1394-cü il sentyabrın 2-də) öldürüldüyünü və qəbrinin Naxçıvanın Əlincə adlanan yerində olduğunu, Cəfər İbra­hi­mov 1402-ci ildə Naxçı­van­da və nə­ha­yət mötəbər ədəbiyyat və mənbə sayılan ASE-nin VII cil­di­ndə 1394-cü ildə Naxçıvanda öldü­rül­düyü qeyd olunmuşdur.

Şərq şairləri, o cümlədən də Azərbaycanın söz usta­la­rı öz dövrlərində baş ver­­miş müxtəlif hadisələri – şahın taxta çıxmasını, ölümünü, gör­kəm­li bir alim və şai­rin və­­­fatını və s. təsvir etmiş və həmin hadisənin nə vaxt baş ver­­­diyini əbcəd he­sa­bı ilə ver­­­mişlər. Belə şeirlər ədəbiyyatda maddeyi-tarix adla­nır.

Görkəmli bir hürufi kimi İmadəddin Nəsiminin müridi Nəimi ölümünə mad­­deyi-tarix yazdığını güman etmək olar. Odur ki, Nəsimi divanlarının əldə olan müx­­təlif əlyazma, çap nüsxələrini nəzərdən keçirir və Nəiminin öldürülməsinə həsr olun­­­muş maddeyi-tarixi axtarırıq. Nəsimi divanı­nın Tehran universitetinin mərkəzi ki­tabxanasında saxlanılan bir əlyazmasında onun Nəiminin öldürülməsi barədə olan maddeyi-tarixinə rast gəlirik. Hicri 1087 (1666-1667)-ci ildə üzü köçürülmüş 203 səhifəlik bu əlyazmasında üç şairin Nəsi­mi­nin, Seyid Nemətullahın və Əsiri­nin şeirləri toplanmışdır. Təəssüf ki, əlyaz­ma­sının son vərəqləri itmişdir.

Nəiminin ölümü haqqında olan maddeyi-tarix bu əlyazmasının 163-cü səhi­fə­­­sin­də yazılmışdır. Farsca olan bu şeirdə göstərilir ki, Şərq və Qərb Yəcucun fit­nə­­si ilə doldu (Yəcuc və Məcuc yer üzündə fitnə-fəsad törədən, işğalçı, qaniçən bir tayfadır – K.C.). Teymur ən qaddar zalım idi. Onun kimi bir zalımı heç kəs gör­mə­­yib və bundan sonra da yəqin ki, görməyəcəkdir. Miranşahın tələbi ilə Nəimi Şir­­van mül­kündən getdi. Maranşah (Teymurun oğlu Miranşah Nəimini öldürdüyü üçün hü­rufilər onu «Marahşah», yəni «İlanşah» adlandırmışlar – K.C.) onu öl­dür­dü. Bu za­man hicrətdən 796 il keçmişdi. Təsadüfən fəqirlərin bayramı olan cümə gü­­nü, zül­qədə ayının 6-sı idi (1394, 2 sentyabr).

Nəiminin hicri 796-cı il zülqədə ayının 6-da Miranşah tərəfindən Əlincədə öl­­dürüldüyünü təsvir edən bu maddeyi-tarix müxtəlif mənbələrdə həmin tarixi və ye­­ri göstərən digər müəlliflərin də düzgün məlumat verdiklərini təsdiq edir. Bu ta­rix və yeri qeyd edən həmin müəlliflərin məlumatı da öz növbəsində Nəsiminin mad­­deyi-tarixinin dəqiq bir sənəd olduğunu göstərir.

Nəiminin hicri 796-cı il zülqədə ayının 6-da (1394-cü il sentyabrın 2-də) Miranşah tərəfindən Əlincədə öldürüldüyünü sübut edə biləcək digər bir sənəd Miran­­şahın həmin vaxtda orada olub-olmaması məsələsidir. Buna görə bu məsələ­dən də bəhs etmək vacibdir.

Teymur dövründə yaşayıb onun tarixini yazmış tarixçilərdən Şərəfəddin Əli Yəzdinin və Nizaməddin Şaminin «Zəfərnamə» adlı əsərində hicri 796-cı il hadisə­lə­ri təsvir edilərkən göstərilir ki, Teymur Məhəmməd Dərviş Bərlası bir bölük ordu ilə Əlincə qalasını tutmağa göndərdi. Rəcəb (may) ayında isə oğlu Miranşaha gös­tə­riş verir ki, Əlincəyə gedib qalanın mühasirəsi ilə məşğul olsun. Şəban (iyun) ayın­­da Xacə Ağbuca bir dəstə qoşunla Əlincəni mühasirə edən Məhəmməd Dərviş Bər­lasın köməyinə göndərilir. Teymur öz ordusu ilə Gürcüstanı və Şəkini işğal edir. Bu zaman Şirvandan xəbər gəlir ki, Toxtamışın ordusu Dərbənddən keçib Şir­va­nın bəzi əyalətlərinə hücum etmişdir. Teymur Şəkidən onlara tərəf gedir. Tox­ta­mı­şın ordusu bu xəbəri eşidib geri qayıdır. Teymur Kür çayının kənarı ilə irəli­lə­yər­kən, Toxtamışın ordusunun geri qayıtması xəbəri ona çatır. Teymur qışlamaq üçün yer seçilməsi barədə göstəriş verir. Mahmudabad şəhəri münasib hesab olu­nur. Teymur oraya gəlir və Fəxrabad kəndi yaxınlığındakı Qalıngünbəzdə düşərgə salır. O, öz ailəsini də Sultaniyyədən oraya gətirtdirir. Bu zaman Miranşah da Əlin­cə­dən Teymurun yanına gəlir. Teymur həmin ilin qışını burada keçirir. Qışın axı­rın­da isə ikinci dəfə Toxtamışın üzərinə hücum çəkir.

Tarixçilərin əsərlərindəki geniş təsvirlərin bu qısa xülasəsindən məlum olur ki, Teymur 1394-cü ilin təxminən mart-aprel aylarında Məhəmməd Dərviş Bər­la­sın başçılığı altında Əlincə qalasını almaq üçün ordu göndərir. Bu ordu mü­vəf­fə­qiy­­yət qazana bilmədiyi üçün may ayında oğlu Miranşah da Əlincəyə yola dü­şür. Qa­la­nın mühafizəçiləri onların hücumlarını mətanətlə dəf etdikləri üçün Tey­mur Xa­cə Ağbucanın başçılığı ilə yeni bir ordu göndərir. Miranşah 1394-cü ilin ortala­rın­­dan qışın əvvəllərinə qədər Əlincənin alınmasına rəhbərlik edir. Deməli, Miran­şah 1394-cü il sentyabrın 2-də Əlincədə olmuşdur. Şirvandan tələb edib gətirtdiyi Nəimi­ni həmin tarixdə öldürtmüşdür. Repressiyaya məruz qalan gözəl alim və təd­qi­qatçı Salman Mümtaz (1883-1937) da «Azərbaycan ədəbiy­yatı­nın qaynaqları» adlı əsərində də yazır ki, «Şah Fəzlullah bir çoxunun, bilxassə ca­hil və mütəəssib mollaların xoşuna gəlmədiyindən onların tərəfindən təkfir olun­muş və cahil üləmanın fitvası ilə Miran şah Şah Fəzlullahı Şirvandan gətirdərək» (5, səh.280) Naxçıvanda amansız şəkildə qətlə yetirmişdir.

          Əbu Məhəmməd oğlu Fəzlullah özünə Nəimi təxəllüsünü seçmişdir. Nəimi təxəllüsünü də təsadüfən seçməmişdir. Nəimi ərəb mənşəli söz olub – mənası ne­mət, bolluq, rifah için­də yaşama mənasını verir. Biz nəim ifa­­­dəsinə müqəddəs kita­bı­mız «Quran»da da rast gə­lirik. Yerin və göyün ya­ra­da­­nı Allah «Quran»i Kərimdə xoş əməl sahibi olanları axi­rət dünyasında cənnət­lər­lə mükafatlandırılacağını vəd edir. Belə cənnətlərdən biri də Nəimdir.Yüz iyirmi ayədən ibarət olan «Əl-Maidə» («Süfrə») surə­si­nin 65-ci ayəsində deyilir: «Əgər kitab əhli (Məhəmməd pey­ğəmbərə və Qurana) iman gətirsələr və Allahdan qorxaraq pis əməllərdən çə­kin­sələr, Biz, sözsüz ki, onların günahlarının üstünü örtər və özlərini də (neməti bol olan) Nəim cənnət­lə­ri­nə daxil edərik» (1, səh.97). Buradan belə ehtimal çıxara bilərik ki, Fəzlullah «Nəimi» təxəllüsünü «Quran»dan götürmüşdür. Həmçinin nəim – xoşbəxt yaşa­maq, firavan yaşa­maq, aydınlıq anlamını da ifadə etməkdədir. Bununla o, tə­rəf­dar­la­rının nəzərinə çatdırır ki, əsl firavanlıq, xoşbəxtlik xurafatçı axund və mol­la­ların vəd etdiyi cənnət­də deyildir, onu bu dünyada həqqə tapınmaq­la tapa bi­lər­si­niz.

Fəzlullah ilk əvvəl elmi bi­li­yi­ni özü öz üzərində müstəqil çalışmaqla, necə de­yər­lər, ən gözəl təhsil özü­nü­təh­sil­dir konsepsiyasını əsas tutaraq öyrənmiş­dir. Bun­dan sonra elmi dünyagörüşünü daha da artırmaq üçün 1369-cu ildə İsfahana, 1373-cü ildə isə Məkkəyə səfər etmiş, bilik əldə etmiş və mürşidlik, kamillik zir­və­si­nə ucalmışdır. 1386-cı ildən isə öz ideyasını, hürufilik təriqətini yaymağa başla­mış və yüz­lər­lə müridi əqidə birliyi ilə ətrafına toplamış­dır.

          Qoca Şərqdə onlarla təriqət yaranmışdır. Doğrudur, bəzi təriqətlərdəki (su­fi­lik, hənəfilik, mövləvilik, babilik və s.) ideyalar daha erkən təşəkkül tap­mış, daha əha­­təli və uzunömürlü olmuş, ic­ti­mai, dini-fəlsəfi, ədəbi-mədəni hə­yatın da­ha ge­niş sahələrinə nüfuz etmiş, küt­lə­vi­ləşmiş, orta əsrlər islam şərqində ədə­bi mey­­da­nın daha böyük sahəsini öz təsiri al­tına almışdır. Ancaq bir çox təri­qət­lər isə (və­ha­bi­­lik, bəhailik, tuqilik və s. ) əndazədən çıxaraq ifrata varmış, bir olan Allahın var­lı­­­ğına yox, şey­ta­ni­liyə, insanın xoşbəxtliyinə xələl gətirəcək işlərə xidmət et­miş­ və et­­mək­dədir.

Ədəbi-mədəni həyatın daha geniş sahələrinə nüfuz etmiş, təşəkkül tap­mış və uzunömürlü olmuş təriqətlərdən biri də, əsası Fəzlullah Nəimi tərəfindən qo­yul­­muş hü­rufizm təriqətidir. Əgər sufizm təriqətinin yaradıcı Hüseyn Həllac Mən­sur (848- 922) ilahi eşq fəlsəfə­si­nə üs­tünlük verirdisə, Fəzlullah Nəimi hürufi­likdə ağıla, tə­fək­­kürə, kamil­li­yə daha çox üstünlük vermişdir. Nəimi deyir ki, kainat in­sa­nın var­lı­­ğındadır. İn­san özünü öyrənsə, dərk etsə, dünyanın sirlərini öyrə­nə bilər. Həyatın, kainatın sir­lə­ri hərflər­də­dir. Hərflər insan sifətində olan xətlərdədir. Hüru­fi­likdə Allah eyni za­man­da söz-kə­lam şəklində tə­cəl­li edir. Hərflər isə sözlərin ifa­də vasi­tə­­sidir. De­mək, Allah söz­lər­də təcəssüm et­di­yi üçün eyni zaman­da hərflərdə əyan olur, hərf­lər isə kamala çat­mış insanın üzün­də əks olunmuşdur. Məhəmməd Pey­ğəm­­bərin kəlamları 28 hərf­də öz ifadəsini tap­mışdır. Dərin istedad və biliyə malik olan Fəz­lul­lah Nəimi isə fars dilində işlə­nən 32 hərfi əsas götür­müş­dür. Onun «Ca­vi­dan­na­mə»si sivu do­dan, yəni 32 hərf­dən ibarətdir. İnsanın üzündə anadangəlmə yed­di xətt var­dır: iki qaş, dörd kiprik, bir saç. Bunlar dörd ünsürdən – su, hava, od, tor­paq­dan əmələ gəl­di­yi üçün hər biri dörd hesab edilir, hamısının sayı isə 28 olur. Saç orta­dan ikiyə ay­rıldıqda yeddi xətt səkkiz olur; səkkizi dörd ünsürə vurduqda isə otuz iki alınır. «Hürufilik kodeksində insan təkcə mənəvi keyfiyyət, qüdrət və əzə­mətinə görə deyil, zahiri görünüş, camal gözəlliyi, hüsn və surəti etibarilə də Haq­qın təcəlli nuru, Tanrı vəchinin təcəllisi hesab olunurdu» (5, səh.68). Belə ki, in­­­­san surətcə də çox gözəl yaradılmışdı və Nəimiyə görə, onun hüsnündə ilahinin camal gözəlliyinin nişanələri vardır. İnsanın siması xüsusilə gözəl xəlq olunmuşdur və o, Haqqa məxsus bir sıra əlamətlərin daşıyıcısıdır. Başqa sözlə, Haqqa aid bəzi nişanələr bir dəlil kimi, bəşər övladının üzündə öz əksini tapmışdır. Məsələn, in­sa­nın üzündə «Allah» sözü yazılmışdır. Belə ki, ərəb əlif­ba­sın­dakı «əlif» (ا) – insanın qa­məti, «kaf»(ق) – qaşları, «hə» (ﺣ) – göz­lə­ri, «ləm» (ل) – bur­­nu, «mim» (ـمـ)‎‎ – ağ­zı, «nun» ( ن‎ ) – çənəsi, «dəl» (ﺩ‎) – qoca­lan­da qaməti – hərf­lərinə bən­zədilir. «Al­lah (ﷲ) kəlməsi də bu hərflərin bir­ləş­mə­sin­dən yaranır. «Buna görə hürufilər al­la­hın Fəzlullahda təcəssüm etdiyinə inanırlar» (7, səh.14).

Yaradıcılıq yolu zəngin olan, həm nəzm və həm də nəsrlə əsərlərini qələmə alan Nəiminin fikrincə, insanları ədalətə qovuşdurmaq üçün hökm­dar kamil insan ol­­malıdır, insanların hamısı kamil olmalıdır. İnsanın ən qəddar düş­­­­mə­ni cəhalətdir, na­danlıqdır.

«İnsan ədəbdən ibarətdir» kəlamını şüara çevirən və mövləvilik təriqətinin əsa­sını qoyan Mövlana Cəlaləddin Rumi irqindən, dinin­dən, dilindən asılı olma­ya­raq, bütün insanlara qucağını açan, onlara ilahi sevginin, qar­daşlığın, barışın, sül­hün və səadətin açarı olduğunu varlığı ilə anladan şeyxlər şey­xidir. Yüz dəfə günah iş­­ləsə də və yüz dəfə tövbə etsə də insanın ümidsizliyə qapılmamasını, Ulu Tanrı tə­­rəfindən yenə bağışlana­ca­ğı­nı ümid edən Mövlana belə deyirdi:

Gəl-gəl, yenə gəl! Kim olursan-ol, yenə də gəl,

İstər xristian, istər məcusi, istər bütpərəst ol,

Bizim dərgahımız ümidsizlik dərgahı deyil,

Tövbəni yüz dəfə pozmuş olsan belə, yenə gəl! (3, səh.178)

Dünyada ən qiymətli sərvət kamil insandır və kamil in­san surətini Allahla eyniləş­dirən Fəzlul­lah Nəimi isə deyir ki, kamil insan dedikdə onun alçağı, yük­­sə­yi, müsəlmanı, xaç­­pərəsti, bütpərəsti yoxdur. İsla­miy­yət və xaçpərəstlik ara­sın­­da ix­­­tilaf salmaq, məs­­cidlə kilsə arasında fərq qoy­maq insanları bir-birinə düş­mən edir. Dinindən, məz­­həbindən asılı olmayaraq Al­lah­dan lütf və mərhəmət uman­­­lar öz­­ləri mər­hə­mət­li və ədalətli olmalıdırlar. Həqiqi eti­qad insandan ədalət və sədaqət tə­­ləb edir. İnsa­nın etiqadı ilə əməli arasında uçu­rum olmamalıdır. Ali­mi-biəmal olan­­­lar, sözdə hə­qi­­qət və insafdan dəm vuranlar, xal­qa zülm edənlər riya­kar­dır­lar.

Qeyd edək ki, sufilik təriqətilə hürufilik təriqəti arasında müəyyən oxşarlıq­lar da vardır. Bu oxşarlıqlardan biri də hər iki təriqət üzvlərinin Allahı səmada, boş fəzada yox, insanın qəlbində tapmasıdır. Hələ Nəimidən xeyli əvvəllər yaşayan və sufi şair kimi tanıdığımız Yunus İmrə (1240-1320) yazırdı ki:

Məni məndə demə, məndə deyiləm,

Bir mən vardır məndə məndən içəri!

Süleyman quş dilin bilir dedilər,

Süleyman var Süleymandan içəri! (8, səh.20)

Nəimi isə deyir ki, insan Haqqa məzhər və Xudanın özüdür:

Bizdən soruş, еy oğul, Xudanı

Biz məzhərik indi laməkana.

...Həqqi arama kənarda hеç vaxt,

Həqq səndədi, sən özün Xudasan (6, səh.68).

          Nəiminin sonuncu əsəri «qara buludlar»ın başının üzərini aldığı za­­man hə­ya­can­­ dolu vəziyyətdə (fikirlərini bir neçə dəfə təkrar etdiyinə görə həyəcanlı və­ziy­yət­də de­yirik) qələmə aldığı və gizli şəkildə öz yaxınlarına göndərdiyi «Və­siy­yət­na­mə» ol­­­muşdur. Əmir Tey­­­­­murun əmri ilə amansız şəkildə təqibə məruz qa­lan Nəi­­mi­­ni da­­­­ha çox qızları Fatimə, Aişə, İsmət və mü­rid­­­lə­rinin, məs­lək­daş­larının hər an faciə ilə bitəcək sa­ba­­­hları narahat edir. Yaxın dost­­­ları və məslək­daş­ları olan Dərviş Hacıya, Seyid Məhəmmədə, Xa­cə Fəxrəd­di­nə, Seyid Əliyə (İmadəddin Nəsimiyə) və b. dönələrlə, təkrar-təkrar tapşı­rıq­larını verərək yazır: «Alla­hın, Allahın, Al­la­hın xatirinə övlad­la­rımın qorun­ma­sın­da qüsura yol ve­ril­mə­sin. Dün­­yanı saxlayan ilahi-namusdur… Ola bilsin ki, təş­­kil olunmuş dəstədən adam gə­lər (Əmir Teymurun göndərə bilə­cə­yi qoşuna işa­rə­­dir – K.C.), bütün mü­rid­­lər tələf ola bilər­lər, hamıya qəsd edilə bilər. Harada ol­sa­lar elə etsinlər ki, mə­nim mü­ri­dim olma­la­rı­nı bir kimsə bilməsin» (2, səh.195).

          Nəimi Şirvanda yaşadığı son təlatümlü günlərini imam Hüseynin Kərbəlada qəddar­ca­sı­n­a aşura günündə (10 oktyabr 680-cı il) Yezid tə­rə­­findən başına gətiri­lən faciəyə oxşadır. Şirvanı isə Kər­bəlaya bənzədərək yazır:

Mən zəmanənin Hüseyniyəm, naəhlilər

də (namərdlər də – K.C.) mənim Yezid və Şümürümdürlər.

Ruzigarım başdan-başa aşuradır,

Şirvan da Kərbala (2, səh.197)

Fəzlullah Nəimi sanki qarşıda onu şiddətli faciənin gözlədiyini övliyalar ki­mi əvvəlcədən hiss edib duyubmuş. «Vəsiyyətnamə»də yazır ki, «…hər xəbər­dən bu dərəcə agah olduğum sizə də (qızları və dostlarını nəzərdə tutur – K.C.) məlum ol­sun» (2, səh.197).

Nəimi bu təlatümlü günlərin yaxında olduğunu əvvəlcədən hiss etdiyindən ya­zır ki, «öz geyiminizi və xarici görüşünüzü dəyişin, şirvanlı və dağlı camaatının şək­linə salın. Möhkəm və əlçatmaz ucqarlara gedin. Bu işi olduqca tez edin ki, hələ or­dudan arxanızca heç kim gəlməmiş və tələfata uğramamış getmiş olasınız. Əl­bət­tə, əlbəttə, əlbəttə getməkdə tələsin. Uzaq dağlıq yerlərə çəkilin. Adlarınızı dəyişin. Dərvişlik mərasimini üzərinizdən götürün» (2, səh.196).

Fəzlullah Nəimi vəsiyyətnaməsində Şərq adət-ənənələrində olan valideyin-öv­lad münasibəti məsələlərini, ailədə balaca uşaqların qeyd-şərtsiz böyük övladın sö­­­zünə əməl etmələrini və ona  sadiq qalmağı da unutmamışdır. Böyük övladın da özün­­­­­­­dən balacalara hövsələli yanaşmağı, qarşılıqlı etibar və hörməti saxlamağı, meh­­­­riban olmağı, səbir və məhəbbəti vacib şərtlərdən biri sayaraq yazır: «Bacılar söz­­­dən çıxmamalıdırlar. Böyük bacı onlar üçün ata, həm də anadır. Mənim də və­ki­­­lim və canişinim odur. Allahın salamı olan böyük bacılarına (Fatiməyə – K.C.) mən də salam söyləyirəm. Öz övladlarımı görməyə olan həvəsimi şərh etmək müm­­­­­­kün deyildir. Bu iş ilahi bir iş olduğuna görə tədbirə sığmaz. Övladlarımdan ay­­­­rıldığım gün onlar kədərli idilər. Buna görə mən də çox kədərlənirəm. İndi məni heç bir ixtiyarım olmadan aparırlar. Görək iş nə ilə bitəcək. Bu fəqirin heç bir dini və dünyəvi nigarançılığı yoxdur. Ancaq tamamilə yalqız qalmış və kimsəsizlərin kim­səsindən başqa hamiləri olmayan övladlarımın dərdini çəkirəm ki, çox kö­mək­siz­dirlər. Allah-təalaya ürək bağlayın. Bacılarından göz-qulaq olmaqda diqqətini ar­tır. Onları heç incitmə. Əgər onların xeyri üçün olsa belə – incitmə. O əziz ana­sız­larıma salam söyləyin…» (2, səh.196).

          Yekun olaraq qeyd edək ki, azad fikir və sərbəst düşüncə sahibi olan Fəzlul­lah Nəimi yaradıcılığında yaradılmışların ən şərəflisi olan kamil insanı mədh et­miş, təhsili kamil insanlar yetişdirmək üçün vacib saymış, əxlaqi-etik normaları, ədəb-ərkan qaydalarını əsas götürmüşdür.

ƏDƏBİYYAT

 1. Quran (tərcümə edənlər: Z.Bünyadov., V.Məmmədəliyev). Bakı: Azər­nəşr, 1992.
 2. Fəzlullah Nəimi. Vəsiyyətnamə. Azərbaycan, №5, 1970.
 3. Mövlana Cəlaləddin Rumi. Eşq pərvanəsi. Bakı: Nurlar, 2009.
 4. Rəhim Əliyev. Nəsimi və klassik dini üslubun təşəkkülü. Bakı: Nafta-Pres, 2006.
 5. Salman Mümtaz. Azərbaycan ədəbiy­yatının qaynaqları. Bakı: Yazıçı, 1986.
 6. Yaqub Babayev. Təriqət ədəbiyyatı: sufizm, hürufizm. Bakı: Nurlan, 2007.
 7. Mirzağa Quluzadə. Böyük ideallar şairi. Bakı: Gənclik, 1973.
 8. Yunus İmrə. Güldəstə, Bakı: Yazıçı, 1992.
 9. Oruc Həsənli, Fərahim Sadıqov. Tərbiyəşünaslıq. Bakı: Elm və təhsil, 2015

Kamal Jamalov

ABSTRACT

COGNITIVE THOUGHTS IN THE MEETINGS OF FAZLULLAH NAIMI

In the article it is talked about scientist, poet, philosopher and the founder of the Hurifism sect – Sheikh Fazlullah Naimi.                                                            It is noted that one of the influenced, established and long term into deep fields of literary and cultural life sect is Hurufism founded by Fazlullah Naimi.                  Fazlullah Naimi preferred much more to the mind, mentality, perfection in Hurufism. Naimi said that universe is on existence of human. If a man learns, realized him at that time he could learn the secrets of the world.

Камал Джамалов

РЕЗЮМЕ

ДОБРОДЕТЕЛИ В ТВОРЧЕСТВЕ ФАЗЛУЛЛЫ НАИМИ

          В статье говорится об ученом, мыслителе, поэте и самое главное  об ос­но­вателе секты Хюрифилик Шейх Фазлуллах Наими. Здесь подчер­ки­вается, что сформировавшася и долгосуществовавщая секта Хурифилик, основанная Фазлуллахом Наими проникла в наиболее широкие области литературно-культурной жизни. Фазлуллах Наими в Хурифилике большое предпочтение отдавал разуму, мышлению, совершенству. Он говорил, что  вселенная в на­ли­чии человека. Если человек изучит, поймет себя он сможет выучить все тайны мира.


KAMAL CAMALOVUN YAZILARI


Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Pərviz Yəhyalı – Miniatür əfsanə

Miniatür əfsanə
Hər tərəfdən sıx pöhrəliklərlə əhatələnən kiçik tala onların görüş yeri idi. Çoban hər gün günortaya yaxın sürüsünü yaxınlığdakı dərəyə ötürüb sevgilisinin görüşünə məhz bu talaya gəlirdi. Onun tütək çalmağı qulağı səsdə olan Günəşi görüş yerinə, talaya çağırmağı idi. Öz oymaqlarından dağ döşü cığıra düşüb gizlincə talaya gələn Günəş min bir həyacanla həm onu kimsə görəcəyindən ehtiyat edirdi, həm də görüşə gecikəcəyindən qorxurdu.
Bir gün Günəş sevgilisinə deyir:
-Eşitmişəm anan səni öz bacısı qızına adaxlamaq istəyir.
Çoban cavabında gülümsəyib -Günəş, sən ki yaxşı bilirsən dünya ha dağıla mən səndən dönmərəm.
-Onu da eşitmişəm ki, sənin otardığın sürü xalanın ərinə məxsusdur.
-Nə olsun ki… bir parça çörəyimizi hardansa qazanmalıyıq ya yox?
-Bax, ha məndən dönsən…
-Niyə belə deyirsən? Əgər bir gün görüşünə gələ bilməsəm, bil ki başıma nə isə iş gəlib. Ürəyinə başqa heç nə gətirmə! Mütləq gəlib səni tapacam.
Qəfil yağan yaz yağışından daldalanmaq üçün sevgililər böyük qarağac ağacının altına sığındılar. Çoban Günəşin əllərindən bərk-bərk tutmuşdu. Dəhşətli göy gurultusu, şimşəklərin göylərdə oynatdığı qılıclardan qopan od qəlpələri hər ikisini üşəndirirdi. Günəş titrəyir, sanki qorxudan möhkəmcə sarıldığı sevgilisinin odlu nəfəsindən qızınmaq istəyirdi. Tut ucundan göyə çıx yağan leysan dərə boyu sellərin şaqqıltısını keçən hər an artırırdı. Qapqara buludlar səmanı büsbütün tutmuşdu. Cəmi bir saat əvvəlki aydın göylərdən, parlayan günəşdən əsər əlamət qalmamışdı. Lap yaxınlıqda kiçik yasamallığın arxasında tükürpərdən ildırım çaxdı. Elə bil ildırımın hayqırtısından qorxan buludlar ərköyünlüklə ağlamalarına dərhal son qoydular. “Ağıllanıb” sakitləşərək dağların başına qalxdılar. Qara buludları əvəz edən ucsuz-bucaqsız maviliklərə hansısa qüdərtli əl əlvan rənglərdən qövs çəkdi. Göyqurşağının əsrarəngizliyi hər ikisini valeh etmişdi.
-Günəş sən qaç, göyqurşağı sizin oymağın üstədir. Çat, onun altında rəqs et! -sonra gülümsəyərək əlavə etdi:
-Bizim xoşbəxtliyimiz üçün. Mən də dərəyə düşüm. Görüm sürünün taleyi necə oldu.
-Sən nə danışırsan! Eşitmirsən selin səsini? Ora düşmək olar?
-Yox getməliyəm. Bəlkə qoyunlardan salamat qalanları var.

Həmin leysanlı, tufanlı yaz günündən aylar keçdi. Sonra illər bir-birini əvəz etdi. Çobandan bir soraq çıxmadı. Dağlar, meşə, meşənin qoynundakı tala çobanın tütəkdə çaldığı musiqiyə həsrət qaldı. Hər gün talaya gələn Günəş çobanı orda görməyib, məyus-məyus evə dönürdü. Qapılarını döyən bütün elçilərə yox cavabı verdiyindən bütün oymaq ona qəribə baxırdı. Hətta orda-burda xısın-xısın söhbət gəzirdi ki, Günəş havalanıb. Hər gün meşə içi harasa gedib, geri qayıdanda özbaşına gəlmədi, gəlmədi, yenə gəlmədi dediyini eşidənlər təəccüblərini yozacaq yer tapmırdılar. Ona tənə ilə baxanlar da az deyildi.
Günəş isə qəlbində min cür yozmalar edir, sevgilisinin onu atdığına qınayır, sonra da özünü qınayır. Bəlkə məni mən onu sevdiyimdən çox sevir. Yazığı dərədə sel aparıb. Belə hallarda yenə də özünü məzəmmət edirdi. Dilim, ağzım qurusun! Təki heç nə olmamış olsun. Lap öz xalası qızı ilə xoşbəxt yaşasın. Və yenə də dərhal, yox-yox! Bəlkə yaralıdı, sel onu daşlara, qayalara çırpıb. Kaş mən güllücə yastıq olaydım onun başı altında. Doğrudan ay allahım bilmirəm o məni sevir, sevmir. Qoy yaşılca yastıq olum, əgər sellər onu qayalara vurub yaralayıbsa…
Bəlkə O, sürünü sel apardığından qeyb olub. Bəlkə sevir… bəlkə…

Həmin gündən Günəşin oymağında hamı, hər yerdə onu axtarsa da heç yerdə tapa bilmədilər. Bütün obada söz düşdü ki, Günəş qayadan yıxııb ölüb. Amma heç kəs bilmirdi ki, hər yaz meşənin içindəki o talada tacı günəşi, ləçəkləri günəşin şölələrini xatırladan çiçəklər, camaatın çobanyastığı dediyi Günəşdir. Gənc qızların sınamalarında yaşayan Günəş-Çobanyastığı sonu sevir ləçəyində sevinib, xoşbəxtcəsinə gülümsəyir.

Müəllif: Pərviz YƏHYALI

PƏRVİZ YƏHYALININ YAZILARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Musa Ələkbərli “Ovqat”ın qonağıdır.

Görkəmli şair Musa ƏLƏKBƏRLİ “Ovqat”ın qonağıdır:

BİR DƏFƏ VERİLİR, ÖMÜR BİR DƏFƏ…

Ruhunu oda at, qəlbini közlə,
Süd kimi üzə qoy, zamanı üzlə.
Ayıq ol, ovunu bərədə gözlə,
Oxunu ağılla tuşla hədəfə,
Bir dəfə verilir, ömür bir dəfə.

Əgər dalmadınsa bu düşüncəyə,
Nəyə arxayınsan, axı sən nəyə?!
Onu sərf eləmə yersiz qüssəyə,
Artıq əyləncəyə, nəşəyə, kefə,
Bir dəfə verilir, ömür bir dəfə.

Yollar qədəminə yandı, yansıdı
Bilmədin əyrisi, düzü hansıdı?!
Bir də ayıldın ki, köç havasıdı
Durnalar göylərdə düzülüb səfə,
Bir dəfə verilir, ömür bir dəfə.

Dünyadan arzunu, kamını al sən,
Ağzının dadını, tamını al sən,
Zövqün bütövünü, tamını al sən,
Uyma hər çalınan zurnaya, dəfə
Bir dəfə verilir, ömür bir dəfə.

Deşdi ürəyimi çəkdiyin bu ah,
Bizi dərd sarıdan yarıdıb Allah.
Ən böyük sərvətin ömürdü vallah
Onu girov qoyma qazanca, nəfə,
Bir dəfə verilir, ömür bir dəfə.

Sən də qonağısan beş gün dünyanın,
Bu həris dünyanın, düşgün dünyanın.
Min bir oyununa düşdün dünyanın
Axır məruz qaldın yanlışa, səhvə
Bir dəfə verilir, ömür bir dəfə.

Niyə öz işini bilmədin mağıl,
Başından haraya uçmuşdu ağıl?!
Bir də bu dünyaya gəlməyin nağıl,
Daha yer qalmadı qorxuya, xofa
Bir dəfə verilir, ömür bir dəfə.

Müəllif: Musa ƏLƏKBƏRLİ

MUSA ƏLƏKBƏRLİNİN YAZILARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.r

ЖАСАЎ ҚАНДАЙ ЖАҚСЫ АЎЫРМАСАҢЫЗ

ЖАСАЎ ҚАНДАЙ ЖАҚСЫ АЎЫРМАСАҢЫЗ

Өмир қандай сулыў, гүлдей жайнаған,
Ден саўлық барында толып тасамыз.
Бир күн болсадағы күлип ойнаған,
Жасаў қандай жақсы аўырмасаңыз…

Кеселлик қандайдур кеўилсиз дүнья,
Жатсаң аўырманлық оннан қашамыз.
Белгисиз саўалып кетериң күн..я..
Жасаў қандай жақсы аўырмасаңыз…

Иште сырнығасаң өткенди ойлап,
Толады гей ўақта сабыр кәсаңыз.
Жегидей наўқаслық жаныңды қыйнап,
Жасаў қандай жақсы аўырмасаңыз…

Далада жаз өмир, иште сарсылыў,
Шығыўға интә жоқ қашар мазамыз.
Ҳәмме жүгирип жүр , сенде арсыныў,
Жасаў қандай жақсы аўырмасаңыз…
27.5.2024 .

YAZAR: BİBİMƏRYƏM

BİBİMƏRYƏMİN DİGƏR YAZILARI

ЖАНСАЯ (БИЙБИМӘРЬЯМ) УТАМБЕТОВА

TÜRK DÜNYASI YAZARLARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Turan Uğur – Öncə söz vardı…

Öncə söz vardı… (10)

OLJAS SÜLEYMENOV- Məşhur qazax şairi, Qazaxıstanın Xalq yazıçısı, türk dünyasının böyük oğlu, geoloq, türkoloq, etimoloq, mifoloq, linqvist-alim, ictimai xadim.

Tarixə tanıq-Oljas Süleymenov
(esse-hekayə)

(Bu rubrikanı sözü qutsal sayan şairlərə ithaf edirəm.Essenin təhkiyəsini orijinal şəkildə, yazıçının daxili monoloqu kimi verirəm)

Geoloqam…
Təbiəti öyrənirəm, təbiətin dilini bilmək milyardların dilini bilməyə bərabərdir.Eşitmişəm ki, V.Hüqonun həyatını “le destin” -“tale” sözü tamam dəyişibmiş.Bir söz də mənim həyatımı dəyişəcək: “Şumer”-necə də doğmadır bu söz.Bunu yaşlı bir kişidən eşidəndə elə bil xəncər saplandı ürəyimə, sanki neştər dəlmə-deşik etdi beynimdəki əndişələri, qovdu bütün şübhələrimi.Yerinə gerçəklik gəldi.Şumer, türk həqiqəti.Şumer: bu, mədəniyyətdir.Bu qos-qoca mədəniyyəti çantama yığıb əsrlər boyu “koşşi” lik-“köçəri” lik edə bilərəmmi?
-Bilərəm…
-Bəs harada eşitmişdim bu sözü?
Deyəsən, xatırladım:
-“Koşşi” sözünü diplomqabağı praktika zamanı Şimal-şərqi Prikaspidə sinəsində “şərəf nişanı” ordenini gəzdirən bir qocadan duymuşdum.

Oljas Süleymenovam…
Ömərxan kişinin oğluyam.Atamı cəmi 4 gün görmüşəm, daha doğrusu, o, məni 4 gün görüb.Qıyıq gözlərimi hələ aça bilmirdimsə, necə görəcəkdim atamı.Qıpçaq övladı olmağım, gözlərimin qıyıq olması hürkütməsin sizi, məsafəcə uzağı sonralar daha yaxşı görəcəkdim.
Uzaqgörən olmaq üçün arabir qanrılıb keçmişə baxmaqda fayda var.Axı keçmiş əsla keçməmiş ulusum üçün, keçmişi olmayanlar utansın, hə, bir də adlmızı “vəhşi” qoyub tariximizi eramızın 4-cü əsrinə aparan qondarma sovet akademikləri.Onlara kimliyimizi sübut edəcəm.Əvvəl “Az” deyəcəm, sonra “Ya”, daha sonra hər ikisini birgə: “Az i Ya”

Türkəm…
40 professor və akademikə Şumer mədəniyyətinin varisi olduğumuzu söyləyəcəm.Ehhhh, daha nələr deyəcəm, nələr! 60 sözlə şumer və türk ortağı olduğunu isbat edəndə mənə- “bu, kifayət etməz”- deyən qərəzli alimə tutarlı cavabım da olacaq.
Nə kimi?
-Belə desəm necə olar?
-“Dadını bilmək üçün heç də Sakit okeanının suyunu dibinəcən içməyə dəyməz, küləyin uzaqlardan qovub gətirdiyi bir damla şor su da kifayətdir”
Bənizi solacaq alimin, gətirdiyim dəlillər onun üzündəki cizgilərin avazımalı olduğuna nişanədir.
Ehhh, hələ neçə “malı”, “məli” ni qarşımdakı akademiklərin üzünə hörəcəm.

Linqvistəm…
Geoloq kimi yerin inkişaf tarixini öyrənə-öyrənə gəlib çıxdım sözlərin quruluşuna, nitq hissələrinə, dilçiliyin hər sahəsinə, əsasən də etimologiyaya meylim artmış oldu.Tariximizin sözlərimizdə gizləndiyinə əminəm.Saxlancımız sözlərimizdir.Sözün dəyişməyi insanın dəyişməsinin xəbərçisidir, həm də xalqların.
Şumerdə-ada, türkdə-ata;
Şumerdə-tir-həyat, türkdə-tiri, diri, turu yaşamaq.
Şumerdə-Dinqir-tanrı, bizdə tenqri, tanrı, teqri.

Tələbəyəm…
İkinci ali təhsil alıram.Moskvada Ədəbiyyat İnstitutunda 1-ci kursda oxuyanda verilən kurs işi “İqor polku dastanında Şərq elementləri” idi.Həmin dastanın müəllifinin slavyan ya türk olması mənim üçün önəmsizdir.Əsas odur ki, müəllif ikidilli olub.Türkizmləri tapıb çıxarmaq gərək.Nasixlərin türk sözlərini sonrakı əsrlərdə necə dəyişib, yerinə rus-şimal dialektlərindən sözlər pərçim etdiyini üzə çıxaracam.
-Bu nədir? Nəyin əndişəsidir?
-Zirzəmimdə şumerlə bağlı əlyazmalar nə üçün yağmalanıb?
-Narahat olanlar var!
“Az i Ya” nın ilk oxucusu Konstantin Simonovun məktubunu aldım.Yazısında mənə qarşı “necə bir savaşın başladığını indidən təxmin edirəm”- deyir.Haqlı çıxır Konstantin Mixayloviç…

Təqvimin 1975-ci iliyəm…
Mənim üçün uğurlu gəlib yeni il, bir qədər də qalmaqallı.Kipriyimlə od götürdüm sanki.Yaxşı ki, kitabım çıxanda “qalmaqalçı” adı ilə məni damğalamaqları bəs elədi.Sağ olsun, Dinməhəmmədi-Kunayevi nəzərdə tuturam.M.Suslovun ağzına atsaydılar “hooop edib” udmuşdu məni.Qursağında qalacaqdım ya yox, orasını bilmirəm, ancaq məni yeməyə hazır idi. “Antisovet”, “Pantürkist” adı ilə bəribaşdan damğasını qoymuşdu.Kunayevin Brejnevlə dostluğu işə yaradı.Dimaş məni qorudu, kitabı verdi Leonid İliçə, o da oxudu.Bəlkə də oxutdurdu neçə yan-yörəsinə.Kitab oxumaq həvəsi harada idi Leonyanın, amma xokkey olsaydı yaxşıca izləyərdi. Baş katib dedi:

 • “Burada antisovet heç nə yoxdu”.Əla cavab idi, həm də yerində deyilmiş.Kunayev biraz da ürəkləndi:
  -“Yoldaş Brejnev, olar bu “qalmaqalçı” nı Mərkəzi Komitənin tərkibinə seçək?”
  -“Layiqdirsə, seç!”

“Az i Ya” kitabıyam…
Bütün İttifaqda səs-küylə qarşılanıram..”Az i Ya”
-qədim Slavyan əlifbasının ilk hərfi və rus əlifbasının son hərfi.
“Mən və Mən”-şərti olaraq “Sən və Mən” Okeanın o tayında da maraqlanlrlar.Sovetin sütununu laxladacaq kitab çıxıb, sevinməyə macal tapanlar nə çoxdur!
ABŞ-də sonralar eşitdim bu haqda.Hə, birdə qulağım çaldı ki, Respublikamızda kitabım qara bazarda rekord qiymətə satılır.Öz avtomobilini –
“Jiquli” sini kitabıma dəyişənlər var.Azərbaycanda da sevilərək oxunur, dostum Məmmədə
(şair Məmməd İsmayıla) 10 nüsxə pay vermişəm.Yaxşı ülfətimiz var onunla.Bir dəfə səhərə kimi Məmmədin zoğal arağını, mənim də fransız konyakımı “bala-bala” vurmuşuq.Bəxtiyarla, Anarla, Elçinlə, Şahmarla, Seyranla, Sabirlə də dostuq.

Azərbaycanın böyük dostuyam…
“20 Yanvar” dəhşətini mənə gecənin ənginliyində, saat 03:00-da Bəxtiyar verdi.Səsi titrək, kədərli idi.39 dərəcə qızdırmada yanırdım, amma bu xəbər daha da yandırdı məni.Hər şeyə rəğmən gecə ilə uçdum Bakıya.Bakı mənim iki doğma şəhərimdın biridir.Bakıda mənə Azərbaycanın böyük dostu deyirlər.2021-ci il avqustun 12-də cənab İlham Əliyev sinəmə “Şərəf” ordenini taxanda Prezidentlə bir saat söhbət elədik.Sağ olsun, mənə qarşı hər zaman diqqətli davranıb.Bir kitab hədiyyə etdi.Qarabağ işğaldan əvvəl və azad olandan sonrakı dönəmi əks etdirirdi.Avtoqraf istədim.Adətən yazıçılar avtoqraf verər, lakin mən də cənab İlham Əliyevin avtoqrafını aldım. Axı o da yazıçıdır – tarix yazan yazıçı!

Yazıçıyam…
Gənclərdən narazıyam.Mütaliəni sevmirlər. “Dayanmadan, durmadan yazmaq!” şüarımı qulaqardına vurublar.Oxumağı sevməyənlər yazmağı da sevməzlər.
Diplomatam, partiya rəhbəriyəm, səfir də işləmişəm. “1001 söz”, “Türklər tarixdən əvvəl” kitablarım maraqla qarşılandı.Əvvəllər balaca ofisdə işləyirdim, dalandarlar bezdirdilər məni, işləməyə qoymurdular.Bir təhər onları çıxartdım.Bir axşam evə qayıdanda, üstümə bir neçə nəfər hücum çəkdi, özümü qorudum.Əllərində küt alət vardı.Demək ki, Tanrı türkü qorumaq istəmiş, əks-halda indi sağ qalmazdım.Azərbaycan türklərinə deyəcəklərim çoxdur.Öncə onlara gözaydınlığı yaraşır, sonra şeirlərim.Qarabağdakı zəfərimizə uşaq təki sevindim.Sanki
“Dədə Qorqud” və “Manas” dastanları canlandı gözümdə.
Bu esseni yazarkən sanki canavar ulartısını eşidirəm…Yeri gəlmişkən, qədim Şumerdə muncuqları sapa düzürmüşlər ki, ulduzları əcdadlarımızın bədənində saxlayaq.
Birazdan göy qübbəsində parlaq ulduzlar peyda olacaq.O ulduzları hər bir türk şəxsiyyətinin adına ad edəcəm.Birinə Oljas ismini verəcəm.Gecə şəmsin ölümü olsa da, səhər günəş yenidən yatağından qalxacaq, göydə yarıqövs cızacaq.Mərhaba, ey göyün ulduzları, yerdə muncuqlarım, göydə ulduzlarımız var.Tanrımız və Türkümüz var!
Sayğıdəyər oxucu, muncuq düzülüşü odur ki, ölümüz də dirimiz kimi dəyərlidir.
Bir də axı türkün ölüsü yox, yalnız dirisi olur!

( Esse-hekayədə şair Məmməd İsmayılın, yazıçı Seyran Səxavətin və yazıçı-dramaturq Firuz Mustafanın xatirələrinə, habelə şəxsi məlumatlarıma istinad etmişəm)


06.09.2021.

MÜƏLLİF: TURAN UĞUR

“FƏDAİLƏRİMİZİ TANIYAQ!” RUBRİKASI

“ÖNCƏ SÖZ VARDI…” RUBRİKASI

FÜZULİ 530 – MƏHƏMMƏD FÜZULİ

TURAN UĞURUN YAZILARI


Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Zəhra Həşimova – Dekartın kitabı

Dekart, kitabında elmi və ya intellektual metodların işlənib hazırlanmasında istifadə oluna biləcək mülahizə qaydalarını qaydanın ümumi tərifi, sonrasında təfərrüat və misallarla, izahatları ilə təqdim etmişdir. “İnsan şüurunun heç bir məhdudiyyətə ehtiyacı yoxdur” deyən Dekartın fikrincə, ağlımızı idarə etməyin ən vacib yolu özümüzü idarə etməkdir. İnsan şüuru sonsuz bir düşüncə quruluşuna malikdir, ağıl da düşüncələrimizin ardınca öyrənməyi də önəmsəyir. Məlumatın dəqiqliyi üçün öyrəndiyimiz hər bir məlumata intuisiya ilə yanaşmalıyıq.


Dekart əsərində yazırdı ki, “Tədqiqatın sonu zehni qarşısında duran bütün məsələlərdə sağlam və düzgün mühakimələr söyləməyə yönəltmək olmalıdır”.Bəs bu nə dərəcədə düzgündür? Fikrimcə, bu məsələyə daha prozaik yanaşsaq, bir uşaq kimi həyata ehtiyatla, sağlam düşüncə və bacarıqla yanaşmağı və ya diqqətsizlik, axmaqlıq və səriştəsizliyin nəticələri ilə üzləşməyi, bir müddət sonra, yetkinləşdikcə, bu siyahıya xeyirxahlığı əlavə edərək qəddarlığın nəticələrini mənimsəməyi öyrənməliyik. Nəhayət öyrənməli olduğu isə odur ki, başqalarına və dünyaya etdiyimiz hər şeyi özümüzə aiddir.
Əsərdə ağıldan istifadədə doğru yola çatmaq üçün Dekartın təklif etdiyi 21 qayda yer alır. Hər bir insan təbiətcə düşünür, lakin bu düşüncə hər dəfə heç bir yerə aparmır. Bu, bəzən fikrin çatacaq yerinin olmamasından, bəzən də təfəkkür tərzlərindəki xəta və nöqsanlardan qaynaqlanır. Dekart izah edir ki, hansı mövzular haqqında düşünmək olmaz və əgər belədirsə, hansı düşüncə yolu ilə getmək lazımdır. Bəzi qaydalar bir-birini tamamlayır və dəstəkləyir. Buraya qeyd olunan bütün qaydalar haqqında ətraflı və izahlı izahatlar daxildir. Dekart, bir çox anlayışları riyazi üsullarla izah etmişdir. Kitabda o, ağıl və intuisiyaya üstünlük verərək digər başqa üsulları, hətta məntiq prinsiplərini də tənqid etmişdir. Dekart qeyri-ziddiyyət prinsipinə riayət edir ki, kitabı oxuduğumuz zaman bunun “Cogito ergo sum” devizinə görə olduğunu görürük. Dekartın qarşımıza qoyduğu tələb isə belədir : Aydın ifadələri, baş verən hadisələri götürüb onları parçalara ayırın və ya alma ilə dolu bir səbət götürüb tamamilə boşaltdığınız kimi onları bir-bir araşdırın. Bənzətmədə olduğu kimi, “Çürükləri çeşidləyin və qalanlarını səbətə diqqətlə qoyun.”

Müəllif: Zəhra HƏŞİMOVA

ZƏHRA HƏŞİMOVANIN YAZILARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru